a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Ta-ta am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

  Diolch am eich cwmni - byddwn yn ôl am 08:00 bore fory.

 2. Argymell codi treth ar ail gartrefi

  Cyngor Gwynedd

  Mae cabinet Cyngor Gwynedd wedi penderfynu argymell y dylai'r cyngor llawn y mis nesaf godi treth ychwanegol o 50% ar ail gartrefi a thai gwag. 

  Mae tua 5,000 o dai o'r fath yng Ngwynedd, y ganran uchaf yng Nghymru, ac yn ôl adroddiad fe allai'r newid ddod ag incwm ychwanegol o fwy na £2m i'r cyngor.

  Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Dyfed Edwards, y byddai'r dreth yn "unioni sefyllfa lle mae 'na anhegwch yn y farchnad dai".

 3. Ymchwilio i farwolaeth ar gwch

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r awdurdodau'n ymchwilio i farwolaeth dyn ar gwch hwylio yng Nghaerdydd.

  Cafodd y dyn ei ddarganfod ar gwch breifat oedd â lefel uchel o garbon monocsid yng Nghlwb Hwylio'r brifddinas.

  Doedd dim larwm carbon monocsid yn y gwch.

  Y Marine Accident Investigation Branch sy'n ymchwilio.

  y gwch
 4. Rhys Mwyn glam

  BBC Radio Cymru

  Mae cyfle i chi wrando eto ar sgwrs o raglen Recordiau Rhys Mwyn, gyda Gareth Morlais o Ceffyl Pren, a Heather Jones yn trafod eu profiadau nhw o Glam Roc.

  Video content

  Video caption: Heather Jones a Gareth Morlais yn trafod Glam Roc
 5. Dedfrydu pump am 'derfysg' Casnewydd

  BBC Wales News

  Mae pump o bobl ifanc wedi cael eu dedfrydu ar ôl iddyn nhw gyfaddef cymryd rhan mewn "terfysg" mewn rhan o Gasnewydd.

  Roedd 'na ymosodiadau ar heddlu a gyrwyr yn ardal Pillgwenlli ar 20 Hydref.

  O'r pump gafodd ddedfryd heddiw, cafodd tri eu dedfrydu i bum mis dan glo.

 6. Ymchwiliad i gyn-gyfarwyddwyr cwmni bysiau

  BBC Cymru Fyw

  Bydd 'na ymchwiliad y mis nesa' i ddau gwmni bysiau sydd â chysylltiadau â chyn-gyfarwyddwr cwmni o Rhiwabon.

  Cafodd Gareth ac Arwyn Lloyd Davies eu gwahardd rhag gweithio yn y sector trafnidiaeth gyhoeddus yn sgil problemau diogelwch yn ystod eu cyfnod wrth lyw GHA Coaches, aeth i'r wal yn gynharach eleni gan arwain at 320 o ddiswyddiadau.

  Nawr bydd Comisiynydd Traffig Canolbarth Lloegr yn ymchwilio i gysylltiad y ddau â chwmnïau yn Shropshire i weld os ydyn nhw'n dal i ymwneud â'r busnesau.

  GHA Coaches
  Image caption: Fe gollodd Gareth ac Arwyn Davies yr hawl i weithredu trafnidiaeth gyhoeddus yn sgil diffygion diogelwch GHA Coaches
 7. Sych ar y cyfan

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n troi'n fwy sych dros nos, er bydd cymylau'n parhau i achosi cawodydd mewn ambell i fan, yn arbennig yn y gorllewin. 

  Niwl yn bosib wrth iddi wawrio a'r tymheredd tua 7C.  

  Am fwy o fanylion, ewch i wefan tywydd BBC Cymru.

  map
 8. 32 mis dan glo i yrrwr tacsi

  BBC Cymru Fyw

  Mae gyrrwr tacsi wedi cael dedfryd o garchar am fod â chocen yn ei feddiant.

  Cafwyd hyd i werth tua £5,000 o'r cyffur yn nhacsi Garry O'Connor, 46 oed o Gastell-nedd.

  Plediodd yn euog i fod â chocen yn ei feddiant gyda bwriad i werthu ac fe gafodd ddedfryd o 32 mis dan glo.

 9. Dod o hyd i gerbyd dyn sydd ar goll

  Heddlu De Cymru

  Mae swyddogion sy'n chwilio Afon Ogwr ger Pen-y-bont am ddyn sydd ar goll wedi dod o hyd i gerbyd sydd, mae'n debyg, yn perthyn iddo.

  Aeth Russell Sherwood, 69 oed o Gil-ffriw, Castell-nedd, ar goll yn ardal Stormy Down ddydd Sul.   

  Mae'r heddlu'n dweud eu bod wedi rhoi'r gorau i chwilio dros nos oherwydd lleoliad y cerbyd, sydd dan ddŵr, ynghyd â'r diffyg golau a'r tywydd garw.

  Russell Sherwood
 10. Nodi 60 mlynedd ers trychineb pwll glo

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd 60 mlwyddiant trychineb Pwll Glo Lewis Merthyr ei nodi y p'nawn 'ma mewn digwyddiad ar hen safle'r pwll ym Mharc Treftadaeth y Rhondda.

  Ymysg y rhai aeth yno i gofio oedd y cyn-lowr Ivor England, sydd bellach yn 80 oed.

  Bu farw naw o bobl wedi ffrwydrad yn y pwll am 07:15 ar 22 Tachwedd 1956.

  Pwll Glo Lewis Merthyr yn ei anterth
  Image caption: Pwll Glo Lewis Merthyr yn ei anterth
 11. Cyhoeddi lluniau cyntaf o ddatblygiad canol Caerdydd

  Wales Online

  Mae WalesOnline wedi cyhoeddi lluniau o ddatblygiad newydd posib yng nghanol Caerdydd.

  Byddai'r cynllun yn cynnwys swyddfeydd, fflatiau a llefydd hamdden ar safle bragdy Brains ger gorsaf Caerdydd Canolog.

  Mae Central Quay yn gynllun ar y cyd rhwng Brains a chwmni Rightacres.

 12. Ymateb 'cymysg' undeb i newidiadau cyllid myfyrwyr

  BBC Cymru Fyw

  Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr wedi dweud mai "teimladau cymysg" sydd ganddyn nhw i gyhoeddiad Kirsty Williams ar y newidadau i gyllid myfyrwr.

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi dweud na fydd myfyrwyr sy'n dod o deuluoedd sy'n ennill mwy na £59,000 yn gymwys am gymhorthdal costau byw.

  Mi fydden nhw, er hynny, yn derbyn taliad sylfaenol o £1,000 y flwyddyn.

  Mewn datganiad, dywedodd yr undeb: "Er ein bod yn falch o weld ymrwymiad i ganfod datrysiad hir-dymor a chynaliadwy i gyllido ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru, buasem yn siomedig pe bai'r trothwy'n cael ei ostwng i £59,200. 

  "Gyda chostau byw'n cynyddu a'r posibilrwydd o gynnydd pellach yn dilyn 'Brexit', nid yw pobl sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm dros £59,000 bob amser yn byw'n foethus, a gallai hyn olygu bod rhai teuluoedd yn ei chael yn anodd cynnal un neu fwy o blant yn byw oddi cartref.

  "Os yw myfyrwyr yn ei chael yn anodd talu rhent a biliau, cwrdd â chostau teithio a phrynu bwyd, yna bydd eu llesiant yn dioddef a bydd mwy ohonynt yn gadael y brifysgol cyn gorffen eu cyrsiau." 

 13. Prynwch fric i'r ffermwyr ifanc

  Golwg 360

  Mae mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru wedi cael cyfle i brynu llawr gwaelod yr adeilad lle maen nhw’n gweithredu ohoni yn Llanelwedd ar gost o £76,000, yn ôl Golwg360.

  Y gobaith yw codi’r arian drwy gyfraniadau gan aelodau a ffrindiau’r mudiad wrth eu hannog i 'Brynu Bric', gyda’r briciau’n costio £25, £100, £250 neu £500.

  m.ff.i
 14. Newidiadau i'r modd o gyllido myfyrwyr

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd newidiadau mawr i'r grantiau a benthyciadau sydd ar gael i fyfyrwyr yn dechrau ym mis Medi 2018, meddai Llywodraeth Cymru.

  Ond ni fydd y drefn newydd mor hael i deuluoedd sy'n ennill dros £59,000 y flwyddyn.

  Fe fydd cymhorthdal i dalu am gostau byw yn cael ei gyflwyno ar sail prawf, yn lle'r grant presennol sy'n cyfrannu tuag at ffioedd dysgu.

  Dan y drefn newydd, byddai myfyrwyr yn benthyg arian i dalu am eu ffioedd ac yn ad-dalu'r arian ar ôl iddyn nhw ennill cyflog o £21,000 ar ôl graddio.

  Dywedodd yr ysgrifennydd addysg Kirsty Williams taw hon fydd y system "fwyaf hael a blaengar" ar gael i fyfyrwyr unrhyw le ym Mhrydain.

 15. 'Angen gwneud mwy i leihau cwynion yn erbyn cwmni'

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n rhaid i Ddŵr Cymru wneud mwy i leihau nifer y cwynion maen nhw'n dderbyn, yn ôl grwp cwsmeriaid.

  Mewn adroddiad, mae'r Cyngor Cwsmeriaid Dŵr yn dweud bod nifer y cwynion rhwng Ebrill a Medi 2016 39% yn uwch nac yn ystod yr un cyfnod y llynedd.

  Yn ôl y cyngor, mae gan Ddŵr Cymru "lawer o waith i'w wneud" i wella'u perfformiad wrth ddelio â chwynion ysgrifenedig.

  Tap
 16. Penodi golygydd newydd BBC Radio Wales

  BBC Radio Wales

  Mae BBC Radio Wales wedi penodi Colin Paterson fel eu golygydd newydd.

  Bydd Mr Paterson, sydd ar hyn o bryd yn olygydd rhaglenni cyffredinol gyda BBC Radio Scotland, yn dechrau yn ei swydd newydd y flwyddyn nesaf.

  Fe fydd yn olynu Steve Austins, a adawodd y swydd ym mis Hydref.

 17. Camp Lawn i fand pres o'r Cymoedd

  Post Cyntaf

  BBC Radio Cymru

  Roedd llywydd Band Pres Cory, Morgan Jones, yn siarad ar raglen Post Cyntaf y bore 'ma, wedi i'r band o'r Rhondda ennill eu pedwaredd brif pencampwraeth mewn blwyddyn - y band cyntaf erioed i wneud hynny. 

  Roedden nhw'n fuddugol ym Mhencampwriaeth Brass in Concert yn Gateshead dros y penwythnos.

  "Roedd aelodau’r band i gyd yn emosiynol eu bod nhw wedi cyflawni rhywbeth cwbl unigryw am y tro cyntaf erioed," meddai Mr Jones.

  Band Cory