a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos.

Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

Enwi ysgolion uwchradd gorau Cymru

BBC Cymru Fyw

Ysgolion o Gaerdydd sydd wedi cipio'r prif safleoedd yn rhestr ddiweddaraf The Sunday Times o'r ysgolion gwladol ac annibynnol gorau yng Nghymru.

Daeth Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i'r brig ymysg yr ysgolion gwladol, gydag Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf yn ail, ac Ysgol Gyfun Radur yn drydydd.

Ymysg yr ysgolion annibynnol, cafodd Coleg St John's ei henwi fel yr orau yng Nghymru am yr 17eg gwaith yn olynol, gyda disgyblion yn llwyddo i gael graddau A*, A neu B yn 96.6% o'u cyrsiau Lefel A.

Mae'r rhestrau yn cael eu llunio bob blwyddyn gan y papur newydd, yn seiliedig ar ganlyniadau Lefel A a TGAU y 2,000 o ysgolion annibynnol a gwladol gorau yn y DU.

Plasmawr
Google

Carcharu dyn am dyfu canabis

BBC Wales News

Mae dyn wnaeth adeiladu fferm ganabis yn Sir Ddinbych wedi cael ei garcharu am 14 mis.

Cafodd Paul Evans, 50 oed o Lerpwl, ei ddal yn tyfu 85 o blanhigion canabis ar fferm yn Saron ger Dinbych.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y cyffuriau gwerth cyfanswm o £23,000.

Paul Evans
Heddlu Gogledd Cymru

'Coelcerth yn gwrthod diffodd'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Dyw e ddim yn bwnc mae pobl yn ei chael hi'n hawdd siarad amdano, ond bellach mae yna adnodd newydd yn y Gymraeg ar y we i helpu pobl i rannu eu profiadau o afiechyd meddwl.

Bwriad meddwl.org yw dod â'r holl wybodaeth sydd ar gael yn Gymraeg ynghyd i un lle.

Un sy'n croesawu'r adnodd newydd yw Mathew Rhys o Landysul.

Mae wedi cael tri phwl o iselder yn ystod ei fywyd, ond y cyfnod tywyllaf oedd degawd yn ôl, pan oedd yn 21 oed ac yn y brifysgol. Bu'n rhannu ei stori gyda Cymru Fyw.

Mathew Rhys
BBC

Cymru v De Affrica: Cymharu'r chwaraewyr

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae erthygl yn cymharu chwaraewyr timau Cymru a De Affrica, gan eu sgorio allan o 10.

Yn ôl y wefan, mae gan Gymru ychydig o fantais dros yr ymwelwyr.

Faletau
Getty Images
Yn y garfan, ond ydi o'n holliach? Yr wythwr Taulupe Faletau

iPhone: Crwner yn cefnogi cais rhieni

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi mynnu y bydd yn gorfodi cwmni Apple i roi tystiolaeth pe bai angen hynny yn achos marwolaeth bachgen 16 oed o Sir Gaerfyrddin.

Cafwyd hyd i William Thomas, oedd yn ddisgybl yn ysgol Bro Myrddin, mewn beudy ar fferm ei rieni yn Llangyndeyrn fis Awst y llynedd. Roedd wedi ei grogi.

Dywedodd ei rieni wrth gwest yn Llanelli eu bod am i'r crwner eu helpu i ddatgloi ei iPhone er mwyn dod o hyd i unrhyw wybodaeth fyddai'n egluro beth ddigwyddodd.

William Thomas
Alfiepics

Pencampwr byd hoyw cyntaf yng Nghymru?

BBC Sport

Bydd y bocsiwr o Puerto Rico, Orlando Cruz, yn ymladd yng Nghaerdydd y penwythnos yma, gan obeithio i fod y pencampwr byd cyntaf i fod yn agored am y ffaith ei fod yn hoyw.

Bydd Cruz yn wynebu Terry Flanagan am felt pwysau ysgafn y WBO yn y Motorpoint Arena, gyda'r Cymro Liam Williams hefyd yn ymladd nos fory.

Cruz
BBC
Orlando Cruz (ar y dde) yn ei ornest yn erbyn Jorge Pazos

Blacmel: Carchar am wyth mlynedd a hanner

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Abertyleri wedi cael ei ddedfrydu i wyth mlynedd a hanner o garchar wedi iddo ei gael yn euog o naw cyhuddiad o flacmel, dwyn, twyll, voyeuriaeth ac ymosodiad rhyw.

Roedd Farhan Mirza, 38 oed, wedi ei gyhuddo o dynnu lluniau cudd o ferched Mwslimaidd am y byddai'n codi "cywilydd" pe bai eu teuluoedd yn gweld y delweddau.

Roedd Mirza yn gwadu'r holl gyhuddiadau.

Mirza
Wales News Service

Ymgyrch i symud llewod Pont Britannia

BBC Cymru Fyw

Mae galw unwaith eto am 'Godi'r Llewod' ar Bont Britannia i groesawu pobl i Ynys Môn.

Yn ôl ymgyrchwyr lleol, sydd wedi dechrau deiseb ar y we, mae cyfle yn cael ei golli gan fod y creaduriaid cerrig wedi'u cuddio ar hyn o bryd, ers adeiladu ffordd yr A55 ger Llanfairpwll.

Dim ond wrth deithio ar drên y mae modd eu gweld bellach, a hynny am eiliadau yn unig wrth groesi rhwng Gwynedd a Môn.

Llewod
BBC

Cyhoeddi Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwraig pêl-rwyd a phêl-droed gwirfoddol o Gwmbrân, sydd wedi annog dros 200 o ferched ifanc i gymryd rhan pob wythnos, wedi ei henwi fel Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016.

Sefydlodd Vicki Randall, 29 oed, glwb pêl-rwyd Ieuenctid Cwmbrân yn 2009, gyda dim ond 5 o aelodau.

Nawr mae gan y clwb 14 tîm ac mae tair o’r chwaraewyr wedi cael eu dewis yn ddiweddar ar gyfer carfan dan 17 oed Cymru.

Mae Vicki hefyd yn rhedeg Clwb Pêl-droed Rhisga, gan reoli pob un o’u timau yng Nghynghrair De Ddwyrain Cymru.

Vicki Randall
BBC

Gwynedd: Parcio am ddim cyn y Nadolig

Cyngor Gwynedd

Fel rhan o ymdrechion Cyngor Gwynedd i gefnogi busnesau, bydd parcio am ddim yn cael ei gynnig yn holl feysydd parcio cyhoeddus y sir yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Wrth i’r cyngor geisio denu mwy o bobl i wneud y mwyaf o siopau Gwynedd, ac wrth ymateb i alwadau i ymestyn hyd yr ymgyrch, bydd mwy o barcio am ddim nag erioed yn cael ei gynnig ym meysydd parcio cyhoeddus Gwynedd.

Eleni, bydd parcio am ddim ar ddau benwythnos cyntaf mis Rhagfyr yn ogystal â’r cyfnod o 15-27 Rhagfyr.

Carfanau Scarlets v Leinster heno

Norofeirws yn cau wardiau ysbyty

BBC Wales News

Mae pum ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cael eu cau i'r cyhoedd yn dilyn pwl o feirws Norofeirws.

Mae cyfyngiadau mewn lle ar gyfer dwy ward arall i'w atal rhag lledaenu.

Daw'r penderfyniad wedi i 21 o gleifion ddangos symptomau'r feirws.

Maelor
BBC

Jones yn beirniadu May am beidio cwrdd

BBC Cymru Fyw

Dylai Theresa May fod wedi dod i gyfarfod Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ddydd Gwener, yn ôl Carwyn Jones.

Cafodd sylwadau Prif Weinidog Cymru eu hategu gan Brif Weinidog Yr Alban, Nicola Sturgeon, a Dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon, Martin McGuinness, wedi trafodaethau ym Mro Morgannwg.

Telerau ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd oedd pwnc llosg y cyfarfod.

Dywedodd Ms Sturgeon wrth BBC Cymru bod gan awdurdodau Cymru a'r Alban safbwynt "debyg iawn" ar y farchnad sengl.

CYngor
BBC

Cordina am droi'n broffesiynol yn fuan

BBC Sport Wales

Mae'r bocsiwr Olympaidd, Joe Cordina wedi cadarnhau ei fod yn bwriadu troi'n broffesiynol yn y "dyfodol agos".

Fe wnaeth y Cymor golli yn rowng yr 16 olaf yng nghystadleuaeth pwysau ysgafn yn Rio eleni.

Cordina
Rex Features

Newydd dorri: Dyn yn euog o flacmelio merched

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Abertyleri wedi ei gael yn euog o naw cyhuddiad o flacmel, dwyn, twyll, voyeuriaeth ac ymosodiad rhyw.

Roedd Farhan Mirza, 38 oed, wedi ei gyhuddo o dynnu lluniau cudd o ferched Mwslimaidd am y byddai'n codi "cywilydd" pe bai eu teuluoedd yn gweld y delweddau.

Roedd Mirza yn gwadu'r holl gyhuddiadau.

Mirza
Wales News Service

Amddiffynnwr Cote d'Ivoire yn ymuno â Chasnewydd

Marks and Spencer newydd i Aberystwyth

BBC Wales News

Mae Marks and Spencer wedi cadarnhau y bydd yn agor cangen newydd yng Ngheredigion y flwyddyn nesaf, er eu bod wedi cyhoeddi y bydd siopau yn cau ar draws y DU.

Bydd y siop newydd yn Aberystwyth yn agor yng ngwanwyn 2017.

Fe wnaeth M&S gyhoeddi fis yma y byddan nhw'n cau 30 o'i siopau dillad ar draws y DU.

M&S
PA

McBryde yn disgwyl her gan y Springboks

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwr blaenwyr Cymru, Robin McBryde wedi dweud ei fod yn disgwyl i Gymru wynebu dipyn o her yn erbyn De Affrica yfory.

Fe gollodd De Affrica yn erbyn yr Eidal yn Florence dydd Sadwrn diwethaf, ac mae'r prif hyfforddwr Allister Coetzee wedi gwneud saith newid i'r tîm ar gyfer y gêm yn erbyn Cymru penwythnos yma.

mcbryde
BBC

Peiriant arian arall i Flaenau Ffestiniog

Cambrian News

Mae ymgyrchwyr wedi croesau'r newyddion y bydd peiriant arian newydd yn cael ei osod ym Mlaenau Ffestiniog.

Dywedodd AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts bod cynlluniau i osod peiriant arian 24 awr arall y tu allan i archfarchnad Co-operative y dref.

Roedd pobl leol wedi bod yn cwyno mai dim ond un peiriant arian 24 awr oedd ar ôl yn y dref wedi i HSBC gau ei gangen yno.

Achos blacmel: Rheithgor yn ystyried

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor yng Nghaerdydd yn ystyried ei ddyfarniad yn achos dyn sydd wedi ei gyhuddo o flacmel.

Mae Farhan Mirza, 38 o Abertyleri, wedi ei gyhuddo o dynnu lluniau cudd o ferched Mwslimaidd am y byddai'n codi "cywilydd" pe bai eu teuluoedd yn gweld y delweddau.

Yn ogystal, mae Mr Mirza'n wynebu cyhuddiadau o ddwyn, twyll, voyeuriaeth ac ymosodiad rhyw. Mae'n gwadu'r cyhuddiadau.

Farhan Mirza
Wales News Service

Cludo dau i'r ysbyty

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi cadarnhau fod  menyw a babi wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn damwain ffordd yn ardal Bwlchgwyn ger Wrecsam am 09:45.

Does gan yr un o'r ddau anafiadau sy'n peryglu bywyd.

Ambiwlans
BBC

Mam wedi marw ar ôl disgyn oddi ar geffyl

BBC Wales News

Mae cwest wedi clywed y cafodd fam ifanc ei lladd wedi iddi ddisgyn oddi ar geffyl mewn damwain yng Nghasnewydd.

Clywodd y cwest Natasha Probert, 25 oed, wedi torri ei phenglog ac wedi dioddef anaf difrifol i'w ymennydd yn y digwyddiad. Cafodd ei chymryd i'r ysbyty ond bu farw ddiwrnod yn ddiweddarach.

Fe wnaeth y crwner yng Nghasnewydd gofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Natasha Probert
Wales News Service

Beard i wynebu ei gyn-glwb

South Wales Argus

Bydd Dreigiau Casnewydd Gwent yn chwarae yn erbyn Caeredin dydd Sul gyda'r canolwr Sam Beard yn wynebu ei gyn-glwb.

Arwyddodd Sam Beard, sy'n 26 oed, dros y Dreigiau yn yr haf, ac mae wedi bod yn cystadlu am le yn y tîm gyda Tyler Morgan, Jack Dixon ac Adam Warren.

Sam Beard
bbc

Gadael yr UE ddim yn broses 'uniongyrchol'

BBC Cymru Fyw

Mae Gweinidog Brexit Llywodraeth y DU wedi rhybuddio na fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn broses "fer nac uniongyrchol" ac mae'n golygu "sialens fawr" i'r Deyrnas Unedig.

Ond wrth annerch cynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe, dywedodd David Jones AS fod "Prydain yn dal yn wlad allblyg sydd yn meddwl yn fyd-eang" ac y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn gadael y DU yn fwy democrataidd.

Dywedodd hefyd fod "Cymru mewn safle da i fanteisio o berthynas newydd gyda gwledydd eraill Ewrop a gweddill y byd".

David Jones
BBC

Brysia wella Bale!

'Prynhawn braf'

Tywydd, BBC Cymru

Dyma dywydd y prynhawn gan Gwennan Evans: "Bydd hi'n brynhawn sych a braf gyda'r gorau o'r heulwen yn y gorllewin. Y tymheredd uchaf yn 10°C."

Am y rhagolygon diweddaraf ar gyfer eich ardal chi ewch i wefan dywydd y BBC.

Gwrthdrawiad: Dynes a babi yn yr ysbyty

Daily Post

Mae dynes a babi wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a lori ger Wrecsam.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Ffordd Rhuthun ym Mwlchgwyn am tua 09:45 y bore 'ma, yn ôl y Daily Post.

Cafodd y ddynes a'r bachgen ifanc eu cymryd i Ysbyty Maelor Wrecsam ond y gred yw nad yw eu hanafiadau yn rhai sy'n peryglu eu bywydau.

Ffordd Rhuthun
Google

Warnock yn canmol dewrder cyn-chwaraewr

BBC Wales News

Ar wefan BBC Wales news, mae rheolwr Caerdydd, Neil Warnock wedi canmol dewrder ei gyn-chwaraewr, Andy Woodward am ddod ymlaen i siarad am gael ei gam-drin gan hyfforddwr pan oedd yn blentyn.

Cafodd y cyn-chwaraewr Bury a Sheffield United ei gam-drin gan Barry Bennell yn Crewe Alexandra am bedair blynedd pan oedd rhwng 11 a 15 oed.

Dywedodd Warnock bod Woodward wedi rhoi hyder i ddioddefwyr eraill siarad am gael eu cam-drin.

Warnock
Getty Images

Giles ar restr fer Personoliaeth Chwaraeon Ifanc

BBC Sport

Mae'r rhestr fer ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn 2016 y BBC drwy'r DU wedi cael ei gyhoeddi, ac mae Cymro ymysg y 10 enw.

Fe wnaeth Keelan Giles, 18 oed, sgorio wyth cais yn ei bedair gêm gyntaf i'r Gweilch, ac mae eisoes wedi cael ei alw i'r garfan genedlaethol.

Bydd panel o arbenigwyr yn cwtogi'r rhestr fer i dri enw, fydd yn cael eu cyhoeddi ar Blue Peter ar 8 Rhagfyr.

Giles
Getty Images

Penodi dirprwy prif gwnstabl Dyfed Powys

BBC Wales News

Mae cyn-swyddog gwrth-derfysgaeth gyda Heddlu Llundain wedi cael ei benodi fel dirprwy prif gwnstabl Heddlu Dyfed Powys medd BBC Wales News.

Mae Darren Davies yn cymryd lle Mark Collins, fydd yn dechrau yn ei rôl newydd fel prif gwnstabl y llu ym mis Rhagfyr.

Darren Davies
Heddlu Dyfed Powys

'Angen ailystyried Caernarfon' fel pencadlys S4C

BBC Cymru Fyw

Mae Aelod Cynulliad wedi dweud y dylid ystyried symud pencadlys newydd S4C i Gaernarfon.

Ddydd Iau fe ddaeth amlwg fod y brifysgol sydd y tu ôl i ddatblygiad adeilad yng Nghaerfyrddin lle mae pencadlys newydd y sianel i fod wedi gofyn am filiynau o bunnoedd yn ychwanegol o arian cyhoeddus ar gyfer y cynllun.

egin
PCDDS

'Angen gwneud mwy i helpu chwaraewyr hoyw'

BBC Sport Wales

Ar wefan chwaraeon y BBC dywed chwaraewr pêl-droed Cymru, Jess Fishlock, bod angen gwneud mwy i greu awyrgylch lle ellir athletwyr hoyw ddatgelu eu rhywioldeb.

Yn y gorffennol mae Fishlock wedi trafod yr anawsterau y cafodd hi pan ddatgelodd hi ei bod yn hoyw.

Jess Fishlock
BBC

Braf ar rai!

Cychwyn codi fferm wynt Brechfa

Golwg 360

Mae’r gwaith o adeiladu fferm wynt 28 tyrbin ar fryniau Sir Gaerfyrddin wedi dechrau.

Cafodd y cynllun yng Nghoedwig Brechfa sêl bendith Ysgrifennydd Ynni a Newid Hinsawdd Llywodraeth Prydain ym mis Mawrth 2013.

Mae disgwyl i’r fferm wynt gynhyrchu pŵer ar gyfer tua 39,000 o gartrefi, a bydd yn cael ei weithredu gan Innogy Renewabeles UK ar safle sy’n cael ei reoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Oedi ar drenau Caerdydd

Teithio BBC Cymru

Mae oedi ar drenau Arriva Cymru yng Nghaerdydd rhwng Llandaf a gorsaf Heol y Frenhines oherwydd problem gyda'r signalau.

Ar Taro'r Post heddiw.....

Trwy fy llygaid i: Tachwedd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ffotograffydd gwadd Cymru Fyw am y mis yma yw Mark Lewis, sy'n byw yn ardal Machen ger Casnewydd.

Yn ei luniau mae'n ein tywys o amgylch rhai o atyniadau'r de-ddwyrain.

Pwll Pen-ffordd-goch
BBC

Hapus yn eu bro!

BBC Cymru Fyw

Mae pobl Cymru yn fwy tebygol o fod yn hapus gyda'r lle y maen nhw'n byw ynddo, yn ôl astudiaeth o bobl ar draws y DU.

Pan ofynnwyd i bobl a oedden nhw'n hapus yn eu lleoliadau, atebodd 93.4% o bobl Cymru eu bod nhw o gymharu â 89.1% o'r boblogaeth yn gyffredinol.

Rheolwr newydd Bangor

Ar ôl diswyddo Andy Legg fel rheolwr yn gynharach yn yr wythnos, daeth cyhoeddiad yn hwyr iawn neithiwr ar wefan Clwb Pêl-droed Dinas Bangor eu bod wedi penodi Ian Dawes fel eu rheolwr newydd.

View more on twitter