a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Noson oera'r flwyddyn?

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd â'r diweddaraf am y tywydd i ni heno: "Dan awyr glir fydd hi'n rhewi eto heno - y tymheredd yn debyg o ostwng chwe gradd yn is na'r rhewbwynt mewn mannau gwledig fel y Bala.

  "Y posibilrwydd o gymylau'n lledu i ardaloedd yn y gogledd erbyn y wawr, fydd o bosib yn codi'r tymheredd ychydig."

  Am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 3. Cwestiynau Cyflym Suzy Davies

  BBC Cymru Fyw

  Cathod neu gŵn? Brexit caled neu Brexit meddal? Ei hoff Davies Ceidwadol?

  AC Ceidwadol Gorllewin De Cymru, Suzy Davies sydd yn ateb cwestiynau mawr y dydd.

  Am fwy fel hyn gwyliwch Y Sesiwn, rhaglen newydd gyda'r holl glebran, clecs a'r cecru o Fae Caerdydd, San Steffan a thu hwnt, heno am 22:00 ar S4C.

  Video content

  Video caption: Cwestiynau Cyflym Suzy Davies
 4. Cyhoeddi awyrennau o Gaerdydd i Guernsey

  Maes Awyr Caerdydd

  Mae Maes Awyr Caerdydd wedi cadarnhau y bydd llwybr newydd i Guernsey yn rhedeg ar gyfer tymor yr haf y flwyddyn nesaf.

  Un o is-gwmnïau Flybe - Blue Islands - fydd yn rhedeg y gwasanaeth, fydd yn hedfan tair gwaith yr wythnos rhwng mis Mai a mis Medi 2017.

  Guernsey
 5. 'Neb gwell na Bamba'

  BBC Sport Wales

  Mae rheolwr Caerdydd, Neil Warnock wedi dweud nad oes amddiffynnwr arall yn y Bencampwriaeth y byddai gwell ganddo gael yn ei dîm yn lle Sol Bamba.

  Fe wnaeth y chwaraewr 31 oed o Côte d'Ivoire ymuno â'r Adar Gleision fis diwethaf, gan sgorio yn ei ymddangosiad cyntaf i'r clwb yn erbyn Bristol City.

  Bamba
 6. Bwrdd Chwaraeon Cymru yn 'gamweithredol'

  BBC Wales News

  Cafodd weithgareddau bwrdd Chwaraeon Cymru eu gwahardd oherwydd ei fod yn "gamweithredol", yn ôl y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Rebecca Evans.

  Cafodd y penderfyniad i ymyrryd ei wneud yr wythnos diwethaf wedi i'r bwrdd basio pleidlais o ddiffyg hyder yn y cadeirydd, Paul Thomas.

  Bydd arolwg o'r bwrdd yn cael ei gynnal ar gyfer y Llywodraeth am yr wyth wythnos nesaf.

  Rebecca Evans
 7. Dedfrydu dyn am dorri gên dyn arall

  Daily Post

  Mae cefnogwr pêl-droed wnaeth dorri gên dyn arall ar ôl gêm Cymru yn erbyn Lloegr yn Euro 2016 wedi osgoi carchar.

  Fe wnaeth Christopher George Saxon, 28 oed o Langristiolus, Ynys Môn, gyfaddef achosi niwed corfforol difrifol i Sion Rhys Lewis.

  Cafodd ei ddedfrydu yn Llys Y Goron Caernarfon i 14 mis o garchar, wedi'i ohirio am 18 mis, a bydd yn rhaid iddo gyflawni 180 awr o waith gwirfoddol.

 8. Yr Egin 'angen dangos gwerth ychwanegol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd unrhyw arian i ganolfan newydd yr Egin yng Nghaerfyrddin yn seiliedig ar allu'r cais busnes i brofi "gwerth ychwanegol".

  Dywedodd Ken Skates wrth Aelodau Cynulliad y byddai hefyd angen dangos y byddai'r ganolfan yn dod â swyddi "fyddai ddim fel arall yn cael eu creu" gan benderfyniad S4C i symud i'r dref.

  Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gobeithio sefydlu canolfan diwydiannau creadigol yn yr un adeilad a chartref newydd i S4C, pan fydd y darlledwr yn symud ei bencadlys o Gaerdydd.

  Yr Egin
 9. Dirwy am 'gamarwain cwsmeriaid'

  Wales Online

  Mae cadwyn House of Fraser wedi derbyn dirwy o £40,000 ar ôl iddo gamarwain cwsmeriaid am ostyngiadau yn y cyfnod cyn Nadolig y llynedd.

  Fe wnaeth ymchwiliad gan Gyngor Torfaen ddarganfod bod y cwmni yn arddangos cymariaethau camarweiniol ar eitemau, gan wneud i siopwyr gredu eu bod yn derbyn mwy o ostyngiad na'r hyn oedden nhw'n ei dderbyn mewn gwirionedd.

  House of Fraser
 10. Ystyried gwahardd ffioedd asiantau gosod

  BBC Wales News

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud ei fod yn ystyried gwahardd ffioedd asiantau gosod.

  Fe wnaeth y Canghellor Philip Hammond gyhoeddi yn Natganiad yr Hydref y bydd gwaharddiad ar y ffioedd yn Lloegr.

  Dywedodd Mr Jones yng Nghwestiynau i'r Prif Weinidog ddydd Mawrth y byddai'n edrych yn od pe bai'r ffioedd yn bodoli yng Nghymru, ond nid yn Lloegr a'r Alban.

  Arian a thai
 11. O lawdriniaeth i gystadleuaeth Miss Wales

  Daily Post

  Bydd dynes ifanc wnaeth dderbyn chwe blynedd o driniaeth ar ei wyneb yn ceisio ennill tlws Miss Wales y flwyddyn nesaf

  Fe wnaeth yr esgyrn yng ngên Ellie Jones, 20 oed o'r Rhyl, stopio tyfu pan oedd hi'n wyth oed.

  Cafodd hi driniaeth am flynyddoedd yn Ysbyty Glan Clwyd, a nawr mae hi'n bwriadu cynrychioli Sir Ddinbych yng nghystadleuaeth Miss Wales yn 2017.

 12. Adeilad ysgol yn rhestredig...eto

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod adeilad Ysgol Groves yn Wrecsam wedi cael ei ailddynodi fel adeilad rhestredig.

  Roedd adolygiad barnwrol wedi gwyrdroi penderfyniad tebyg yn gynharach y mis yma.

  groves
 13. Syniad mawr aeth bron ar chwâl

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Pa anawsterau sy'n wynebu person ifanc sydd eisiau dechrau busnes? 

  Pa gymorth sydd ar gael iddo fe neu hi? 

  Dyma stori Luke Riddiford, oedd â syniad busnes unigryw, ond er gwaethaf hynny bu'n wynebu trafferthion yn ceisio troi'r freuddwyd yn realiti. Mae ei hanes yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw.

  Luke Riddiford
 14. Cymro wedi gadael y gêm oherwydd Barry Bennell

  The Daily Mail

  Mae cyfweliad yn y Mail Online heddiw gyda'r Cymro Matthew Monaghan oedd yn gapten ar dimau pêl-droed Cymru yn ei ieuenctid, ond a adawodd y gêm yn sydyn wedi dim ond deufis fel chwaraewr proffesiynol i Manchester United.

  Yn y cyfweliad mae'n esbonio bod cael ei gam-drin gan Barry Bennell pan yn chwaraewr ifanc yn Crewe wedi dinistrio ei yrfa. Mae nifer o gyn-chwaraewyr wedi datgelu yn ddiweddar eu bod wedi cael eu cam-drin gan Bennell pan yn chwaraewyr ifanc addawol.

  Ar y pryd, doedd rheolwr Manchester United, Syr Alex Ferguson, ddim yn deall pam na lwyddodd Monaghan i addasu i fod yn chwaraewr proffesiynol llwyddiannus.

 15. Miliwnydd wedi 'arwain yr heddlu at gorff'

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi clywed sut y gwnaeth miliwnydd gyfaddef lladd dynes yr oedd yn ei chyflogi fel cymar personol am £10,000 y mis, cyn arwain yr heddlu i'r man lle'r oedd wedi gadael ei chorff.

  Yn Llys y Goron Casnewydd, mae Peter Morgan, 54 oed o Lanelen, Sir Fynwy, yn gwadu llofruddio Georgina Symonds.

  Clywodd y rheithgor ddydd Mawrth ei fod wedi rhoi goriadau gweithdy fferm i swyddogion oedd yn ymchwilio i ddiflaniad Ms Symonds. Fe honnir ei fod wedi dweud wrth yr heddlu: "Bydd angen y goriadau yna arnoch chi - mae hi wedi ei chloi yn yr adeilad allanol".

  Georgina Symonds a Peter Morgan
 16. Yr M4 yn ailagor yn dilyn gwrthdrawiad

  Teithio BBC Cymru

  Mae'r M4 bellach wedi ailagor i gyfeiriad y gorllewin rhwng C38 a C39 yn dilyn gwrthdrawiad ffordd ble bu farw un person.

  Bu'r ffordd ar gau am tua chwe awr cyn i'r holl lonydd ailagor am 14:15.

 17. Ffair Aeaf 2016: Dydd Mawrth

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae hi'n oer! Ond mae'r torfeydd yn mwynhau ail ddiwrnod y Ffair Aeaf yn Llanelwedd.

  Mae ffotograffydd Cymru Fyw yno, ac mae casgliad o'r lluniau i'w gweld yma.

  Ffair Aeaf