a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Ysgolion Gwledig
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Blwyddyn Chwedlau
  5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf
  6. Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2015/16

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Y Senedd
BBC

Ddim yn cefnogi'r gwelliannau

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeantyn dweud nad yw'r llywodraeth yn cefnogi'r gwelliannau oherwydd y bydd yn ystyried yr adroddiad dros yr wythnosau nesaf.

Carl Sargeant
BBC

Atebolrwydd gwell

Mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar yn dweud y bydd ei blaid yn cefnogi'r alwad i drosglwyddo'r cyfrifoldeb dros Gomisiynydd Plant Cymru i'r Cynulliad gan y bydd yn arwain at well atebolrwydd.

'Angen gwneud mwy na "nodi'r" adroddiad blynyddol

Mae Llyr Gruffydd yn dweud bod angen i'r Cynulliad wneud mwy na "nodi'r" adroddiad blynyddol ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i benderfynu gweithredu argymhellion yr adroddiad, ac yn benodol y rhai sy'n berthnasol i:

a) gwella profiadau plant o ofal iechyd meddwl; 

b) cyflwyno trefn weithredu genedlaethol ar gyfer eiriolaeth statudol fel mater o flaenoriaeth; ac 

c) cryfhau'r gofynion cofrestru ar gyfer addysg ddewisol yn y cartref.

Mae e hefyd yn galw ar i'r cyfrifoldeb am Gomisynydd Plant Cymru gael ei drosglwyddo i Gynulliad Cymru.

'Beth Nesa’ | What Next'

Yn ei hadroddiad mae'r Comisiynydd Plant Sally Holland yn dweud hyn "Beth Nesa’ | What Next oedd ein hymgynghoriad mwyaf erioed â phlant a phobl ifanc. Amlygodd dros 7000 o ymatebwyr fod llawer iawn o blant a phobl ifanc Cymru’n byw bywydau diogel, hapus ac egnïol, ac yn teimlo bod yr oedolion o’u cwmpas yn gwrando arnyn nhw ac yn eu parchu. 

"Serch hynny, mae grwpiau mawr o blant sy’n colli mas mewn amrywiaeth o ffyrdd. Dyw sefyllfa plant yng Nghymru ddim yn gyfartal, ac rwyf fi’n gyfrifol am ganfod y rhwystrau a’r pethau sy’n atal plant rhag bod y gorau gallan nhw fod. Ymhlith y rhwystrau mae camwahaniaethu, diffyg gwasanaethau digonol, peidio â chael gwrandawiad, a phrofi camdriniaeth ac esgeuluso. 

"Yn ystod fy chwe blynedd arall fel comisiynydd, bydda i’n gweithio’n ddiflino i sicrhau bod cynifer â phosib o’r rhwystrau hynny’n cael eu chwalu." 

Mae'r Athro Sally Holland wedi bod yn y swydd ers mis Ebrill 2015.

Sally Holland
BBC

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2015-16

Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd

Mae rhai aelodau Cynulliad sydd ar y Pwyllgor Iechyd wedi dweud eu bod wedi'u "siomi" na fydd yr Ysgrifennydd Iechyd yn ymddangos o flaen y pwyllgor tan ddydd Iau yma, wrth iddyn nhw gynnal ymchwiliad i ystyried pa mor barod yw'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru ar gyfer y Gaeaf.

'Gwasanaethau cadarn a gwydn'

Mae Mr Gething yn dweud "na ddylai unrhywun esgus y bydd y Gaeaf yn hawdd, ond rydw i'n grediniol bod y paratoadau mawr yn lleol a chenedlaethol yn golygu gwasanaethau cadarn a gwydn fel bod pobl yn gallu cael mynediad i'r gofal mae nhw ei angen, pryd fyddan nhw ei angen."

Gwely ysbyty
Thinkstock

Dan bwysau

Mae'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad i ystyried pa mor barod yw gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i ddelio gyda'r pwysau yn ystod y gaeaf.

Fe fydd adrannau brys ysbytai yng Nghymru wedi'u hymestyn ac yn brin o adnoddau y gaeaf hwn - dyna mae un meddyg blaenllaw wedi ei ddweud wrth aelodau Cynulliad. 

Ond mae Dr Robin Roop o'r Coleg Brenhinol Meddyginiaeth Frys yn pwysleisio ei bod hi mwy na thebyg bellach yn gyffredin i adrannau brys fod wedi eu hymestyn.

Ysbyty
BBC

Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf

Yr eitem nesaf yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething: Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf. 

Vaughan Gething
BBC

'Blwyddyn antur hynod lwyddiannus'

Mae David Rowlands UKIP yn llongyfarch Ysgrifennyddd y Cabinet am "flwyddyn antur hynod lwyddiannus." 

Mae'n ychwanegu bod "digon o chwedlau yng Nghymru".

David Rowlands
BBC

Croeso Cymru wedi 'dod yn bell'

Mae Russell George yn dweud bod Croeso Cymru "wedi dod yn bell iawn ers yr hysbyseb gwarthus am 'dir anhygoel o wael o ran signal ffonau symudol'."

Russell George
BBC

Rhestr o "chwedleuon'

Mae Neil McEvoy yn galarnadu y proffeil isel sydd gan Ddiwrnod Santes Dwynwen ar Ionawr 25.

Mae'n gofyn pwy sy'n gwybod am Sycharth ger Croesoswallt, safle palas Owain Glyndŵr, neu'r bardd Dafydd ap Gwilym (c 1320-70).

Mae'n disgrifio Owain Glyndŵr fel "tad democratiaeth Gymreig". 

Owain Glyndŵr
BBC

Ydi'r cyhoedd wedi cael eu symbylu?

"Mae ein llysgenhadon antur wedi symbylu'r cyhoedd," medd Mr Skates.

Blwyddyn Antur 2016 oedd y gynta mewn cyfres o flynyddoedd thematig, "i ddarparu ffocws ar gyfer datblygiad cynnyrch a hybu Cymru i 2018."

Mae gwifren wib Zip World ger Bethesda, Gwynedd, yn denu miloedd
BBC
Mae gwifren wib Zip World ger Bethesda, Gwynedd, yn denu miloedd

Blwyddyn Chwedlau

Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates: Blwyddyn Chwedlau 2017.

Yn ôl y llywodraeth mae Blwyddyn Chwedlau yn dilyn llwyddiant Blwyddyn Antur 2016 a’i nod yw codi proffil sector twristiaeth Cymru a’r atyniadau sydd yma er mwyn denu hyd yn oed mwy o ymwelwyr yma yn 2017.  

Yn gynharach y mis hwn fe wnaeth Mr Skates ddweud "na fyddai'n golygu mwy o ddreigiau."

Fe wnaeth Draig Cadw dreulio'r Haf yn ymweld a chestyll, ac fe wnaeth y corff ddweud bod yna gynnydd o 22% yn nifer y teuluoedd wnaeth ymweld â safleoedd. 

Ken Skates
Cadw

Trethi ar gyflogwyr i dalu am brentisiaethau

Mae Llefarydd y Ceidwadwyr ar sgiliau Mohammad Asghar yn canmol Llywodraeth Prydain am y cyhoeddiad bod Cymru yn mynd i gael tua £130m y flwyddyn o'i chyfran o drethi ar gyflogwyr Prydeinig i dalu am brentisiaethau, rhywbeth gaiff ei gyflwyno ym mis Ebrill.

Mohammad Asghar
BBC

Cyhoeddi cynllun cyflogadwyedd yn y flwyddyn newydd

Mae Julie James yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun cyflogadwyedd, a'i bod hi'n bwriadu ei gyhoeddi yn y flwyddyn newydd. Bydd y cynllun meddai, yn gosod manylion ynghylch sut mae'r llywodraeth yn mynd i greu'r amodau ar gyfer cyflwyno gwell cyflogadwyedd a sut fyddan nhw'n mesur llwyddiant.

Cyflogadwyedd

Nesa yn y Siambr datganiad gan y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: Cyflogadwyedd.

Y tro diwethaf iddi wneud datganiad yn y Siambr ar Gefnogaeth Cyflogadwyedd yng Nghymru oedd Gorffennaf 2016.

Julie James
BBC

Dim gwrthdroi penderfyniadau diweddar

"Nid fy mwriad yw ail-edrych ar benderfyniadau sydd eisioes wedi eu gwneud" medd Kirsty Williams wedi i Michelle Brown UKIP alw am wrthdroi penderfyniadau diweddar i gau ysgolion bach yng y Gogledd.

Michelle Brown
BBC
Michelle Brown

'Taith arw' i ysgolion gwledig

Mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar yn dweud bod ysgolion gwledig yng Nghymru wedi cael "taith arw" yn y blynyddoedd diwethaf, a bod "gormod o ysgolion da wedi cael eu gorfodi i gau."

Darren Millar
BBC

Grant o £2.5 miliwn

Bydd y grant, fydd ar gael o Ebrill 2017, hefyd ar gael i gynyddu defnydd cymunedol o adeiladau ysgol.

Mae Llefarydd Addysg Plaid Cymru, Llyr Gruffydd, yn croesawu'r cynlluniau i greu Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Bach a Gwledig.

Mae'n dweud ei bod hi'n hanfodol bod cynifer â phosib o bobl yn ymateb i'r ymgynghoriad er mwyn sicrhau bod "lleisiau cymunedau ac ysgolion gwledig yn cael eu clywed yn glir."

Llyr Gruffydd
BBC

Rheolau newydd ar gyfer 'cefnogi' ysgolion gwledig Cymru

Mae Kirsty Williams wedi cyhoeddi rheolau newydd ar gyfer 'cefnogi' ysgolion gwledig Cymru.

Bydd newidiadau yn cael eu cyflwyno i'r Cod Trefnidiaeth Ysgolion sy'n cael ei ddefnyddio gan awdurdodau lleol wrth drafod dyfodol ysgolion, a hefyd bydd grant o £2.5 miliwn ar gael i annog gwell defnydd o dechnoleg.

Mae'r mesurau yn cynnwys rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgol wledig, gyda rhaglen ymgynghori sy'n fwy trwyadl. Byddai hynny'n gorfodi'r awdurdodau lleol i ystyried yr holl ddewisiadau gwahanol posibl, gan gynnwys creu cysylltiadau gydag ysgolion eraill.  

Fe ddaw'r cyhoeddiad ar adeg pryderus i rieni ysgolion gwledig yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin wrth i'r awdurdodau lleol drafod ystyried cau.

Gallai adolygiad i addysg yng Ngheredigion olygu dyfodol ansicr i ysgolion Cilcennin, Ciliau Parc, Dihewyd a Felin-fach, a dyw hi ddim yn glir beth fydd dyfodol ysgolion Bancffosfelen, Llanedi, a Tremoilet yn Sir Gaerfyrddin.

Kirsty Williams
BBC

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Bach a Gwledig

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams: Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Bach a Gwledig.

Ysgol wledig
BBC

'Effaith aruthrol' cau canghennau banc

Mae'r Ceidwadwr Paul Davies yn dweud y bydd cau tair cangen o Fanc Lloyds yn Sir Benfro yn cael "effaith aruthrol."

Ym mis Gorffennaf fe wnaeth Lloyds gyhoeddi bwriad i gau 200 o ganghennau ar draws Prydain erbyn diwedd y flwyddyn nesaf.

Mae'r cwmni'n dweud mai newid yn y ffordd y mae cwsmeriaid yn bancio yw'r rheswm, gan fod mwy o bobl bellach yn defnyddio'r we neu gwasanaethau galwadau. 

Banc Lloyds
Getty Images

'Stafelloedd pigiadau' i ddefnyddwyr cyffuriau chwistrellu'n ddiogel?

Wrth ymateb i gwestiwn gan Neil McEvoy Plaid Cymru, mae Jane Hutt yn dweud y bydd y llywodraeth yn ystyried canlyniadau cynllun dadleuol yn Glasgow i sefydlu  yr hyn a elwir yn "ystafelloedd pigiadau" i ganiatáu i bobl sy'n gaeth i gyffuriau i chwistrellu'n ddiogel dan oruchwyliaeth. 

Neil McEvoy
BBC

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Nawr y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

Jane Hutt
BBC

Chwe mis o aros am driniaeth ganser

Mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar yn dweud ei fod yn delio gyda etholwr sydd wedi bod yn aros chwe mis i'w driniaeth canser ddechrau.

Wrth ateb cwestiwn am Garchar y Parc ym Mhenybont, mae Mr Jones yn dweud bod blynyddoedd cynta'r carchar wedi bod yn "ddi-drefn", gan gynnwys digwyddiad pan fe wnaeth carcharor ddianc o dan lori.

'Fel rhoi llif i blentyn'

Mae'r Prif Weinidog yn ychwanegu y byddai rhoi Nigel Farage yn ddiplomydd fel " rhoi llif i blentyn."    

Carwyn Jones
BBC

All UKIP helpu gyda chysylltiadau DU/UDA?

Mae Mr Hamilton yn gofyn beth mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'w wneud i annog yr UDA i fod yn gyfeillgar tuag at Brydain.

Efallai gall UKIP helpu gyda chysylltiadau DU/UDA mae'n awgrymu.

"Yr unig beth y mae Nigel Farage wedi ei wneud yw rhedeg i ffwrdd" medd y Prif Weinidog, sydd hefyd yn ail-ddweud ei feirniadaeth o lun Farage gyda Mr Trump. 

Mr Farage oedd y gwleidydd cyntaf o Brydain i gwrdd â Donald Trump wedi ei fuddugoliaeth yn Etholiad America.

Y Darpar Arlywydd yn croesawu arweinydd UKIP i Dŵr Trump
@NIGEL_FARAGE

Gweinyddiaeth yr UDA a marchnad sengl yr UE

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud ei bod hi'n "hollol bwysig" bod Llywodraeth Cymru yn dod ymlaen gyda'r weinyddiaeth newydd yn yr Unol Daleithiau.

Ond mae Mr Jones yn dweud bod yn rhaid i ni wneud yn sicr ein bod yn cael mynediad i farchnad sengl yr EU fel ar hyn o bryd.

Neil Hamilton
BBC
Neil Hamilton

'Ddim yn dderbyniol' i feddygon teulu wneud i gleifion aros wythnosau

Ar ôl i arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies ofyn cwestiwn am feddygon teulu, mae'r Prif Weinidog yn dweud "nad yw'n dderbyniol" i feddygon teulu i wneud i gleifion aros am wythnosau am apwyntiadau. 

Mae Mr Davies yn dweud bod 40% o bobl yn dweud eu bod yn cael problemau i gael apwyntiad i weld meddyg ar y diwrnod y maen nhw'n ffonio.

Mae'n ychwanegu  "Rydyn ni wedi gweld yr arian sy'n mynd i feddygaeth gyffredinol yn lleihau yn y pedair blynedd ddiwethaf." 

Andrew RT Davies
BBC

'Atseinio ffilm Ken Loach'

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn dweud bod ffilm Ken Loach I, Daniel Blake "wedi bod yn atseinio gyda phobl ymhobman."

Mae hi'n dweud bod y Gwasanaeth Iechyd yn rhoi rhwystrau ariannol yn ffordd pobl anabl "i geisio gwella eu bywydau."

Mae Mr Jones yn gofyn iddi ysgrifennu ato am achos yn ei hetholaeth y gwnaeth hi sôn amdano. 

I, Daniel Blake
SIXTEEN FILMS
I, Daniel Blake

'Casineb at wragedd, rhagfarn rhyw a homophobia'

Mae Bethan Jenkins Plaid Cymru yn dweud bod Trump wedi bod yn pleidio "casineb at wragedd, rhagfarn rhyw a homophobia."

"Mae arweinwyr go iawn yn adeiladu pontydd nid waliau" yw ateb Carwyn Jones.

Rhoi stŵr i aelodau eraill

Mae Mr Bennett yn diolch i'r Llywydd am roi "stŵr" i'r aelodau eraill wrth iddyn nhw ei heclo. 

Mae'n gofyn i'r Prif Weinidog a yw e wedi ei gyffrou am Gymru ôl-Brexit dan Arlywydd Trump. Mae Carwyn Jones yn dweud ei fod yn aros i gael ei argyhoeddi.

Gareth Bennett
BBC

Trump i Gymru?

Mae'r ail gwestiwn heddiw gan Gareth Bennett ac yn amserol hefyd: Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael ynghylch croesawu Darpar-Arlywydd Unol Daleithiau America i Gymru? 

"Dim hyd yma" yw ateb y Prif Weinidog mewn byr eiriau.

Ar ei wefan mae Mr Bennett yn gwahodd Donald Trump "i ymuno gyda mi ym mharti agor Swyddfa fy etholaeth, sydd ar Ragfyr 7fed yn Gelliwastad Road, Pontypridd. Rydw i'n mawr obeithio y gall e."

Donald Trump
AP

Cwestiynau'r Prif Weinidog

Mae'r cwestiwn cyntaf heddiw gan Vikki Howells: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl y mae clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint yn effeithio arnynt? 

Gallwch weld y rhestr o'r cwestiynau sydd wedi eu cyflwyno fan hyn.

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones. 

Y Senedd
Y Senedd