a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni - diolch am ddilyn y llif byw heddiw.

  Cofiwch am ein llif byw arbennig fory am 19:15 ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Serbia yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd. 

  Fe fydd y gêm yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn dechrau am 19:45. 

  Hwyl am y tro.

 2. Sinema newydd mewn hen gapel

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd sinema newydd yn agor mewn hen gapel yng Ngheredigion y flwyddyn nesaf. 

  Fe fydd y sinema yn hen gapel Libanus yn Borth ger Aberystwyth, a hynny 140 o flynyddoedd ers i'r adeilad agor gyntaf. 

  Borth
 3. Achos llofruddiaeth: Rheithgor i ailymgynnull

  Ar ôl bod yn ystyried eu dyfarniad mae rheithgor wedi cael eu hanfon adref yn achos dau frawd sydd wedi eu cyhuddo o saethu gwerthwr cyffuriau yn farw mewn ffrae am ddyledion. 

  Fe fydd y rheithgor yn ailymgynnull fore Llun.

  Mae Edward a Stephen Bennett yn gwadu llofruddio Mark Jones, 43, wrth iddo eistedd yn ei Audi A3 ger Aberpennar ar 26 Gorffennaf 2015.

 4. Pen-blwydd hapus Oriel Môn

  Twitter

  Mae Oriel Môn yn dathlu chwarter canrif ers iddi agor.

  View more on twitter
 5. Edrych tua'r penwythnos

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â'r tywydd inni dros y dyddiau nesaf: "Mi fydd ‘na law yn lledu ar draws y wlad heno - pyliau o law trwm mewn mannau - ac mi fydd hi’n codi’n wyntog. Y tymheredd rhwng 5C a 9C ar ei isaf.

  "Y glaw yn parhau bore fory cyn clirio tua’r dwyrain erbyn y p'nawn. 

  "Yn sych i’r rhan fwyaf wedi hynny efo rhywfaint o heulwen yn hwyrach yn y dydd ac mi fydd hi’n sych ar y cyfan ddydd Sul, efo ysbeidiau heulog. Y tymheredd yn 13C."

  Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

 6. Lloyds i gau deg o ganghennau

  BBC Cymru Fyw

  Mae Banc Lloyds wedi cyhoeddi y bydd deg o ganghennau yn cau yng Nghymru erbyn mis Mawrth ac Ebrill y flwyddyn newydd.

  Y canghennau fydd yn cau yw Abertyleri, Crughywel, Trelái, Llanymddyfri, Tregaron, Aberpennar, Pontarddulais, Abergwaun, Trefdraeth ac Aberdaugleddau.

  Dywed Lloyds fod llai o gwsmeriaid yn defnyddio'r canghennau, gan droi at ddulliau eraill o fancio fel y we a dros y ffôn.

  Banc
 7. Prif Weinidog yn ymwled â safle ysgol newydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae prif weinidog Cymru Carwyn Jones wedi bod yn ymweld â safle ysgol gynradd newydd gwerth £5.1m ym Maesgeirchen, Bangor.

  Mae Ysgol Glancegin yn cael ei hadeiladu wrth ochr yr ysgol bresennol ac mae disgwyl iddi agor ym mis Medi 2017.

  Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd bydd y datblygiad yn sicrhau'r amgylchedd dysgu gorau posib, gan gynnwys gofod dysgu yn yr awyr agored ac ardaloedd chwarae newydd.

  Bydd yr adeilad newydd hefyd yn darparu gwell amgylchedd ar gyfer gofal bugeiliol i ddisgyblion a theuluoedd, meddai.   

  Ysgol Glancegin
 8. Codi calon wrth anwybyddu Twitter

  Radio Cymru Mwy

  Os ydi dilyn y newyddion yn eich digalonni "anwybydda Twitter a gad dy hun yn rhydd" yw neges Steffan Alun yn ei gân wythnosol ar BBC Radio Cymru Mwy

  Video content

  Video caption: Dyna yw neges Steffan Alun i'r byd.
 9. Er gwell, er gwaeth

  S4C

  Fyddech chi'n gadael i'ch ffrindiau a'r teulu drefnu eich priodas, un o ddiwrnodau pwysicaf eich bywyd, a gofyn iddyn nhw wneud hynny gyda chyllideb o £5000? 

  Dyna mae chwech o gyplau o bob cwr o Gymru wedi ei wneud mewn cyfres newydd sy'n dechrau ar S4C nos Sul, 13 Tachwedd, Priodas Pum Mil gan ddechrau efoIolo a Nia Roberts o Ynys Môn.

  Priodas Pum MIl
 10. Teulu yn dechrau achos cyfreithiol

  Mae teulu o'r Barri yn dweud eu bod wedi casglu digon o arian i ddechrau achos cyfreithiol ar ôl i'w mab gael ei lofruddio gan ddyn oedd wedi ei ryddhau o'r carchar ar gyfnod prawf. 

  Bu farw Conner Marshall, 18, yn dilyn ymosodiad mewn parc carafanau ym Mhorthcawl ym mis Mawrth 2015.

  Roedd David Braddon wedi bod yn yfed ac yn cymryd cyffuriau pan ymosododd ar Conner, ac mae bellach wedi ei ddedfrydu i garchar am oes.

  Mae rhieni Conner, Nadine a Richard Marshall, yn dweud eu bod am gwestiynu'r cyfrifoldeb a'r prosesau gafodd eu cymryd, neu wnaeth ddim cael eu cymryd, tra roedd Braddon yn gwneud gwasanaeth cymunedol.

  Conner
 11. Dihangfa lwcus

  Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Mae Casgliad y Werin yn y Llyfrgell Genedlaethol yn tynnu sylw at rai o greiriau Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf sydd ar eu gwefan.

  View more on twitter
 12. Teyrnged Glanaethwy i Leonard Cohen

  Golwg 360

  Mae arweinydd Côr Glanaethwy, Cefin Roberts, wedi dweud wrth Golwg 360 y byddan nhw'n cyflwyno eu CD newydd fel teyrnged i'r canwr Leonard Cohen sydd wedi marw yn 82 oed.

  Mae'r côr yn enwog am ganu fersiwn o'i gân enwocaf Hallelujah. Enw'r CD y byddan nhw'n ei ryddhau ddiwedd mis Tachwedd yw Haleliwia. 

 13. Poen yn y pen ôl?

  BBC Cymru Fyw

  Ddydd Llun, 14 Tachwedd, bydd Aled Hughes, cyflwynydd boreuol Radio Cymru, yn neidio ar ei feic ac yn dechrau seiclo 185 milltir o Abertawe i Fangor er mwyn codi arian i elusen Plant Mewn Angen.

  Me Cymru Fyw wedi gofyn i ambell seicliwr profiadol beth fyddai eu cyngor iddo. Cliw: mae angen lot o eli a dillad 'cefnogol'.

  A;ed Hughes yn paratoi at seiclo
 14. Carchar am ladd dyn wrth yfed a gyrru

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn oedd bron ddwywaith dros y terfyn yfed a gyrru wedi cael ei garcharu am wyth mlynedd am daro a lladd dyn arall mewn gwrthdrawiad.

  Fe wnaeth Les Rees, 41 oed, daro car Terry Hill ar ffordd osgoi yr A4233 ym mhentref Aberllechau yn Rhondda Cynon Taf ar 16 Mehefin.

  Lee Rees
 15. Priodas mewn sŵ

  Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

  Mae cwpl aeth am eu dêt cyntaf i Sŵ Bae Colwyn yn mynd yn ôl yno i briodi - y briodas gyntaf i'w chynnal mewn sŵ meddai'r Rhyl, Pretatyn and Abergele Journal.

  Bydd Ian Berry and Cassandra Boczekoo o Lysfaen yn priodi yno fis Gorffennaf.

 16. Banc yn cau canghennau

  BBC Cymru Fyw

  Mae Banc Lloyds wedi cadarnhau y bydd tair cangen yn cau yn Sir Benfro. 

  Fe fydd canghennau Abergwaun, Aberdaugleddau a Threfdraeth yn cau erbyn Ebrill 2017. 

  Abergwaun
 17. Ffrae am hysbyseb swydd prifathro

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'r swydd ddisgrifiad ar gyfer swydd Pennaeth Ysgol Dyffryn Aman, gan ddweud ei fod yn hepgor y rheidrwydd i fedru gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

  Yn ôl y Gymdeithas, mae cymal yn y swydd ddisgrifiad sydd yn mynnu'r gallu i gynnal sgwrs yn Gymraeg yn annigonol a diraddiol i'r iaith.

  Yn ôl Cyngor Sir Gâr, mae gofynion y swydd wedi cael eu hadolygu ar ôl ymateb siomedig i'r broses recriwtio, ac mae ymrwymiad i'r Gymraeg yn parhau i fod yn elfen allweddol. 

 18. Trefniadau trenau Caerdydd

  Mae Trenau Arriva Cymru wedi trydar gyda linc i'r manylion am drenau yng Nghaerdydd yfory pan fydd y timau rygbi a phêl-droed yn chwarae yn syth ar ôl ei gilydd.

  Mae'n debyg y bydd cefnogwyr pêl-droed o'r gogledd yn siomedig gyda'r trefniadau gan ei bod yn ymddangos nad oes gwasanaethau ychwanegol i'r gogledd ar ôl 20:18 - ychydig dros hanner awr wedi i'r gêm yn erbyn Serbia gychwyn!

  View more on twitter
 19. Neges Twitter yn creu ymateb ffyrnig

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd am yr ymateb ffyrnig i neges a roddwyd ar wefan Twitter gan rywun o Wynedd neithiwr.

  Wth ymateb i stori arall fe ymddangosodd neges yn awgrymu bod y person yn "gresynnu weithiau tranc y siambrau nwy". Cafodd y neges ei chondemnio gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.