a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad ar Adolygiad Diamond o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr
 4. Rhentu Doeth Cymru
 5. Canolbwyntio ar Allforion
 6. Y Diwydiant Bwyd a Diod
 7. Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod
 8. Cymru o Blaid Affrica

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

  Bydd Senedd Fyw nôl yfory.

  Senedd
 2. Cymru o Blaid Affrica

  Mae'r datganiad olaf heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething ar raglen Cymru o Blaid Affrica. 

  Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, aeth Mr Gething i Uganda fis diwethaf i weld rhai o'r prosiectau a chwrdd â rhai o'r bobl sydd wedi cael budd o'r cynllun.  

  Vaughan Gething yn Uganda
  Image caption: Vaughan Gething yn Uganda
 3. 'Rhywiaeth yn cael ei derbyn'

  Dywed Neil McEvoy o Blaid Cymru bod "rhywiaeth yn cael ei derbyn mewn rhai cylchoedd o wleidyddiaeth" ac mae'n galw am arolwg o'r holl wleidyddion benywaidd etholedig.

 4. Gwylnos yng ngolau cannwyll

  Mae Joyce Watson yn gwahodd ACau i ymuno â hi mewn gwylnos yng ngolau cannwyll yn adeilad y Pierhead i gofio am y rheini sy'n dioddef trais a cham-drin domestig yn dawel bach.

  Joyce Watson
 5. Trais yn erbyn menywod

  Mae Carl Sargeant nôl ar ei draed i wneud datganiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod.

  Yn ôl Mr Sargeant, "Mae'r siwrne wedi bod yn faith, ond mae deunaw mis eisoes wedi mynd heibio ers i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 gael Cydsyniad Brenhinol, ac mae'r gwaith o'i weithredu yn mynd rhagddo'n dda. 

  "Ni allwn bwysleisio pa mor fawr yw'r dasg o roi'r Ddeddf ar waith. 

  "Mae angen inni sicrhau bod mwy o gydweithio yn digwydd rhwng y Llywodraeth, gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau rhanddeiliaid, gan sicrhau bod y rhai sy'n dioddef a'r rhai sy'n goroesi yn flaenllaw i bopeth a wnawn."

  Trais
 6. £7 biliwn erbyn 2020

  Dywed bod gwerthiant y diwydiant bwyd a diod wedi tyfu i £6.1 biliwn, a'u bod "ar y trywydd iawn i gyflawni twf o 30% i £7 biliwn erbyn 2020 gan ein bod eisoes dros hanner ffordd i gyrraedd y targed."

  bwyd
 7. Diwydiant bwyd a diod

  Y diwydiant bwyd a diod yw testun y Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

 8. Taith fasnach i Japan

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn disgrifio ei daith fasnach i Japan fis diwethaf fel "llwyddiant ysgubol".

   Yn gwmni iddo roedd 19 o fusnesau o Gymru, gan gynnwys y Snowdonia Cheese Company, V-Trak, a Melin Tregwynt.   

   Allforiwyd gwerth £290 miliwn o gynnyrch o Gymru i Japan y llynedd.  

  Ken Skates
 9. Allforion

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ken Skates: Canolbwyntio ar Allforion.

  Gwerth allforion Cymreig ar gyfer y flwyddyn hyd at ddiwedd Mehefin 2016 oedd £12.1 biliwn, i lawr £555 miliwn o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

 10. 55,000 wedi cofrestru

  Mae'r Ysgrifennydd Cabinet dros gymunedau, Carl Sargeant yn cyfaddef bod y system wedi wynebu oedi, gyda Rhentu Doeth Cymru yn cymryd mwy o amser nag arfer i ymateb i rai galwadau ac e-byst.

  Dywedodd na fydd landlordiaid sydd wedi dechrau ar y broses yn wynebu camau "os ydynt wedi gwneud popeth yn eu gallu i gydymffurfio". 

  Yn ôl amcangyfrif Llywodraeth Cymru, mae rhwng 70,000 a 130,000 o landlordiaid preifat yng Nghymru. 

  Dywedodd Mr Sargeant fod mwy na 55,000 wedi cofrestru erbyn hanner nos ar ddydd Llun, a 12,000 arall wedi cychwyn ar y broses gofrestru. 

  Mae mwy na 81,000 o ddefnyddwyr wedi creu cyfrifon ac yn cymryd rhan yn y broses o gydymffurfio.

  Carl Sargeant
 11. Rhentu Doeth Cymru

  Yr eitem nesaf yw Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant ar gynllun Rhentu Doeth Cymru.  

  Rhaid i landlordiaid gofrestru neu gael trwydded erbyn yfory.

  Cyngor Caerdydd sydd yn gweithredu'r cynllun ar gyfer Cymru gyfan.  

  Tai
 12. Arian i fyfyrwyr o deuluoedd cefnog

  Mae Mark Reckless UKIP yn croesawu agweddau megis y cymorth ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, ond mae'n mynegi "anhawster posibl" gyda "symiau mawr o arian yn mynd i fyfyrwyr o deuluoedd cefnog."

  Mark Reckless
 13. Argymhellion ar waith

  Mae Llyr Gruffydd o Blaid Cymru yn dweud ei fod yn edrych ymlaen i weld argymhellion yr Athro Diamond yn cael eu rhoi ar waith.

  Llyr Gruffydd
 14. Croesawu'r cyfeiriad

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn croesawu'r "cyfeiriad y mae'r llywodraeth nawr yn teithio" ond yn galw am eglurhad ar nifer o faterion.

  Darren Millar
 15. 'Hael a blaengar'

  Fe fydd newidiadau mawr i'r grantiau a benthyciadau sydd ar gael i fyfyrwyr yn dechrau ym mis Medi 2018, meddai llywodraeth Cymru. 

  Ond ni fydd y drefn newydd mor hael i deuluoedd sy'n ennill dros £59,000 y flwyddyn a’r hyn a gafodd ei argymell gan yr adolygiad annibynnol.

  Fe fydd cymhorthdal i dalu am gostau byw yn cael ei gyflwyno ar sail prawf, yn lle'r grant presennol sy'n cyfrannu tuag at ffioedd dysgu. 

  Dan y drefn newydd, byddai myfyrwyr yn benthyg arian i dalu am eu ffioedd ac yn ad-dalu'r arian ar ôl iddyn nhw ennill cyflog o £21,000 ar ôl graddio. 

  Dywedodd yr ysgrifennydd addysg Kirsty Williams taw hon fydd y system "fwyaf hael a blaengar" ar gael i fyfyrwyr unrhyw le ym Mhrydain.

  Kirsty Williams
 16. Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams ar Adolygiad Diamond o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru.  

  Mae adroddiad Diamond yn argymell cael gwared ar y drefn bresennol o roi grant tuag at ffioedd dysgu. Yn lle hynny y bwriad yw rhoi grant i helpu gyda chostau byw myfyrwyr.

  * O dan y drefn newydd fe allai myfyriwr o deulu sy'n ennill incwm canolig gael £7,000.

  * Y grant uchaf fyddai £9,113.

  *Yr unig grant fyddai ar gael i fyfyrwyr o deuluoedd sy'n ennill dros £80,000 y flwyddyn fyddai £1,000.

  *Yn hytrach na chael £5,100 o grant tuag at ffioedd dysgu, fe fydd cyfle i fyfyrwyr gael benthyciad a ddylai gael ei dalu'n ôl ar ôl graddio.

  Mae'r adroddiad yn dadlau nad yw'r system bresennol yn fforddiadwy.

  Cyflwynodd yr Athro Syr Ian Diamond ei adroddiad i Kirsty Williams ym mis Medi
  Image caption: Cyflwynodd yr Athro Syr Ian Diamond ei adroddiad i Kirsty Williams ym mis Medi
 17. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Nawr clywir y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, lle rhestrir busnes y Cynulliad yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw, gan Jane Hutt.  

  Jane Hutt
 18. Ymgynghoriad

  Dywed Mr Skates bod hyn yn rhan o'r ymgynghoriad sydd ar y gweill ar strategaeth economaidd newydd ac nid oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud.

 19. Cyrff ymgynghori

  Y trydydd Cwestiwn Brys yw:

  Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i symleiddio byrddau cynghori economaidd Llywodraeth Cymru?

  Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, am ad-drefnu'r cyrff sy'n eu cynghori ar ddatblygu'r economi fel rhan o adolygiad o flaenoriaethau economaidd Cymru yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

   Cafodd nifer o'r cyrff sydd bellach yn cynghori Ken Skates eu sefydlu gan ei ragflaenydd, Edwina Hart.

  Ken Skates ac Edwina Hart yn 2014
  Image caption: Ken Skates ac Edwina Hart yn 2014