a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan y llif byw am heddiw.

  Fe fyddan ni'n ôl am 08:00 gyda mwy o'r diweddara' o bob cwr o Gymru.

 2. Amheuaeth am Jonathan Davies

  BBC Sport Wales

  Mae yna amheuaeth ynglŷn â ffitrwydd canolwr Cymru Jonathan Davies cyn gêm y Scarlets yng nghwpan pencampwyr Ewrop yn Toulon bnawn Sul. 

  Ond mae disgwyl i Liam Williams a Scott Williams fod yn holliach.

  Jonathan Davies
 3. Dur: Buddsoddiad o £4 miliwn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi croesawu'r cytundeb rhwng Tata a'r undebau, gan ddweud ei fod yn "gam enfawr tuag at sicrhau dyfodol tymor hir y diwydiant dur yng Nghymru."

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn darparu dros £4 miliwn ar gyfer sgiliau a hyfforddiant yn y diwydaint. 

  Dywedodd Mr Jones fod y buddsoddiad yn brawf bod Llywodraeth Cymru'n ffyddiog bod gan y diwydiant dur ddyfodol hirdymor yng Nghymru. 

  Yn ogystal â'r £4 miliwn ar hyfforddiant dywedodd fod Llywodraeth Cymru "wedi cymryd camau breision ymlaen o ran diffinio pecyn ehangach o gymorth ar gyfer Tata er mwyn sicrhau bod dur yn parhau i gael ei gynhyrchu yng Nghymru."  

  Gwaith Dur
 4. Damwain angheuol

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth yn dilyn damwain angheuol ar Rodfa'r Gogledd yng Nghaerdydd amser cinio.

  Aed â dyn 70 oed i'r ysbyty athrofaol ar ôl i gar Peugeot daro wal, ond roedd wedi marw erbyn cyrraedd yr ysbyty.

 5. Oedi ar yr A470

  Teithio BBC Cymru

  Mae ciwiau hir ar yr A470 tua’r gogledd oherwydd damwain rhwng cyfnewidfeydd Glan-bad a Glyn-taf, meddai Gwennan Evans. 

  Mae’r ciwiau’n ymestyn at gyfnewidfa Coryton.

  "Mae’n araf ar yr A470 tua’r de yn yr ardal hefyd wrth i draffig arafu i weld beth sydd wedi digwydd.

  "Roedd y ddamwain yn rhwystro un lôn o ddwy ond mae’r lonydd i gyd wedi eu hagor erbyn hyn.

  "Mae hyn hefyd wedi achosi ciwiau wrth adael yr M4 ar gyfnewidfa Coryton, o’r ddau gyfeiriad." 

 6. Noson wlyb i bawb

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno'n wlyb gyda glaw achlysurol, fydd yn drwm ar adegau. Bydd y glaw'n dechrau yn y gorllewin, ond yn lledu i bobman erbyn y bore.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Mam-gu yn rhoi genedigaeth ar ran ei merch

  BBC Cymru Fyw

  Mae mam-gu o Rymni ger Caerffili wedi geni bachgen bach ar ôl iddi dderbyn embryo gan ei merch.

  Fe benderfynodd Julie Bradford, 45, helpu ei merch Jessica Jenkins genhedlu'r plentyn ar ôl i'r wraig 21 oed gael triniaeth am ganser a oedd yn golygu ei bod yn anffrwythlon.

  Cafodd Jack ei eni ddydd Gwener ac roedd yn pwyso 6lb 10oz.

  ivf
 8. Dod o hyd i ddynes oedd ar goll

  Heddlu Gogledd Cymru

  Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi dod o hyd i ddynes 57 oed oedd wedi bod ar goll o Ysbyty Gwynedd, Bangor. 

  Roedd Glynis Susan Marshall wedi bod ar goll ers 09:15 fore Mercher. 

 9. Gweithwyr i bleidleisio ar gytundeb dur

  BBC Cymru Fyw

  Mae mwy o fanylion wedi dod i law ynglŷn â'r cytundeb rhwng yr undebau dur a chwmni Tata. 

  Bydd yna newidiadau i gynllun pensiwn y gweithwyr, tra bydd biliwn o bunnoedd yn cael ei fuddsoddi ar safle dros y deng mlynedd nesaf.

  Deallir y bydd y ddwy ffwrnais ddur ym Mhort Talbot yn cael eu cadw am o leiaf bum mlynedd.

  Bydd aelodau'r undebau yn pleidleisio ar y mater yn y flwyddyn newydd.

  Fis Mawrth diwethaf fe benderfynodd cwmni Tata, yn wyneb colledion enfawr, roi eu safleoedd yn y DU ar werth. 

  Port Talbot
 10. Newydd dorri: Cytundeb i ddiogelu swyddi Tata

  BBC Cymru Fyw

  Mae undebau yn y diwydiant dur yn dweud eu bod wedi sicrhau ymrwymiad gan gwmni dur Tata i ddiogelu swyddi a gwaith cynhyrchu ym Mhort Talbot a gweithfeydd dur eraill yn y DU. 

  Mae'r cytundeb yn cynnwys cadw dwy ffwrnais ym Mhort Talbot, ac fe ddaw wyth mis wedi i Tata gyhoeddi eu bod am werthu eu hasedau yn y DU.

 11. Diwedd clwb Y Cymry yn LLundain

  BBC Cymru Fyw

  Mae Clwb Rygbi Y Cymry yn Llundain wedi cael ei ddirwyn i ben oherwydd problemau ariannol. 

  Dywedodd cadeirydd y clwb Gareth Hawkins mai'r bwriad yn y pendraw yw sefydlu cwmni newydd, codi £300,000, a rhedeg y clwb fel un rhan broffesiynol.

  Ychwanegodd: "Mae'r model busnes presennol o geisio cynnal cyllideb chwarae o £1.7 miliwn gyda thorfeydd o tua 400 yn anghynaladwy."

  Y nod yw i'r clwb newydd ddychwelyd i chwarae ar Old Deer Park.  

  Cymry yn Llundain
 12. Crwner: Dynes 85 oed wedi'i lladd yn anghyfreithlon

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi cofnodi bod dynes 85 oed o Gaerdydd wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon ym mis Gorffennaf y llynedd.

  Clywodd y llys bod gŵr Margaret Mayer ddweud wrth yr heddlu iddo ladd ei wraig - oedd â dementia - er mwyn 'dod a'i dioddefaint i ben.'

  Bu farw Angus Mayer saith wythnos yn ddiweddarach o'i anafiadau ar ôl cael ei daro gan drên.

  Llun teulu
 13. Dim trenau!

  Teithio BBC Cymru

  Fe ddywed Trenau Arriva Cymru bod pob lein rhwng Abercynon a Phenrhiwceiber ar gau am y tro.

  View more on twitter
 14. Gwobrwyo gôl Hal

  Pêl-droed, BBC Cymru

  Mae cylchgrawn 4-4-2 o'r farn mai gôl Hal Robson-Kanu yn erbyn Gwlad Belg yn rownd wyth olaf Euro2016 oedd gôl orau'r flwyddyn, ac mae gan y rhifyn diweddara' sgwrs am y gôl gydag ymosodwr Cymru.

  View more on twitter
 15. Damwain yn achosi oedi

  Teithio BBC Cymru

  Fe ddywed Heddlu'r Gogledd bod damwain ger Tregarth yng Ngwynedd yn debyg o achosi oedi gan fod cerbyd ar ei ochr ar yr A4244.

  View more on twitter
 16. Cadeirydd yr Elyrch yn derbyn cyfrifoldeb

  BBC Sport Wales

  Mae cadeirydd clwb pêl-droed Abertawe wedi dweud wrth BBC Sport Wales ei fod yn derbyn cyfrifoldeb llawn am safle presennol y clwb ar waelod yr Uwchgynghair.

  Ond mae Huw Jenkins yn mynnu fod modd achub eu statws cyn diwedd y tymor ac mae'n addo bydd y clwb yn gwario yn ffenest drosglwyddo mis Ionawr.

  huw jenkins
 17. Gwrthod cais canolfan zorbio

  Twitter

  Fe ddywed yr Holyhead Mail bod pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn wedi gwrthod cais cynllunio am ganolfan zorbio ar lan y Fenai.

  View more on twitter
 18. McBryde i arwain Cymru

  Rygbi, BBC Cymru

  Wedi'r newyddion y bydd Rob Howley'n ymuno gyda thîm hyfforddi'r Llewod ar gyfer y daith i Seland Newydd yn yr haf, fe ddywed BBC Sport Wales mai Robin McBryde fydd yn gofalu am dîm Cymru yn ystod eu taith i ynysoedd y Môr Tawel.

  View more on twitter