a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. PISA: Cymru'n is na'r cyfartaledd rhyngwladol
  2. Dirwy o £166,000 am werthu nwyddau diffygiol
  3. Arweinydd Cyngor Gwynedd Dyfed Edwards i sefyll lawr
  4. Cyngor wedi camweinyddu cynilion plentyn mewn gofal

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Diolch am ymuno â ni heddiw - fe fyddwn ni nôl eto fory gyda'r holl newyddion diweddaraf o Gymru!

Pêl-droedwyr Cymru'n cyffroi Twitter yn 2016

Wales Online

Mae'n agosáu at ddiwedd 2016, ac mae hynny'n golygu un peth - rhestrau di-ddiwedd yn edrych nôl ar y flwyddyn a fu!

Yn eu mysg mae Twitter wedi rhyddhau rhestr o'r deg digwyddiad ym myd pêl-droed wnaeth gyffroi'r dyfroedd fwyaf ar y wefan gymdeithasol eleni.

Yn bumed mae peniad Sam Vokes (na, nid gôl Robson-Kanu!) a sicrhaodd fuddugoliaeth i Gymru yn erbyn Gwlad Belg yn rownd wyth olaf yr Euros.

Yn anffodus, mae gôl munud olaf Lloegr i drechu'r crysau cochion yn Lens yn drydydd.

Ond y digwyddiad ar frig y rhestr? Moment arall o'r haf yn Ffrainc - Gwlad yr Ia yn trechu'r Saeson!

sam vokes
Reuters
Vokes yn dathlu'r gôl a sicrhaodd le Cymru yn y rownd gynderfynol

Athrawes o flaen panel disgyblu am dwyllo bwrdd arholi

Daily Mirror

Mae athrawes wedi dweud wrth banel disgyblu mai "pwysau gwaith" oedd y rheswm iddi geisio twyllo bwrdd arholi wrth ddweud bod ei holl ddisgyblion wedi pasio arholiad.

Roedd Lisa Lock, oedd yn athrawes yn Ysgol Gyfun Abertyleri, Gwent, yn gyfrifol am ddisgyblion chweched dosbarth oedd yn astudio ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig.

Doedd dros 100 o'r disgyblion heb hyd yn oed orffen eu gwaith cwrs, ac fe wnaeth hi adael i rai ohonynt ddod i mewn i'r dosbarth i'w gwblhau er bod y terfyn amser wedi pasio.

Ar ôl darganfod ei thwyll, fe wnaeth y bwrdd arholi benderfynu y dylai'r holl grŵp o ddisgyblion Lefel A fethu'r arholiad. 

Morlyn Abertawe: 'Peidiwch ag oedi' medd Crabb

BBC Cymru Fyw

Un sydd yn awyddus i weld caniatâd yn cael ei roi yn fuan i forlyn Abertawe yw'r cyn-weinidog llywodraeth yn San Steffan, Stephen Crabb.

Mae gormod yn y fantol i'r penderfyniad gael ei ohirio, meddai AS Preseli Penfro, gan ychwanegu bod "myth" yn bodoli nad yw morlynnoedd yn fforddiadwy.

Mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu bydd yn rhaid aros tan y flwyddyn nesaf i benderfyniad gael ei wneud am y datblygiad.

North i gael asesiad am anaf i'w ben

BBC Sport Wales

Fydd George North ddim yn chwarae dros Northampton Saints eto nes iddo gael asesiad annibynnol ar anaf i'w ben.

Cafodd North, 24, ei daclo yn yr awyr gan asgellwr Caerlŷr, Adam Thompstone ddydd Sadwrn, a ni symudodd am ychydig eiliadau ar ôl glanio.

Mae ei glwb wedi mynnu nad oedd wedi'i daro'n ddiymadferth - er nad oedden nhw wedi gallu gweld y digwyddiad ar y pryd ar y sgriniau teledu.

Ar ôl derbyn triniaeth fe ddaeth North yn ôl i'r cae a chwblhau'r gêm - ond mae'r Seintiau wedi cael eu beirniadu am beidio â'i dynnu oddi ar y cae yn llwyr.

Chwilio'n dod i ben yn Afon Teifi

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r chwilio wedi dod i ben yn yr Afon Teifi ger Aberteifi yn dilyn adroddiadau bod dynes wedi cwympo i'r dŵr.

Bu'r gwasanaethau brys yn chwilio ers prynhawn ddydd Sul, ond yn dilyn chwilio manwl mae Heddlu Dyfed Powys bellach yn dweud nad oes rhagor allen nhw wneud.

Dywedodd yr heddlu nad oedden nhw chwaith wdi derbyn unrhyw adroddiadau o berson ar goll oedd yn ffitio'r disgrifiad o'r ddynes gafodd ei gweld ger yr afon.

"Wrth i ni chwilio, ni ddaeth unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth bellach i law, ac rydyn ni'n fodlon ein bod ni wedi gwneud popeth posib wrth chwilio'r afon," meddai'r prif arolygydd Peter Roderick.

bad achub
BBC

Carcharu dyn am wrthdrawiad car â dynes feichiog

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod dyn wedi'i garcharu ar ôl achosi gwrthdrawiad ble bu'n rhaid torri dynes oedd wyth mis yn feichiog allan o'i char.

Roedd Lee Michael Harmes, 29, eisoes wedi'i wahardd rhag gyrru pan wnaeth fenthyg cerbyd ei bartner er mwyn cludo ei blant i'r ysgol yn Y Fflint.

Ar y ffordd yno fe darodd yn erbyn car Laura Holding, a bu'n rhaid ei chludo i'r ysbyty.

Yn ffodus ni chafodd hi na'r plentyn yn y groth unrhyw anafiadau.

PISA: Kirsty Williams yn herio ysgolion

BBC Cymru Fyw

Gwleidyddion Llywodraeth Cymru sydd wedi'i chael hi fwyaf heddiw yn dilyn yr ymateb i ganlyniadau siomedig y profion PISA.

Ond mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi dweud bod angen i ysgolion hefyd ysgwyddo rhywfaint o'r cyfrifoldeb, a hynny am annog nifer o'u disgyblion i wneud arholiadau gwyddoniaeth oedd yn rhy hawdd.

Dywedodd Kirsty Williams bod rhai ysgolion yn "lleihau eu huchelgais" wrth gael disgyblion i wneud arholiadau gwyddoniaeth BTEC yn hytrach na rhai TGAU.

Ychwanegodd bod y pwyslais ar sicrhau bod mwy o blant yn gadael yr ysgol â phum gradd TGAU yn golygu nad oedd llawer o'r disgyblion mwyaf abl yn cael eu herio ddigon.

kirsty williams
BBC
Mae Kirsty Williams wedi bod yn Ysgrifennydd Addysg ers mis Mai

Ymdrech i atal blogwraig rhag colli cartref

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae Ms Thompson ar hyn o bryd yn wynebu bil o £190,000 ar gyfer costau cyfreithiol, a £25,000 o iawndal i brif weithredwr Cyngor Sir Gâr, Mark James, wedi iddi golli achos enllib.

View more on twitter

Morlyn Abertawe: 'Penderfyniad y flwyddyn nesaf'

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud ei bod hi'n "afrealistig" disgwyl penderfyniad cyn diwedd y flwyddyn ar y morlyn llanw arfaethedig yn Abertawe.

Dywedodd y gweinidog ynni Jesse Norman wrth ASau yn San Steffan y byddai angen sicrhau bod y dechnoleg "newydd sydd heb ei brofi" am ddod â gwerth am arian.

Mae disgwyl i adolygiad annibynnol i dechnoleg morlynnoedd llanw gael ei gyflwyno i'r llywodraeth y prynhawn yma.

Os yw'r cynllun yn Abertawe yn cael ei gymeradwyo, mae disgwyl iddo arwain at ragor o ddatblygiadau tebyg ar hyd arfordir Cymru.

morlyn
Morlyn Llanw Bae Abertawe

Y gwir tu ôl i ymadawiad Laudrup?

The Sun

A yw trafferthion presennol Abertawe oddi ar y cae yn dyddio nôl i'r amgylchiadau o gwmpas ymadawiad Michael Laudrup fel rheolwr yn 2014?

Yn ôl The Sun, mae adroddiadau yn Denmarc yn dweud bod asiant Laudrup, Bayram Tutumlu, wedi gwneud miliynau wrth drosglwyddo chwaraewyr i Stadiwm Liberty yn ystod cyfnod ei gleient wrth y llyw.

Yn y diwedd fe wnaeth hynny arwain at benderfyniad y cadeirydd Huw Jenkins i ddiswyddo Laudrup, meddai'r papur newydd, ond mae cwestiynau'n parhau ynglŷn â nifer o'r trosglwyddiadau.

michael laudrup
Huw Evans Picture Agency

Pa liw fydd Brexit?

Twitter

A fydd Carwyn Jones yn galw am Brexit coch, gwyn a gwyrdd?

View more on twitter

PISA: Cwestiynau caled i'r Prif Weinidog

BBC Cymru Fyw

Mae Carwyn Jones wedi bod yn wynebu cwestiynau caled yn sesiwn Holi'r Prif Weinidog y prynhawn yma yn sgil cyhoeddi'r canlyniadau PISA diweddaraf.

Dywedodd Andrew RT Davies y dylai Llywodraeth Cymru deimlo "cywilydd" ynglŷn â'r canlyniadau, ac fe alwodd Leanne Wood arnynt i gymryd cyfrifoldeb am y diffyg gwelliant.

Yn ei ymateb fe gyfaddefodd Carwyn Jones fod y canlyniadau'r rhai "anghyfforddus", a bod "llawer o waith i'w wneud eto".

Dirwy am werthu teclynnau pweru ffonau diffygiol

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Bydd yn rhaid i gwmni Poundworld dalu £190,000 mewn dirwy a chostau am werthu miloedd o declynnau pweru ffonau diffygiol yn siopau Discount UK a Bargain Buys.

Fe gafodd yr achos yn erbyn yr adwerthwyr ei ddwyn gan Gyngor Sir Gâr, yn dilyn profion ar declynnau electronig mewn siop yn Llanelli yn 2015.

Dywedodd y barnwr Richard Williams nad oedd y cwmni wedi talu digon o sylw wrth brofi ac ardystio'r teclynnau oedd yn cael eu mewnforio i'r Undeb Ewropeaidd o China.

Mewn ymateb fe ymddiheurodd llefarydd ar ran Poundworld, gan ddweud eu bod yn cynnig ad-dalu unrhyw gwsmeriaid oedd wedi prynu'r teclynnau.

teclynnau gwefru
Cyngor Sir Gâr
Rhai o'r teclynnau pweru ffonau diffygiol - y gred yw bod miloedd yn dal i'w defnyddio

Prynhawn cymylog a mwyn

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â thywydd y prynhawn i ni: 

"Mi fydd hi’n sych ar y cyfan weddill y prynhawn ond yn gymylog a llwydaidd i’r rhan fwyaf. 

"Yn teimlo’n fwyn am yr amser o’r flwyddyn – y tymheredd yn 12C ar ei uchaf. Fydd y tymheredd ddim yn gostwng yn is na 7C heno."

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Rygbi: Anaf i Aaron Jarvis

Twitter

Gorsafoedd trên prysuraf - a thawelaf - Cymru

BBC Cymru Fyw

Gorsaf drên Caerdydd Canolog oedd yr un prysuraf yng Nghymru llynedd, gydag ystadegau diweddaraf y Swyddfa Ffyrdd a Rheilffyrdd yn dangos bod dros 12.7miliwn o deithwyr wedi ei defnyddio.

Fe wnaeth dros filiwn o deithwyr hefyd ddefnyddio gorsafoedd Heol y Frenhines Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, Pen-y-bont, a Bae Caerdydd.

Bangor oedd yr orsaf brysuraf yn y gogledd, gyda thua 337,000 o deithwyr yn ei defnyddio yn 2015/16.

Yr orsaf dawelaf yng Nghymru oedd Dinas y Bwlch ger Llanymddyfri, gydag ond 132 o deithwyr yn dal ac yn dod oddi ar drên yno - 11 person y mis.

Roedd y pymtheg gorsaf fwyaf distaw un ai ar linell Rheilffordd Calon Cymru rhwng Powys a Llanelli, neu reilffordd Dyffryn Conwy.

tren
BBC

Rheilffordd: Problem signalau

Teithio BBC Cymru

Ar y rheilffyrdd, mae ‘na oedi o hyd at chwarter awr ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng Llanelli ac Abertawe gan fod ‘na broblem efo’r system signalau. 

Steffan Rhys Hughes yn ymuno ag Only Men Aloud

Golwg 360

Yn ôl gwefan Golwg 360, Steffan Rhys Hughes, enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni, yw aelod diweddaraf Only Men Aloud.

Dywedodd Only Men Aloud eu bod yn “edrych ymlaen at berfformio hefo Steffan mewn pennod newydd”.  

Steffan Rhys Hughes
BBC

Oedi i draffig yn Sir Ddinbych

Teithio BBC Cymru

Yn Sir Ddinbych mae’r traffig yn ciwio i’r ddau gyfeiriad ar yr A525 rhwng Llandegla a Bwlchgwyn lle mae wyneb y ffordd yn cael ei atgyweirio.

Yr A5 yn dal ar gau o achos pibell ddŵr

Twitter

Mae'r A5 yn Llanfairpwll ar Ynys Môn yn dal i fod ar gau wedi i bibell ddŵr fyrstio ddydd Llun.

Dywedodd Dŵr Cymru bod y rhan fwyaf o'r gwaith trwsio bellach wedi'i wneud, ac mae disgwyl i'r ffordd ailagor erbyn tua 17:00 heddiw.

View more on twitter

Gwrthdrawiad yn Yr Eidal: Datganiad gan deulu Scott Gibbs

BBC Cymru Fyw

Mae teulu'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Scott Gibbs wedi rhyddhau datganiad yn dilyn digwyddiad pan fu ei wraig mewn gwrthdrawiad yn Yr Eidal.

Bu Kate Gibbs mewn gwrthdrawiad gyda beic modur ger eu cartref yn Verona ar 2 Rhagfyr ac fe ddioddefodd anafiadau difrifol i'w phen a'i chefn.

Mae hi mewn cyflwr difrifol ond sefydlog ac mae'r teulu wedi diolch am gefnogaeth yr ysbyty a'u cyfeillion ar hyd a lled y byd.

Heol y Ddinas ar gau yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r ffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad o achos tân mewn hen adeilad.

Tan
BBC

Cweir i glwb Abertawe 'ymysg y mwyaf unochrog erioed'

BBC Sport

Fel petai cweir i glwb Abertawe ddydd Sadwrn ddim yn ddigon, mae'r gwybodusion ystadegol nawr wedi dod i'r casgliad bod y gêm yn erbyn Spurs ymysg y mwyaf unochrog erioed yn Uwch Gynghrair Lloegr....

View more on twitter

Tân mewn adeilad ar ffordd brysur yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae swyddogion tân wedi eu galw y prynhawn yma i ddigwyddiad yn Heol y Ddinas, Caerdydd.

Cafodd tri cherbyd eu hanfon i ddelio â thân yn hen ganolfan fowlio Old Spin, oedd gynt yn sinema - adeilad sydd yn dyddio nôl i 1912.

View more on twitter

Cic o'r smotyn anhygoel Lee Trundle

Twitter

Fe sgoriodd Lee Trundle gôl anhygoel o'r smotyn ddydd Sul.

Mae Trundle yn 40 oed, ond mae mor ddawnus ag erioed!

View more on twitter

Chwarter plant Ceredigion yn byw mewn tlodi

Cambrian News

Yn dilyn cyhoeddi ffigyrau ar dlodi plant yng Nghymru, mae'r Cambrian News wedi mynd ati i lunio map rhynweithiol yn dangos maint y broblem mewn gwahanol rannau o Geredigion.

Mae'r ymddangos bod wyth ward yn y sir ble mae dros draean o blant yn byw mewn tlodi, gan gynnwys wardiau Aberystwyth Rheidol, Aberteifi - Teifi, Llandyfriog, a Llangybi. 

Dywedodd yr Aelod Seneddol lleol, Mark Williams fod y ffigyrau yn "bryder mawr".

View more on twitter

PISA: 'Dim angen newid polisi'

"Mae'n holl bwysig nad ydy'r canlyniadau yma yn gwneud i'r Llywodraeth dynnu eu llygaid oddi ar y bêl," meddai undeb athrawon UCAC, mewn cyfres o negeseuon Twitter yn ymateb i'r canlyniadau PISA yn gynharach.

View more on twitter

Arweinydd UKIP yn ymweld â'r Senedd

Dim awgrym eto bod arweinydd newydd UKIP wedi cyfarfod â Nathan Gill ar ei ymweliad â Chaerdydd.

Roedd Mr Gill wedi awgrymu y byddai'n fodlon rhoi'r gorau i un o'i ddwy swydd, fel Aelod Cynulliad neu Aelod Seneddol Ewropeaidd, petai Paul Nuttall yn gofyn iddo wneud.

View more on twitter

Brexit: 'Dim cymhwysedd' gan Lywodraeth Cymru?

Mae'r trafod yn parhau yn y Goruchel Lys ynglŷn â'r camau sydd angen eu cymryd cyn dechrau'r broses Brexit.

View more on twitter

Ymosodiad Garnant: Apêl am wyboaeth

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi apelio unwaith eto am dystion yn dilyn ymosodiad yn fferyllfa Garnant yng Nghwm Aman, Sir Gâr am 12:40 ddoe.

Dywedodd yr heddlu bod un person wedi eu trywanu, ac fe gafodd dyn 68 oed ei arestio yn y fan a'r lle.

Mae'r dioddefwr yn dal i fod yn yr ysbyty, ond dyw e ddim mewn cyflwr allai beryglu ei fywyd.

garnant
BBC
Yr heddlu y tu allan i fferyllfa Garnant ddydd Llun

PISA: 'Angen gwella amodau athrawon'

BBC Cymru Fyw

Yn ei ymateb i'r canlyniadau PISA heddiw mae ysgrifennydd cyffredinol undeb NASUWT, Chris Keates, wedi dweud mai sicrhau fod athrawon yn hapus yn eu gwaith yw'r ffordd i wella pethau.

"Dylai'r llywodraeth ddysgu gwersi PISA wrth gymryd camau brys i atal y dirywiad o amodau gwaith, statws a morâl athrawon, sydd wedi achosi'r argyfwng mwyaf mewn degawdau wrth recriwtio a chadw athrawon," meddai.

Mynnodd Rex Phillips, swyddog cenedlaethol Cymru NASUWT, fod y broblem yn deillio nôl i argyfwng gafodd ei greu gan Leighton Andrews yn 2010 pan oedd e'n Weinidog Addysg.

"Dylai'r Ysgrifennydd Addysg [presennol] Kirsty Williams nodi'r canlyniadau PISA a phenderfynu os yw hi am ddilyn y trywydd tuag at gwricwlwm teilwng ar gyfer PISA neu os ydi hi am ddatblygu cwricwlwm sydd yn ateb anghenion Cymru," meddai.

Arweinydd Cyngor Gwynedd i sefyll lawr fis Mai

Cyngor Gwynedd

Mae’r Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd ac Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar y Cyngor wedi cyhoeddi ei fwriad i sefyll i lawr o’i swydd adeg yr etholiad Cyngor Sir nesaf ym mis Mai 2017. Bydd hefyd yn ildio ei sedd ar Gyngor Gwynedd fel cynrychiolydd dros etholaeth Penygroes.

Cafodd ei ethol gyntaf yn 2004 gan ddod yn Arweinydd Cyngor Gwynedd yn 2008.

Wrth gyhoeddi ei fwriad i sefyll lawr dywedodd Dyfed Edwards:

“Rwyf yn ei gyfrif yn fraint fy mod wedi cael y cyfle i gynrychioli cymuned Penygroes a bod yn Arweinydd y Cyngor am bron i ddegawd. Rwyf o hyd wedi bod o’r safbwynt mai ymroi am gyfnod penodol i’r swydd roeddwn am wneud gan fy mod o’r farn ei fod yn bwysig i wneud cyfraniad penodol am gyfnod penodol ac yna camu i’r neilltu er mwyn rhoi cyfle i eraill wneud cyfraniad. Nid oedd bwriad gennyf i fod yn gynghorydd am oes.”

Arweinydd
BBC

Dawn dweud David Lloyd George

Golwg 360

I nodi canrif ers i David Lloyd George ddod yn Brif Weinidog, mae Golwg360 wedi cyhoeddi cyfres o erthyglau yn edrych nôl ar fywyd y gwleidydd o Sir Gaernarfon.

Mae'n cynnwys cip ar rai o ddyfyniadau enwog y ‘Dewin’ Cymraeg - dyma eu 10 Uchaf nhw.

lloyd george
AP

PISA: 'Dal ati efo diwygiadau'

Rhagor o ymateb i'r canlyniadau PISA, y tro hwn gan gyn-lefarydd addysg y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad.

View more on twitter

Enwi Cymro fu farw yng Nghaeredin

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi enwi dyn fu farw yn dilyn digwyddiad mewn fflat yng Nghaeredin yn oriau mân y bore ddydd Gwener 2 Rhagfyr.

Roedd Ashley Hawkins yn 32 oed ac yn dod o'r Barri ym Mro Morgannwg.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mr Hawkins: "Roedd e'n fab, brawd ac ewythr cariadus, ac mae'n calonnau wedi eu chalwu'n deilchion."

Mae dyn 28 oed wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio.

ashley hawkins
Heddlu'r Alban

PISA: "Nid yr amser am banig" medd undeb

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i ganlyniadau PISA, dywedodd cyfarwyddwr gweithredol undeb ATL Cymru, Rachel Curley:

"Nid dyma'r amser am banig mewn ymateb i ganlyniadau PISA. Fe fyddai wedi bod yn naif i ddisgwyl gwelliant sylweddol ers y canlyniadau diwethaf bedair blynedd yn ôl.

"Mae PISA yn fesurydd pwysig, ond dyma ddim ond un llinyn mesur o system addysg Cymru. 

"Mae newidiadau systematig strwythurol ar y raddfa yma yn cymryd amser i'w gweithredu ac fe fyddwn yn erfyn ar Lywodraeth Cymru i beidio newid cyfeiriad yn dilyn newyddion heddiw".

PISA: Dechrau eto neu aros ar y trywydd?

BBC Wales Politics

Er bod Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr yn feirniadol tu hwnt o'r canlyniadau, mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru wedi sylwi ar rywfaint o wahaniaeth yn eu neges...

View more on twitter

PISA: Ymateb undeb addysg NUT Cymru

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i ganlyniadau PISA heddiw, dywedodd David Evans, Ysgrifennydd undeb yr athrawon NUT Cymru:

"Nid yw PISA'n angenrheidiol yn mesur polisiau cyfoes ond yn hytrach canlyniadau agweddau hanesyddol at addysg.

"Bydd hyn yn cynnwys tanwario systematig mewn ysgolion, newidiadau polisi di-ddiwedd, ac fel mae sawl gweinidog addysg wedi nodi, methiant wrth geisio sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon.

"Gyda chynigion am y cwricwlwm newydd, cymwysterau newydd a newidiadau posib i'r ffordd yr ydym yn hyfforddi athrawon a defnyddio'r sector gyflenwi, mae newidiadau mawr ar y gorwel fydd yn cael effaith bositif."

16 cwestiwn o brawf PISA

Twitter

Pa mor anodd yw'r profion PISA? Wel, dyma gyfle i chi brofi'ch hun!

View more on twitter