a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Canlyniadau PISA
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Ynni
  5. Dadl ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2017-18

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

Y Senedd
BBC

Pwy ddaeth ohoni orau ddydd Mawrth?

Drakeford yn 'deilwng o Strictly'

Mae Huw Irranca-Davies Llafur yn canmol yr Ysgrifennydd Cyllid am ei "droedio medrus" gyda'r Gyllideb, "byddai'n deilwng o 'Strictly'."

Strictly
BBC

Tynnu tonsils

"Pam yr ydych chi ddwywaith yn fwy tebygol o gael eich tonsils allan yn Ynys Môn na Wrecsam, y ddwy ardal yn rhan o'r un bwrdd iechyd?" gofynna Mike Hedges.

Mike Hedges
BBC

'Setliad llywodraeth leol yn edrych yn fregus'

Mae Mark Reckless UKIP yn dweud ei bod hi'n "gyllideb dal ymlaen" ac mae'n ychwanegu bod "y setliad llywodraeth leol yn edrych yn fregus ar gyfer blynyddoedd y dyfodol." 

Mark Reckless
BBC

Cefndir: Plaid a Llafur yn taro bargen

Gan bod gan Lafur 29 o'r 60 o seddi yn y Cynulliad, roedd gweinidogion eisoes wedi cyhoeddi cytundeb £119m gyda Phlaid Cymru i sicrhau bod y gyllideb yn cael ei phasio.  

Cynhaliwyd trafodaethau cyllideb ôl-etholiadol yn gynharach eleni, wrth i Blaid Cymru gynorthwyo Carwyn Jones i barhau yn ei swydd fel prif weinidog.  

Roedd y cytundeb yn cynnwys addewid o £30m ychwanegol i addysg uwch a phellach, a £5m i hybu'r iaith Gymraeg. 

Llafur a Phlaid Cymru
Thinkstock

Y Gyllideb 'ddim yn diwallu anghenion pobl Cymru'

Mae'r aelod Ceidwadol Nick Ramsay yn cynnig gwelliant ei blaid, yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu nad yw Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yn diwallu anghenion pobl Cymru.

Mae'n dweud bod "diffyg cydnabyddiaeth yn y Gyllideb Ddrafft o ddatganoli treth yn nodweddiadol o ddiffyg cynllunio ymlaen llaw y llywodraeth."

Nick Ramsay
BBC

Y Gyllideb Ddrafft: £240m ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd

Mae'r Ysgrifennydd Cyllid wedi cyhoeddi cynnydd o £240m mewn gwariant ar y Gwasanaeth Iechyd, wrth gyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18.

Cyfanswm y gyllideb yw tua £14.95bn, sydd ychydig yn llai na'r ffigwr ar gyfer 2015/16.

Ond wrth gyhoeddi ei gyllideb gyntaf fel yr Ysgrifennydd Cyllid, rhybuddiodd Mark Drakeford y byddai "mwy o doriadau i ddod" yn y dyfodol oherwydd toriadau i wariant drwy'r DU.

Mae'r gyllideb hefyd yn cynnwys £10m ar gyfer cynllun peilot Llywodraeth Cymru i gynnig 30 awr o ofal am ddim i blant tair a phedair oed.

Ond mae toriadau i rai adrannau o fewn llywodraeth leol, cynlluniau cymunedol ac addysg, gan gynnwys dod â'r cynllun £20m, Her Ysgolion Cymru, i ben.

Mark Drakeford
BBC

Erthygl gan Wasanaeth Ymchwil y Cynulliad

Dadl ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2017-18

Am y ddwy awr nesaf mae'r aelodau yn cael dadl ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2017-18. 

Arian
BBC

'Mae angen mwy o wmff'

Mae'r aelod Ceidwadol David Melding yn dweud bod y datganiad "o watedd isel, mae angen mwy o wmff."

Mae Simon Thomas Plaid Cymru yn dweud bod y datganiad "yn hir iawn ar broses, byr ar fanylder a mwy na heb yn ddibwys yn nhermau targedau."

"Oedd yna unrhyw beth newydd yn y datganiad?" gofynna Neil Hamilton UKIP.  

David Melding
BBC
David Melding

'O danwyddau ffosil i wlad sy’n amlwg am ei hynni glân'

Mae Lesley Griffiths yn dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn gostwng cyfanswm yr ynni sy'n cael ei ddefnyddio yng Nghymru a symud oddi wrth ei "chysylltiad traddodiadol â thanwyddau ffosil i wlad sy’n amlwg am ei hynni glân."

“Mae gan Gymru bosibiliadau enfawr i gynnal prosiectau sy’n cynhyrchu ynni ar raddfa fawr i’r Deyrnas Unedig, a gall olygu manteision mawr i Gymru.  

“Os ydym i ddarparu ynni carbon isel sicr a fforddiadwy, rydym angen amrywiol dechnolegau gwahanol, o lefel gymunedol i brosiectau mawr.  Rwy’n awyddus i symud yr agenda hon yn ei blaen fel y gall Gymru fanteisio ar y newid hwn yn hytrach na chael ei gadael ar ôl." 

Lesley Griffiths
BBC

Datganiad ar Ynni

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ar Ynni.

Ynni
BBC

'Mae'n dda eich gweld chi'

Mae yna chwerthin yn y Siambr wrth i Kirsty Williams ddweud wrth yr aelod annibynnol Nathan Gill, "Mae'n dda eich gweld chi."

Fe adawodd Mr Gill grŵp UKIP yn y Cynulliad i eistedd fel aelod annibynnol ar gyfer Gogledd Cymru wedi iddo gael ei fygwth o gael ei ddiarddel am wrthod rhoi'r gorau i'w rôl fel Aelod Seneddol Ewropeaidd.  

Nathan Gill
BBC

Llywodraeth Cymru 'heb syniadau newydd'

Mae Michelle Brown UKIP yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru "fynd yn ôl at y bwrdd llunio ac agor eu meddwl tuag at syniadau newydd ac agwedd wahanol."

Mae'n cyhuddo'r llywodraeth o fod "heb syniadau newydd" ac mae'n galw ar y llywodraeth i "droi cyfeiriad oddi wrth eu llwybr o gyffredinedd."

Michelle Brown
BBC

Ystadegau

Fe wnaeth 3,451 o ddisgyblion Cymru sefyll y profion.

Fe wnaeth 140 o ysgolion gymryd rhan, 24 o ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Fe wnaeth 350 o ddisgyblion sefyll prawf yn y Gymraeg.

Profion
BBC

'Cyhuddiad damniol o berfformiad Llafur'

Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn dweud bod y canlyniadau yn adrodd "stori annymunol iawn" ac yn "gyhuddiad damniol o berfformiad Llafur."

'Sgandal ar raddfa aruthrol'

Yn ôl yr aelod Ceidwadol Darren Millar, mae'r ffaith "bod ein canlyniadau yn 2015 yn waeth na rhai 2006 yn dynodi degawd o dangyflawni ac mae'n sgandal ar raddfa anferthol."

Mae'n disgrifio cyfres "o fethiannau gan lywodraeth ar ôl llywodraeth yng Nghymru."

Darren Millar
BBC

Canlyniadau gwyddoniaeth yn 'hynod, hynod siomedig'

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud "Bydden ni i gyd wedi hoffi gweld cynnydd gwell.

"Fe allwn ni i gyd gytuno yn y Siambr yma nad ydyn ni lle yr ydyn ni eisiau bod." 

Mae'n ychwanegu bod y canlyniadau ar gyfer gwyddoniaeth "yn hynod, hynod siomedig."

Kirsty Williams
BBC

Canlyniadau PISA

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams: Canlyniadau PISA.

Disgyblion 15 oed sy'n sefyll y profion bob tair blynedd.

Yn yr astudiaeth ryngwladol o berfformiad addysg, roedd sgôr disgyblion Cymru mewn gwyddoniaeth, darllen a mathemateg yn is na chyfartaledd y 72 o wledydd neu economïau oedd yn rhan o'r profion.  

Doedd disgyblion Cymru ddim wedi gwneud cystal yn y profion â'u cyfoedion yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.  

Dyma'r pedwerydd tro yn olynol i Gymru berfformio'n waeth na gwledydd eraill y DU.  

Logo PISA
BBC

Ceisiadau am ddatganiadau

Ymhlith y ceisiadau gan aelodau Cynulliad am ddatganiadau mae datganiad ar ddyfodol hir-dymor gwaith Ford ym Mhenybont, Metro De Cymru a'r cynllun rhyddhad ardrethi busnes.

Gwaith Ford ym Mhenybont
Ford

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Nesa y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos. 

Jane Hutt
BBC

Cwestiwn Brys 2: Canolfan Feddygol Rhiwabon

Mae'r ail gwestiwn brys i Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd, Llesiant a Chwaraeon.

Mae Mark Isherwood yn gofyn a wnaiff y Gweinidog ddatganiad am Ganolfan Feddygol Rhiwabon yn Wrecsam, sydd wedi dod â'i chontract gyda'r GIG i ben ar ôl methu â llenwi dwy swydd wag am feddygon.   

Mae Vaughan Gething yn dweud bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi ysgrifennu at gleifion i'w sicrhau nhw "na fydd y feddygfa'n cau ac y bydd gwasanaethau yn parhau." 

Mark Isherwood
BBC

'Adnabod a chefnogi rhwydaith bysus lleol cynaliadwy'

Mae Ken Skates yn dweud bod y llywodraeth wedi "bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeisdref Wrecsam ac awdurdodau lleol eraill yn y gogledd-ddwyrain am gryn amser i helpu i adnabod a chefnogi rhwydaith bysus lleol cynaliadwy."

Ken Skates
BBC

Cwestiwn Brys 1: Gwasanaethau bysiau yn y gogledd-ddwyrain

Mae dau gwestiwn brys y prynhawn yma. 

Mae'r cyntaf i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, gan Llyr Gruffydd:

Yn dilyn penderfyniad y Comisiynydd Traffig i ddirymu trwydded gweithredwr cerbydau gwasanaeth cyhoeddus RJ's o Wem, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol gwasanaethau bysiau yng ngogledd-ddwyrain Cymru. 

Fe aeth GHA Coaches, sydd a'i bencadlys yn Rhiwabon, i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Gorffennaf am fethu â thalu trethi, a 320 o weithwyr yn colli'u swyddi.  

Yn ddiweddarach fe gafodd cyfarwyddwyr y cwmni Gareth ac Arwyn Lloyd Davies eu gwahardd rhag cael trwyddedau i weithredu eto.  

Llyr Gruffydd
BBC
Llyr Gruffydd

Prydain 'wastad wedi bod yn aml-ddiwylliannol'

Mae'r Prif Weinidog yn dweud na wnaeth e glywed sylwadau sydd wedi eu priodoli i'r Aelod Seneddol Stephen Kinnock ar "gymhathiad", ond mae'n ychwanegu bod Prydain "wastad wedi bod yn aml-ddiwylliannol."

Llywodraeth Cymru yn ceisio 'rhwystro ewyllus y bobl'

Mae arweinydd UKIP Neil Hamilton yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn ceisio rhwystro ewyllus y bobl drwy ymyrryd yn yr achos Brexit yn y Goruchaf Lys.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael caniatâd i ymyrryd yn yr achos, gan ddadlau y byddai tanio Erthygl 50 yn newid yn aruthrol y modd y mae datganoli yn gweithio.

Achos yr apelwyr ar faterion datganoli
BBC
Achos yr apelwyr ar faterion datganoli

Arweinydd y Ceidwadwyr yn honni bod AC Llafur yn teimlo 'embaras'

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn honni bod aelodau Cynulliad Llafur i gyd yn edrych ar eu cyfrifiaduron yn hytrach na gwrando ar y prif weinidog - maen nhw'n teimlo "embaras" meddai.

"Er mwyn daioni, dangoswch rhywfaint o wyleidd-dra," medd Mr Davies. "Rhowch rhywfaint o weledigaeth i ni".

Mae'r prif weinidog yn cyfaddef bod adroddiad yr OECD yn "anghyfforddus i'w ddarllen .. ond be wnawn ni ddim yw panicio." 

Andrew RT Davies
BBC

Y Prif Weinidog yn cael ei gyhuddo o fod yn 'hunanfodlon' ar addysg

"Rydyn ni wedi clywed hyn i gyd o'r blaen," medd arweinydd Plaid Cymru, sy'n cyhuddo'r Prif Weinidog o fod yn "hunanfodlon" ar addysg.

Mae Mr Jones yn dweud mai cyngor yr OECD yw i osgoi "diwygio gwyllt" mewn addysg, ond mae Leanne Wood yn dweud bod y prif weinidog wastad yn symud y targedau.

"Rydw i'n hyderus pan fydd y canlyniadau Pisa nesa yn cael eu cyhoeddi, y byddwn ni'n gweld mwy o welliannau" medd Mr Jones, ond mae'n dweud ei fod yn derbyn nad yw'r sgorau presennol yn ddigon da.

'Gwelliannau mewn rhai meysydd, siomedig mewn meysydd eraill'

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn a ydy'r Prif Weinidog yn cymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau Pisa. 

Mae Mr Jones yn dweud bod y canlyniadau yn dangos gwelliannau mewn rhai meysydd, ond eu bod yn siomedig mewn meysydd eraill, ac mae'n ychwanegu bod yr OECD (Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd) yn dweud bod Cymru ar y trywydd cywir.

Leanne Wood
BBC

Pwysig cadw mynediad i wasanaethau bancio

Mae Carwyn Jones yn dweud, er bod hyn yn fater masnachol i fanciau, mae'n bwysig cadw mynediad i wasanaethau bancio. 

Carwyn Jones
BBC

Effaith cau banciau

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Llyr Gruffydd: Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith cau banciau ar fusnesau Cymru?

Yr wythnos ddiwethaf fe wnaeth banc NatWest gyhoeddi eu bod yn cau naw cangen yn y Gogledd o fis Mai nesaf. 

Y naw cangen fydd yn cau yw Porthmadog, Treffynnon, Prestatyn, Rhuthun, Caergybi, Porthaethwy, Caernarfon, Amlwch a Chonwy.  

NatWest
BBC

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones.  

Y Senedd
BBC