a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw - cofiwch ymuno â ni eto bore fory am ragor o'r newyddion diweddaraf!

 2. Coeden Nadolig Caerdydd 'ar ei ffordd'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Caerdydd wedi cadarnhau y bydd eu coeden Nadolig artiffisial yn cael ei ddadorchuddio y tu allan i gastell y ddinas ar 25 Tachwedd.

  Mae'r goeden wedi costio £30,000, ac mae wedi cael ei logi o China ar gytundeb tair blynedd.

  Roedd y cyngor wedi cael eu beirniadu am nad oedd y goeden yno mewn pryd ar gyfer troi'r goleuadau Nadolig ymlaen, a'i fod yn dod o ochr arall y byd.

  Ond yn ôl y cyngor roedd coeden go iawn y llynedd wedi costio £15,000 i'w phrynu, ei gosod a'i thynnu i lawr.

  coeden dolig
  Image caption: Mae'r goeden fel arfer yn caei ei gosod mewn safle amlwg o flaen y castell
 3. 'Dim dyrchafiad hawdd i Wrecsam'

  Daily Post

  Fydd 'na ddim ffordd hawdd yn ôl i'r Gynghrair Bêl-droed i Wrecsam wedi i drafodaethau ar ddiwygio'r cynghreiriau ddod i ben heddiw, yn ôl y Daily Post.

  Roedd y Gynghrair Bêl-droed a Chymdeithas Bêl-droed Lloegr wedi bod yn trafod cynigion i ehangu nifer y timau i 100, gan greu Trydedd Adran.

  Byddai hynny wedi rhoi cyfle gwell i Wrecsam gael dyrchafiad, a hynny fel un o wyth tîm o'r Gyngres Genedlaethol fyddai'n cael symud i fyny.

  Ond mae'r trafodaethau wedi dod i ben wedi i'r FA wrthod cais i symud gemau Cwpan FA Lloegr i ganol yr wythnos.

 4. Blogio am ei phrofiadau 'oedd y penderfyniad iawn'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Union fis yn ôl fe ysgrifennodd y newyddiadurwraig Llinos Dafydd flog i Cymru Fyw ble roedd hi'n trafod ei phrofiad o gael ei threisio yn ferch ifanc, mewn ymgais i geisio chwalu stigma.

  Ers hynny, meddai, mae wedi cael ymateb cadarnhaol gan lawer o bobl, rhai yn rhannu eu profiadau eu hunain neu wedi siarad am y peth am y tro cyntaf.

  "Wrth ystyried yr ymateb ydw i wedi ei gael ers hynny, rydw i'n argyhoeddedig fy mod i wedi gwneud y penderfyniad iawn," meddai mewn erthygl newydd heddiw.

  Llinos Dafydd
 5. Gohirio penderfyniad ar fwyty 'adenydd' Brychdyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gohirio gwneud penderfyniad ar ganiatáu i fwyty newydd gael ei adeiladu ym Mharc Manwerthu Brychdyn.

  Roedd datblygwyr wedi gobeithio codi dau adeilad mewn siâp adenydd awyren, a hynny fel teyrnged i ffatri gyfagos Airbus.

  Ond roedd Airbus wedi codi pryderon y gallai to glaswellt ar yr adeiladau ddenu mwy o adar i'r ardal, gan achosi risg i awyrennau sydd yn defnyddio Maes Awyr Penarlâg.

  maes awyr penarlag
 6. Bale a Ramsey yn ysbrydoli Woodburn

  BBC Sport Wales

  Mae ymosodwr Lerpwl a Chymru dan 19, Ben Woodburn, wedi dweud fod sêr tîm cyntaf Cymru yn ei ysbrydoli.

  Mae Woodburn, sy'n 17 oed, yn chwarae i Lerpwl dan 23 ac yn cael eu ystyried fel un o sêr mwyaf talentog ymhlith chwaraewyr ifanc Cymru.

  Fe sgoriodd ddwy gôl i'r tîm dan 19 ddoe wrth iddyn nhw drechu Lwcsembwrg o 6-2.

  woodburn
 7. Gwadu argyfwng dros gynllun Rhentu Doeth Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant wedi gwrthod honiadau gan y gwrthbleidiau bod system newydd i gofrestru landlordiaid yng Nghymru yn wynebu argyfwng.

  Wythnos sydd i fynd nes i'r cyfnod cofrestru gau ar gyfer cynllun Rhentu Doeth Cymru, ac fe fydd unrhyw un sydd ddim yn gwneud hynny mewn pryd yn cael dirwy o £150 o leiaf.

  Mae llai na 50,000 wedi cofrestru hyd yn hyn, er bod Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl yn honni bod 130,000 o bobl sydd angen gwneud.

  Yn ôl Llywodraeth Cymru fe allai'r nifer sydd angen cofrestru fod cyn lleied â 70,000, ac maen nhw wedi gwrthod galwad i ymestyn yr amser cofrestru.

  tai
 8. Cofiant cyn ffoadur o Cameroon

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae cyn ffoadur o Cameroon sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghymru wrthi'n ysgrifennu cofiant am ei daith ryfeddol o frad teuluol, defodau siamanaidd, a blynyddoedd coll yn Rwsia.

  Fe adawodd Eric Ngalle Charles ei wlad enedigol 17 mlynedd yn ôl, ac ar ôl dal awyren i Brydain fe gafodd ei hun drwy hap a damwain ar fws i Gaerdydd.

  Bellach mae wedi ymgartrefu yn y brifddinas, ac mae'r bardd a'r perfformiwr wedi bod yn siarad wrth Cymru Fyw am ei siwrne anhygoel.

  Eric Ngalle Charles
 9. Celf Iwan Bala yn 'pechu' ym Mhenarth

  Wales Online

  Mae gwaith celf gan yr artist Iwan Bala sydd yn cael ei arddangos ym Mhenarth wedi cael ei feirniadu am fod yn "ddi-chwaeth a phornograffig".

  Mae'r cartŵns, sydd yn cynnwys Theresa May yn eistedd ar y tŷ bach a Boris Johnson yn torri gwynt, yn ymateb i "wallgofrwydd gwleidyddol" Brexit, yn ôl yr arlunydd.

  Dywedodd y cynghorydd lleol Anthony Ernest fod y gwaith yn "annerbyniol", ond mynodd Iwan Bala fod celf "yn bownd o bechu rhai pobl" os yw'n ymdrin â gwleidyddiaeth.

  View more on twitter
 10. Cymro'n torri record hwylio

  BBC Sport Wales

  Mae Cymro wedi torri'r record am y person cyflymaf i hwylio ar draws y cyhydedd yn ystod ras y Vendee Globe.

  Alex Thomson, 42, sydd yn arwain y ras ar hyn o bryd ac mae'n ceisio bod yr hwyliwr cyntaf o Brydain i ennill y ras di-stop o gwmpas y byd ar ei ben ei hun.

  Roedd amser Thomson o naw diwrnod, saith awr a thri munud yn record newydd o fewn y ras, gan guro'r amser a osodwyd gan y Ffrancwr, Jean Le Cam yn 2004.

  Alex Thomson
 11. Newid trefniadau Gwobr Gerddoriaeth Gymreig

  BBC Wales News

  Mae trefnwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2016 wedi gorfod newid trefniadau eu noson wobrwyo ar y funud olaf yn dilyn cwynion.

  Roedd disgwyl i'r seremoni yn The Depot, Caerdydd ar 24 Tachwedd gynnwys perffomiadau cerddorol byw fel rhan o'r arlwy.

  Ond yn dilyn cwynion am lefelau sŵn yn y lleoliad, dim ond seremoni wobrwyo gwahoddiad-yn-unig fydd yn cael ei chynnal nawr.

  Cafodd y wobr ei sefydlu gan y DJ Huw Stephens, a'r enillydd llynedd oedd Gwenno gyda'i halbwm 'Y Dydd Olaf'.

  gwobr gerddoriaeth gymreig
  Image caption: Mae'r enwebiadau eleni yn cynnwys artistiaid fel 9Bach, Sŵnami, Plu and Alun Gaffey
 12. Cyngor Fflint yn galw am fwy o arian

  Daily Post

  Mae prif weithredwr Cyngor Sir Fflint wedi galw ar Lywodraeth Cymru i edrych eto ar y fformiwla maen nhw'n ei ddefnyddio i ddosbarthu arian i awdurdodau lleol.

  Daw hyn wrth i'r cyngor wynebu gorfod gwneud £24m o doriadau i'w cyllideb dros y tair blynedd nesaf.

  Dywedodd Mr Everett fod y "bwlch rhwng y rheiny sydd yn cael y mwyaf a'r lleiaf o arian yn rhy fawr".

 13. Cefnogaeth yn y canolbarth i daith Aled Hughes

  Twitter

  Mae Aled Hughes dal yn gwibio mynd ar ei daith feics ar hyd Cymru, gyda disgyblion Machynlleth yno i'w annog yn gynharach.

  Teithio o Lanilar i Dywyn y mae o heddiw, a hynny'n rhan o'i her i godi arian i Plant Mewn Angen.

  View more on twitter
 14. Enwi gwersyll gorau Cymru

  Wales Online

  Mae perchnogion gwersyll ger Llanfair ym Muallt, Powys wedi dweud eu bod wedi cael eu "synnu'n llwyr" ar ôl cael eu henwi fel gwersyll gorau Cymru gan yr AA.

  Does gan Fforest Fields ddim cyfleusterau fel pwll nofio a charafannau statig, ond mae ar ganol fferm ger llynnoedd, coedwigoedd a bywyd gwyllt.

  Cafodd 860 o wersylloedd ar draws y DU eu harolygu fel rhan o'r gystadleuaeth, ac fe fydd y goreuon yn ymddangos yn llyfryn 2017 yr AA ar garafanio a gwersylla.

 15. Arestio dau yn dilyn ymosodiad

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dau ddyn lleol wedi cael eu harestio yn dilyn ymosodiad yn ardal Parc Bodnant o Landudno neithiwr.

  Cafodd swyddogion eu galw am 23:40 wedi i ddyn 24 ddioddef anafiadau ac mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw lygaid-dystion gynnig gwybodaeth fyddai o gymorth i'w hymchwiliad.