a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl Fawr

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.  

 2. Cip ar y rhagolygon

  Tywydd, BBC Cymru

  "Gyda chorwyntoedd o 94 mya wedi eu cofnodi bore 'ma yn ardal Aberystwyth fe fydd y gwynt yn gostegu ac fe fydd yn troi'n sychach er bod ambell gawod o genllysg a tharannau yn dal yn bosib," meddai Rhian Hâf.

  "Wrth i aer oerach ledu heno, bydd y cawodydd yn disgyn fel eira ar y bryniau yn y gogledd a'r canolbarth a rhywfaint o rew yn bosib dros nos.

  "Dechrau digon rhynllyd i'r dydd fory yn rhoi diwrnod oer gyda chyfuniad o heulwen a chawodydd."

  Cadwch lygad ar y wefan dywydd am fwy o fanylion.

  Tonau yn Ynys Enlli
  Image caption: Tonnau'n taro glannau Ynys Enlli heddiw
 3. Ailedrych ar benderfyniad i alltudio myfyriwr

  BBC Wales News

  Mae'r Swyddfa Gartref wedi cytuno i gynnal arolwg o'u penderfyniad i alltudio myfyriwr 19 oed o Afghanistan yn ôl i'w famwlad, medd BBC Wales News. 

  Ar 31 Hydref, fe wnaeth barnwr benderfynu oedi y broses o alltudio Bashir Nader sydd wedi bod yn byw yng Nghaerdydd am naw mlynedd.

  Fe wnaeth ei gyfreithwyr wneud cais am adolygiad barnwrol ac mae'r Swyddfa Gartref nawr wedi cytuno i ailystyried y dystiolaeth yn ei achos.   

  Bashir Nader
 4. Bachgen bron a boddi mewn pwll nofio cyhoeddus

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd llys fod bachgen pedwar oed o fewn eiliadau i foddi yng nghanolfan hamdden Bro Ddyfi, Machynlleth, tra bod y rhai oedd fod ei oruchwylio yn siarad ymhlith ei gilydd. 

  Cafodd Cyngor Powys ddirwy o £75,000 a gorchymyn i dalu costau o £24,000  

  Fe wnaeth Gryffydd Rhys Davies gyrraedd y pwll i ddarganfod fod ei fab Evan yn ddiymadferth yn y dŵr.

  Dywedodd y barnwr Geraint Walters fod y bachgen yn ffodus i fod yn fyw ac mai'r prif fai am y digwyddiad oedd diffyg goruchwyliaeth effeithiol gan y rhai oedd yng ngofal y wers nofio.  

  Bro Ddyfi
 5. Rhybudd i rieni yn ardal Wrecsam

  Cyngor Wrecsam

  Mae Cyngor Wrecsam wedi cyhoeddi rhybudd i rieni'r ardal i fod yn wyliadwrus ar ôl cais aflwyddiannus i gipio plentyn oedd yn cerdded i'r ysgol.

  Dywedodd John Davies, cyfarwyddwr addysg y sir, fod yr heddlu yn ymchwilio i honiadau fod tri dyn mewn fan wen wedi ceisio cipio'r plentyn tua 08:10.

  "Rydym wedi rhoi cyngor i brifathrawon i sicrhau bod eu staff yn wyliadwrus wrth i ddisgyblion gyrraedd a gadel ysgolion, rydym hefyd yn gofyn i rieni sicrhau nad yw plant yn cerdded i'r ysgol heb gwmni."

  Yn ddiweddar bu rhybudd tebyg gan y Cyngor i rieni yn ardal Y Waun a Chroesoswallt.

 6. Gwahardd rhag dysgu

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn athro cemeg o Ysgol Brynhyfryd Rhuthun wedi cael ei wahardd rhag dysgu ar ôl i wrandawiad disgyblu ei gael yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol. 

  Fe glywodd y gwrandawiad fod Steve Powell wedi anwybyddu cyngor ynglŷn â'i berthynas gyda rhai disgyblion benywaidd. 

  Honnodd un bachgen iddo weld Jones mewn storfa gyda disgybl o ysgol arall yn perfformio gweithred rhyw. 

  Fe fydd Jones yn gallu gwneud cais am gael ei gynnwys yn ôl ar y gofrestr dysgu ymhen dwy flynedd.

  Ysgol
 7. Cyhuddo dyn o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 48 oed o Wrecsam wedi cael ei gyhuddo o ddau drosedd yn ymwneud â therfysgaeth. 

  Mae Aabid Ali wedi ei gyhuddo o fod a dogfen a allai fod yn ddefnyddiol i berson sy'n paratoi gweithred o derfysgaeth, a chyhuddiad arall o annog terfysgaeth.

  Fe fydd yn ymddangos gerbron Ynadon Westminster fory.    

  Roedd Ali, sy'n wreiddiol o Fanceinion, yn arfer cael ei adnabod fel Darren Glennon.

 8. Gofyn barn am arbedion

  Cyngor Sir Penfro

  Dywed Cyngor Penfro eu bod am gynnal nifer o gyfarfodydd cyhoeddus er mwyn canfod barn y bobl ynglŷn sut i arbed arian.

  Mae'r cyngor angen gwneud arbedion o e leiaf £28m rhwng 2017 a 2020.

  Fe fydd y cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn Noc Penfro (29 Tachwedd), Hwlffordd (5 Rhagfyr) ac Abergwaun (12 Rhagfyr).

  Cyngor Penfro
 9. Twnel ar gyfer croesi'r Fenai?

  Daily Post

  Mae trafodaethau ynglŷn â sefydlu trydydd llwybr ar draws y Fenai wedi dechrau, yn ôl y Daily Post.

  Mae'r papur yn dweud fod Llywodraeth Cymru yn awyddus i edrych ar gynllun fyddai'n cyfuno bwriad y National Grid i osod ceblau tanddaearol gyda thwnnel ar gyfer cerbydau .

  Pont Menai
 10. Morfil Aberddawan

  Twitter

  Mae Sara Huws o Amgueddfa Cymru yn trydar am flog sy'n dweud stori'r morfil enfawr a olchwyd ar draeth Aberddawan ym Mro Morgannwg yn 1982 - mae ei esgyrn i'w gweld bellach yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

  View more on twitter
 11. Tywydd yn effeithio ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Mae tagfeydd yn Aberystwyth wedi i'r tywydd garw gau nifer o ffyrdd y dref ac effeithio ar ffyrdd eraill yn yr ardal hefyd: y B4353 rhwng Borth ac Ynyslas; rhan o'r A487 yn Bow Street troead Llandre;  Ffordd Clarach, Borth Ucha; rhan o'r A487 ym Machynlleth ar ôl i goed ddisgyn rhwng Machynlleth a Bow Street; a hefyd y B4393 rhwng Llandrinio a Cryw Green.

 12. 'Bwli' yn byw gyda'i chywilydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwraig o Bwllheli'n wreiddiol wedi bod yn siarad am ei chywilydd o fod yn fwli pan oedd hi yn yr ysgol gynradd a sut mae'r profiad wedi effeithio arni hi.

  A hithau'n wythnos gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru rhwng 14-18 Tachwedd mae Annette Edwards wedi bod yn dweud ei hanes ar raglen Caryl ar Radio Cymru ac ar BBC Cymru Fyw.

  Annette Edwards
 13. Euog o dreisio plentyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 45 oed o Lanfairfechan wedi pledio’n euog i 26 o gyhuddiadau rhyw, gan gynnwys treisio plentyn, ymosodiad rhyw a throseddau deunydd pornograffig. 

  Fe wnaeth Peris Griffiths ymddangos gerbron Ynadon Caernarfon drwy gyswllt fideo. Cafodd ei gadw yn y ddalfa tra'n aros i gael ei ddedfrydu.

  Llys y goron
 14. Tywydd garw: Pudsey druan!

  Twitter

  Mae'r gwyntoedd cryfion wedi cyrraedd Caerdydd, a'r tu allan i ganolfan y BBC yn Llandaf, mae rhywun arbennig wedi diodde'!

  View more on twitter
 15. Carchar am geisio llofruddio

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Gaerffili wedi pledio'n euog i geisio llofruddio ac o fod ag arf yn ei feddiant.

  Fe gafodd Evan Smith,43 oed, ei ddedfrydu i oes dan glo wedi'r ymosodiad yng Nghaerffili. Fe fydd yn gorfod treulio o leia' saith mlynedd yn y carchar.

  Mae dyn 61 oed gafodd anafiadau difrifol ar ôl cael ei drywanu, yn parhau i gael triniaeth yn yr ysbyty.

  Evan Smith
 16. £17m ar gyfer ysgol Gymraeg newydd Port Talbot

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid o £17m ar gyfer adeiladu campws newydd i ysgol Gymraeg ym Mhort Talbot.

  Fe fydd lle i 650 o blant oedran uwchradd 11-16 fel rhan o'r datblygiad newydd ar hen safle Ysgol Gyfun Sandfields, fydd yn ail gampws i Ysgol Ystalyfera.

  Ystalyfera newydd
  Image caption: Argraff artist o'r ysgol newydd
 17. Carcharu dyn am dorri clust ffrind i ffwrdd

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 22 oed wedi cael ei garcharu am saith mlynedd ar ôl torri rhan o glust ei ffrind gyda machete mewn parti pen-blwydd.

  Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd bod Declan Gallagher yn dathlu pen-blwydd 20 oed ei ffrind Tyler Mills, pan ddechreuodd y ddau ffraeo.

  gallagher
 18. Gwyntog i gŵn

  BBC Cymru Fyw

  Mae hi ychydig yn wyntog ar Ynys Enlli heddiw hefyd fel mae'r lluniau yma o ddau ddaeargi Steve Porter, sy'n byw ar yr ynys, yn ei ddangos.

  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cadarnhau fod rhannau o Gymru wedi gweld ambell gorwynt bach dros yr oriau diwethaf.   

  Daeargwn mewn gwynt
  Image caption: Cofnododd Steve Porter, a'i gŵn, wynt o 85 mya ar Enlli
 19. Elw o feysydd parcio

  BBC Cymru Fyw

  Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf fe wnaeth awdurdodau lleol yng Nghymru elw o bron i 14m o feysydd parcio

  Yn ôl ffigyrau cymdeithas foduro yr RAC fe wnaeth 19 o'r 22 o gynghorau  gofnodi elw. 

  Cyngor Caerdydd welodd yr elw mwyaf, £3.5m tra bod cynghorau Sir y fflint, Blaenau Gwent a Thorfan wedi gweld colledion.

  Maes parcio