a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Diolch am ymuno â ni heddiw - fe fyddwn ni nôl eto fory gyda'r holl newyddion diweddaraf o Gymru!

 2. Pêl-droedwyr Cymru'n cyffroi Twitter yn 2016

  Wales Online

  Mae'n agosáu at ddiwedd 2016, ac mae hynny'n golygu un peth - rhestrau di-ddiwedd yn edrych nôl ar y flwyddyn a fu!

  Yn eu mysg mae Twitter wedi rhyddhau rhestr o'r deg digwyddiad ym myd pêl-droed wnaeth gyffroi'r dyfroedd fwyaf ar y wefan gymdeithasol eleni.

  Yn bumed mae peniad Sam Vokes (na, nid gôl Robson-Kanu!) a sicrhaodd fuddugoliaeth i Gymru yn erbyn Gwlad Belg yn rownd wyth olaf yr Euros.

  Yn anffodus, mae gôl munud olaf Lloegr i drechu'r crysau cochion yn Lens yn drydydd.

  Ond y digwyddiad ar frig y rhestr? Moment arall o'r haf yn Ffrainc - Gwlad yr Ia yn trechu'r Saeson!

  sam vokes
  Image caption: Vokes yn dathlu'r gôl a sicrhaodd le Cymru yn y rownd gynderfynol
 3. Athrawes o flaen panel disgyblu am dwyllo bwrdd arholi

  Daily Mirror

  Mae athrawes wedi dweud wrth banel disgyblu mai "pwysau gwaith" oedd y rheswm iddi geisio twyllo bwrdd arholi wrth ddweud bod ei holl ddisgyblion wedi pasio arholiad.

  Roedd Lisa Lock, oedd yn athrawes yn Ysgol Gyfun Abertyleri, Gwent, yn gyfrifol am ddisgyblion chweched dosbarth oedd yn astudio ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig.

  Doedd dros 100 o'r disgyblion heb hyd yn oed orffen eu gwaith cwrs, ac fe wnaeth hi adael i rai ohonynt ddod i mewn i'r dosbarth i'w gwblhau er bod y terfyn amser wedi pasio.

  Ar ôl darganfod ei thwyll, fe wnaeth y bwrdd arholi benderfynu y dylai'r holl grŵp o ddisgyblion Lefel A fethu'r arholiad. 

 4. Morlyn Abertawe: 'Peidiwch ag oedi' medd Crabb

  BBC Cymru Fyw

  Un sydd yn awyddus i weld caniatâd yn cael ei roi yn fuan i forlyn Abertawe yw'r cyn-weinidog llywodraeth yn San Steffan, Stephen Crabb.

  Mae gormod yn y fantol i'r penderfyniad gael ei ohirio, meddai AS Preseli Penfro, gan ychwanegu bod "myth" yn bodoli nad yw morlynnoedd yn fforddiadwy.

  Mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu bydd yn rhaid aros tan y flwyddyn nesaf i benderfyniad gael ei wneud am y datblygiad.

 5. North i gael asesiad am anaf i'w ben

  BBC Sport Wales

  Fydd George North ddim yn chwarae dros Northampton Saints eto nes iddo gael asesiad annibynnol ar anaf i'w ben.

  Cafodd North, 24, ei daclo yn yr awyr gan asgellwr Caerlŷr, Adam Thompstone ddydd Sadwrn, a ni symudodd am ychydig eiliadau ar ôl glanio.

  Mae ei glwb wedi mynnu nad oedd wedi'i daro'n ddiymadferth - er nad oedden nhw wedi gallu gweld y digwyddiad ar y pryd ar y sgriniau teledu.

  Ar ôl derbyn triniaeth fe ddaeth North yn ôl i'r cae a chwblhau'r gêm - ond mae'r Seintiau wedi cael eu beirniadu am beidio â'i dynnu oddi ar y cae yn llwyr.

 6. Chwilio'n dod i ben yn Afon Teifi

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae'r chwilio wedi dod i ben yn yr Afon Teifi ger Aberteifi yn dilyn adroddiadau bod dynes wedi cwympo i'r dŵr.

  Bu'r gwasanaethau brys yn chwilio ers prynhawn ddydd Sul, ond yn dilyn chwilio manwl mae Heddlu Dyfed Powys bellach yn dweud nad oes rhagor allen nhw wneud.

  Dywedodd yr heddlu nad oedden nhw chwaith wdi derbyn unrhyw adroddiadau o berson ar goll oedd yn ffitio'r disgrifiad o'r ddynes gafodd ei gweld ger yr afon.

  "Wrth i ni chwilio, ni ddaeth unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth bellach i law, ac rydyn ni'n fodlon ein bod ni wedi gwneud popeth posib wrth chwilio'r afon," meddai'r prif arolygydd Peter Roderick.

  bad achub
 7. Carcharu dyn am wrthdrawiad car â dynes feichiog

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod dyn wedi'i garcharu ar ôl achosi gwrthdrawiad ble bu'n rhaid torri dynes oedd wyth mis yn feichiog allan o'i char.

  Roedd Lee Michael Harmes, 29, eisoes wedi'i wahardd rhag gyrru pan wnaeth fenthyg cerbyd ei bartner er mwyn cludo ei blant i'r ysgol yn Y Fflint.

  Ar y ffordd yno fe darodd yn erbyn car Laura Holding, a bu'n rhaid ei chludo i'r ysbyty.

  Yn ffodus ni chafodd hi na'r plentyn yn y groth unrhyw anafiadau.

 8. PISA: Kirsty Williams yn herio ysgolion

  BBC Cymru Fyw

  Gwleidyddion Llywodraeth Cymru sydd wedi'i chael hi fwyaf heddiw yn dilyn yr ymateb i ganlyniadau siomedig y profion PISA.

  Ond mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi dweud bod angen i ysgolion hefyd ysgwyddo rhywfaint o'r cyfrifoldeb, a hynny am annog nifer o'u disgyblion i wneud arholiadau gwyddoniaeth oedd yn rhy hawdd.

  Dywedodd Kirsty Williams bod rhai ysgolion yn "lleihau eu huchelgais" wrth gael disgyblion i wneud arholiadau gwyddoniaeth BTEC yn hytrach na rhai TGAU.

  Ychwanegodd bod y pwyslais ar sicrhau bod mwy o blant yn gadael yr ysgol â phum gradd TGAU yn golygu nad oedd llawer o'r disgyblion mwyaf abl yn cael eu herio ddigon.

  kirsty williams
  Image caption: Mae Kirsty Williams wedi bod yn Ysgrifennydd Addysg ers mis Mai
 9. Ymdrech i atal blogwraig rhag colli cartref

  Cyngor Sir Gaerfyrddin

  Mae Ms Thompson ar hyn o bryd yn wynebu bil o £190,000 ar gyfer costau cyfreithiol, a £25,000 o iawndal i brif weithredwr Cyngor Sir Gâr, Mark James, wedi iddi golli achos enllib.

  View more on twitter
 10. Morlyn Abertawe: 'Penderfyniad y flwyddyn nesaf'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth y DU wedi dweud ei bod hi'n "afrealistig" disgwyl penderfyniad cyn diwedd y flwyddyn ar y morlyn llanw arfaethedig yn Abertawe.

  Dywedodd y gweinidog ynni Jesse Norman wrth ASau yn San Steffan y byddai angen sicrhau bod y dechnoleg "newydd sydd heb ei brofi" am ddod â gwerth am arian.

  Mae disgwyl i adolygiad annibynnol i dechnoleg morlynnoedd llanw gael ei gyflwyno i'r llywodraeth y prynhawn yma.

  Os yw'r cynllun yn Abertawe yn cael ei gymeradwyo, mae disgwyl iddo arwain at ragor o ddatblygiadau tebyg ar hyd arfordir Cymru.

  morlyn
 11. Y gwir tu ôl i ymadawiad Laudrup?

  The Sun

  A yw trafferthion presennol Abertawe oddi ar y cae yn dyddio nôl i'r amgylchiadau o gwmpas ymadawiad Michael Laudrup fel rheolwr yn 2014?

  Yn ôl The Sun, mae adroddiadau yn Denmarc yn dweud bod asiant Laudrup, Bayram Tutumlu, wedi gwneud miliynau wrth drosglwyddo chwaraewyr i Stadiwm Liberty yn ystod cyfnod ei gleient wrth y llyw.

  Yn y diwedd fe wnaeth hynny arwain at benderfyniad y cadeirydd Huw Jenkins i ddiswyddo Laudrup, meddai'r papur newydd, ond mae cwestiynau'n parhau ynglŷn â nifer o'r trosglwyddiadau.

  michael laudrup
 12. Pa liw fydd Brexit?

  Twitter

  A fydd Carwyn Jones yn galw am Brexit coch, gwyn a gwyrdd?

  View more on twitter
 13. PISA: Cwestiynau caled i'r Prif Weinidog

  BBC Cymru Fyw

  Mae Carwyn Jones wedi bod yn wynebu cwestiynau caled yn sesiwn Holi'r Prif Weinidog y prynhawn yma yn sgil cyhoeddi'r canlyniadau PISA diweddaraf.

  Dywedodd Andrew RT Davies y dylai Llywodraeth Cymru deimlo "cywilydd" ynglŷn â'r canlyniadau, ac fe alwodd Leanne Wood arnynt i gymryd cyfrifoldeb am y diffyg gwelliant.

  Yn ei ymateb fe gyfaddefodd Carwyn Jones fod y canlyniadau'r rhai "anghyfforddus", a bod "llawer o waith i'w wneud eto".

 14. Dirwy am werthu teclynnau pweru ffonau diffygiol

  Cyngor Sir Gaerfyrddin

  Bydd yn rhaid i gwmni Poundworld dalu £190,000 mewn dirwy a chostau am werthu miloedd o declynnau pweru ffonau diffygiol yn siopau Discount UK a Bargain Buys.

  Fe gafodd yr achos yn erbyn yr adwerthwyr ei ddwyn gan Gyngor Sir Gâr, yn dilyn profion ar declynnau electronig mewn siop yn Llanelli yn 2015.

  Dywedodd y barnwr Richard Williams nad oedd y cwmni wedi talu digon o sylw wrth brofi ac ardystio'r teclynnau oedd yn cael eu mewnforio i'r Undeb Ewropeaidd o China.

  Mewn ymateb fe ymddiheurodd llefarydd ar ran Poundworld, gan ddweud eu bod yn cynnig ad-dalu unrhyw gwsmeriaid oedd wedi prynu'r teclynnau.

  teclynnau gwefru
  Image caption: Rhai o'r teclynnau pweru ffonau diffygiol - y gred yw bod miloedd yn dal i'w defnyddio
 15. Prynhawn cymylog a mwyn

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â thywydd y prynhawn i ni: 

  "Mi fydd hi’n sych ar y cyfan weddill y prynhawn ond yn gymylog a llwydaidd i’r rhan fwyaf. 

  "Yn teimlo’n fwyn am yr amser o’r flwyddyn – y tymheredd yn 12C ar ei uchaf. Fydd y tymheredd ddim yn gostwng yn is na 7C heno."

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 16. Gorsafoedd trên prysuraf - a thawelaf - Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Gorsaf drên Caerdydd Canolog oedd yr un prysuraf yng Nghymru llynedd, gydag ystadegau diweddaraf y Swyddfa Ffyrdd a Rheilffyrdd yn dangos bod dros 12.7miliwn o deithwyr wedi ei defnyddio.

  Fe wnaeth dros filiwn o deithwyr hefyd ddefnyddio gorsafoedd Heol y Frenhines Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, Pen-y-bont, a Bae Caerdydd.

  Bangor oedd yr orsaf brysuraf yn y gogledd, gyda thua 337,000 o deithwyr yn ei defnyddio yn 2015/16.

  Yr orsaf dawelaf yng Nghymru oedd Dinas y Bwlch ger Llanymddyfri, gydag ond 132 o deithwyr yn dal ac yn dod oddi ar drên yno - 11 person y mis.

  Roedd y pymtheg gorsaf fwyaf distaw un ai ar linell Rheilffordd Calon Cymru rhwng Powys a Llanelli, neu reilffordd Dyffryn Conwy.

  tren
 17. Rheilffordd: Problem signalau

  Teithio BBC Cymru

  Ar y rheilffyrdd, mae ‘na oedi o hyd at chwarter awr ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng Llanelli ac Abertawe gan fod ‘na broblem efo’r system signalau. 

 18. Oedi i draffig yn Sir Ddinbych

  Teithio BBC Cymru

  Yn Sir Ddinbych mae’r traffig yn ciwio i’r ddau gyfeiriad ar yr A525 rhwng Llandegla a Bwlchgwyn lle mae wyneb y ffordd yn cael ei atgyweirio.