a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Dim uno dwy ysgol yn ardal Rhuthun
  2. Rheolau newydd i 'gefnogi' ysgolion gwledig
  3. Carcharu dyn wnaeth gyfadde' treisio myfyrwraig
  4. Dim cwynion am y drefn lobïo

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Teyrnged i Gary Speed

BBC Sport Wales

Bydd cefnogwyr Leeds a Newcastle yn rhoi teyrnged i'r diweddar Gary Speed yn ystod eu gêm Bencampwriaeth yn Elland Road brynhawn Sul. 

Bydd cefnogwyr yn rhoi munud o gymeradwyaeth iddo ar ôl 11 munud gan mai'r crys rhif unarddeg wisgodd o i'r ddau glwb.

Gary Speed
Getty Images

Lluniau o'r newid yn nhirlun de Cymru

The Guardian

O'r pyllau glo i'r melinau gwynt, ar wefan The Guardian mae 'na oriel o luniau trawiadol o sut mae creu ynni wedi newid tirlun de Cymru dros y blynyddoedd. 

Nev dal yn hyderus

Twitter

Carchar am ddwyn alcohol

Western Telegraph

Mae dyn o Rwmania wedi cael ei garcharu am naw mis ar ôl dwyn alcohol gwerth £1,170 o ddwy siop Tesco yn y gorllewin, meddai'r Western Telegraph.

Clywodd ynadon fod Catalin Loviel Nitu, 27 oed, wedi defnyddio bag wedi ei addasu'n arbennig er mwyn dwyn gwerth £1,170 o alcohol ar un ymweliad â Tesco Doc Penfro, a £388 o alcohol o gangen yr archfarchnad yn Aberteifi.    

Noson sych

Tywydd, BBC Cymru

Y tywydd gyda Gwennan Evans: "Bydd heno’n noson sych oni bai am beth glaw yn y de ddwyrain. 

"Bydd yna gyfnodau clir a bydd hi’n oerach na’r nosweithiau diwethaf.

"Y tymheredd isaf yn 5°C. Yn Sir Benfro."

Herio cosb am 'fwydo' sglodion i golomennod

BBC Cymru Fyw

Mae ynadon Abertawe wedi penderfynu gohirio achos llys yn erbyn dynes 19 oed sy'n herio cosb o £100 am 'fwydo' sglodion i golomennod.

Cafodd Lauren-Paige Smith orchymyn i dalu £25 gan swyddog o'r cyngor am waredu sbwriel, sef sglodion o fwyty McDonald's.

Gwrthododd dalu'r ddirwy a chafodd orchymyn i fynd i'r llys a chael gwybod fod y ddirwy wedi cynyddu i £100. 

Ond dywedodd Ms Smith wrth ynadon y ddinas nad oedd yn bwriadu rhoi ple, gan fod aderyn wedi bwyta'r bwyd ac felly nad oedd yna drosedd wedi ei chyflawni.

Dywedodd y barnwr ei fod am gael siarad gyda thystion eraill cyn dyfarnu ac felly ei fod yn gohirio'r achos am bythefnos.

Achos llys
Wales News Service

Dysgu Cymraeg?

BBC Radio Cymru

Ar flog wythnosol BBC Radio Cymru i ddysgwyr, mae rhestr o eirfa ddefnyddiol o raglenni Aled Hughes, Bore Cothi a'r Post Cyntaf yr wythnos a fu. 

Aled Hughes
BBC

Dippy'r deinosor ar daith i'r Cynulliad

BBC Cymru Fyw

Bydd dinosor enwog o un o brif amgueddfeydd Llundain yn dod i'r Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd fel rhan o'i daith trwy Brydain.

Mae Dippy'r Diplodocws wedi cael ei arddangos yn Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain ers 1905. Bydd yn ymweld â Chaerdydd yn Ionawr 2017.  

Dippy'r Deinosor
BBC

Cyhuddo dyn 80 o droseddau rhyw hanesyddol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 80 oed o Gaerdydd  wedi ei gyhuddo o 15 o droseddau rhyw yn erbyn plant mewn mosg yn y ddinas. 

Cafodd Mohammed Haji Saddique o Gyncoed, oedd yn dysgu ym mosg Madina rhwng 1976 a 2006, ei ryddhau ar fechnïaeth. 

Mae'r troseddau honedig yn gysylltiedig ag ymosodiadau ar bedair merch yn y mosg rhwng 1996 a 2006. 

Traethau Cymru'n 'rhagorol'

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod 84 o'r 103 o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon 'rhagorol' am ansawdd y dŵr nofio.

Dim ond un - Cemaes ar Ynys Môn - gafodd ei farnu'n 'wael'.

Rhosili
BBC
Roedd traeth Rhosili yn un o'r rhai rhagorol

Arwerthu Eiddo Cyngor

Cyngor Blaenau Gwent

Mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent yn rhoi tir ar werth mewn arwerthiant ddydd Iau, 1 Rhagfyr. Mae'r tir yn cynnwys cyn ysgol Rhiw Briery, sef ysgol plant iau/babanod, a byngalo gofalwr.

Mae cyfanswm y safle tua 3.13 erw a byddai'n addas ar gyfer amrywiaeth o wahanol ddefnyddiau. 

Aled ar ei feic

Twitter

Gydol yr wythnos mae'r cyflwynydd Aled Hughes ar daith feicio o'r de i'r gogledd i godi arian at Plant Mewn Angen, ac mae pobl wedi bod yn gyrru lluniau ohono'n diodde' at Radio Cymru - dyma rhai ohonyn nhw.

View more on twitter

Williams i Abertawe?

Twitter

Ynys ar werth

Western Telegraph

Mae cyfle i brynu ynys oddi ar arfordir Sir Benfro sy'n cynnwys hen gaer o'r cyfnod Napoleanaidd - y cyfan am £550,000, meddai'r Western Telegraph.

Cafodd y gaer, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, ar Ynys Thorne ei ddefnyddio fel gwesty tan y 90au.

Ynys Thorne
BBC

Galw am adolygiad o gynllun pensiwn y glowyr

Y Cymro

Yn ôl Y Cymro, mae AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, Steffan Lewis, wedi pwyso ar Lywodraeth y DU i roi terfyn ar yr “anghyfiawnder sy’n parhau” gan bod symiau mawr o arian yn cael eu cymryd o Gronfa Bensiwn y Glowyr (MPS).  

Bydd Steffan Lewis yn arwain dadl yn y Cynulliad ar y pwnc yfory.  

Steffan Lewis
bbc

'Rydw i'n Dalwrnaholic'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Talwrn y Beirdd yn un o gyfresi mwyaf poblogaidd Radio Cymru ers degawdau. Ar wefan Cylchgrawn, mae Gruffudd Owen yn sôn am apêl y Talwrn i'r genhedlaeth newydd o feirdd.

"Fy enw i ydi Gruffudd Owen, dw i'n ddeg ar hugain oed a dw i'n Dalwrnaholic." 

Gruffudd Owen
BBC

Damwain yn cau'r A525

Denbighshire Free Press

Yn ôl y Denbighshire Free Press mae'r A525 ar gau wedi i gar daro i mewn i bolyn telegraph ger Llandegla, Wrecsam.

Mae'r ffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad wedi'r digwyddiad am 12:15.

Cymru: Dim anafiadau

Twitter

Carchar am dreisio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o'r Dwyrain Canol wedi cael ei garcharu am bum mlynedd a hanner am dreisio myfyrwraig yng Nghaerdydd. 

Clywodd llys fod Aymen Smaili, 35 oed, oedd yn aros ym Mhrydain ar fisa am chwe mis, wedi treisio'r ddynes mewn lôn dawel ar ôl ei dilyn o glwb nos ar Heol y Frenhines.

Fe fydd yn rhaid i Smaili gofrestru fel troseddwr rhyw. 

Aymen Smaili
Heddlu De Cymru

Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad ym Mryste

BBC Cymru Fyw

Mae dyn yn ei 50au o dde Cymru wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng pedwar cerbyd ger Bryste ddydd Llun.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng fan Ford, lori yn cario silindrau concrid, fan Vauxhall a char Chrysler ar yr A37 yn Hursley Hill am tua 06:00.

Bu farw gyrrwr y Ford, sydd o dde-ddwyrain Cymru, o'i anafiadau. Mae dyn 23 oed wedi ei arestio yn dilyn y gwrthdrawiad.

'Rhodocop' newydd Eryri!

Prifysgol Aberystwyth

Myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yw ‘Rhodocop’ newydd Eryri.

Cenhadaeth Gruffydd Jones, sy’n wreiddiol o Bwllheli, yw rheoli'r planhigyn gormesol estron Rhododendron trwy ddefnyddio gwyddor y pridd.

Yn ôl Gruffydd, sydd newydd ddechrau ar ddoethuriaeth yn Aberystwyth, mae’r Rhododendron yn anodd ei reoli ac yn fygythiad i fioamrywiaeth Cymru.

rhodocop
Prifysgol Aberystwyth

Cyngor Fflint i wneud cais i adnewyddu goleuadau stryd

BBC Cymru Fyw

Fe fydd cabinet Sir Y Fflint yn ystyried adroddiad i wella goleuadau stryd yn y sir ac i arbed arian wrth wneud hynny.

Mae'r cyngor wedi penderfynu gwneud cais i Lywodraeth Cymru am arian i gyllido'r gost o adnewyddu dros 12,000 o oleuadau dros gyfnod o ddwy flynedd, gan roi goleuadau LED yn eu lle.

Golau Stryd
BBC

Tywydd y prynhawn...

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r tywydd i ni'r prynhawn 'ma:

"Bydd hi’n brynhawn llwyd a llaith i’r rhan fwyaf wrth i ffrynt o gymylau isel a chyfnodau o law ledu tua’r de. Mae’n bosib y bydd hi’n gliriach ar arfordir y gogledd erbyn diwedd y dydd. Bydd hi’n fwyn gyda’r tymheredd rhwng 12-16C."

Am fwy o fanylion lleol ewch i wefan dywydd y BBC.

Cosbi tri am dorri rheolau gwelyau haul

Cyngor Blaenau Gwent

Mae tri o bobl o bobl wedi cael eu dirwyo ar ôl cael eu herlyn gan Gyngor Blaenau Gwent am dorri rheolau yn ymwneud â rheoleiddio gwelyau haul.

Roedd y tri yn rhedeg busnesau yn llogi'r defnydd o welyau haul. 

Cafodd y tri eu cosbi gyfanswm o £9,987. 

Menwyod yn rhegi mwy!

BBC Cymru Fyw

Mae menywod erbyn hyn yn rhegi mwy na dynion. Dyna'r awgrym mewn astudiaeth ddiweddar gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerhirfryn a Gwasg Prifysgol Caergrawnt.   

Beth sydd yn gyfrifol am y newid? Elena Cresci, colofnydd gyda The Guardian, a chyflwynydd Sianel Pump, sy'n ceisio pwyso a mesur y newid cymdeithasol ar ran Cymru Fyw.  

Elena Cresci
BBC

Galw am ganolfan gyffuriau i ddefnyddwyr yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru'n galw am sefydlu canolfan arbennig yn Wrecsam lle y gallai pobl sy'n gaeth i gyffuriau gael chwistrelliadau diogel a glân.

Roedd Arfon Jones yn ymateb i bryderon trigolion yn ardal Rhosddu, sy'n poeni y gallai nodwyddau hypodermig sy'n cael eu gadael yn yr ardal fod yn beryglus.

Cyffuriau
Fotomaximum/Thinkstock

Yng Nghasnewydd heno...

Twitter

Cadarnhad am y crwban-môr

BBC Cymru Fyw

Mae Sŵ Môr Môn wedi cadarnhau bod y môr-grwban ddaeth i'r lan ar y Fenai ddoe o'r math Olive Ridley. Fe ddywed arbenigwyr yno mai dyma'r tro cyntaf erioed i'r math yma o fôr-grwban gael ei weld yn y DU ers i gofnodion ddechrau gael eu cadw.

crwban
Sŵ Môr Môn

Gorchymyn i ad-dalu £700,000

BBC Cymru Fyw

Mae dau frawd o Flaenafon wedi cael gorchymyn i ad-dalu £700,000 i bobl gafodd eu twyllo ganddynt. 

Roedd Hughie Collins, 44, a'i frawd Terry, 36, wedi addo cyflenwi dodrefn ac offer fferm i gwsmeriaid. 

Cafodd y ddau eu carcharu am ddeuddeg mlynedd a chwe mis y llynedd am dwyllo pobl yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Cabinet yn ailfeddwl dyfodol ysgolion gwledig

BBC Cymru Fyw

Mae Cabinet Sir Ddinbych wedi pleidleisio'n unfrydol i beidio uno dwy ysgol gynradd yn y sir. 

Roedd yna wrthwynebiad cryf yn lleol i'r cynlluniau i uno Ysgol Gymraeg Pentrecelyn ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Cafodd broses ymgynghori hefyd ei beirniadu'n hallt  gan yr Uchel Lys.

Fe fydd adeilad newydd yn cael ei godi ar gyfer Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. 

Pentrecelyn
Google

Trafferthion yn ardal Wrecsam

Twitter

Lagŵn Bae Caerdydd

South Wales Evening Post

Yn ôl y South Wales Evening, mae cynlluniau ar y gweill i geisio codi lagŵn llanw ym Mae Caerdydd fyddai o'r un maint ar un sy'n cael ei gynnig ar gyfer Bae Abertawe. 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, Phil Bale, y byddai'r lagŵn newydd pe bai'n cael ei adeiladu yn cynhyrchu digon o ynni i gyflenwi pob cartref yng Nghymru.

Lagwn
TIDAL LAGOON SWANSEA BAY LTD

Ar Taro'r Post heddiw....

Twitter

Dyn o Gonwy wedi'i gyhuddo o drais ac ymosodiad rhyw

Daily Post

Mae dyn sydd wedi'i gyhuddo o dreisio dwy fenyw a chyflawni ymosodiad rhyw ar un arall wedi mynnu bod y menywod wedi caniatáu iddo gael rhyw efo nhw, medd y Daily Post.

Mae Gareth Robert Davies-Jones o Lansannan yn gwadu wyth achos yn ei erbyn.

Llys y Goron Caernarfon
BBC

Cydbwysedd gwell

Twitter

Dros fil o blant 'yn ddigartref' dros y Nadolig

BBC Cymru Fyw

Bydd mwy na 1,100 o blant yng Nghymru yn ddigartref ac yn byw mewn llety dros dro y Nadolig hwn, yn ôl yr elusen Shelter Cymru.

Bydd y plant yn byw mewn sefydliadau gwely a brecwast, hosteli neu gyda ffrindiau neu deulu, sy'n golygu byw mewn lle nad ydynt yn ei alw'n "gartref".

plentyn
BBC

Twitter

Mae'r cyfarwyddwr ffilm a theledu Euros Lyn wedi trydar llun o'r 'supermoon' trawiadol a welwyd neithiwr, yn Oregon.

View more on twitter