a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pryder am brinder meddygon teulu o Gymru
  2. Taliadau bwrdd Chwaraeon Cymru yn 'annerbyniol'
  3. Dim Sam Warburton i Gymru yn erbyn De Affrica
  4. Marwolaeth seiclwr ddisgynnodd 100 troedfedd yn ddamwain

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

A dyna ni am heddiw ar y llif byw - cymrwch gip yn ôl ar holl newyddion y dydd isod, ac fe fyddwn ni nôl fel yr arfer fory gyda'r diweddaraf unwaith eto o Gymru!

Llai yn cael afiechydon rhyw yng Nghymru

Wales Online

Mae cyfraddau afiechydon rhyw yng Nghymru wedi gostwng yn sylweddol dros y ddwy flynedd diwethaf, yn ôl WalesOnline.

Wrth gymharu ffigyrau chwe mis cyntaf 2016 â'r un cyfnod yn 2014, roedd nifer yr achosion newydd o HIV wedi gostwng 50%, nifer yr achosion siffilis 31% yn is, a nifer yr achosion o gonorrhea i lawr 12%.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans fod y ffigyrau yn dangos cynnydd da ond "na allwn ni fod yn hunanfodlon".

Cyngerdd Rhyw Ddydd Un Dydd - Oeddech chi yno yn 1991?

Twitter

Mae Radio Cymru eisiau clywed unrhyw atgofion o gig Rhyw Ddydd Un Dydd ym mhafiliwn Pontrhydfendigaid yn 1991.

View more on twitter

'Tyllau yn nho' adeilad Pontio

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod Prifysgol Bangor wedi gorfod galw contractwyr i drwsio tyllau yn nho adeilad Pontio, a hynny llai na blwyddyn ers i'r ganolfan agor.

Achos y difrod yn ôl y sôn oedd y tywydd garw ddydd Llun.

Cymro'n gwibio mynd mewn ras hwylio'r byd

BBC Cymru Fyw

Mae'r Cymro Alex Thomson wedi torri record hwylio arall yn ystod ras rownd y byd y Vendee Globe.

Fe wnaeth Thomson gyrraedd y Penrhyn Gobaith Da yn Ne Affrica dim ond 18 diwrnod, tair awr a dau funud ar ôl gadael porthladd Les Sables d'Olonne yn Ffrainc ar ddechrau'r ras.

Roedd hynny bron i bum diwrnod yn gyflymach na record y Ffrancwr Armel Le Cleac'h gafodd ei osod yn 2012.

Mae'n rhaid i'r hwylwyr hefyd rasio o gwmpas Penrhyn Leeuwin yn Awstralia a Phenrhyn yr Horn yn Chile ar eu taith ar hyd y moroedd, gyda'r disgwyl y bydd yr enillydd yn cwblhau'r ras erbyn tua 20 Ionawr.

Alex Thomson
Alex Thomson Racing

Pwy fydd yn ennill y brif wobr?

Twitter

Anghydfod 'ddim yn effeithio' ar chwaraewyr Abertawe

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Abertawe, Bob Bradley wedi mynnu nad yw'r anghydfod rhwng y cefnogwyr a pherchnogion y clwb yn effeithio ar berfformiadau ei dîm.

Rhoddwyd bai ar 'gamgymeriad gweinyddol' yr wythnos hon wedi i Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr ddweud bod y cyn-gyfarwyddwr Leigh Dineen wedi cael ei ailbenodi i'r bwrdd heb eu caniatâd.

Mae'r Elyrch yn wynebu Crystal Palace yn Stadiwm Liberty ddydd Sadwrn, gyda Bradley dal yn chwilio am ei fuddugoliaeth gyntaf fel rheolwr.

bob bradley a paul williams
Getty Images
Fe wnaeth Bradley benodi Paul Williams fel ei is-reolwr yr wythnos hon

Rhagolygon dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Wedi diwrnod oer ond gweddol braf bydd heno'n noson sych gyda chymylau a chyfnodau clir am yn ail.

Bydd yn parhau'n oer dros nos ond bydd yr awel ffres yn helpu i gadw'r tymherech uwchlaw'r rhewbwynt i'r rhan fwyaf ohonom.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Gwlad y Llaeth a'r Mail

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Dyw hi ddim yn ymddangos fel petai Vaughan Roderick wedi cael llawer o hwyl wrth ddarllen ei bapurau newydd boreuol heddiw.

Yn ei flog heddiw mae'n sôn bod tipyn o newyddion drwg yn y penawdau - gan gynnwys ffigyrau pryderus yr olwg am yr economi ddaeth allan o Ddatganiad yr Hydref.

Pob man oni bai am dudalennau'r Daily Mail, hynny yw!

'Cyhuddiadau hurt'

Twitter

Mae Carwyn Jones bellach wedi ymateb i'r newyddion ddoe bod FIFA wedi dechrau camau disgyblu yn erbyn Cymdeithas Bêl-droed Cymru am ddangos y pabi cyn eu gêm ddiwethaf.

View more on twitter

Trethdalwyr 'ddim am dalu am dŷ' i Neil Hamilton

BBC Wales News

Mae panel taliadau'r Cynulliad wedi penderfynu na fydd Aelod Cynulliad UKIP, Neil Hamilton yn cael hawlio costau tŷ yng Nghaerdydd.

Dywedodd y corff annibynnol eu bod wedi derbyn "gwrthwynebiad cryf" i newid arfaethedig yn y rheolau fyddai wedi caniatáu ACau oedd yn byw y tu allan i Gymru i hawlio'r treuliau.

Bydd Mr Hamilton yn cael hawlio costau ar gyfer aros mewn gwesty, fodd bynnag.

Mae Mr Hamilton yn byw yn Wiltshire, a'r aelod dros ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yw'r unig AC sydd ddim yn byw yng Nghymru.

Neil Hamilton
BBC

Llwyddiant i Dominic Dale

Twitter

Gwrthdawiad difrifol ar Ynys Môn

Daily Post

Cafodd dau ddyn anafiadau difrifol wedi i'w car daro yn erbyn coeden ger Bodorgan, Ynys Môn fore dydd Iau meddai'r Daily Post.

Cafodd y ddau ddyn eu cludo i Ysbyty Gwynedd yn dilyn y digwyddiad. Roedd y ddau mewn Nissan Navarro ar y pryd.

'Calendar Girls' Cymru

Golwg 360

Mae pedair ffrind o Wynedd wedi tynnu eu dillad er mwyn creu calendr noeth i dalu am driniaeth ganser i fam o Ben Llŷn, meddai Golwg360.

Karen Vaughan, sy’n gweithio yn Siop Na-Nog Caernarfon, gafodd y syniad i stripio, ac fe fydd y calendr yn cael ei lawnsio ym Mhwllheli yr wythnos hon.

BBC yn 'araf i gynnwys straeon Cymreig'

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC wedi bod yn "arafach" wrth geisio cynnwys mwy o straeon o Gymru ar raglenni newyddion rhwydwaith o'i gymharu â straeon o'r cenhedloedd eraill.

Dyna gasgliad ymchwil gan Brifysgol Caerdydd, sydd yn dweud yn bod llai o straeon o Gymru ar y BBC na'r gwledydd eraill.

Mewn arolwg o 2015 dim ond 1.4% o'r straeon ar fwletinau teledu oedd yn uniongyrchol am Gymru, o'i gymharu â 3.8% yn 2009.

Dywedodd y BBC bod gwelliannau wedi eu gwneud i gynyddu sylw o'r llywodraethau datganoledig.

elan closs stephens
BBC
Dywedodd Elan Closs Stephens bod yr adroddiad yn galonogol yn gyffredinol

Buddugoliaeth i 'Gymro cyntaf' yr UFC

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Cafodd Brett Johns sgwrs gydag Aled Hughes ar Radio Cymru bore 'ma wedi iddo ennill ei ornest gyntaf yn yr Ultimate Fighting Championship (UFC) yn Belfast.

Brett o Bontarddulais a Jack Marshman o Abertyleri yw'r Cymry cyntaf i ymladd yn yr UFC.

"Fi'n dal yn teimlo'n eitha' battered bruised i fod yn onest ... oeddwn i di joio pob eiliad o'r ffeit," meddai gan ddweud ei fod yn gorfod pinsho ei hun ar ôl gwireddu ei freuddwyd o gyrraedd y bencampwriaeth yn 24 oed.

Brett Johns
BBC

The Gentle Good ar Radio 2

BBC Radio 2

Mae sgwrs gyda'r canwr o Gaerdydd Gareth Bonello, sydd hefyd yn perfformio fel The Gentle Good, a Georgia Ruth ar raglen The Folk Session with Mark Radcliffe ar Radio 2 neithiwr.

Mae caneuon o albwm newydd dwyieithog The Gentle Good yn cael eu perfformio, Georgia Ruth yn trafod ei sioe ar Radio Cymru a Gareth Bonello yn trafod ei gariad at wylio adar.

Gareth Bonello
bbc

Llinell gymorth ar gyfer cwynion cam-driniaeth mewn pêl-droed

BBC Cymru Fyw

Mae'r NSPCC wedi lansio llinell ffôn newydd, gyda chefnogaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, yn dilyn honiadau yr wythnos hon am gam-drin plant o fewn y byd pêl-droed.

Mae cyn-chwaraewyr proffesiynol gan gynnwys Andy Woodward, Steve Walters a Paul Stewart eisoes wedi datgelu'r wythnos hon iddyn nhw gael eu cam-drin gan hyfforddwyr pan oedden nhw'n chwaraewyr ifanc.

"Mae dewrder y rheiny sydd wedi dod yn eu blaenau hyd yn hyn yn anhygoel," meddai Sian Jones, Rheolwr Diogelu a Lles Chwaraewyr gyda CBDC.

"Rydyn ni'n annog unrhyw ddioddefwyr, goroeswyr ac unrhyw un sydd â phryderon, rhai presennol neu hanesyddol, i gysylltu â llinell gymorth yr NSPCC er mwyn cael cyngor, arweiniad a chefnogaeth."

Pryder am effaith cau argraffwyr ar bapurau'r gorllewin

BBC Cymru Fyw

Mae golygydd papur newydd y Pembrokeshire Herald wedi dweud ei fod yn siomedig tu hwnt â chyhoeddiad Trinity Mirror am gau eu safle argraffu yng Nghaerdydd.

Dywedodd Thomas Sinclair ei bod hi'n "ddiwrnod trist i'r diwydiant papur newydd yng Nghymru", a'i fod yn teimlo dros staff fydd yn "colli eu swyddi mor agos at y Nadolig".

"Mae disgwyl nawr y bydd y rhan fwyaf o bapurau newydd Cymru yn cael eu printio un ai yn Birmingham neu Watford. 

"Bydd hyn yn golygu terfynnau amser cynharach a llai o hyblygrwydd i'r wasg yng Nghymru."

trinity mirror
BBC
Mae Trinity Mirror yn gyfrifol am nifer o deitlau gan gynnwys y Western Mail, South Wales Evening Post, South Wales Echo a'r Llanelli Star

Raslas bach a mawr! Pwy sydd ar y clawr?

Golwg 360

Tywydd sefydlog o'n blaenau

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn mwynhau ysbeidiau braf ar hyd y wlad heddiw ond mae'n dal yn eitha' gwyntog ymhellach i'r de.

Mae gwynt ysgafnach dros ran fwyaf o'r wlad hefyd ac mae'n dal yn ddigon oer wrth i'r gwynt chwythu o'r gogledd-ddwyrain.

Ond y newyddion da ydy bod disgwyl i'r tywydd fod yn eitha' sefydlog dros y dyddiau nesaf. Mwy ar ein gwefan dywydd.

Chwaraewyr Cymru 'methu meddwl dros eu hunain'

The Guardian

Mae hi wedi bod yn wythnos o gwestiynau caled i dîm rygbi Cymru yn dilyn y fuddugoliaeth o drwch blewyn dros Japan, gyda llawer yn holi beth sydd o'i le â'r garfan a'r tîm rheoli presennol.

Ond yn ôl sylwebydd rygbi The Guardian, Paul Rees, mae'r broblem yn un dyfnach na phenderfyniadau'r prif hyfforddwr dros dro, Rob Howley.

Does gan chwaraewyr Cymru ddim y sgiliau sylfaenol, meddai, na'r gallu i feddwl dros eu hunain ar y cae yn hytrach na chymryd cyfarwyddiadau gan yr hyfforddwyr.

Tipyn i gnoi cil drosto felly cyn iddyn nhw wynebu De Affrica ddydd Sadwrn.

rob howley
Huw Evans Picture Agency
Rob Howley sydd yn gyfrifol am y tîm tra bod Warren Gatland i ffwrdd yn paratoi ar gyfer Taith y Llewod

Hwyl fawr i westy ym Môn

Daily Post

Mae gwesty ar Ynys Môn bellach wedi cael ei ddymchwel er mwyn gwneud lle i floc o fflatiau moethus ar gyfer pobl hŷn.

Y bwriad yw codi bloc tri llawr yn cynnwys 35 o fflatiau, a hynny ar hen safle Gwesty Plas Glanrafon ym Menllech.

View more on twitter

£8.8m o roddion i bleidiau gwleidyddol

Twitter

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi cyhoeddi'r ffigyrau diweddaraf yn dangos faint o arian gafodd ei roi i bob plaid wleidyddol ym Mhrydain yn ystod y tri mis rhwng Gorffennaf a Medi eleni.

Llafur sydd yn arwain y ffordd gyda bron i £3.8m o roddion, gyda'r Ceidwadwyr yn derbyn £2.9m a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cael £1.1m.

Fe dderbyniodd y blaid Gydweithredol £395,000, cafodd yr SNP £272,000, ac fe dderbyniodd Plaid Cymru £111,000.

43,000 gafodd ei roi i UKIP - llai na chyfraniadau i'r BNP a'r Blaid Werdd.

View more on twitter

Achos Tribiwnlys Iaith yn dod i ben

BBC Cymru Fyw

Mae'r achos cyntaf o'i fath oedd i fod i fynd o flaen Tribiwnlys Iaith wedi dod i ben gyda'r ddwy ochr yn dod i gytundeb cyn i'r mater gyrraedd y llys.

Roedd Awdurdod Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog wedi herio un o'r safonau iaith oedd wedi ei osod gan y Comisiynydd Iaith Meri Huws.

Ond fe ddaeth y ddwy ochr i gytundeb ar weithredu strategaeth iaith newydd.

Seiclwr 'wedi disgyn 100 troedfedd oddi ar glogwyn'

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clyweid i gyfarwyddwr addysg Bro Morgannwg farw ar ôl syrthio 100 troedfedd oddi ar glogwyn wrth seiclo ar wyliau yn Ffrainc.

Roedd Jennifer Hill, 57, wedi methu â rheoli ei beic ar droad wrth seiclo drwy gymylau ar ddiwrnod cyntaf ei gwyliau yn y Pyrenees.

Clywodd y gwrandawiad yng Nghasnewydd i Mrs Hill, oedd yn seiclo rhwng 80 a 100 milltir yr wythnos, farw ar unwaith.

Fe wnaeth y crwner gofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

jenny hill
Wales News Service

Gruff Rhys ar raglen goginio ym Mecsico

Twitter

'Hyrwyddo allan o reolaeth' meddai'r canwr ar Twitter!

View more on twitter

De Affrica'n enwi eu tîm i wynebu Cymru

Twitter

Mae De Affrica wedi enwi'u tîm nhw i wynebu Cymru ddydd Sadwrn, gan wneud saith newid yn dilyn y golled yn erbyn yr Eidal yr wythnos diwethaf.

Bydd Rohan Janse van Rensburg, Jamba Ulengo and Uzair Cassiem yn ennill eu capiau cyntaf dros y Springboks wrth i'r hyfforddwr Allister Coetzee ddewis tîm amhrofiadol.

"Mae'r gemau diweddar rhyngom ni wastad wedi bod yn frwydrau agos gydag ychydig iawn o wahaniaeth yn y pwyntiau, a dw i'n disgwyl mwy o'r un peth ddydd Sadwrn," meddai Coetzee.

View more on twitter

Dyn wedi'i gyhuddo o lofruddiaeth 'wedi bod yn yfed yn drwm'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sydd wedi'i gyhuddo o ladd milwr yn Aberhonddu wedi dweud wrth Llys y Goron Caerdydd ei fod wedi bod yn yfed yn drwm ar ddiwrnod y digwyddiad.

Dywedodd Jake Vallely, 24, ei fod yn mynd yn "or-gyfeillgar a phryfoclyd" ar ôl yfed, ac fe wnaeth y rheithgor weld lluniau CCTV yn dangos Mr Vallely yn dadlau â dynes mewn tafarn y noson honno.

Mae Mr Vallely wedi'i gyhuddo o ymosod ar y Preifat Matthew Boyd, 20, ar y noson honno gan ei daro oddi ar ei draed a'i fwrw tra oedd ar y llawr, cyn rhedeg i ffwrdd.

Mae Mr Vallely yn gwadu llofruddiaeth, ac mae ei ffrind, Aaeron Evans, 23, yn gwadu dynladdiad.

matthew boyd
Llun teulu
Cafodd Matthew Boyd ei ddarganfod yn anymwybodol gan yr heddlu yn oriau mân bore ar 15 Mai

Rhyddhau chwaraewyr o garfan Cymru

Undeb Rygbi Cymru

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cadarnhau bod Rhys Gill, Kristian Dacey, Tomos Williams, Gareth Anscombe, Cory Allen, Alex Cuthbert, a Rhun Williams i gyd wedi'u rhyddhau o garfan Cymru yn ôl i'r Gleision ar gyfer eu gêm y penwythnos hwn.

Bydd Rory Thornton a Dan Baker hefyd yn dychwelyd i'r Gweilch, Jake Ball yn cael ei ryddhau i'r Scarlets, a Harrison Keddie a Leon Brown yn dychwelyd i'r Dreigiau.

Y tri sydd ddim yn y tîm i wynebu De Affrica ddydd Sadwrn ond sydd heb gael eu rhyddhau yn ôl i'w rhanbarthau yw Scott Andrews, James King a Keelan Giles.

Darganfod miloedd o sigarets anghyfreithlon

Cyngor Sir y Fflint

Mae ymgyrch ar y cyd rhwng Safonau Masnach Sir y Fflint, Wardeiniaid Cymdogaeth a Heddlu'r Gogledd wedi arwain at feddiannu tybaco anghyfreithlon.

Meddiannwyd tua 8,000 o sigaréts yn ogystal â thybaco sy’n cael ei rowlio gyda llaw o siopau yn Y Fflint a Threffynnon.

Dywedodd y Cynghorydd Kevin Jones, Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint ar gyfer Gwarchod y Cyhoedd: 

“Mae gwerthu tybaco rhad anghyfreithlon yn ei gwneud yn haws i bobl ifanc ddechrau ysmygu a dod yn gaeth ac yn eu gwneud yn fwy anodd i ysmygwyr sydd am roi’r gorau iddi i dorri’r arferiad. 

"Yn bell o fod yn drosedd heb ddioddefwr, mae'r fasnach mewn tybaco anghyfreithlon yn arwain at ganlyniadau difrifol i drosedd ac iechyd yn y gymuned ac yn achosi niwed economaidd i fusnesau lleol cyfreithlon.”

Sigarets
Cyngor Sir y Fflint

Achos bwydo colomen 'yn wastraff amser'

South Wales Evening Post

Mae'r ferch a wynebodd achos llys wedi iddi fwydo sglodion i golomen yn Abertawe wedi siarad am y tro cyntaf ers i'r achos ddod i ben.

Dywedodd Lauren-Paige Smith, 19, o Gaerdydd fod yr holl beth wedi bod yn "wastraff rhyfedd o amser".

Pan wnaeth swyddog o Gyngor Abertawe a welodd y digwyddiad roi dirwy iddi am ollwng sbwriel, fe wrthododd hi dalu ac fe aeth yr achos i'r llys.

Ond yr wythnos hon fe gafodd yr achos ei ollwng.

Lauren-Paige Smith
Wales News Service

Cyllid i ysgol newydd ger Port Talbot

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ysgol pob oed newydd gwerth £37m ym Margam.

Bydd lle yn yr ysgol 3-16 newydd i 1,455 o ddisgyblion, ac fe fydd yn dod yn lle Ysgol Gyfun Dyffryn ac Ysgol Gynradd Groes ar safle Ysgol Uwch Dyffryn ym Margam.

ysgol margam
Llywodraeth Cymru

Cymeradwyo cwtogi oriau uned yn Ysbyty Llwyn Helyg

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau i dorri oriau agor Uned Gofal Paediatreg Ysbyty Llwyn Helyg, Hwlffordd dros dro wedi eu cymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ddydd Iau.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi derbyn argymhelliad swyddogion o dorri oriau agor o 10:00 y bore tan 22:00 y nos i rhwng 10:00 y bore a 18:00 y nos, a hynny yn sgil problemau recriwtio paediatregwyr ymgynghorol.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae ymddeoliad diweddar un ymgynghorydd a chyfnod mamolaeth wedi gwaethygu'r sefyllfa.

Bale i gael llawdriniaeth yr wythnos nesaf

Mae Real Madrid wedi cadarnhau y bydd Gareth Bale yn cael llawdriniaeth yn Llundain ddydd Mawrth yn dilyn yr anaf i'w ffêr.

View more on twitter

Bale allan am 'hyd at bedwar mis'

Mae hi union bedwar mis nes gêm nesaf Cymru, yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon ar 24 Mawrth....

View more on twitter

'Cwmwl newydd' yn Eryri

Daily Post

Dywed y Daily Post fod math newydd o gwmwl wedi ei gofnodi am y tro cyntaf ers 50 mlynedd wedi iddo gael ei weld yn yr awyr yn Eryri.

Cymerodd yr hyfforddwr mynydda Patrick Hickie lun o'r cwmwl math 'asperitas’ wrth ddringo yn Nyffryn Ogwen. 

Mae'r cymylau'n edrych fel tonnau'r môr ar ddiwrnod garw ac fe gawson nhw eu derbyn gan Fudiad Meteoroleg y Byd eleni - y cwmwl newydd cyntaf ers 1951.

Beirniadu cyflog prif weithredwr Dŵr Cymru

Wales Online

Mae Aelod Cynulliad wedi beirniadu Dŵr Cymru wedi iddi ddod i'r amlwg eu bod wedi talu eu prif weithredwr £768,000 y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl WalesOnline.

Dywedodd Neil McEvoy AC nad oedd yn credu y dylai Chris Jones fod yn ennill cymaint, yn enwedig gan fod Dŵr Cymru yn disgrifio'u hunain fel cwmni nid-er-elw.

Yn eu hymateb dywedodd Dŵr Cymru bod eu cyflogau yn "rhesymol, teg a chystadleuol ac yn ein helpu ni i ddenu a chadw gweithwyr o safon uchel".

FIFA yn iawn i wahardd y pabi?

Twitter

Roedd tipyn o anniddigrwydd ddoe pan gyhoeddodd FIFA eu bod wedi dechrau camau disgyblu yn erbyn Cymdeithas Bêl-droed Cymru am ddangos y pabi cyn eu gêm ddiwethaf.

Ond mae David Conn, gohebydd pêl-droed The Guardian, wedi bod yn ceisio cyflwyno ochr arall y ddadl ar raglen Jason Mohammed ar BBC Radio Wales y bore 'ma.

"Mae FIFA eisiau i chwaraeon ddigwydd heb negeseuon gwleidyddol, heb orfod meddwl am ryfel, heb orfod ei ddefnyddio fel ffordd i gofio rhyfel," meddai.

"Mae rheswm teilwng pam maen nhw wedi gofyn i ni beidio â chynnal y gemau yma ym mis Tachwedd fel seremonïau cofio."

View more on twitter

Trinity Mirror yn bwriadu cau gwasg gyhoeddi yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Trinity Mirror wedi dweud eu bod mewn trafodaethau gyda 33 o weithwyr gwasg gyhoeddi'r cwmni yng Nghaerdydd, gyda'r bwriad o gau'r safle.

Mae holl bapurau newydd de Cymru'r cwmni'n cael eu cyhoeddi ar y safle, yn cynnwys y Western Mail, Echo, South Wales Evening Post, Llanelli Star, Pemrokeshire Herald a'r Tenby Observer.