a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw y llif byw am heddiw.

  Mi fyddan ni'n ôl am 08:00 bore 'fory gyda'r newyddion diweddaraf sy'n torri ar draws Cymru.

  Diolch am eich cwmni a nos da!

 2. Noson glir a rhewllyd

  Tywydd, BBC Cymru

  "Mae hi'n debygol o aros yn rhewllyd dros nos wrth iddi aros yn glir i'r rhan fwyaf heno", meddai Rhian Haf o'r adran dywydd.

  Mae'n debyg, felly, mai golygfa eitha' tebyg i hon y gwelwn ni yng Nghaerdydd eto bore 'fory - dail a barrug ar lawr ym Mharc Biwt. Diolch i Morgan Owen am y llun.

  Am fwy o wybodaeth am y tywydd, ewch i'r wefan.

  Deilen yr hydref wedi rhewi
 3. Gwrthdrawiad M4: Dynes fu farw yn feichiog

  Heddlu De Cymru

  Roedd dynes 27 oed fu farw mewn gwrthdrawiad ar yr M4 yn feichiog, yn ôl Heddlu'r De. 

  Bu farw Rebecca Evans, oedd yn disgwyl merch ers wyth mis, ger Margam fore Mawrth. Bu farw'r plentyn yn y groth hefyd.

  Mae bachgen dwy oed yn dal i fod yn yr ysbyty.

  Yn sgil y gwrthdrawiad, cafodd dyn 50 oed ei arestio ac mae bellach wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

 4. Cofio stŵr taith y Sex Pistols i Gaerffili

  Caerphilly Observer

  "Roedd Caerffili yn wirion" - dyna eiriau cyn-aelod o'r Sex Pistols wrth edrych yn ôl ar eu hymweliad â Chaerffili 40 mlynedd yn ôl.

  Pan ddaeth y band dadleuol i sinema'r dref yn 1976, roedd 'na brotestiadau gan rieni ac aelodau o eglwysi lleol.

  "Fe wnaeth hynny ein paratoi ni ar gyfer ein taith gyntaf i America," meddai John Lydon wrth y Caerphilly Observer heddiw.

  John Lydon
  Image caption: John Lydon - neu Johnny Rotten, fel oedd e'n cael ei 'nabod ar y pryd
 5. Marwolaethau 'damweiniol' yn y môr ger Y Bermo

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi dod i'r casgliad bod dau fachgen wedi marw'n ddamweiniol yn y môr ger y Bermo.

  Bu farw Waseem Muflahi, 15 oed, ac Yahye Omar Mohamed, 14 oed, y ddau o Birmingham, ar 7 Awst 2016.

  Cafodd dyn arall, Mahdi Farah, ei achub o'r tonnau.

  Dywedodd y crwner bod y bechgyn yn "iach" a "heini" ond eu bod "heb sylwi ar y peryglon" o gael eu dal gan y tonnau.

  Waseem Muflahi, 15 oed, ac Yahye Omar Mohamed
  Image caption: Waseem Muflahi (chwith) ac Yahye Omar Mohamed
 6. Lle i Reckless ar fainc flaen UKIP

  BBC Cymru Fyw

  Mae un o aelodau cynulliad UKIP dros dde-ddwyrain Cymru wedi cadw ei le ar fainc flaen ei blaid.

  Mae Mark Reckless AC yn parhau yn llefarydd ar yr economi yn ad-drefniant cyntaf Paul Nuttall o lefaryddion y blaid.

  Cafodd Mr Nuttall ei ethol yn arweinydd ddydd Llun.

  Reckless
  Image caption: Dywedodd Mark Reckless ei fod "wrth ei fodd" ei fod wedi cael ei ailbenodi'n llefarydd
 7. Golygfeydd godidog ar derfyn dydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae haul isel y gaeaf a'r ffaith ei bod yn tywyllu'n gynnar yn rhoi digon o sgôp am luniau dramatig i ffotograffwyr yn Eryri, fel y llun yma o Lyn Padarn gan Gwenan Pennant Jones.

  Llyn Padarn
 8. Gwrthdrawiad yng Ngwynedd: Apelio am wybodaeth

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn parhau i apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol am 17:20 ddoe.

  Bu car VW Golf du mewn gwrthdrawiad â Saab coch ar ffordd yr A496 ger Tanygrisiau.

  Cafodd dyn 26 oed oedd yn gyrru'r Golf ei gludo i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol. Mae nawr mewn cyflwr sefydlog meddai'r heddlu.

  Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC16180210.

 9. Diwrnod gwaith y Gwasanaeth Ambiwlans: Disgwyl iddi brysuro

  Twitter

  Mwy gan ohebydd BBC Cymru, Teleri Glyn Jones, sydd ym mhencadlys Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yng Nghwmbrân:

  View more on twitter
 10. Tribiwnlys Neil McEvoy: Ombwdsmon yn ymateb

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymateb i sylwadau AC Plaid Cymru, Neil McEvoy, bod "cymhelliad gwleidyddol" tu ôl i honiadau yn ei erbyn.

  Mae'r Ombwdsmon wedi ymchwilio i nifer o gwynion am Mr McEvoy, a bydd yr AC yn mynd gerbron tribiwnlys Panel Dyfarnu Cymru i ateb y cwynion.

  "Rôl yr Ombwdsmon yw ystyried ac ymchwilio i gwynion sy'n cael ei gyfeirio iddo am ymddygiad aelodau o awdurdod lleol," meddai llefarydd.

  "Wedi ymchwiliad i gŵyn am Gynghorydd Caerdydd Neil McEvoy, daethpwyd i'r canlyniad y dylid cyfeirio'r adroddiad canlynol i Banel Dyfarnu Cymru. 

  "Swydd tribiwnlys Panel Dyfarnu Cymru yw ystyried os yw'r Cynghorydd McEvoy wedi torri cod ymddygiad Cyngor Caerdydd ai peidio. 

  "Byddai'n amhridodol i wneud sylw pellach ar hyn o bryd."

 11. Bethan Gwanas a 'siom llyfrau codi fflap'

  Blog

  Ydy llyfrau codi fflap yn dda i helpu plant bach i ddarllen?

  Wrth sgrifennu am waith ymchwil newydd am y pwnc mae'r awdur Bethan Gwanas wedi cael ychydig o syndod a modd i fyw wrth chwilio am air Cymraeg am 'toddler'  ...

  Mam a phlentyn yn darllen
 12. Pontio'n dymuno pob lwc i'r plantos

  Twitter

  Gyda chanolfan Pontio yn dathlu blwyddyn ers agor, tro plant lleol ardal Bangor fydd hi i serenu ar lwyfan Theatr Bryn Terfel heno.

  View more on twitter
 13. Cip ar y tywydd - O'r Bannau i Ben Llŷn

  Twitter

  Mae gwegamerâu S4C yn rhoi cip sydyn ar y tywydd mewn sawl lle yng Nghymru ar yr un pryd.

  View more on twitter
 14. Dilyn diwrnod gwaith y gwasanaeth ambiwlans

  Twitter

  Rhagor gan ohebydd BBC Cymru Teleri Glyn Jones wrth iddi ddilyn y gwasanaeth ambiwlans am ddiwrnod:

  View more on twitter
 15. Llyn Padarn ar ei orau dan y sêr

  Twitter

  A hithau'n noson oera'r flwyddyn neithiwr mae llun Neil Mark Thomas o gwch gwag yn y niwl yn dangos nad oedd cwmwl yn yr awyr uwchben Llyn Padarn yng Ngwynedd.  

  Niwl ar Lyn Padarn
 16. Anrheg penblwydd gwreiddiol i'r Ffermwyr Ifanc

  BBC Cymru Fyw

  Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri wedi ymuno â’i gilydd gyda Chwmni Coedwigaeth Tilhill i roi derwen ifanc i bob aelod o Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, er mwyn dathlu pen-blwydd y mudiad yn 80 oed.

  Yn draddodiadol, mae pen-blwydd yn 80 oed yn cael ei symboleiddio gan dderwen anferth oherwydd ei bod yn darparu cynefin sy’n gyfoethog mewn bioamrywiaeth, a gwelwyd bod y dderwen yn 'anrheg ddelfrydol' i ddathlu’r garreg filltir arwyddocaol hon yn hanes y mudiad ieuenctid meddai'r parciau.

  Derwen
 17. Gareth Bale ar ei draed eto!

  Mae'r papur newydd chwaraeon o Sbaen, Marca, wedi cyhoeddi fideo o Gareth Bale ar ei draed unwaith wedi llawdriniaeth ar ei ffêr.

  Yn ôl y papur, bydd Bale yn treulio rhai wythnosau yn dod at ei hun yng Nghaerdydd cyn dychwelyd i Madrid.

  View more on twitter