a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

A dyna ni - diolch am ddilyn y llif byw heddiw.

Cofiwch am ein llif byw arbennig fory am 19:15 ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Serbia yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd. 

Fe fydd y gêm yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn dechrau am 19:45. 

Hwyl am y tro.

Sinema newydd mewn hen gapel

BBC Cymru Fyw

Fe fydd sinema newydd yn agor mewn hen gapel yng Ngheredigion y flwyddyn nesaf. 

Fe fydd y sinema yn hen gapel Libanus yn Borth ger Aberystwyth, a hynny 140 o flynyddoedd ers i'r adeilad agor gyntaf. 

Borth
Google

Achos llofruddiaeth: Rheithgor i ailymgynnull

Ar ôl bod yn ystyried eu dyfarniad mae rheithgor wedi cael eu hanfon adref yn achos dau frawd sydd wedi eu cyhuddo o saethu gwerthwr cyffuriau yn farw mewn ffrae am ddyledion. 

Fe fydd y rheithgor yn ailymgynnull fore Llun.

Mae Edward a Stephen Bennett yn gwadu llofruddio Mark Jones, 43, wrth iddo eistedd yn ei Audi A3 ger Aberpennar ar 26 Gorffennaf 2015.

Pen-blwydd hapus Oriel Môn

Twitter

Mae Oriel Môn yn dathlu chwarter canrif ers iddi agor.

View more on twitter

Edrych tua'r penwythnos

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r tywydd inni dros y dyddiau nesaf: "Mi fydd ‘na law yn lledu ar draws y wlad heno - pyliau o law trwm mewn mannau - ac mi fydd hi’n codi’n wyntog. Y tymheredd rhwng 5C a 9C ar ei isaf.

"Y glaw yn parhau bore fory cyn clirio tua’r dwyrain erbyn y p'nawn. 

"Yn sych i’r rhan fwyaf wedi hynny efo rhywfaint o heulwen yn hwyrach yn y dydd ac mi fydd hi’n sych ar y cyfan ddydd Sul, efo ysbeidiau heulog. Y tymheredd yn 13C."

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Lloyds i gau deg o ganghennau

BBC Cymru Fyw

Mae Banc Lloyds wedi cyhoeddi y bydd deg o ganghennau yn cau yng Nghymru erbyn mis Mawrth ac Ebrill y flwyddyn newydd.

Y canghennau fydd yn cau yw Abertyleri, Crughywel, Trelái, Llanymddyfri, Tregaron, Aberpennar, Pontarddulais, Abergwaun, Trefdraeth ac Aberdaugleddau.

Dywed Lloyds fod llai o gwsmeriaid yn defnyddio'r canghennau, gan droi at ddulliau eraill o fancio fel y we a dros y ffôn.

Banc
Google

Prif Weinidog yn ymwled â safle ysgol newydd

BBC Cymru Fyw

Mae prif weinidog Cymru Carwyn Jones wedi bod yn ymweld â safle ysgol gynradd newydd gwerth £5.1m ym Maesgeirchen, Bangor.

Mae Ysgol Glancegin yn cael ei hadeiladu wrth ochr yr ysgol bresennol ac mae disgwyl iddi agor ym mis Medi 2017.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd bydd y datblygiad yn sicrhau'r amgylchedd dysgu gorau posib, gan gynnwys gofod dysgu yn yr awyr agored ac ardaloedd chwarae newydd.

Bydd yr adeilad newydd hefyd yn darparu gwell amgylchedd ar gyfer gofal bugeiliol i ddisgyblion a theuluoedd, meddai.   

Ysgol Glancegin
Llywodraeth Cymru

Codi calon wrth anwybyddu Twitter

Radio Cymru Mwy

Os ydi dilyn y newyddion yn eich digalonni "anwybydda Twitter a gad dy hun yn rhydd" yw neges Steffan Alun yn ei gân wythnosol ar BBC Radio Cymru Mwy

Dyna yw neges Steffan Alun i'r byd.

Er gwell, er gwaeth

S4C

Fyddech chi'n gadael i'ch ffrindiau a'r teulu drefnu eich priodas, un o ddiwrnodau pwysicaf eich bywyd, a gofyn iddyn nhw wneud hynny gyda chyllideb o £5000? 

Dyna mae chwech o gyplau o bob cwr o Gymru wedi ei wneud mewn cyfres newydd sy'n dechrau ar S4C nos Sul, 13 Tachwedd, Priodas Pum Mil gan ddechrau efoIolo a Nia Roberts o Ynys Môn.

Priodas Pum MIl
S4C

Teulu yn dechrau achos cyfreithiol

Mae teulu o'r Barri yn dweud eu bod wedi casglu digon o arian i ddechrau achos cyfreithiol ar ôl i'w mab gael ei lofruddio gan ddyn oedd wedi ei ryddhau o'r carchar ar gyfnod prawf. 

Bu farw Conner Marshall, 18, yn dilyn ymosodiad mewn parc carafanau ym Mhorthcawl ym mis Mawrth 2015.

Roedd David Braddon wedi bod yn yfed ac yn cymryd cyffuriau pan ymosododd ar Conner, ac mae bellach wedi ei ddedfrydu i garchar am oes.

Mae rhieni Conner, Nadine a Richard Marshall, yn dweud eu bod am gwestiynu'r cyfrifoldeb a'r prosesau gafodd eu cymryd, neu wnaeth ddim cael eu cymryd, tra roedd Braddon yn gwneud gwasanaeth cymunedol.

Conner
BBC

Dihangfa lwcus

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Casgliad y Werin yn y Llyfrgell Genedlaethol yn tynnu sylw at rai o greiriau Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf sydd ar eu gwefan.

View more on twitter

Teyrnged Glanaethwy i Leonard Cohen

Golwg 360

Mae arweinydd Côr Glanaethwy, Cefin Roberts, wedi dweud wrth Golwg 360 y byddan nhw'n cyflwyno eu CD newydd fel teyrnged i'r canwr Leonard Cohen sydd wedi marw yn 82 oed.

Mae'r côr yn enwog am ganu fersiwn o'i gân enwocaf Hallelujah. Enw'r CD y byddan nhw'n ei ryddhau ddiwedd mis Tachwedd yw Haleliwia. 

Wardle yn gadael y Dreigiau

Twitter

Poen yn y pen ôl?

BBC Cymru Fyw

Ddydd Llun, 14 Tachwedd, bydd Aled Hughes, cyflwynydd boreuol Radio Cymru, yn neidio ar ei feic ac yn dechrau seiclo 185 milltir o Abertawe i Fangor er mwyn codi arian i elusen Plant Mewn Angen.

Me Cymru Fyw wedi gofyn i ambell seicliwr profiadol beth fyddai eu cyngor iddo. Cliw: mae angen lot o eli a dillad 'cefnogol'.

A;ed Hughes yn paratoi at seiclo
BBC

Carchar am ladd dyn wrth yfed a gyrru

BBC Cymru Fyw

Mae dyn oedd bron ddwywaith dros y terfyn yfed a gyrru wedi cael ei garcharu am wyth mlynedd am daro a lladd dyn arall mewn gwrthdrawiad.

Fe wnaeth Les Rees, 41 oed, daro car Terry Hill ar ffordd osgoi yr A4233 ym mhentref Aberllechau yn Rhondda Cynon Taf ar 16 Mehefin.

Lee Rees
Heddlu De Cymru

Priodas mewn sŵ

Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

Mae cwpl aeth am eu dêt cyntaf i Sŵ Bae Colwyn yn mynd yn ôl yno i briodi - y briodas gyntaf i'w chynnal mewn sŵ meddai'r Rhyl, Pretatyn and Abergele Journal.

Bydd Ian Berry and Cassandra Boczekoo o Lysfaen yn priodi yno fis Gorffennaf.

Banc yn cau canghennau

BBC Cymru Fyw

Mae Banc Lloyds wedi cadarnhau y bydd tair cangen yn cau yn Sir Benfro. 

Fe fydd canghennau Abergwaun, Aberdaugleddau a Threfdraeth yn cau erbyn Ebrill 2017. 

Abergwaun
Google

Ffrae am hysbyseb swydd prifathro

BBC Cymru Fyw

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'r swydd ddisgrifiad ar gyfer swydd Pennaeth Ysgol Dyffryn Aman, gan ddweud ei fod yn hepgor y rheidrwydd i fedru gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Yn ôl y Gymdeithas, mae cymal yn y swydd ddisgrifiad sydd yn mynnu'r gallu i gynnal sgwrs yn Gymraeg yn annigonol a diraddiol i'r iaith.

Yn ôl Cyngor Sir Gâr, mae gofynion y swydd wedi cael eu hadolygu ar ôl ymateb siomedig i'r broses recriwtio, ac mae ymrwymiad i'r Gymraeg yn parhau i fod yn elfen allweddol. 

Trefniadau trenau Caerdydd

Mae Trenau Arriva Cymru wedi trydar gyda linc i'r manylion am drenau yng Nghaerdydd yfory pan fydd y timau rygbi a phêl-droed yn chwarae yn syth ar ôl ei gilydd.

Mae'n debyg y bydd cefnogwyr pêl-droed o'r gogledd yn siomedig gyda'r trefniadau gan ei bod yn ymddangos nad oes gwasanaethau ychwanegol i'r gogledd ar ôl 20:18 - ychydig dros hanner awr wedi i'r gêm yn erbyn Serbia gychwyn!

View more on twitter

Neges Twitter yn creu ymateb ffyrnig

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd am yr ymateb ffyrnig i neges a roddwyd ar wefan Twitter gan rywun o Wynedd neithiwr.

Wth ymateb i stori arall fe ymddangosodd neges yn awgrymu bod y person yn "gresynnu weithiau tranc y siambrau nwy". Cafodd y neges ei chondemnio gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Adfer gwasanaeth bws

BBC Cymru Fyw

Bydd gwasanaeth bws rhwng Aberystwyth a Chaerdydd yn cael ei adfer ar ôl i wasaneth TrawsCymru, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, gamu i'r adwy.

Cafodd y gwasanaeth 701 rhwng Aberystwyth a Chaerdydd ei ddirwyn i ben pan gafodd cwmni  Lewis Coaches o Lanrhystud, Ceredigion ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr. 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith:  "Wedi i Fysiau Lewis gau yn annisgwyl, rydym wedi mynd ati'n gyflym i weithio gyda'r awdurdod lleol ac eraill i sicrhau bod gwasanaethau allweddol yn parhau... 

Cwmni bysiau
Google

Caniatâd ar gyfer gwesty

Western Telegraph

Mae Cyngor Penfro wedi rhoi caniatâd cynllunio er mwyn datblygu hen blasty ger Boncath yng ngwesty moethus, meddai'r Western Telegraph. 

Y bwriad yw newid Plasty Cilwendeg, cyn cartref gofal y Cyngor, yn westy gyda 12 o ystafelloedd gwely. 

Pencadlys Cyngor Penfro
BBC
Pencadlys Cyngor Penfro

Rheithgor yn ystyried eu penderfyniad

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor wedi cael eu hanfon allan i ystyried eu dyfarniad yn achos dau frawd sydd wedi eu cyhuddo o saethu gwerthwr cyffuriau yn farw mewn ffrae am ddyledion.

Mae Edward a Stephen Bennett yn gwadu llofruddio Mark Jones, 43, wrth iddo eistedd yn ei Audi A3 ger Aberpennar ar 26 Gorffennaf 2015. 

Ffordd fawr
BBC

Glaw ar ei ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Wedi bore braf a chlir ar y cyfan, mae glaw ar ei ffordd diolch i ffrynt o'r gorllewin. Y tymheredd ar ei ucha'n cyrraedd 11C.

Bydd yn parhau'n wlyb a gwyntog dros nos gyda'r gwynt cryf a'r glaw trwm mewn rhai mannau yn gostwng rywfaint ar y tymheredd. 

Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

Dyfarnwr newydd o Gymru ar restr FIFA

BBC Cymru Fyw

Mae Cymro 28 oed o Wynedd wedi ei ddewis i fod ar restr ryngwladol dyfarnwyr pêl-droed FIFA.

Mae Iwan Arwel Griffith wedi bod yn dyfarnu ers yn 14 oed, ac wedi gweithio ei ffordd i fyny o gynghreiriau bach y gogledd i fod yn un o brif ddyfarnwyr pêl-droed Cymru.

Fe ddechreuodd ei yrfa yng nghynghreiriau lleol ieuenctid Caernarfon ac Ynys Môn a'r cylch.

Iwan Arwel Griffith
BBC

Achos teulu o Sir Benfro yn arwain at ymchwiliad

Daily Mirror

Mae'r Daily Mirror yn tynnu sylw at fuddugoliaeth teulu o Sir Benfro yn y Goruchaf Lys yn erbyn polisi 'treth ystafell wely' llywodraeth y DU, ac yn dweud bod y Cenhedloedd Unedig yn cynnal ymchwiliad i honiadau bod y DU yn torri rheolau hawliau pobl anabl.

Credir mai'r DU yw'r wlad gyntaf yn y byd i fod yn destun ymchwiliad o'r fath.

Cofio trasiedi deuluol

Bore Cothi

Ar ddiwrnod cofio'r cadoediad mae Diana Morgan, o Aberdâr yn wreiddiol, wedi bod yn sgwrsio ar Radio Cymru am effaith drasig marwolaeth ei hen-wncl, William John Lewis, ar ei deulu ifanc wedi iddo gael ei ladd yn y Somme.

Wedi i'w wraig hefyd farw'n fuan iawn wedyn, "efallai o'r ffliw Sbaeneg a galar" meddai Diana, cafodd eu pum plentyn eu hanfon i gartref amddifad am nad oedd neb i ofalu amdanynt. Diana yw'r unig un o'r teulu ar ôl i ddweud yr hanes.

Y Teulu Lewis
Diana Morgan
William John Lewis a laddwyd yn y Somme; ei fam Sarah Lewis; a phriodas un o blant William a adawyd yn amddifad.

Cau to y Stadiwm

Twitter

Carchar am achosi mawolaeth drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei garcharu am wyth mlynedd ar ôl pledio'n euog i achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac o yfed a gyrru. 

Clywodd Llys y Goron Merthyr fod Lee Rees, 41 o Glynrhedynog, Rhondda, wedi yfed bron i ddwywaith y lefel cyfreithiol pan fu ei gar mewn gwrthdrawiad a char Terry Hill 45 oed o Ben-y-bont ar Ogwr. 

Fe gafodd Rees hefyd ei wahardd rhag gyrru am 14 o flynyddoedd. 

Llys
BBC

Ofergoelus?

BBC Cymru Fyw

Mae pobl pêl-droed yn gallu bod yn ofergoelus. Pan gollodd Cymru yn erbyn Serbia yn Novi Sad yn 2012, roedd o'r dechrau gwaetha erioed i reolwr y tîm cenedlaethol.

Roedd hi'n noson gynnes iawn ac fe dynnodd Chris Coleman ei siaced - fe gollodd Cymru o 6-1.

Byth ers hynny, mae'n gwrthod tynnu ei got beth bynnag fo'r tywydd - mae perfformiadau ei dîm ers hynny wedi gwella a dweud y lleia'!

Cofiwch go brin y bydd eisiau tynnu ei got yng Nghaerdydd nos yfory.

Coleman
Huw Evans Picture Agency
Tynnodd Coleman ei siaced yn y golled o 6-1 yn Novi Sad

FIFA yn gwadu 'gwahardd' gwisgo'r pabi

BBC Cymru Fyw

Mae FIFA wedi gwadu eu bod wedi gwahardd tîm pêl-droed Cymru rhag gwisgo'r pabi coch ar grysau, gan fynnu nad oes ganddynt yr hawl i'w ganiatáu ceisiadau o'r fath.

Roedd y corff sy'n rheoli pêl-droed rhyngwladol yn ymateb i feirniadaeth ynglŷn â'r ffrae am wisgo'r pabi coch ar grysau yn ystod gemau rhyngwladol yr wythnos hon.

Bydd chwaraewyr tîm pêl-droed Cymru yn gwisgo rhwymyn du ar eu breichiauyn ystod eu gêm yn erbyn Serbia nos Sadwrn, wedi i FIFA wrthod eu cais i wisgo pabi.

pabi
huw

Heddlu yn ymchwilio i farwolaeth

South Wales Argus

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i farwolaeth dynes 19 oed o Fagwyr, meddai'r South Wales Argus.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i  dŷ yng Nghasnewydd ddydd Mercher oherwydd pryderon am gyflwr y ddynes a fu farw yn ddiweddarach yn Ysbyty Brenhinol Gwent. 

Cofio'r Cadoediad

Twitter

Fe wnaeth y tîm rygbi cenedlaethol oedi am 11:00.

View more on twitter

Abertawe'n cofio

Twitter

View more on twitter

Roedd gohebydd BBC Cymru Ben Price yn Abertawe.

Cofio'r Cadoediad

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth tîm pêl-droed Cymru roi'r gorau i ymarfer am ddau funud am 11:00 i gofio'r rhai a gollwyd yn y Rhyfel Mawr.

View more on twitter

Er cof....

Bydd dau funud o dawelwch am 11:00 i gofio am y rhai fu farw yn y Rhyfel Mawr ar Ddydd y Cadoediad.

mametz
BBC

Colli apêl

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth ddenu llanc o Gerdydd i ymuno ag Isis yn Syria wedi colli apêl yn erbyn dedfryd o chwe blynedd o garchar. 

Cafodd Adeel Ulhaq o sir Nottingham ei garcharu ar ôl i lys ei gael yn euog o baratoi ac annog gweithredoedd terfysgol. 

Un o'r prif gyhuddiadau yn ei erbyn oedd iddo annog Aseel Muthana, 19 oed, o Gaerdydd i fynd i ymladd dros Isis yn Syria. Dyw Muthana heb ddychwelyd.

Arestio: 'Dim bygythiad i'r cyhoedd'

The Leader

Fe ddywed yr heddlu wnaeth arestio dyn yn Wrecsam ddoe ar amheuaeth o baratoi gweithred o derfysgaeth wedi dweud nad oedd bygythiad i ddiogelwch y cyhoedd, medd y Wrexham Leader.

Cafodd y dyn 48 oed ei arestio am 15:45 mewn cyrch gan yr heddlu.

Coleman yn clodfori Ramsey

Twitter

Mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru yng nghynhadledd newyddion Chris Coleman cyn y gêm rhwng Cymru a Serbia nos yfory, ac mae'r rheolwr wedi cyhoeddi y bydd Aaron Ramsey yn dechrau'r gêm.

View more on twitter