a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad ar Adolygiad Diamond o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr
  4. Rhentu Doeth Cymru
  5. Canolbwyntio ar Allforion
  6. Y Diwydiant Bwyd a Diod
  7. Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod
  8. Cymru o Blaid Affrica

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

Bydd Senedd Fyw nôl yfory.

Senedd
BBC

Cymru o Blaid Affrica

Mae'r datganiad olaf heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething ar raglen Cymru o Blaid Affrica. 

Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, aeth Mr Gething i Uganda fis diwethaf i weld rhai o'r prosiectau a chwrdd â rhai o'r bobl sydd wedi cael budd o'r cynllun.  

Vaughan Gething yn Uganda
Llywodraeth Cymru
Vaughan Gething yn Uganda

'Rhywiaeth yn cael ei derbyn'

Dywed Neil McEvoy o Blaid Cymru bod "rhywiaeth yn cael ei derbyn mewn rhai cylchoedd o wleidyddiaeth" ac mae'n galw am arolwg o'r holl wleidyddion benywaidd etholedig.

Gwylnos yng ngolau cannwyll

Mae Joyce Watson yn gwahodd ACau i ymuno â hi mewn gwylnos yng ngolau cannwyll yn adeilad y Pierhead i gofio am y rheini sy'n dioddef trais a cham-drin domestig yn dawel bach.

Joyce Watson
BBC

Trais yn erbyn menywod

Mae Carl Sargeant nôl ar ei draed i wneud datganiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod.

Yn ôl Mr Sargeant, "Mae'r siwrne wedi bod yn faith, ond mae deunaw mis eisoes wedi mynd heibio ers i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 gael Cydsyniad Brenhinol, ac mae'r gwaith o'i weithredu yn mynd rhagddo'n dda. 

"Ni allwn bwysleisio pa mor fawr yw'r dasg o roi'r Ddeddf ar waith. 

"Mae angen inni sicrhau bod mwy o gydweithio yn digwydd rhwng y Llywodraeth, gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau rhanddeiliaid, gan sicrhau bod y rhai sy'n dioddef a'r rhai sy'n goroesi yn flaenllaw i bopeth a wnawn."

Trais
Thinkstock

£7 biliwn erbyn 2020

Dywed bod gwerthiant y diwydiant bwyd a diod wedi tyfu i £6.1 biliwn, a'u bod "ar y trywydd iawn i gyflawni twf o 30% i £7 biliwn erbyn 2020 gan ein bod eisoes dros hanner ffordd i gyrraedd y targed."

bwyd
Nathan Morgan

Diwydiant bwyd a diod

Y diwydiant bwyd a diod yw testun y Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Taith fasnach i Japan

Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn disgrifio ei daith fasnach i Japan fis diwethaf fel "llwyddiant ysgubol".

 Yn gwmni iddo roedd 19 o fusnesau o Gymru, gan gynnwys y Snowdonia Cheese Company, V-Trak, a Melin Tregwynt.   

 Allforiwyd gwerth £290 miliwn o gynnyrch o Gymru i Japan y llynedd.  

Ken Skates
BBC

Allforion

Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ken Skates: Canolbwyntio ar Allforion.

Gwerth allforion Cymreig ar gyfer y flwyddyn hyd at ddiwedd Mehefin 2016 oedd £12.1 biliwn, i lawr £555 miliwn o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

'Amser yn rhedeg allan'

55,000 wedi cofrestru

Mae'r Ysgrifennydd Cabinet dros gymunedau, Carl Sargeant yn cyfaddef bod y system wedi wynebu oedi, gyda Rhentu Doeth Cymru yn cymryd mwy o amser nag arfer i ymateb i rai galwadau ac e-byst.

Dywedodd na fydd landlordiaid sydd wedi dechrau ar y broses yn wynebu camau "os ydynt wedi gwneud popeth yn eu gallu i gydymffurfio". 

Yn ôl amcangyfrif Llywodraeth Cymru, mae rhwng 70,000 a 130,000 o landlordiaid preifat yng Nghymru. 

Dywedodd Mr Sargeant fod mwy na 55,000 wedi cofrestru erbyn hanner nos ar ddydd Llun, a 12,000 arall wedi cychwyn ar y broses gofrestru. 

Mae mwy na 81,000 o ddefnyddwyr wedi creu cyfrifon ac yn cymryd rhan yn y broses o gydymffurfio.

Carl Sargeant
BBC

Rhentu Doeth Cymru

Yr eitem nesaf yw Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant ar gynllun Rhentu Doeth Cymru.  

Rhaid i landlordiaid gofrestru neu gael trwydded erbyn yfory.

Cyngor Caerdydd sydd yn gweithredu'r cynllun ar gyfer Cymru gyfan.  

Tai
Thinkstock

Arian i fyfyrwyr o deuluoedd cefnog

Mae Mark Reckless UKIP yn croesawu agweddau megis y cymorth ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, ond mae'n mynegi "anhawster posibl" gyda "symiau mawr o arian yn mynd i fyfyrwyr o deuluoedd cefnog."

Mark Reckless
BBC

Argymhellion ar waith

Mae Llyr Gruffydd o Blaid Cymru yn dweud ei fod yn edrych ymlaen i weld argymhellion yr Athro Diamond yn cael eu rhoi ar waith.

Llyr Gruffydd
BBC

Croesawu'r cyfeiriad

Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn croesawu'r "cyfeiriad y mae'r llywodraeth nawr yn teithio" ond yn galw am eglurhad ar nifer o faterion.

Darren Millar
BBC

'Hael a blaengar'

Fe fydd newidiadau mawr i'r grantiau a benthyciadau sydd ar gael i fyfyrwyr yn dechrau ym mis Medi 2018, meddai llywodraeth Cymru. 

Ond ni fydd y drefn newydd mor hael i deuluoedd sy'n ennill dros £59,000 y flwyddyn a’r hyn a gafodd ei argymell gan yr adolygiad annibynnol.

Fe fydd cymhorthdal i dalu am gostau byw yn cael ei gyflwyno ar sail prawf, yn lle'r grant presennol sy'n cyfrannu tuag at ffioedd dysgu. 

Dan y drefn newydd, byddai myfyrwyr yn benthyg arian i dalu am eu ffioedd ac yn ad-dalu'r arian ar ôl iddyn nhw ennill cyflog o £21,000 ar ôl graddio. 

Dywedodd yr ysgrifennydd addysg Kirsty Williams taw hon fydd y system "fwyaf hael a blaengar" ar gael i fyfyrwyr unrhyw le ym Mhrydain.

Kirsty Williams
BBC

Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams ar Adolygiad Diamond o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru.  

Mae adroddiad Diamond yn argymell cael gwared ar y drefn bresennol o roi grant tuag at ffioedd dysgu. Yn lle hynny y bwriad yw rhoi grant i helpu gyda chostau byw myfyrwyr.

* O dan y drefn newydd fe allai myfyriwr o deulu sy'n ennill incwm canolig gael £7,000.

* Y grant uchaf fyddai £9,113.

*Yr unig grant fyddai ar gael i fyfyrwyr o deuluoedd sy'n ennill dros £80,000 y flwyddyn fyddai £1,000.

*Yn hytrach na chael £5,100 o grant tuag at ffioedd dysgu, fe fydd cyfle i fyfyrwyr gael benthyciad a ddylai gael ei dalu'n ôl ar ôl graddio.

Mae'r adroddiad yn dadlau nad yw'r system bresennol yn fforddiadwy.

Cyflwynodd yr Athro Syr Ian Diamond ei adroddiad i Kirsty Williams ym mis Medi
BBC
Cyflwynodd yr Athro Syr Ian Diamond ei adroddiad i Kirsty Williams ym mis Medi

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Nawr clywir y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, lle rhestrir busnes y Cynulliad yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw, gan Jane Hutt.  

Jane Hutt
BBC

Ymgynghoriad

Dywed Mr Skates bod hyn yn rhan o'r ymgynghoriad sydd ar y gweill ar strategaeth economaidd newydd ac nid oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud.

Cyrff ymgynghori

Y trydydd Cwestiwn Brys yw:

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i symleiddio byrddau cynghori economaidd Llywodraeth Cymru?

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, am ad-drefnu'r cyrff sy'n eu cynghori ar ddatblygu'r economi fel rhan o adolygiad o flaenoriaethau economaidd Cymru yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

 Cafodd nifer o'r cyrff sydd bellach yn cynghori Ken Skates eu sefydlu gan ei ragflaenydd, Edwina Hart.

Ken Skates ac Edwina Hart yn 2014
BBC
Ken Skates ac Edwina Hart yn 2014

Gwasanaethau paediatrig dros dro yn Ysbyty Llwynhelyg

Mae'r ail gwestiwn brys i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd, Llesiant a Chwaraeon Vaughan Gething: 

Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr opsiynau a gyflwynodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda i leihau gwasanaethau paediatrig dros dro yn Ysbyty Llwynhelyg?

Dywed Mr Gething ei fod yn "fater gweithredol i'r bwrdd iechyd".

Ysbyty Llwynhelyg
BBC

Lefelau staffio yn safle Tata ym Mhort Talbot

Mae 'na dri chwestiwn brys heddiw.

Yn gyntaf i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith Ken Skates:

Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefelau staffio yn safle Tata ym Mhort Talbot?

Atebodd Mr Skates bod Tata yw "ar hyn o bryd yn recriwtio 49 staff asiantaeth i gymryd lle 21 o swyddi gwag".

Tata ym Mhort Talbot
Getty Images

Ardrethi busnes

O ran ailbrisio ardrethi busnes, mae nifer o gwmnïau ledled Cymru yn wynebu cynnydd eithafol, meddai Adam Price o Blaid Cymru.

Arian
BBC

Glo

"Nid wyf yn credu mai mewnforio mwy o'n hynni ar ffurf glo yw'r ffordd ymlaen," meddai Carwyn Jones. 

Onid yw Cymru yn rhoi ei hun dan anfantais drwy orfodi prisiau ynni i fyny,  awgrymodd Mr Hamilton.

ynni
GETTY IMAGES

'Maen melin o amgylch gyddfau gweithwyr dur'

Mae cyfreithiau i geisio mynd i'r afael â newid hinsawdd yn rhoi maen melin o amgylch gyddfau gweithwyr dur, meddai Neil Hamilton UKIP . 

Atebodd y prif weinidog nad yw gwahaniaethau mewn costau ynni yn ymwneud ag ynni adnewyddadwy.

Neil Hamilton
BBC

Prisiau dŵr

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn ynghylch y newyddion bod cwmni dŵr Severn Trent wedi cytuno i brynu cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, sy'n darparu dŵr i rannau o ogledd ddwyrain Cymru,

Dywed y prif weinidog na fyddai prisiau uwch yn dderbyniol.

Dywed Leanne Wood bod y cynnig yn codi cwestiynau ynghylch dyfodol adnoddau naturiol Cymru. 

Mae datganoli dŵr yn rhoi cyfle i osgoi sefyllfaoedd tebyg yn y dyfodol, meddai Mr Jones.

Leanne Wood
BBC

Cylchdaith Cymru

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn a oes gan  y prif weinidog hyder yn arweinyddiaeth Cylchdaith Cymru.

Atebodd y prif weinidog bod hynny yn fater i'r cwmni.

Mae Mr Davies yn dweud bod ceisiadau rhyddid gwybodaeth yn dangos bod gweision sifil wedi codi pryderon gyda gweinidogion dros daliadau ymgynghoriaeth.  Gofynnodd pam y byddai gweinidogion yn mynd yn groes i gyngor y gwasanaeth sifil.

Dywedodd y prif weinidog ei fod yn fater i'r cyn-weinidog nad yw bellach yn Aelod Cynulliad (Edwina Hart).

Cylchdaith Cymru
Cylchdaith Cymru

Gweithgareddau Saudi Arabia yn Yemen

Dywed Neil Hamilton ei bod yn bwysig gwella masnach gyda Saudi Arabia, er ei fod yn cytuno gyda Leanne Wood ar weithgareddau Saudi Arabia yn Yemen.

Lluoedd y llywodraeth a gefnogir gan y Saudi yn ymladd gwrthryfelwyr Shia yn Yemen
EPA
Lluoedd y llywodraeth a gefnogir gan y Saudi yn ymladd gwrthryfelwyr Shia yn Yemen

Priodol i 'glosio' at Saudi Arabia?

Mae Llywodraeth Cymru yn trefnu taith fasnach i Saudi Arabia y flwyddyn nesaf, meddai Leanne Wood. "A yw'n briodol i glosio at Saudi Arabia?"  

Atebodd y Prif Weinidog, "Yr ydym yn cael ein harwain gan y Swyddfa Dramor ynghylch a yw'n briodol i gael cysylltiadau masnach neu beidio."

Gwerth allforion a nifer yr allforwyr

Mae'r prif weinidog yn dweud bod "cynyddu gwerth allforion a nifer yr allforwyr yn un o bileri canolog y strategaeth economaidd."

Prynhawn da

Croeso i Senedd Fyw.

Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau fel arfer gyda Chwestiynau i'r Prif Weinidog.

Dyma'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd

Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am werth allforion tramor i economi Cymru?

Senedd
Senedd