a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Mwynhewch y penwythnos!

  Dyna ni am heddiw - mwynhewch y penwythnos, ble bynnag ydych chi, ac fe fyddwn ni nôl fel yr arfer gyda'r newyddion diweddaraf fore Llun!

 2. Trafod rhewi'r corff ar ôl marw

  Twitter

  Pwnc reit ddwys ar gyfer Clwb Clecs prynhawn dydd Gwener!

  View more on twitter
 3. 'Ymddiheuriad' am hysbyseb swydd pennaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Aman wedi ymddiheuro y prynhawn yma ar ôl ffrae am hysbyseb swydd pennaeth newydd yr ysgol. 

  Yr wythnos diwethaf fe ddywedodd Cymdeithas yr Iaith fod y swydd-ddisgrifiad yn gwbl annigonol, gan ei fod yn gofyn dim ond am rywun oedd yn medru sgwrsio yn y Gymraeg.

  Ond mae'r ysgol bellach yn pwysleisio eu bod nhw yn chwilio am siaradwr Cymraeg rhugl ar gyfer y swydd, a bod geiriad yr hysbyseb wreiddiol yn gamgymeriad.

  dyffryn aman
 4. Dedfryd o garchar i gyn-arweinydd côr

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn-arweinydd côr wedi ei ddedfrydu i 10 mis o garchar, wedi'i ohirio am 18 mis, am ffilmio'i hun yn cyflawni gweithred rywiol cyn ei anfon i fachgen yn ei arddegau.

  Fe wnaeth Ross Paul Matthews, 34, gyfaddef i ddau gyhuddiad yn Llys y Goron Abertawe o annog bachgen i edrych ar ddelweddau anweddus.

  Roedd Mr Matthews yn arweinydd côr yng Nghadeirlan Sant Joseff, Abertawe, ond fe glywodd y llys eu bod bellach wedi torri pob cysylltiad ag ef.

 5. Her mannequin y 'stafell newyddion

  Plant Mewn Angen

  Mae newyddiadurwyr BBC Cymru wedi bod yn mynd i hwyl yr ymdrechion i godi arian i Plant Mewn Angen y prynhawn yma...

  View more on twitter
 6. Mellten yn rhoi tŷ ar dân

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae'r gwasanaeth tân wedi cael eu galw i ddigwyddiad ym Mro Morgannwg yn dilyn adroddiad bod mellten wedi taro tŷ.

  Cafodd pedwar criw eu galw i'r adeilad yn Llandŵ am 15:47 - ac fe gafodd y digwyddiad ei ddal gan ambell un ar Twitter.

  Does dim mwy o fanylion am y tân ar hyn o bryd.

  View more on twitter
 7. Tywydd heno a dros y penwythnos

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd yr awel yn ysgafn dros nos, a bydd hi'n troi'n sychach ac yn gliriach, felly'n rhewi dros ran helaeth y wlad.

  Dal yn oer iawn dros y penwythnos, ond diwrnod eitha' braf fory, cyn troi'n wlyb ac yn wyntog gyda'r nos a bore Sul.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru. 

 8. Ymgais i 'flacmelio meddyg â lluniau noeth'

  BBC Wales News

  Mae llys wedi clywed bod dyn wedi ceisio blacmelio meddyg i roi tystysgrif meddygol ffug a beic modur iddo, drwy ddefnyddio lluniau noeth yr oedd wedi tynnu ohoni.

  Dywedodd un ddioddefwraig honedig bod Farhan Mizra, 38, wedi ceisio ei gorfodi i roi tystysgrif am boen yn y cefn iddo er mwyn iddo allu bod i ffwrdd o'r gwaith.

  Yn gynharach yn yr achos roedd y rheithgor wedi clywed bod y dioddefwyr honedig, oedd i gyd yn ferched Mwslemaidd, wedi cael eu targedu oherwydd yr "ofn a'r cywilydd" fydden nhw wedi'i deimlo.

  Mae Mr Mizra o Abertyleri, Blaenau Gwent, yn gwadu cyhuddiadau o voyeuriaeth, lladrad, twyll a blacmel.

  Farhan Mizra
 9. Batri ffôn yn achosi tân

  Wales Online

  Mae WalesOnline wedi cyhoeddi lluniau yn dangos ystafell wely gafodd ei llosgi gan ffôn symudol aeth ar dân.

  Roedd merch o Gricieth wedi gadael ei ffôn dros nos yn ei hystafell er mwyn llenwi'r batri, pan wnaeth o orboethi ac achosi'r tân.

  Dywedodd y Gwasanaeth Tân bod y digwyddiad nos Fawrth yn rybudd i eraill am beryglon gadael teclynnau electronig yn gwefru heb oruchwyliaeth.

  tan ffon
 10. Bry ar y Bocs

  Sianel Pump

  Beth sydd gan Donald Trump, Dafydd Elis-Thomas a Julian Lewis Jones yn gyffredin?

  (Yr ateb yw eu bod nhw i gyd ar Bocs Bry wythnos yma, gyda llaw, cyn i chi feddwl bod mwy i'r stori yma!)

  View more on twitter
 11. Carchar i ddyn oedd yn 'lladrata wrth i bobl gysgu'

  Daily Post

  Mae dyn o Wrecsam wedi ei garcharu am dair blynedd ar ôl iddo ddwyn o dai pobl tra'u bod nhw'n cysgu.

  Roedd Floyd Patrick Vassell, 27, allan ar drwydded ar y pryd ar ôl bod yn y carchar am ladrad blaenorol.

  Mewn un lladrad roedd wedi torri mewn i dŷ yn Y Wern, Wrecsam yn oriau man y bore a dwyn gwerth £1,500 o eiddo, wrth i fam a phump o blant gysgu ar ôl i'r tad fynd i'r gwaith.

 12. Llywodraeth Cymru i fod yn rhan o achos llys Brexit

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Goruchaf Lys wedi dyfarnu y bydd gan lywodraethau Cymru a'r Alban yr hawl i gymryd rhan yn y ddadl sydd gerbron y llysoedd ar hyn o bryd ynglŷn â'r modd o ddechrau'r broses Brexit.

  Bydd y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd yn dechrau pan mae'r DU yn tanio Erthygl 50.

  Ddechrau'r mis fe wnaeth yr Uchel Lys ddyfarnu bod yn rhaid cynnal pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Llywodraeth San Steffan danio Erthygl 50 o Gytundeb Lisbon.

  Wedi'r dyfarnaid dywedodd Llywodraeth Prydain y byddant yn herio'r penderfyniad yn y Goruchaf Lys.

  Brexit
 13. 'Brifo' gweld Abertawe'n colli, meddai Williams

  Wales Online

  Mae capten Cymru, Ashley Williams wedi cyfaddef ei bod hi'n "anodd" gwylio Abertawe yn cael amser caled yn yr Uwch Gynghrair eleni, yn ôl WalesOnline.

  Fe adawodd Williams yr Elyrch yn yr haf gan ymuno ag Everton, gan ddweud bod angen "her newydd" arno.

  Ond mynnodd nad ei ymadawiad ef sydd wedi bod yn gyfrifol am berfformiadau Abertawe y tymor hwn, wrth iddo baratoi i wynebu ei gyn-glwb ddydd Sadwrn.

  ashley williams
  Image caption: Fe adawodd Williams yn yr haf ar ôl treulio wyth mlynedd gydag Abertawe
 14. Llongyfarchiadau i Aled Hughes ar ddiwedd ei her

  Plant Mewn Angen

  Mae Aled Hughes newydd gwblhau ei daith feics o Abertawe i Fangor er mwyn casglu arian ar gyfer Plant Mewn Angen - llongyfarchiadau mawr iddo fo am yr ymdrech anferth!

  Aled
  Aled
 15. 'Diwrnod agored' canolfan ceiswyr lloches

  BBC Cymru Fyw

  Bydd canolfan i geiswyr lloches yng Nghaerdydd yn cynnal noson agored i'r gymuned leol mewn ymgais i greu cysylltiadau cryfach â thrigolion.

  Cafodd Canolfan Oasis ei hagos yn 2008 ac mae'n delio â dros 100 o bobl sydd wedi ffoi rhyfel neu erledigaeth wleidyddol.

  Nod y ganolfan yw annog pobl i setlo ac integreiddio mewn cymuned newydd.

  canolfan oasis
 16. Gordon Anglesea i apelio

  BBC Wales News

  Mae cadarnhad wedi dod y bydd y cyn-uwcharolygydd heddlu, Gordon Anglesea yn apelio yn erbyn ei ddedfryd.

  Cafodd Mr Anglesea, 79, ei garcharu am 12 mlynedd ym mis Hydref ar ôl cael ei ganfod yn euog ar bedwar cyhuddiad o gamdrin rhyw hanesyddol.

  Ond mae'r Ffederasiwn Heddlu wedi dweud na fyddan nhw'n ariannu'r apêl, er iddyn nhw dalu am gostau cyfreithiol Mr Anglesea yn yr achos gwreiddiol.

  Gordon Anglesea
 17. Her Aled Hughes: Croeso Caernarfon

  Plant Mewn Angen

  Mae Aled Hughes ar fin gorffen ei her o feicio o Abertawe i Fangor er mwyn codi arian at Plant Mewn Angen.

  Fe gafodd groeso cynnes a swynol yn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon yn gynharach.

  View more on twitter
 18. Josh yn codi canu Ar y Marc

  BBC Radio Cymru

  Cofiwch wrando bore fory am 08:30 i glywed Josh a'i ganeuon i gyd.

  View more on twitter