a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl dydd Mawrth Rhagfyr 6.   

  Machlud ym Mae Caerdydd heno
  Image caption: Machlud ym Mae Caerdydd heno
 2. Dadl Fer: Byw gyda cholli'r golwg

  Ac yn olaf Dadl Fer gan Nick Ramsay. 

  A'r pwnc: Byw gyda cholli'r golwg: sut y gallwn wella hygyrchedd yng Nghymru i bobl ddall a rhannol ddall.   

  Mae Mr Ramsay yn gofyn i'r aelodau i gau eu llygaid yn y Siambr wrth iddyn nhw wrando ar synau sydd wedi'u recordio mewn canol tref gan elusen yr RNIB, sy'n nodweddiadol o'r synau y mae pobl ddall yn eu clywed "o ddydd i ddydd".

  .      

  Colli'r golwg
 3. Angen agwedd 'synhwyrol a phragmataidd'

  Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod yr agwedd tuag at "llif cleifion trawsffiniol yn synhwyrol a phragmataidd."

  Vaughan Gething
 4. Argymhellion y Pwyllgor Dethol yn 'synhwyrol'

  Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn dweud bod argymhellion adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ar drefniadau iechyd trawsffiniol yn "synhwyrol".

  Rhun ap Iorwerth
 5. Galw am un rhestr cyflawnwyr ar gyfer meddygon teulu

  Mae'r unig welliant sydd wedi ei gyflwyno gan Caroline Jones UKIP:

  Ychwanegu fel pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

  Yn nodi'r problemau o ran recriwtio meddygon teulu mewn ardaloedd gwledig trawsffiniol ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag Adran Iechyd Llywodraeth y DU i sefydlu un rhestr cyflawnwyr ar gyfer meddygon teulu, a fydd yn galluogi meddygon teulu i weithio bob ochr i'r ffin.    

  Caroline Jones
 6. Dadl ar ofal iechyd trawsffiniol

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddadl y Ceidwadwyr Cymreig ar ofal iechyd trawsffiniol.

  Mae'r Ceidwadwyr yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  1. Yn credu y gall hyrwyddo defnydd arloesol o ofal iechyd trawsffiniol gynnig gwell canlyniadau i gleifion ar gyfer pobl yng Nghymru a Lloegr.

  2. Yn nodi canfyddiadau Comisiwn Silk, a wnaeth argymhellion i wella darpariaeth iechyd drawsffiniol, yn enwedig o ran hyrwyddo gweithio agosach ym maes gwasanaethau arbenigol.

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried canfyddiadau adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ar drefniadau iechyd trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr, sy'n cyfleu pryderon am yr anawsterau a'r oedi o ran cael gafael ar wasanaethau eilaidd ac arbenigol ar sail drawsffiniol. 

  Ysbyty
 7. Y system ardrethi busnes bresennol yn codi £1bn

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn dweud bod y system ardrethi busnes bresennol yn codi £1bn, sy'n cefnogi gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru y mae busnesau bach yn dibynnu arnyn nhw.

  Mae'n ychwanegu nad yw'r gwaith ailbrisio ardrethi busnes a gynhaliwyd gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, sef asiantaeth annibynnol, wedi ei gynllunio i godi refeniw ychwanegol ac er bod rhai gwerthoedd ardrethol wedi cynyddu, maent wedi gostwng ar y cyfan.

  Mae Llywodraeth Cymru meddai, wedi'i hymrwymo i gyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi busnes newydd, parhaol yn 2018.

  Arian
 8. System ardrethi busnes yn 'anamddiffynadwy'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn disgrifio'r system ardrethi busnes yn "anamddiffynadwy".

  Mae'n dweud ei bod yn arwydd o dreth wael iawn os oes rhaid i nifer fawr iawn o bobl sy'n gorfod talu'r dreth yn gorfod cael rhywfaint o ryddhad ardrethi.

  Neil Hamilton
 9. Galwad i ymestyn y rhyddhad ardrethi busnes i fusnesau bach

  Mae Nick Ramsay yn "gresynu mai yng Nghymru y mae'r raddfa uchaf yn y DU o siopau gwag ar y stryd fawr a bod nifer yr ymwelwyr â'r stryd fawr yng Nghymru wedi disgyn 1.4 y cant o'i gymharu â mis Hydref 2015."

  Mae'n galw am ymestyn y rhyddhad ardrethi busnes i fusnesau bach yng Nghymru. 

  Nick Ramsay
 10. Annog siopwyr i ffafrio'r stryd fawr

  Mae Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu i helpu busnesau bach ar y stryd fawr.

  Mae Adam Price yn annog siopwyr i ddewis y stryd fawr ar draul canolfannau siopa neu siopa ar y rhyngrhwyd ar drothwy'r Nadolig eleni.

  Mae Sadwrn Busnesau Bach yn cael ei gynnal Rhagfyr 3.

  Mae'n dweud er bod y ffigyrau diweddaraf yn dangos bod Caerdydd wedi gweld cynnydd  yn nifer y bobl ddaeth i ganol y ddinas, sef 80% rhwng 2008 a 2015, mae llawer o drefi yn y cymoedd wedi gweld gostyngiadau dramatig. "Gwelodd Gogledd Bargoed, Blaenau a Chaerffili y gostyngiadau canrannol mwyaf yn nifer yr ymwelwyr yn y cyfnod hwn, gyda gostyngiadau o 49%, 36% a 31%," meddai.

  Adam Price
 11. Dadl ar fusnesau bach

  Am yr awr nesaf yn y Siambr dadl gan Blaid Cymru ar fusnesau bach.

  Busnesau bach
 12. Cefndir

  Mae'r Comisiynydd Safonau yn berson annibynnol sy'n rhoi cyngor a chymorth diduedd ar unrhyw fater o egwyddor sy'n ymwneud ag ymddygiad Aelodau'r Cynulliad ac mae'n cynnal ymchwiliadau annibynnol i gwynion sy'n honni bod Aelodau'r Cynulliad wedi torri Codau, Protocolau neu benderfyniadau'r Cynulliad. 

  Prif swyddogaethau'r Comisiynydd yw:

  • derbyn unrhyw gwyn bod ymddygiad Aelod Cynulliad, ar adeg berthnasol, wedi methu â chydymffurfio ag un o ofynion darpariaeth berthnasol; 
  • ymchwilio i unrhyw gwyn o'r fath yn unol â'r gweithdrefnau a sefydlwyd 
  • cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad ar ganlyniad unrhyw ymchwiliad o'r fath; a 
  • cynghori Aelodau'r Cynulliad ac aelodau'r cyhoedd am y gweithdrefnau ar gyfer gwneud cwynion ac ymchwilio iddynt. 

  Yn ogystal â'r uchod, gall y Comisiynydd roi cyngor i'r Cynulliad:

  • ar unrhyw fater arall o egwyddor gyffredinol sy'n ymwneud â darpariaethau perthnasol neu â safonau ymddygiad Aelodau Cynulliad yn gyffredinol; 
  • ar weithdrefnau ar gyfer ymchwilio i gwynion bod Aelodau Cynulliad wedi methu â chydymffurfio â gofynion darpariaethau perthnasol; ac 
  • ar unrhyw fater arall sy'n ymwneud â hybu, annog a diogelu safonau ymddygiad uchel yn swydd gyhoeddus Aelod Cynulliad. 
 13. Y Comisiynydd Safonau newydd

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar y Comisiynydd Safonau newydd.

  Syr Roderick Evans CF yw'r Comisiynydd Safonau newydd ac mae'n dechrau yn y swydd ar Ragfyr 1. 

  Mae Syr Roderick yn Farnwr Uchel Lys ymddeoledig.  Cafodd ei alw i'r Bar yn 1970, gan ymarfer yn Abertawe rhwng 1970 a 1992; cafodd Sidan ym 1989. Fe'i dyrchafwyd i'r farnwriaeth ym 1992, ac fe'i penodwyd i'r Uchel Lys yn 2001, gan ymddeol yn 2013. Mae hefyd yn Gymrawd Prifysgolion Aberystwyth, Abertawe a Bangor, ac yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac fe'i croesawyd i Orsedd y Beirdd yn 2002. 

  Bydd Syr Roderick yn cymryd yr awenau gan Gerard Elias CF pan ddaw ei gontract yntau i ben ar ddiwedd mis Tachwedd eleni; mae wedi bod yn y swydd ers iddi gael ei sefydlu yn 2010. 

 14. Datganiadau 90 eiliad

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar Ddataniadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.

 15. Cwestiwn brys 3: Cam-drin rhywiol mewn pêl-droed

  Mae'r trydydd cwestiwn brys gan Russell George  i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant:

  A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adroddiad ynghylch ymchwiliad yr heddlu i gam-drin rhywiol hanesyddol mewn pêl-droed yng ngogledd Cymru?

  Mae Carl Sargeant yn ymateb drwy annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am gamdrin i gysylltu gyda'r heddlu.

  Pêl-droed
 16. Cwestiwn brys 2: Gwaith dur Tata ym Mhort Talbot

  Mae Adam Price yn gofyn: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adroddiadau ynghylch y posibilrwydd o golli swyddi yng ngwaith dur Tata Steel ym Mhort Talbot?

  Mae Ken Skates yn dweud na fydd e'n "ymateb i sïon yn y cyfryngau."

  Mae'n ychwanegu y bydd e'n cwrdd gydag Ysgrifennydd Cymru yfory ac y bydd " yn trosglwyddo'r neges o bob ochr i'r Siambr ei bod hi'n allweddol bod Llywodraeth y DU yn gweithredu lle mae'n gwybod y gall, i sicrhau cynaladwyedd y sector dur ym Mhrydain, ac yn arbennig yng Nghymru."

  Gwaith dur Port Talbot
 17. Ysgrifennydd yr Economi yn mynegi pryder wrth reolwyr

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn dweud ei fod wedi cyfarfod gyda rheolwyr Trinity Mirror heddiw a'i fod wedi mynegi pryder ynghylch y cynnig.

  Fe fydd e hefyd yn ymateb yn ffurfiol i'r ymgynghoriad.

  Ken Skates
 18. Cwestiwn brys 1:Trinity Mirror

  Nawr tri chwestiwn brys i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith. Mae'r cyntaf gan Bethan Jenkins:

  A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am drafodaethau y mae wedi'u cael â Trinity Mirror ynghylch y cynnig i gau gwaith argraffu'r cwmni yng Nghaerdydd, gan golli 33 o swyddi ar y safle?

  Mae grŵp papurau newydd Trinity Mirror wedi dechrau ymgynghori gyda staff ynglŷn â chau safle argraffu yng Nghaerdydd.

  Mae'r grŵp yn gyfrifol am argraffu nifer o deitlau gan gynnwys y Western Mail, South Wales Evening Post, South Wales Echo a'r Llanelli Star.

  Dywedodd llefarydd bod y penderfyniad o ganlyniad i leihad yn nifer y papurau sy'n cael eu hargraffu, ac "adleoliad" nifer o deitlau'r cwmni.

  Ychwanegodd y llefarydd bod ymgynghoriad wedi dechrau gyda'r 33 o staff sy'n cael eu heffeithio.

  Y Western Mail a'r Echo
 19. Y Ddeddf Hawliau Dynol yn 'em yn ein cyfansoddiad'

  Mae Hannah Blythyn yn gofyn pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei wneud o effaith y Ddeddf Hawliau Dynol ar ddeddfwriaeth Gymreig.

  Mae Mr Antoniw yn dweud bod y ddeddf wedi cael "ei chamddarlunio gan rhai mudiadau gwleidyddol" a'i bod yn "em yn ein cyfansoddiad."

 20. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol

  Nesa cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw. 

  Mae Lee Waters yn gofyn i'r Cwnsler Cyffredinol wneud datganiad am hawl Llywodraeth Cymru i ymyrryd yn yr achos yn ymwneud ag Erthygl 50 yn y Goruchaf Lys?  

  Mae Mick Antoniw yn cyfeirio at gyflwyniadau ysgrifenedig at y Goruchaf Lys lle mae'n datgan bod y "broses o adael yn tynnu sylw at nifer o faterion hanfodol bwysig mewn perthynas â threfniadau cyfansoddiadol y Deyrnas Unedig a'r fframwaith gyfreithiol ar gyfer datganoli."

  Mick Antoniw