a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fory am 08:00. 

Teithwyr yn aros dros nos ar long fferi

BBC Cymru Fyw

Dywed cwmni Stena Line y bydd teithwyr ar y llong fferi Stena Europe yn gorfod aros dros nos oddi ar arfordir Sir Benfro cyn iddi geisio glanio yn Abergwaun ddydd Mawrth.

Mae 87 o deithwyr a 59 o staff ar fwrdd y fferi o Rosslare.

Oherwydd y tywydd garw fe fethodd a glanio 12:30 ddydd Llun, a methiant fu ymdrech arall am 15:30. 

Shaun Edwards yn cefnogi Howley

BBC Sport Wales

Yn ôl gwefan BBC Sport Wales, mae Shaun Edwards wedi dangos cefnogaeth i Rob Howley, hyfforddwr dros dro tîm rygbi Cymru, wedi iddo gael ei farnu yn dilyn perfformiad siomedig yn erbyn Japan ddydd Sadwrn. 

Dywedodd Edwards fod Howley yn "dda iawn, iawn" yn y rôl. Mae wedi cymryd drosodd y swydd tra bod Warren Gatland yn paratoi ar gyfer Taith y Llewod i Seland Newydd y flwyddyn nesaf. 

Rob Howley
Getty Images

Damwain ar yr A470

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn rhybuddio gyrwyr i gymryd gofal ar y A470 yn dilyn gwrthdrawiad rhwng Abercynon a Phontypridd.   

View more on twitter

Ymdrech fferi yn aflwyddiannus

Mae Lesley Hughes wedi anfon y llun yma o ymdrech fferi Stena Europe i lanio yn Abergwaun. 

Mae'r fferi, sydd â dros 150 o bobl  ar ei bwrdd, nawr yn cysgodi oddi ar benrhyn Dinas.

Fe wnaeth y fferi adael Rosslare yn Iwerddon am 09:00 ac roedd fod i lanio am 12:30.

Llong Fferi
Lesley Hughes

Beicio modur anghyfreithlon oddi ar y ffordd ar gynnydd

BBC Cymru Fyw

Mae gyrru beic modur yn anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn broblem gynyddol yng nghymoedd y de, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yn gynharach ym mis Tachwedd fe gafodd 22 o bobl eu dal yn gyrru beiciau modur yn anghyfreithlon yn ystod ymgyrch ar y cyd gyda Heddlu'r De.

difrod
BBC

A497 ym Mhen Llŷn wedi cau

Heddlu Gogledd Cymru

Fferi yn methu glanio

BBC Cymru Fyw

Mae fferi y Stena Europe wedi methu a glanio yn Abergwaun oherwydd y tywydd gwael.

Mae'r fferi, sydd â lle ar gyfer 1,400 o deithwyr ar ei bwrdd, yn cysgodi oddi ar benrhyn Dinas.

Fe wnaeth y fferi adael Rosslare yn Iwerddon am 09:00 ac roedd fod i lanio am 12:30.

Fferi
Stena Line

Angen cymryd gofal

Twitter

Mae'r awdurdodau yn gofyn i yrwyr gymryd gofal ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd.

View more on twitter

Ffordd wedi cau oherwydd llifogydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r A483 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad rhwng Llanwrtud a Llanymddyfri o ganlyniad i lifogydd. Mae'r sefyllfa yn wael iawn yn ardal Cynghordy. 

Rhoi'r gorau i chwilio am y tro

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu'r De eu bod wedi rhoi'r gorau am y tro i chwilio am ddyn 69 oed sydd ar goll ar ôl teithio yn ei gar o Gastell-nedd i Ben-y-bont ar Ogwr. 

Yn ôl llefarydd bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r chwilio wrthi iddi dywylluac oherwydd y tywydd gwael ond byddant yn ailddechrau chwilio yfory. 

Dechreuodd Russell Sherwood ar ei daith o Gilfrew yn ei gar Ford Focus arian am 06:15 ddydd Sul. 

Bu gwylwyr y glannau yn helpu chwilio amdano a dywed yr heddlu fod llifogydd wedi achosi problemau i yrwyr yn yr ardal.   

Russell Sherwood
Llun Teulu
Russell Sherwood

Canfod dwy ferch oedd ar goll

Twitter

Newyddion da gan y  Leader, sef bod y ddwy ferch oedd ar goll yn ardal Wrecsam y bore 'ma wedi cael eu canfod yn fyw ac yn iach.

View more on twitter

Llifogydd: Dihangfa ffodus

Twitter

Mae'r heddlu yng Nghaerfyrddin wedi trydar llun o lori aeth yn sownd yn y llifogydd - fe gafodd y gyrrwr ddihangfa ffodus, ond mae'r rhybudd yn glir i bobl beidio mentro drwy'r llifogydd.

View more on twitter

Brexit: Rhybudd yr athro Holtham

BBC Cymru Fyw

Mae hi'n annhebygol iawn y bydd Cymru yn derbyn "unrhyw beth tebyg" i'r arian sy'n dod o Ewrop ar hyn o bryd o goffrau'r Trysorlys ar ôl Brexit yn ôl yr economegydd Gerry Holtham.

Yr Athro Holtham wnaeth arwain arolwg o faint o arian oedd Cymru yn ei dderbyn gan y Drysorlys o dan Fformiwla Barnett. 

Ar hyn o bryd mae Cymru yn derbyn arian o'r Undeb Ewropeaidd, ac mae'r Trysorlys wedi addo y byddan nhw'n gwarantu'r arian tan 2020.

Heddiw wrth roi tystiolaeth gerbron un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol dywedodd yr Athro Holtham fod y sefyllfa ar ôl 2020 yn llai gobeithiol gan y bydd yn rhaid i Gymru gystadlu gyda rhanbarthau Lloegr am arian.

gerry holtham
BBC

Llifogydd: Gwagio ysgol

Twitter

Mae Ysgol Sant Richard Gwyn ym Mhenarth yn cael ei gwagio oherwydd llifogydd, medd Jennie Griffiths o ystafell reoli Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

View more on twitter

Trafferthion yn Llanilltyd Fawr

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Ry'n ni eisoes wedi son am ddau berson yn sownd mewn cerbyd yn ardal Lecwydd, Caerdydd, ac mae adroddiad nawr bod dau berson arall yn sownd mewn fan yn Llanilltyd Fawr.

View more on twitter

Faletau'n ffit ond amheuaeth am Jenkins

BBC Camp Lawn

Athro yn lawrlwytho lluniau anweddus o blant

BBC Cymru Fyw

Mae athro ysgol gynradd o Gaerdydd wedi cael dedfryd o garchar gohiriedig am 32 wythnos ar ôl cyfaddef iddo lawrlwytho lluniau anweddus o blant o'r rhyngrwyd.

Fe wnaeth David Pugh, 54, athro yn Ysgol Gynradd Llysfaen, bledio'n euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Clywodd y llys nad oedd troseddau Pugh yn ymwneud â disgyblion Ysgol Gynradd Llysfaen.

Heddlu De Cymru
Heddlu De Cymru

Llifogydd ger ysgolion

Wales Online

Mae adroddiad gan WalesOnline am y llifogydd yn y de yn dweud bod dwy ysgol wedi gorfod galw'r frigâd dân oherwydd llifogydd, sef Ysgol Uwchradd Llanishen yng Nghaerdydd ac Ysgol Sant Richard Gwyn yn Llanilltyd Fawr.

Llifogydd Caerdydd

Twitter

Yn ôl Jennie Griffiths o ystafell reoli gwasanaeth tân y de mae dau berson yn sownd yn eu cerbyd oherwydd llifogydd yn y brifddinas, ac mewn trydar arall mae'n son am lifogydd o gwmpas eiddo yn Y Barri lle mae babi yn sownd gyda'r teulu yn yr eiddo.

View more on twitter

Y gôl orau yn 2016?

Twitter

Mae FIFA wedi cyhoeddi'r rhestr fer o ddeg ar gyfer Gwobr Puskas, sef y wobr am y gôl orau yn 2016.

Yn eu plith mae gôl anfarwol Hal Robson-Kanu yn erbyn Gwlad Belg ym mhencampwriaeth Euro 2016.

View more on twitter

Tywydd: Llifogydd

Twitter

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cael adroddiadau am drafferthion gyda llifogydd yn gyson bellach, ac mae Jennie Griffiths o'r ystafell reoli yno yn trydar y cyfan o'i chyfrif personol.

Fe gewch chi bob digwyddiad yn yr ardal drwy ei dilyn yno.

Tywydd: Llun o Aberteifi

BBC Cymru Fyw

Yn Aberteifi mae'r gwasanaeth tân ar y Stryd Fawr wedi i lechi gael eu chwythu oddi ar do adeiladau yno.

Mewn mannau eraill mae adroddiadau am dywydd drwg yn cynyddu.

Aberteifi
BBC

Y tri amigo!

Twitter

Mae UEFA wedi cyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer tîm y flwyddyn, ac mae tri Chymro arno.

Dim angen athrylith i wybod mai Bale, Ramsey ac Allen yw'r tri does bosib?

View more on twitter

Gwyrdroi penderfyniad i restru Ysgol Groves yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae her gyfreithiol gan Gyngor Wrecsam wedi gwyrdroi penderfyniad Llywodraeth Cymru i restru hen adeilad ysgol yn y dref.

Ym mis Awst eleni roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddai hen Ysgol Groves yn derbyn statws adeilad rhestredig - gan olygu na fyddai'r cyngor yn gallu ail-ddatblygu'r safle ac adeiladu o leiaf un ysgol gynradd yno.

Heddiw cyhoeddodd Cyngor Wrecsam fod yr Uchel Lys wedi gwyrdroi penderfyniad yr AC Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ac Isadeiledd, oedd yn gyfrifol am restru'r adeilad.

Ysgol Groves
Marcus Jones

Pennaeth cwmni yn euog o dalu hacwyr i ddifrodi gwefan

BBC Cymru Fyw

Mae pennaeth cwmni benthyciadau o dde Cymru wedi ei gael yn euog o dalu hacwyr i ddifrodi gwefan hawliau cwsmeriaid.

Roedd James Frazer-Mann, 35 oed o'r Barri, wedi talu £2,000 i hacwyr yn yr Unol Daleithiau i geisio difrodi gwefan y Consumer Action Group, mewn ymgais i gael gwared â chwynion am ei gwmni.

Cafodd Frazer-Mann, oedd yn rhedeg cwmni Elite Loans, ei ddal yn dilyn ymchwiliad gan yr FBI.

frazer mann
Wales News Service

Chwaraewyr yr Elyrch yn cymryd y bai

Twitter

Trenau: Mwy o wybodaeth

Twitter

Mae Trenau Great Western wedi trydar mwy o wybodaeth am y gwasanaethau rhwng Caerdydd/Abertawe a Llundain heddiw. Mae'r gwasanaethau yn diodde' oherwydd llifogydd ar y lein yn Lloegr.

View more on twitter

Rhodri Gomer yn Ateb y Galw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Y cyflwynydd a chyn-chwaraewr rygbi Rhodri Gomer Davies sy'n ateb cwestiynau gwefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw yr wythnos hon.

Rhodri Gomer Davies
BBC

Cau Stryd Fawr Aberteifi

Heddlu Dyfed Powys

Ai Cymraes fydd gwraig arlywydd nesaf Ffrainc?

The Local

Mae'n bosib mai Cymraes fydd gwraig arlywydd nesaf Ffrainc, medd gwefan iaith Saesneg Ffrainc, The Local. 

Penelope Kathryn Fillon, yw gwraig François Fillon y ffefryn i gael ei ddewis fel ymgeisydd y dde ar gyfer y prif etholiad ar gyfer dewis yr arlywydd newydd y flwyddyn nesaf. 

Mae Penelope Fillon, neu Penelope Clarke gynt, wedi ei hyfforddi fel cyfreithiwr ac mae'r cwpwl a'u pump o blant yn byw yng ngogledd orllewin Ffrainc 

Fillon
Reuters

Heddlu yn dod o hyd i ferch

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi dod o hyd i ferch 12 oed, Ellie Vassell, oedd wedi bod ar goll o'i chartref yn ardal Penycae, Wrecsam.  

Cofio gôl Pele

FIFA

Ar wefan FIFA mae cyfres o erthyglau wedi dechrau am recordiau byd yng Nghwpan y Byd. Yn y gyntaf maen nhw'n son am y chwaraewr ieuengaf erioed i sgorio yn y gystadleuaeth, sef Pele.

Fe sgoriodd o pan yn 17 oed....yn erbyn Cymru yn rownd wyth olaf Cwpan y Byd 1958!

Pele
BBC

Cyngor yn ennill her gyfreithiol

Cyngor Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi ennill apêl gyfreithiol sy'n golygu na fydd hen ysgol uwchradd Groves y dre yn adeilad rhestredig.

Bwriad y cyngor yw dymchwel yr ysgol. 

Gwnaed yr apêl wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ym mis Awst y byddai'r Groves yn derbyn statws adeilad rhestredig. 

Roedd hynny'n golygu na fyddai'r cyngor yn gallu ail-ddatblygu'r safle ac adeiladu o leiaf un ysgol gynradd yno.

Grooves
Marcus Jones

Llwyddiant i'r Urdd

Urdd Gobaith Cymru

Mae dau o grwpiau'r Urdd wedi dod i'r brig mewn dau gategori yng ngwobrau Arwyr Heddwch.

Mae'r gwobrau'n cael eu trefnu gan brosiect Cymru dros Heddwch, sydd yn rhan o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru.  

Criw Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2016 Urdd Gobaith Cymru o Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, enillodd wobr Arwyr Ifanc y Flwyddyn. 

Derbyniodd griw Prosiect Heddwch Aelwyd Penllyn, Meirionnydd y wobr am Heddychwyr Digidol y Flwyddyn.

Criw Penllyn
Urdd Gobaith Cymru

Arafwch ar y bont

Twitter

Eira yn cau ffordd

Twitter

Mae'n bwrw eira ar dir uchel, ac mae newyddion yn cyrraedd am rai ffyrdd sydd eisoes ar gau.

View more on twitter

Protest Tryweryn

Twitter

60 mlynedd yn ôl i heddiw, bu'r brotest yn Lerpwl yn erbyn cynllun i foddi Cwm Tryweryn.

View more on twitter

Llinellau ffôn yn brysur

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi derbyn 100 o alwadau yn ymwneud â phryder llifogydd ers hanner nos nos Sadwrn.

galwadau llifogydd
BBC