a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Difrod wedi gwyntoedd cryfion yn y canolbarth
  2. Rhybudd meddygon am 'argyfwng posib'
  3. Angen i Fentrau Iaith Cymru 'addasu'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl Fawr

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.  

Cip ar y rhagolygon

Tywydd, BBC Cymru

"Gyda chorwyntoedd o 94 mya wedi eu cofnodi bore 'ma yn ardal Aberystwyth fe fydd y gwynt yn gostegu ac fe fydd yn troi'n sychach er bod ambell gawod o genllysg a tharannau yn dal yn bosib," meddai Rhian Hâf.

"Wrth i aer oerach ledu heno, bydd y cawodydd yn disgyn fel eira ar y bryniau yn y gogledd a'r canolbarth a rhywfaint o rew yn bosib dros nos.

"Dechrau digon rhynllyd i'r dydd fory yn rhoi diwrnod oer gyda chyfuniad o heulwen a chawodydd."

Cadwch lygad ar y wefan dywydd am fwy o fanylion.

Tonau yn Ynys Enlli
Steve Porter
Tonnau'n taro glannau Ynys Enlli heddiw

Ailedrych ar benderfyniad i alltudio myfyriwr

BBC Wales News

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cytuno i gynnal arolwg o'u penderfyniad i alltudio myfyriwr 19 oed o Afghanistan yn ôl i'w famwlad, medd BBC Wales News. 

Ar 31 Hydref, fe wnaeth barnwr benderfynu oedi y broses o alltudio Bashir Nader sydd wedi bod yn byw yng Nghaerdydd am naw mlynedd.

Fe wnaeth ei gyfreithwyr wneud cais am adolygiad barnwrol ac mae'r Swyddfa Gartref nawr wedi cytuno i ailystyried y dystiolaeth yn ei achos.   

Bashir Nader
Llun teulu

Bachgen bron a boddi mewn pwll nofio cyhoeddus

BBC Cymru Fyw

Clywodd llys fod bachgen pedwar oed o fewn eiliadau i foddi yng nghanolfan hamdden Bro Ddyfi, Machynlleth, tra bod y rhai oedd fod ei oruchwylio yn siarad ymhlith ei gilydd. 

Cafodd Cyngor Powys ddirwy o £75,000 a gorchymyn i dalu costau o £24,000  

Fe wnaeth Gryffydd Rhys Davies gyrraedd y pwll i ddarganfod fod ei fab Evan yn ddiymadferth yn y dŵr.

Dywedodd y barnwr Geraint Walters fod y bachgen yn ffodus i fod yn fyw ac mai'r prif fai am y digwyddiad oedd diffyg goruchwyliaeth effeithiol gan y rhai oedd yng ngofal y wers nofio.  

Bro Ddyfi
Google

Rhybudd i rieni yn ardal Wrecsam

Cyngor Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi cyhoeddi rhybudd i rieni'r ardal i fod yn wyliadwrus ar ôl cais aflwyddiannus i gipio plentyn oedd yn cerdded i'r ysgol.

Dywedodd John Davies, cyfarwyddwr addysg y sir, fod yr heddlu yn ymchwilio i honiadau fod tri dyn mewn fan wen wedi ceisio cipio'r plentyn tua 08:10.

"Rydym wedi rhoi cyngor i brifathrawon i sicrhau bod eu staff yn wyliadwrus wrth i ddisgyblion gyrraedd a gadel ysgolion, rydym hefyd yn gofyn i rieni sicrhau nad yw plant yn cerdded i'r ysgol heb gwmni."

Yn ddiweddar bu rhybudd tebyg gan y Cyngor i rieni yn ardal Y Waun a Chroesoswallt.

Gwahardd rhag dysgu

BBC Cymru Fyw

Mae cyn athro cemeg o Ysgol Brynhyfryd Rhuthun wedi cael ei wahardd rhag dysgu ar ôl i wrandawiad disgyblu ei gael yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol. 

Fe glywodd y gwrandawiad fod Steve Powell wedi anwybyddu cyngor ynglŷn â'i berthynas gyda rhai disgyblion benywaidd. 

Honnodd un bachgen iddo weld Jones mewn storfa gyda disgybl o ysgol arall yn perfformio gweithred rhyw. 

Fe fydd Jones yn gallu gwneud cais am gael ei gynnwys yn ôl ar y gofrestr dysgu ymhen dwy flynedd.

Ysgol
Google

Cyhuddo dyn o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 48 oed o Wrecsam wedi cael ei gyhuddo o ddau drosedd yn ymwneud â therfysgaeth. 

Mae Aabid Ali wedi ei gyhuddo o fod a dogfen a allai fod yn ddefnyddiol i berson sy'n paratoi gweithred o derfysgaeth, a chyhuddiad arall o annog terfysgaeth.

Fe fydd yn ymddangos gerbron Ynadon Westminster fory.    

Roedd Ali, sy'n wreiddiol o Fanceinion, yn arfer cael ei adnabod fel Darren Glennon.

Gofyn barn am arbedion

Cyngor Sir Penfro

Dywed Cyngor Penfro eu bod am gynnal nifer o gyfarfodydd cyhoeddus er mwyn canfod barn y bobl ynglŷn sut i arbed arian.

Mae'r cyngor angen gwneud arbedion o e leiaf £28m rhwng 2017 a 2020.

Fe fydd y cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn Noc Penfro (29 Tachwedd), Hwlffordd (5 Rhagfyr) ac Abergwaun (12 Rhagfyr).

Cyngor Penfro
bbc

Twnel ar gyfer croesi'r Fenai?

Daily Post

Mae trafodaethau ynglŷn â sefydlu trydydd llwybr ar draws y Fenai wedi dechrau, yn ôl y Daily Post.

Mae'r papur yn dweud fod Llywodraeth Cymru yn awyddus i edrych ar gynllun fyddai'n cyfuno bwriad y National Grid i osod ceblau tanddaearol gyda thwnnel ar gyfer cerbydau .

Pont Menai
BBC

Morfil Aberddawan

Twitter

Mae Sara Huws o Amgueddfa Cymru yn trydar am flog sy'n dweud stori'r morfil enfawr a olchwyd ar draeth Aberddawan ym Mro Morgannwg yn 1982 - mae ei esgyrn i'w gweld bellach yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

View more on twitter

Tywydd yn effeithio ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Mae tagfeydd yn Aberystwyth wedi i'r tywydd garw gau nifer o ffyrdd y dref ac effeithio ar ffyrdd eraill yn yr ardal hefyd: y B4353 rhwng Borth ac Ynyslas; rhan o'r A487 yn Bow Street troead Llandre;  Ffordd Clarach, Borth Ucha; rhan o'r A487 ym Machynlleth ar ôl i goed ddisgyn rhwng Machynlleth a Bow Street; a hefyd y B4393 rhwng Llandrinio a Cryw Green.

'Bwli' yn byw gyda'i chywilydd

BBC Cymru Fyw

Mae gwraig o Bwllheli'n wreiddiol wedi bod yn siarad am ei chywilydd o fod yn fwli pan oedd hi yn yr ysgol gynradd a sut mae'r profiad wedi effeithio arni hi.

A hithau'n wythnos gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru rhwng 14-18 Tachwedd mae Annette Edwards wedi bod yn dweud ei hanes ar raglen Caryl ar Radio Cymru ac ar BBC Cymru Fyw.

Annette Edwards
BBC

Euog o dreisio plentyn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 45 oed o Lanfairfechan wedi pledio’n euog i 26 o gyhuddiadau rhyw, gan gynnwys treisio plentyn, ymosodiad rhyw a throseddau deunydd pornograffig. 

Fe wnaeth Peris Griffiths ymddangos gerbron Ynadon Caernarfon drwy gyswllt fideo. Cafodd ei gadw yn y ddalfa tra'n aros i gael ei ddedfrydu.

Llys y goron
BBC

Lluniau storm Aberystwyth

BBC Cymru Fyw

 Dyma rai o'r golygfeydd stormus yn Abersytwyth wedi'r gwyntoedd cryfion heddiw.

Carafan wedi ei difrodi yng Nghlarach
Thomas Scarrott

Tywydd garw: Pudsey druan!

Twitter

Mae'r gwyntoedd cryfion wedi cyrraedd Caerdydd, a'r tu allan i ganolfan y BBC yn Llandaf, mae rhywun arbennig wedi diodde'!

View more on twitter

Carchar am geisio llofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaerffili wedi pledio'n euog i geisio llofruddio ac o fod ag arf yn ei feddiant.

Fe gafodd Evan Smith,43 oed, ei ddedfrydu i oes dan glo wedi'r ymosodiad yng Nghaerffili. Fe fydd yn gorfod treulio o leia' saith mlynedd yn y carchar.

Mae dyn 61 oed gafodd anafiadau difrifol ar ôl cael ei drywanu, yn parhau i gael triniaeth yn yr ysbyty.

Evan Smith
Heddlu Gwent

£17m ar gyfer ysgol Gymraeg newydd Port Talbot

BBC Cymru Fyw

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid o £17m ar gyfer adeiladu campws newydd i ysgol Gymraeg ym Mhort Talbot.

Fe fydd lle i 650 o blant oedran uwchradd 11-16 fel rhan o'r datblygiad newydd ar hen safle Ysgol Gyfun Sandfields, fydd yn ail gampws i Ysgol Ystalyfera.

Ystalyfera newydd
Llywodraeth Cymru
Argraff artist o'r ysgol newydd

Carcharu dyn am dorri clust ffrind i ffwrdd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 22 oed wedi cael ei garcharu am saith mlynedd ar ôl torri rhan o glust ei ffrind gyda machete mewn parti pen-blwydd.

Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd bod Declan Gallagher yn dathlu pen-blwydd 20 oed ei ffrind Tyler Mills, pan ddechreuodd y ddau ffraeo.

gallagher
Wales News Service

Gwyntog i gŵn

BBC Cymru Fyw

Mae hi ychydig yn wyntog ar Ynys Enlli heddiw hefyd fel mae'r lluniau yma o ddau ddaeargi Steve Porter, sy'n byw ar yr ynys, yn ei ddangos.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cadarnhau fod rhannau o Gymru wedi gweld ambell gorwynt bach dros yr oriau diwethaf.   

Daeargwn mewn gwynt
Steve Porter
Cofnododd Steve Porter, a'i gŵn, wynt o 85 mya ar Enlli

Elw o feysydd parcio

BBC Cymru Fyw

Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf fe wnaeth awdurdodau lleol yng Nghymru elw o bron i 14m o feysydd parcio

Yn ôl ffigyrau cymdeithas foduro yr RAC fe wnaeth 19 o'r 22 o gynghorau  gofnodi elw. 

Cyngor Caerdydd welodd yr elw mwyaf, £3.5m tra bod cynghorau Sir y fflint, Blaenau Gwent a Thorfan wedi gweld colledion.

Maes parcio
Google

Trafferth ar yr A55

Twitter

Apêl yn dilyn ymosodiad ar fws

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ar ôl difrod troseddol i fws cyhoeddus yn y Blaenau, ger Abertyleri, ar 19 Awst. 

Maen nhw wedi rhyddhau llun o'r dydd maen nhw'n awyddus i'w holi. 

Dywedodd llefarydd fod gyrwr Renault Scenic wedi gadel ei gar a tharo'r bws gyda bar haearn gan achosi difrod sylweddol.

Ymosodiad
Heddlu Gwent

Tywydd garw: Llifoleuadau i lawr

Twitter

Mae dau o'r llifoleuadau ar gae pêl-droed Aberystwyth wedi dymchwel yn y gwyntoedd cryfion yn gynharach.

View more on twitter

Her Aled yn parhau

Twitter

Mae cyflwynydd Radio Cymru Aled Hughes ar daith feicio o'r de i'r gogledd yr wythnos yma, ac yn cael cefnogaeth a chroeso ymhobman.

Siwr ei fod o angen hynny o ystyried y tywydd heddiw!

View more on twitter

Ar Taro'r Post nawr....

Twitter

Tywydd garw

Twitter

Mae gohebydd BBC Cymru yn Aberystwyth, Sara Gibson, wedi profi grym y tywydd garw ei hun heddiw.

View more on twitter

Tywydd yn symud i'r dwyrain

Twitter

Tywydd: Mwy o ddifrod

BBC Cymru Fyw

Mae'r llun yma o bromenâd Aberystwyth yn dangos bod un polyn wedi dymchwel yn y gwyntoedd cryfion yn gynharach heddiw.

aber
Wales News Service

Tywydd: Coeden arall i lawr

Twitter

Tywydd garw: Fideo

Twitter

Ar gyfri Twitter Let's Talk Welsh mae fideo wedi ymddangos o'r gwynt yn Aberystwyth y bore 'ma.

Os oes gennych chi mwy o luniau neu fideos, anfonwch nhw at @bbccymrufyw ar Twitter neu ar e-bost cymrufyw@bbc.co.uk.

View more on twitter

Gwyntodd yn achosi problemau

BBC Cymru Fyw

Bu'n rhaid cau rhan o Ryw Penglais yn Aberystwyth am gyfnod ar ôl i goeden gwympo o ganlyniad i'r gwyntoedd cryfion. Bu problemau hefyd ar bromenâd y dref. 

Penglais
BBC
Aberystywth
Shem ap Geraint

Difrod i geir wedi gwyntoedd cryfion yn y canolbarth

BBC Cymru Fyw

Mae ceir ac adeiladau wedi'u difrodi a ffyrdd wedi'u cau yn dilyn gwyntoedd cryfion yn Aberystwyth a'r canolbarth fore ddydd Mercher.

Cafodd un cerbyd ei daro gan goeden oedd wedi disgyn ger campws Prifysgol Aberystwyth ym Mhenglais, ac mae Ffordd Penglais, Ffordd y De a South Marine Terrace i gyd wedi cau.

Mae gwyntoedd cryfion hefyd wedi difrodi eiddo ym mhentref Clarach, ychydig filltiroedd i'r gogledd.

difrod
Sulwen Richards

Tywydd garw: Mwy o luniau

Twitter

Mae mwy o adroddiadau'n cyrraedd am drowynt yn ardal Aberystwyth, a mwy o luniau hefyd gan gynnwys y rhain.

View more on twitter

Dihangfa ffodus

Twitter

Mae llun arall gan Thomas Scarrott yn dangos carafan wedi troi drosodd yn y gwyntoedd cryfion ger Aberystwyth.

View more on twitter

Tywydd garw: Mwy

Twitter

Fe ddywed Thomas Scarrott ar ei gyfri Twitter bod trowynt wedi taro Clarach ger Aberystwyth. Does neb wedi brifo, meddai, ond mae'r difrod yn amlwg.

View more on twitter

Tywydd garw: Ffordd ar gau

Twitter

Mae'r tywydd garw yn y canolbarth wedi arwain at goed yn disgyn, a dyna sy'n gyfrifol am am gau'r A487 mae'n debyg.

View more on twitter

Mwy o drafferthion trydan

Twitter

Tywydd Aber

Twitter

Mae Sulwen Richards wedi ateb trydar Garry Owen gyda llun o faes parcio yn Aberystwyth...

View more on twitter

Tywydd garw yn Aber

Mae gwyntoedd cryfion a thywydd garw yn Aberystwyth ar hyn o bryd, ac mae Garry Owen wedi trydar am rai o'r trafferthion.

View more on twitter