a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cymar personol wedi 'blacmelio' miliwynydd
  2. 'Angen mwy o fyfyrwyr' cyn sicrhau cyllid Pantycelyn
  3. Dau o gynghorwyr Llafur Caerdydd yn ymddiswyddo
  4. Marwolaethau bechgyn ar draeth Y Bermo yn 'ddamweiniol'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw y llif byw am heddiw.

Mi fyddan ni'n ôl am 08:00 bore 'fory gyda'r newyddion diweddaraf sy'n torri ar draws Cymru.

Diolch am eich cwmni a nos da!

Noson glir a rhewllyd

Tywydd, BBC Cymru

"Mae hi'n debygol o aros yn rhewllyd dros nos wrth iddi aros yn glir i'r rhan fwyaf heno", meddai Rhian Haf o'r adran dywydd.

Mae'n debyg, felly, mai golygfa eitha' tebyg i hon y gwelwn ni yng Nghaerdydd eto bore 'fory - dail a barrug ar lawr ym Mharc Biwt. Diolch i Morgan Owen am y llun.

Am fwy o wybodaeth am y tywydd, ewch i'r wefan.

Deilen yr hydref wedi rhewi
Morgan Owen

Gwrthdrawiad M4: Dynes fu farw yn feichiog

Heddlu De Cymru

Roedd dynes 27 oed fu farw mewn gwrthdrawiad ar yr M4 yn feichiog, yn ôl Heddlu'r De. 

Bu farw Rebecca Evans, oedd yn disgwyl merch ers wyth mis, ger Margam fore Mawrth. Bu farw'r plentyn yn y groth hefyd.

Mae bachgen dwy oed yn dal i fod yn yr ysbyty.

Yn sgil y gwrthdrawiad, cafodd dyn 50 oed ei arestio ac mae bellach wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Cofio stŵr taith y Sex Pistols i Gaerffili

Caerphilly Observer

"Roedd Caerffili yn wirion" - dyna eiriau cyn-aelod o'r Sex Pistols wrth edrych yn ôl ar eu hymweliad â Chaerffili 40 mlynedd yn ôl.

Pan ddaeth y band dadleuol i sinema'r dref yn 1976, roedd 'na brotestiadau gan rieni ac aelodau o eglwysi lleol.

"Fe wnaeth hynny ein paratoi ni ar gyfer ein taith gyntaf i America," meddai John Lydon wrth y Caerphilly Observer heddiw.

John Lydon
Getty Images
John Lydon - neu Johnny Rotten, fel oedd e'n cael ei 'nabod ar y pryd

Marwolaethau 'damweiniol' yn y môr ger Y Bermo

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi dod i'r casgliad bod dau fachgen wedi marw'n ddamweiniol yn y môr ger y Bermo.

Bu farw Waseem Muflahi, 15 oed, ac Yahye Omar Mohamed, 14 oed, y ddau o Birmingham, ar 7 Awst 2016.

Cafodd dyn arall, Mahdi Farah, ei achub o'r tonnau.

Dywedodd y crwner bod y bechgyn yn "iach" a "heini" ond eu bod "heb sylwi ar y peryglon" o gael eu dal gan y tonnau.

Waseem Muflahi, 15 oed, ac Yahye Omar Mohamed
AMANAH FC / TWITTER/ FACEBOOK
Waseem Muflahi (chwith) ac Yahye Omar Mohamed

Lle i Reckless ar fainc flaen UKIP

BBC Cymru Fyw

Mae un o aelodau cynulliad UKIP dros dde-ddwyrain Cymru wedi cadw ei le ar fainc flaen ei blaid.

Mae Mark Reckless AC yn parhau yn llefarydd ar yr economi yn ad-drefniant cyntaf Paul Nuttall o lefaryddion y blaid.

Cafodd Mr Nuttall ei ethol yn arweinydd ddydd Llun.

Reckless
BBC
Dywedodd Mark Reckless ei fod "wrth ei fodd" ei fod wedi cael ei ailbenodi'n llefarydd

Golygfeydd godidog ar derfyn dydd

BBC Cymru Fyw

Mae haul isel y gaeaf a'r ffaith ei bod yn tywyllu'n gynnar yn rhoi digon o sgôp am luniau dramatig i ffotograffwyr yn Eryri, fel y llun yma o Lyn Padarn gan Gwenan Pennant Jones.

Llyn Padarn
Gwenan Pennant Jones

Gwrthdrawiad yng Ngwynedd: Apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn parhau i apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol am 17:20 ddoe.

Bu car VW Golf du mewn gwrthdrawiad â Saab coch ar ffordd yr A496 ger Tanygrisiau.

Cafodd dyn 26 oed oedd yn gyrru'r Golf ei gludo i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol. Mae nawr mewn cyflwr sefydlog meddai'r heddlu.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC16180210.

Diwrnod gwaith y Gwasanaeth Ambiwlans: Disgwyl iddi brysuro

Twitter

Mwy gan ohebydd BBC Cymru, Teleri Glyn Jones, sydd ym mhencadlys Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yng Nghwmbrân:

View more on twitter

Tribiwnlys Neil McEvoy: Ombwdsmon yn ymateb

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymateb i sylwadau AC Plaid Cymru, Neil McEvoy, bod "cymhelliad gwleidyddol" tu ôl i honiadau yn ei erbyn.

Mae'r Ombwdsmon wedi ymchwilio i nifer o gwynion am Mr McEvoy, a bydd yr AC yn mynd gerbron tribiwnlys Panel Dyfarnu Cymru i ateb y cwynion.

"Rôl yr Ombwdsmon yw ystyried ac ymchwilio i gwynion sy'n cael ei gyfeirio iddo am ymddygiad aelodau o awdurdod lleol," meddai llefarydd.

"Wedi ymchwiliad i gŵyn am Gynghorydd Caerdydd Neil McEvoy, daethpwyd i'r canlyniad y dylid cyfeirio'r adroddiad canlynol i Banel Dyfarnu Cymru. 

"Swydd tribiwnlys Panel Dyfarnu Cymru yw ystyried os yw'r Cynghorydd McEvoy wedi torri cod ymddygiad Cyngor Caerdydd ai peidio. 

"Byddai'n amhridodol i wneud sylw pellach ar hyn o bryd."

Bethan Gwanas a 'siom llyfrau codi fflap'

Blog

Ydy llyfrau codi fflap yn dda i helpu plant bach i ddarllen?

Wrth sgrifennu am waith ymchwil newydd am y pwnc mae'r awdur Bethan Gwanas wedi cael ychydig o syndod a modd i fyw wrth chwilio am air Cymraeg am 'toddler'  ...

Mam a phlentyn yn darllen
bbc

Chwaraewyr clwb Abertawe'n bwydo'r digartref

Twitter

Coleg Caerdydd a'r Cymoedd v Coleg Gŵyr Abertawe - yn fyw

S4C

Ymgynghoriad strategaeth iaith yn dod i ben heno

Twitter

Pontio'n dymuno pob lwc i'r plantos

Twitter

Gyda chanolfan Pontio yn dathlu blwyddyn ers agor, tro plant lleol ardal Bangor fydd hi i serenu ar lwyfan Theatr Bryn Terfel heno.

View more on twitter

Cip ar y tywydd - O'r Bannau i Ben Llŷn

Twitter

Mae gwegamerâu S4C yn rhoi cip sydyn ar y tywydd mewn sawl lle yng Nghymru ar yr un pryd.

View more on twitter

Dilyn diwrnod gwaith y gwasanaeth ambiwlans

Twitter

Rhagor gan ohebydd BBC Cymru Teleri Glyn Jones wrth iddi ddilyn y gwasanaeth ambiwlans am ddiwrnod:

View more on twitter

Llyn Padarn ar ei orau dan y sêr

Twitter

A hithau'n noson oera'r flwyddyn neithiwr mae llun Neil Mark Thomas o gwch gwag yn y niwl yn dangos nad oedd cwmwl yn yr awyr uwchben Llyn Padarn yng Ngwynedd.  

Niwl ar Lyn Padarn
Neil Mark Thomas

Anrheg penblwydd gwreiddiol i'r Ffermwyr Ifanc

BBC Cymru Fyw

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri wedi ymuno â’i gilydd gyda Chwmni Coedwigaeth Tilhill i roi derwen ifanc i bob aelod o Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, er mwyn dathlu pen-blwydd y mudiad yn 80 oed.

Yn draddodiadol, mae pen-blwydd yn 80 oed yn cael ei symboleiddio gan dderwen anferth oherwydd ei bod yn darparu cynefin sy’n gyfoethog mewn bioamrywiaeth, a gwelwyd bod y dderwen yn 'anrheg ddelfrydol' i ddathlu’r garreg filltir arwyddocaol hon yn hanes y mudiad ieuenctid meddai'r parciau.

Derwen
CFFI

Gareth Bale ar ei draed eto!

Mae'r papur newydd chwaraeon o Sbaen, Marca, wedi cyhoeddi fideo o Gareth Bale ar ei draed unwaith wedi llawdriniaeth ar ei ffêr.

Yn ôl y papur, bydd Bale yn treulio rhai wythnosau yn dod at ei hun yng Nghaerdydd cyn dychwelyd i Madrid.

View more on twitter

Oes angen mwy o Aelodau Cynulliad?

Twitter

Mae ein gohebydd, Aled ap Dafydd, yn edrych ar bwnc llosg y dydd - oes angen ehangu'r Cynulliad? 

Daw hyn wedi i adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd a Chymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru ddweud y gallai 'na 87 aelod eistedd ym Mae Caerdydd.

Yn ôl yr Athro Roger Scully, gellir dwyn perswâd ar holl bleidiau'r Senedd i gytuno i gael mwy o ACau.

Bu Aled yn siarad â'r Athro Roger Scully yn gynharach heddiw
View more on twitter

Teleri Glyn Jones ar drywydd y gwasanaeth ambiwlans

Mae ein gohebydd, Teleri Glyn Jones, yn gweld sut beth yw diwrnod o waith yng nghanolfan reoli'r ambiwlans.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, Cymru yw'r unig wlad ym Mhrydain i weld gwelliant yn yr amser y mae'n ei gymryd i ambiwlans gyrraedd yr achosion 999 mwyaf difrifol.

View more on twitter

Troi'n gymylog yn ddiweddarach

Tywydd, BBC Cymru

Er bod dipyn o awyr las yn y de a'r canolbarth eto bore 'ma, fe fydd y cymylau yn y gogledd yn lledu tua'r de erbyn diwedd y p'nawn a'r tymheredd yn gyffredinol rhwng 3-9C, meddai Rhian Haf. 

Mi fydd yn cymylu fwyfwy heno ond bydd yna fannau cliriach hefyd, felly bydd yn dal i rewi, yn enwedig ymhellach i'r de, a mae'n fwy tebyg o droi'n niwlog hefyd.

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Llyfrgell Aberystwyth heb ei werthu

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd fod Cyngor Ceredigion wedi methu gwerthu hen lyfrgell Aberystwyth wedi i ddatblygwr dynnu'n ôl. 

Roedd y datblygwr wedi bwriadu datblygu'r safle ond gan fod yr adeilad wedi ei restru fe gododd problemau gyda'r cytundeb ac mae'r adeilad yn ôl ar y farchnad.

Aber
Alun Jones

Trafferthion ar drenau i barhau tan ddiwedd y dydd

Codi tua 140,000 metr ciwbig o gerosin o nant

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae bron i 140,000 metr ciwbig o gerosin wedi'i godi o Nant Pibwr yn Sir Gâr, wedi ymdrech adfer gan nifer o asiantaethau.

Roedd yr hylif wedi gollwng i'r nant wedi i bibell gael ei difrodi.

Yn ôl y cyngor, mae hyn yn golygu bod y rhan fwyaf o'r cerosin wedi ei dynnu o'r nant, ac maen nhw'n dweud mai lefel isel o gerosin sy'n parhau yn y dŵr.

Dewi Prysor yn cofio helyntion Ewro 2016

Y Lolfa

Mae sawl cefnogwr wedi cyhoeddi eu hargraffiadau o lwyddiant rhyfeddol Cymru yn Euro 2016 yn Ffrainc yr haf hwn - a'r diweddaraf ydi'r awdur Dewi Prysor, oedd angen tabledi cur pen arno ar ei daith yn ôl pob golwg!

View more on twitter

Swyddi carchar Wrecsam i 'adlewyrchu demograffeg' lleol

Twitter

Dyna'r neges gan Guto Bebb AS wrth ymateb i gwestiynau Liz Saville Roberts o Blaid Cymru:

View more on twitter

Trafod Cymraeg a'r carchar yn y Senedd

Twitter

Materion Cymreig sy'n mynd â sylw Tŷ'r Cyffredin ar hyn o bryd, gyda Liz Saville-Roberts yn holi Guto Bebb o Swyddfa Cymru am y defnydd o'r Gymraeg yng ngharchar newydd Wrecsam.

View more on twitter

AC Plaid Cymru i fynd gerbron tribiwnlys

BBC Cymru Fyw

Bydd un o aelodau cynulliad Plaid Cymru yn mynd gerbron tribiwnlys oherwydd honiadau iddo ddwyn anfri ar Gyngor Caerdydd yn rhinwedd ei swydd fel cynghorydd lleol. 

Mae'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymchwilio i nifer o gwynion yn ymwneud â Neil McEvoy, ac maen nhw wedi eu trosglwyddo i Banel Dyfarnu Cymru. 

Yn ôl Mr McEvoy, mae "cymhelliad gwleidyddol" y tu ôl i'r mater.

AC
BBC

Gwrthdrawiad Blaenau Ffestiniog: Ail-agor ffordd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae ffordd yr A496 rhwng Blaenau Ffestiniog a Maentwrog wedi ailagor yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yno ddoe.

Bu VW Golf a Saab mewn gwrthdrawiad ychydig wedi 17:20. Cafodd dyn oedd yn gyrru'r Golf ei gludo i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol.

Ailddechrau cloddio Mynydd Parys?

Daily Post

Mae cwmni eisiau ailddechrau cloddio am gopr ar Fynydd Parys ger Amlwch.

Yn ôl y Daily Post, mae Anglesey Mining wedi creu cyfranddaliadau newydd er mwyn codi £310,000 ar gyfer prosiect i ailddatblygu'r safle hanesyddol.

Yn ogystal â chopr, mae 'na sinc a phlwm ar y safle, gafodd ei gloddio am y tro cyntaf tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl.

Mynydd Parys
BBC
Bu'r Rhufeiniaid yn cloddio ar dir coch Mynydd Parys

Cyflwyno pwyntiau bonws yn y Chwe Gwlad

Pam bod cymaint o Gogs yn y gôl i Gymru?

Twitter

Dyna'r cwestiwn sydd ar feddwl Russell Todd ar wefan The Football Pink.

View more on twitter

Cadeirydd newydd Canolfan Mileniwm Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cyhoeddi mai Peter Swinburn ydi cadeirydd newydd y ganolfan.

Dywedodd Mr Swinburn: "Mae'n fraint cael gwahoddiad i gadeirio Canolfan Mileniwm Cymru sy'n em yng nghoron ddiwylliannol, nid yn unig yng Nghymru ond yn y DU. 

"Rwyf wedi gweithio â sefydliadau celfyddydol ar ddwy ochr yr Iwerydd, ac ers ymuno â Bwrdd y Ganolfan y llynedd rwyf wedi rhyfeddu at ansawdd ac ehangder y gwaith a gynhyrchwyd. 

"O'r sioe un dyn hynod llwyddiannus Man to Man i'r strafagansa gynhwysol a welwyd yn City of the Unexpetced - mae'r amrywiaeth a'r creadigrwydd yn dangos bod ein proffil yn weladwy ar raddfa ryngwladol."

Trafferthion ar y trenau yn Wrecsam a'r Rhondda

Morlo ifanc wedi ei achub ger Conwy

RSPCA Cymru

Mae morlo ifanc gafodd ei achub ar arfordir Conwy ddechrau fis Tachwedd yn gwella meddai'r RSPCA.

Roedd ganddo anaf i'w lygad a doedd dim golwg o'i fam yn unlle - ond mae wedi gwella dan ofal milfeddygon ac mae disgwyl iddo gael ei ryddhau'n ôl i'r môr ym misoedd cyntaf 2017.

Morlo
RSPCA

Ymgynghori ar gwricwlwm Cymraeg i Oedolion

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gwricwlwm cenedlaethol newydd ar gyfer rhaglen addysgu Cymraeg i Oedolion. 

Dyma’r tro cyntaf i gwricwlwm llawn gael ei gynllunio ar gyfer Cymraeg i Oedolion, a bydd yn sail i’r holl gyrsiau newydd i’r dyfodol.

Mae’r cwricwlwm yn dilyn fframwaith dysgu ieithoedd Cyngor Ewrop. Mae’n nodi’r hyn y dylai’r dysgwyr allu ei gyflawni o fewn y pedair sgil iaith - siarad, ysgrifennu, gwrando a darllen - ac mae’n disgrifio patrymau iaith allweddol.

Mae’r cwricwlwm ar gael i’w ddarllen yma

Bryan Adams ym Mae Colwyn

Daily Post

Bydd y rociwr o Ganada Bryan Adams yn perfformio ym Mharc Eirias, Bae Colwyn ym mis Gorffennaf 2017.

Mae'r canwr sy'n adnabyddus am ganeuon fel Run To You, Everything I Do a Summer of 69 yn dilyn yn ôl troed Syr Tom Jones, Syr Elton John a Lionel Richie yn nhraddodiad y parc o ddenu enwau mawr. 

Bryan Adams
BBC

Lloegr eisiau arwyddo Ben Woodburn?

Wales Online

Mae Wales Online yn adrodd fod Cymdeithas Bêl-droed Lloegr yn awyddus i sicrhau fod seren newydd yr uwchgynghrair Ben Woodburn, sy'n chwarae dan 19 i Gymru, yn chwarae i Loegr yn y dyfodol.

Fe wnaeth Woodburn greu dipyn o gynnwrf pan ddaeth y chwaraewr ieuengaf erioed i sgorio gôl dros Lerpwl neithiwr yn ddim ond 17 mlwydd oed.

Ben Woodburn
bbc