a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

  Bydd Senedd Fyw nôl yfory.

  Senedd
 2. Cymru o Blaid Affrica

  Mae'r datganiad olaf heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething ar raglen Cymru o Blaid Affrica. 

  Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, aeth Mr Gething i Uganda fis diwethaf i weld rhai o'r prosiectau a chwrdd â rhai o'r bobl sydd wedi cael budd o'r cynllun.  

  Vaughan Gething yn Uganda
  Image caption: Vaughan Gething yn Uganda
 3. 'Rhywiaeth yn cael ei derbyn'

  Dywed Neil McEvoy o Blaid Cymru bod "rhywiaeth yn cael ei derbyn mewn rhai cylchoedd o wleidyddiaeth" ac mae'n galw am arolwg o'r holl wleidyddion benywaidd etholedig.

 4. Gwylnos yng ngolau cannwyll

  Mae Joyce Watson yn gwahodd ACau i ymuno â hi mewn gwylnos yng ngolau cannwyll yn adeilad y Pierhead i gofio am y rheini sy'n dioddef trais a cham-drin domestig yn dawel bach.

  Joyce Watson
 5. Trais yn erbyn menywod

  Mae Carl Sargeant nôl ar ei draed i wneud datganiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod.

  Yn ôl Mr Sargeant, "Mae'r siwrne wedi bod yn faith, ond mae deunaw mis eisoes wedi mynd heibio ers i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 gael Cydsyniad Brenhinol, ac mae'r gwaith o'i weithredu yn mynd rhagddo'n dda. 

  "Ni allwn bwysleisio pa mor fawr yw'r dasg o roi'r Ddeddf ar waith. 

  "Mae angen inni sicrhau bod mwy o gydweithio yn digwydd rhwng y Llywodraeth, gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau rhanddeiliaid, gan sicrhau bod y rhai sy'n dioddef a'r rhai sy'n goroesi yn flaenllaw i bopeth a wnawn."

  Trais
 6. £7 biliwn erbyn 2020

  Dywed bod gwerthiant y diwydiant bwyd a diod wedi tyfu i £6.1 biliwn, a'u bod "ar y trywydd iawn i gyflawni twf o 30% i £7 biliwn erbyn 2020 gan ein bod eisoes dros hanner ffordd i gyrraedd y targed."

  bwyd
 7. Diwydiant bwyd a diod

  Y diwydiant bwyd a diod yw testun y Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

 8. Taith fasnach i Japan

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn disgrifio ei daith fasnach i Japan fis diwethaf fel "llwyddiant ysgubol".

   Yn gwmni iddo roedd 19 o fusnesau o Gymru, gan gynnwys y Snowdonia Cheese Company, V-Trak, a Melin Tregwynt.   

   Allforiwyd gwerth £290 miliwn o gynnyrch o Gymru i Japan y llynedd.  

  Ken Skates
 9. Allforion

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ken Skates: Canolbwyntio ar Allforion.

  Gwerth allforion Cymreig ar gyfer y flwyddyn hyd at ddiwedd Mehefin 2016 oedd £12.1 biliwn, i lawr £555 miliwn o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

 10. 55,000 wedi cofrestru

  Mae'r Ysgrifennydd Cabinet dros gymunedau, Carl Sargeant yn cyfaddef bod y system wedi wynebu oedi, gyda Rhentu Doeth Cymru yn cymryd mwy o amser nag arfer i ymateb i rai galwadau ac e-byst.

  Dywedodd na fydd landlordiaid sydd wedi dechrau ar y broses yn wynebu camau "os ydynt wedi gwneud popeth yn eu gallu i gydymffurfio". 

  Yn ôl amcangyfrif Llywodraeth Cymru, mae rhwng 70,000 a 130,000 o landlordiaid preifat yng Nghymru. 

  Dywedodd Mr Sargeant fod mwy na 55,000 wedi cofrestru erbyn hanner nos ar ddydd Llun, a 12,000 arall wedi cychwyn ar y broses gofrestru. 

  Mae mwy na 81,000 o ddefnyddwyr wedi creu cyfrifon ac yn cymryd rhan yn y broses o gydymffurfio.

  Carl Sargeant
 11. Rhentu Doeth Cymru

  Yr eitem nesaf yw Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant ar gynllun Rhentu Doeth Cymru.  

  Rhaid i landlordiaid gofrestru neu gael trwydded erbyn yfory.

  Cyngor Caerdydd sydd yn gweithredu'r cynllun ar gyfer Cymru gyfan.  

  Tai
 12. Arian i fyfyrwyr o deuluoedd cefnog

  Mae Mark Reckless UKIP yn croesawu agweddau megis y cymorth ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, ond mae'n mynegi "anhawster posibl" gyda "symiau mawr o arian yn mynd i fyfyrwyr o deuluoedd cefnog."

  Mark Reckless
 13. Argymhellion ar waith

  Mae Llyr Gruffydd o Blaid Cymru yn dweud ei fod yn edrych ymlaen i weld argymhellion yr Athro Diamond yn cael eu rhoi ar waith.

  Llyr Gruffydd
 14. Croesawu'r cyfeiriad

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn croesawu'r "cyfeiriad y mae'r llywodraeth nawr yn teithio" ond yn galw am eglurhad ar nifer o faterion.

  Darren Millar
 15. 'Hael a blaengar'

  Fe fydd newidiadau mawr i'r grantiau a benthyciadau sydd ar gael i fyfyrwyr yn dechrau ym mis Medi 2018, meddai llywodraeth Cymru. 

  Ond ni fydd y drefn newydd mor hael i deuluoedd sy'n ennill dros £59,000 y flwyddyn a’r hyn a gafodd ei argymell gan yr adolygiad annibynnol.

  Fe fydd cymhorthdal i dalu am gostau byw yn cael ei gyflwyno ar sail prawf, yn lle'r grant presennol sy'n cyfrannu tuag at ffioedd dysgu. 

  Dan y drefn newydd, byddai myfyrwyr yn benthyg arian i dalu am eu ffioedd ac yn ad-dalu'r arian ar ôl iddyn nhw ennill cyflog o £21,000 ar ôl graddio. 

  Dywedodd yr ysgrifennydd addysg Kirsty Williams taw hon fydd y system "fwyaf hael a blaengar" ar gael i fyfyrwyr unrhyw le ym Mhrydain.

  Kirsty Williams
 16. Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams ar Adolygiad Diamond o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru.  

  Mae adroddiad Diamond yn argymell cael gwared ar y drefn bresennol o roi grant tuag at ffioedd dysgu. Yn lle hynny y bwriad yw rhoi grant i helpu gyda chostau byw myfyrwyr.

  * O dan y drefn newydd fe allai myfyriwr o deulu sy'n ennill incwm canolig gael £7,000.

  * Y grant uchaf fyddai £9,113.

  *Yr unig grant fyddai ar gael i fyfyrwyr o deuluoedd sy'n ennill dros £80,000 y flwyddyn fyddai £1,000.

  *Yn hytrach na chael £5,100 o grant tuag at ffioedd dysgu, fe fydd cyfle i fyfyrwyr gael benthyciad a ddylai gael ei dalu'n ôl ar ôl graddio.

  Mae'r adroddiad yn dadlau nad yw'r system bresennol yn fforddiadwy.

  Cyflwynodd yr Athro Syr Ian Diamond ei adroddiad i Kirsty Williams ym mis Medi
  Image caption: Cyflwynodd yr Athro Syr Ian Diamond ei adroddiad i Kirsty Williams ym mis Medi
 17. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Nawr clywir y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, lle rhestrir busnes y Cynulliad yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw, gan Jane Hutt.  

  Jane Hutt
 18. Ymgynghoriad

  Dywed Mr Skates bod hyn yn rhan o'r ymgynghoriad sydd ar y gweill ar strategaeth economaidd newydd ac nid oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud.

 19. Cyrff ymgynghori

  Y trydydd Cwestiwn Brys yw:

  Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i symleiddio byrddau cynghori economaidd Llywodraeth Cymru?

  Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, am ad-drefnu'r cyrff sy'n eu cynghori ar ddatblygu'r economi fel rhan o adolygiad o flaenoriaethau economaidd Cymru yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

   Cafodd nifer o'r cyrff sydd bellach yn cynghori Ken Skates eu sefydlu gan ei ragflaenydd, Edwina Hart.

  Ken Skates ac Edwina Hart yn 2014
  Image caption: Ken Skates ac Edwina Hart yn 2014