a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nol am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

  Ac os ydych chi'n gwylio'r lleuad llachar heno, cofiwch yrru eich lluniau at cymrufyw@bbc.co.uk neu @BBCCymruFyw ar Twitter.

 2. Penderfyniad buddsoddi yn Kancoat yn 'anghywir'

  BBC Wales News

  Mae uwch-weinidog sifil wedi cyfaddef bod panel buddsoddi wnaeth annog y llywodraeth i gynnig cefnogaeth ariannol i gwmni dur aeth i'r wal wedi gwneud y penderfyniad anghywir.

  Fe wnaeth gwmni Kancoat yn Abertawe dderbyn £3.4m cyn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

  Roedd hynny er bod arolwg wedi awgrymu bod ganddo gynllun busnes "gwan", ond dywedodd ddirprwy ysgrifennydd parhaol dros yr economi, James Price wrth ACau bod y panel yn credu bod gan y cwmni "gyfle rhesymol" o fod yn llwyddiant.

  James Price
 3. Cymeradwyo cynllun fflatiau Caerdydd

  Wales Online

  Mae cynllun i adeiladu mwy na 100 o fflatiau newydd ger canol Caerdydd wedi cael ei gymeradwyo.

  Mae cwmni Portabella wedi derbyn caniatâd cynllunio i adnewyddu adeiladau ar Heol Masnach i'r de o orsaf drenau Caerdydd Canolog.

  Mae disgwyl i'r fflatiau, fydd yn cael eu hadnabod fel fflatiau Brickworks, fod yn barod erbyn hydref 2018.

  Heol Masnach
  Image caption: Bydd y fflatiau'n cael eu hadeiladu ar Heol Masnach
 4. Trysorau'r teulu Harlech ar werth

  BBC Wales News

  Mae cynnwys ystâd restredig Gradd II y teulu Harlech yng Ngwynedd am gael eu gwerthu mewn arwerthiant

  Mae'r eitemau fydd ar werth yn cynnwys gwaith celf, llyfrgell, gemwaith a hen feic modur.

  Bydd mwy na 400 o eitemau yn cael eu gwerthu yn yr arwerthiant fydd yn cael ei gynnal yn Llundain ym mis Mawrth, a bydd yr arian sy'n cael ei godi yn cael ei ddefnyddio i adfer ystâd Glyn Cywarch yn Nhalsarnau.

  Llun
 5. Datgelu cynlluniau am ysgol yng Nghaerdydd

  Wales Online

  Mae cynlluniau ar gyfer agor ysgol gynradd newydd Saesneg yng Nghaerdydd wedi'i datgelu.

  Bydd yr ysgol a'r feithrinfa yn cael eu lleoli ger Canolfan Howardian ar Hammond Way.

  Cafodd ganolfan ieuenctid, oedd eisoes ar y safle, ei ddymchwel yn ddiweddar.

 6. Weiren bigog wedi'i osod ar hyd llwybr seiclo

  Wales Online

  Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i seiclwr gael ei daflu o'i feic ar ôl taro weiren bigog oedd wedi cael ei osod ar hyd llwybr yn Rhondda Cynon Taf.

  Roedd Ben Threlfall yn tywys grŵp o chwech o bobl ar hyd llwybr trwy goedwig yn Nhonpentre ddydd Sadwrn pan darodd y weiren.

  Cafodd ei daflu o'i feic a bu'n rhaid iddo dynnu'r weiren o'i wddf ar ôl iddo fynd yn sownd dan ei groen.

  Ben Threlfall
 7. Carcharu lladron am dair blynedd

  Daily Post

  Mae dau leidr wedi cael eu carcharu am dair blynedd yr un ar ôl cyfres o droseddau yn ardal Wrecsam.

  Roedd Paul Owen Jones, 22 oed, a James Owen Jones, 23, yn lladron "tair streic", oedd yn golygu eu bod yn wynebu o leiaf tair blwyddyn dan glo.

  Clywodd Llys Y Goron Yr Wyddgrug bod modrwy briodas a modrwy dyweddïo un teulu wedi cael eu dwyn, a bod y digwyddiad wedi cael cymaint o effaith arnynt, eu bod wedi colli £500 ar ôl canslo gwyliau am eu bod yn gwrthod gadael eu cartref.

  Y Llysoedd Barn
 8. Arestio 11 ar amheuaeth o droseddau mewnfudo

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent wedi arestio 11 o bobl ar amheuaeth o droseddau mewnfudo ar ôl cael eu galw i ddigwyddiad ar yr M4.

  Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad ger Cyffordd 23 am 14:10 heddiw.

  Fe wnaeth swyddogion ddod o hyd i 11 o bobl a babi oedd yn cael eu cario mewn cerbyd, ac mae'r llu nawr yn gweithio i sefydlu statws mewnfudo'r unigolion.

 9. Amos ddim yn ôl nes mis Chwefror

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn adrodd y bydd asgellwr Cymru, Hallam Amos, nôl yn chwarae rygbi mis Chwefror. Cafodd anaf i'w ysgwydd yn y golled i Awstralia yr wythnos ddiwethaf.

  Ond mae gobaith y bydd Taulupe Faletau yn chwarae dros Gaerfaddon nos Wener, sy'n golygu y gallai fod ar gael i chwarae dros Gymru yn erbyn De Affrica ar 26 Tachwedd.

  Amos
 10. Carwyn Jones yn beirniadu Nigel Farage

  BBC Wales News

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi beirniadu penderfyniad arweinydd dros dro UKIP, Nigel Farage i fynd i'r Unol Daleithiau i gwrdd â Donald Trump.

  Fe wnaeth Mr Farage gyfarfod yr arlywydd nesaf yn Efrog Newydd ddydd Sadwrn.

  Fe wnaeth Mr Jones feirniadu penderfyniad Mr Farage i beidio mynychu digwyddiadau Sul y Cofio a'r ffaith nad oedd yn gwisgo pabi ar ei ymweliad, ond mae llefarydd o UKIP wedi wfftio'r feirniadaeth.

  Trump a Farage
 11. Achos 'grymus' am fwy o Aelodau Cynulliad

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r achos dros gael mwy o ACau "yn fwy grymus nag erioed", yn ôl y corff sy'n rhedeg y Cynulliad.

  Bydd Comisiwn y Cynulliad yn cynnal ymchwiliad trawsbleidiol i'r mater, gan ystyried hefyd os yw'r sefydliad angen adeilad newydd ar gyfer swyddfeydd.

  Ar hyn o bryd, 60 aelod sydd yn y Senedd, ond yn ôl y Llywydd, Elin Jones mae'r Cynulliad "dan bwysau mawr" oherwydd maint y gwaith mae'n ei wneud.

  Cynulliad
 12. Dyn 49 oed yn cyfaddef dynladdiad

  BBC Wales News

  Mae dyn 49 oed wedi cyfaddef lladd dyn arall a cheisio lladd dynes.

  Yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun, fe wnaeth Andrew Seal o Gwm Ogwr bledio'n euog i ddynladdiad Gwilym Jones, 73 oed, ym mis Mai.

  Plediodd yn euog hefyd i geisio llofruddio Bridie Jones, 21 oed, a bydd yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.

  Cwm Ogwr
 13. Brexit: 'Angen creadigrwydd' i gael barn y bobl

  BBC Cymru Fyw

  Mae angen i wleidyddion feddwl yn fwy creadigol am sut i fynd at gymunedau Cymru i glywed eu barn am Brexit, medd David Davies AS.

  Mae'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn ceisio deall beth yw blaenoriaethau'r gymuned wedi'r refferendwm ar aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd.

  Daeth tua 35 o bobl i gyfarfod ASau i son am eu pryderon, ac i drafod effaith Brexit ar dde Cymru.

  Cyfarfod
  Image caption: Roedd nifer o ASau yn y cyfarfod yng Nglyn Ebwy
 14. Carcharu dau frawd am lofruddiaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau frawd a gafwyd yn euog o lofruddio dyn arall ar ochr ffordd yn Rhondda Cynon Taf wedi cael eu dedfrydu i oes yn y carchar.

  Fe wnaeth Stephen Bennett, 53 oed, ac Edward Bennett, 48, saethu Mark Jones wrth iddo eistedd yn ei gar rhwng Abercynon ac Aberpennar ym mis Mehefin y llynedd.

  Roedd y ddau yn gwadu llofruddiaeth ond fe'u cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd heddiw yn dilyn achos pum wythnos.

  Bydd y ddau dan glo am o leiaf 30 o flynyddoedd.

  Wrth eu dedfrydu, disgrifiodd y barnwr Mr Ustus Wyn Williams y digwyddiad fel "dienyddiad" a dywedodd: "Mae'n glir y byddwch yn treulio'r rhan fwyaf os nad gweddill eich bywydau yn y carchar."

  Stephen ac Edward Bennett
 15. Chwaraewyr Wrecsam yn tangyflawni

  Daily Post

  Yn y Daily Post mae Liam Randall yn asesu perfformiad chwaraewyr Wrecsam dros y penwythnos pan gollodd y clwb 0-1 yn erbyn Braintree.

  Dim ond 4/10 mae tri o'r chwaraewyr yn ei gael, yn dilyn y canlyniad hynod siomedig.

  wrecsam
  Image caption: Fe wnaeth Luke Coddington ei ymddangosiad cyntaf ar fenthyg dros y penwythnos
 16. 4,500 o broblemau ar lwybrau cerdded Cymru

  BBC Wales News

  Mae mwy na 4,500 o broblemau wedi cael eu cofnodi am lwybrau cerdded Cymru yn ôl arolwg.

  Ym mis Gorffennaf 2015 roedd arolwg Big Pathwatch yr elusen Ramblers wedi gofyn i bobl defnyddio ap ar eu ffonau symudol i gofnodi rhwystrau y maen nhw'n dod ar eu traws ar lwybrau cerdded yng Nghymru.

  Fe wnaeth arolygwyr gofnodi bod bron i 8,000 o sylwadau cadarnhaol a beirniadol am lwybrau cerdded Cymru.

  Llwybr Cerdded
 17. Ateb y Galw: Emyr Penlan

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Beth sydd gan Kate Bush, Caryl Parry Jones ac Elinor Hopkins o Ddosbarth 4 yn gyffredin?

  Darllenwch erthygl Ateb y Galw Emyr Penlan am yr ateb, wedi iddo gael ei enwebu gan Julian Lewis Jones yr wythnos diwethaf.  

  Emyr Penlan