a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw ar ben am ddiwrnod arall.

Ymunwch â ni eto yfory o 08:00 am y diweddara' o Gymru.

Dirwyo cwmni ailgylchu

Mae cwmni ailgylchu gwastraff pren wedi cael dirwy o £20,000 ar ôl tân mewn dau o'u safleoedd.

Fe wnaeth South Wales Wood Recycling gyfaddfef dorri rheolau'r amgylchedd ar dri achlysur yn eu safleoedd yng Nghasnewydd a Maesteg.  

Bydd yn rhaid i'r cwmni hefyd dalu costau cyfreithiol o £9,000. 

tan
BBC

Arestio ar amehaueth o dreisio

Heddlu Gogledd Cymru

Mae ditectifs sy'n ymchwilio i ymosodiad rhyw honedig yn Llandrillo yn Rhos, ger Bae Colwyn, wedi arestio dyn lleol 38 oed ar amheuaeth o dreisio. 

Mae o wedi'i ryddhau ar fechnïaeth wrth i ymchwiliadau barhau i'r digwyddiad honedig ar Bromenâd Cayley ar ddydd Mawrth, 8 Tachwedd.

Heddlu
BBC

'Noson oer i Gymru'

Arolwg o'r galw am addysg Gymraeg

Cyngor Sir Fynwy

Fe fydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal arolwg o rieni plant dan ddwy oed er mwyn penderfynu am y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir. 

Dywedodd llefarydd y bydd hyn yn caniatáu iddynt gynllunio i'r dyfodol.

Ar hyn o bryd mae dwy ysgol gynradd yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg, sef Ysgol Y Fenni, ac Ysgol y Ffin yng Nghil-y-coed. 

Mae disgyblion uwchradd Cymraeg y sir yn mynychu Ysgolion Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl (Torfaen) ac Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yng Nghasnewydd. 

cyngor
mynwy

Chwarewyr Cymru i wisgo bandiau du

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi y bydd eu chwaraewyr yn gwisgo bandiau du ar eu breichiau ar gyfer y gêm yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd yn erbyn Serbia yng Nghaerdydd dydd Sadwrn. 

Daw hyn ar ôl I FIFA ddweud nad oeddynt am ganiatáu i chwaraewyr Cymru wisgo symbol y pabi ar eu crysau. 

pabi
BBC
Fe wnaeth chwarewyr Cymru wisgo symbol y pabi ar eu crysau mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Norwy yn 2011

Arestio dyn ar amheaueth o droseddau terfysgol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 48 oed wedi ei arestio yn Wrecsam ar amheuaeth o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth. 

Cafodd ei arestio ar amheuaeth o fod yn ymhél â cheisio paratoi gweithredoedd terfysgol o dan Deddf Terfysgaeth 2000. 

Cafodd ei arestio yn dilyn cyrch ar y cyd gan Heddlu Gogledd Cymru, Uned Gwrth Derfysgaeth Cymru ac Uned Gwrth Derfysgaeth Heddlu'r West Midlands. 

Mae heddlu fforensig yn parhau i archwilio eiddo yn Wrecsam. 

Mae'r dyn yn cael ei holi mewn gorsaf yr heddlu yng nghanolbarth Lloegr. 

Ffigyrau canser

BBC Cymru Fyw

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf,canser yr ysgyfaint yw'r trydydd canser mwyaf cyffredin yng Nghymru, ac ysmygu sy'n gyfrifol am 9 o bob 10 o achosion. 

Cafodd y ffigyrau eu rhyddhau gan Uned Deallusrwydd a Gwyliadwriaeth Canser Cymru.

Dywedodd Dr Dyfed Wyn Huws, cyfarwyddwr yr Uned: "Er bod canser yr ysgyfaint yn gyffredin yng Nghymru, mae mwy o bobl yn ei oroesi, a hynny fwy na thebyg oherwydd eu bod yn cael diagnosis cynharach a chynnig llawdriniaeth a radiotherapi a allai wella'r cyflwr yn ystod camau cynnar y clefyd.

 "Er mwyn helpu i wella diagnosis cynnar, mae'n bwysig mynd i weld eich meddyg teulu os bydd gennych beswch am fwy na thair wythnos."

ysgyfaint
SPL

Cymro i ddychwelyd o'r UDA yn dilyn gwaeledd

Daily Post

Bydd Carwyn Jones yn dychwelyd i Gymru er mwyn parhau i dderbyn triniaeth meddai'r Daily Post.

View more on twitter

Apêl wedi ymosodiad rhyw

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu yng Nghaerdydd yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad rhyw yn y ddinas ar 12 Awst.

Digwyddodd yr ymosodiad wrth i'r ddynes gerdded i'w char ar Ffordd Penarth. Mae'r heddlu sydd wedi bod yn archwilio fideo camera cylch cyfyng wedi rhyddhau delweddau o ddau ddyn maent yn awyddus i'w holi. 

Apel heddlu
Heddlu De Cymru

The Simpsons yn 'rhagweld' gwaith Prifysgol Aberystwyth

Radio Times

Mae'r Radio Times wedi cyhoeddi erthygl yn trafod saith achos lle mae rhaglen The Simpsons wedi 'rhagweld y dyfodol'. Yn rhif pedwar ar y rhestr mae 'llyfrgellwyr robotaidd' o benod yn 1995...ac ychydig fisoedd yn ôl fe ddyfeiswyd peiriant tebyg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

bbc
bbc

Cryfhau amddiffynfeydd

South Wales Evening Post

Mae disgwyl i waith cryfhau amddiffynfeydd rhag y môr yn ardal Doc y Gogledd, Llanelli, ddechrau ym mis Ionawr, meddai'r South Wales Evening Post. 

Fe fydd y gwaith yn cymryd rhwng 10 a 12 wythnos i'w gwblhau.   

Treath Llanelli
JAGGERY/GEOGRAPH

Rhys Webb angen llawdriniaeth

Sefdlu corff Addysg Iechyd Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi ei fwriad i sefydlu corff newydd dan yr enw dros dro Addysg Iechyd Cymru. 

Bydd y corff yn goruchwylio'r gwaith o lunio a chynllunio gweithlu'r GIG yn strategol, a'r gwaith o gomisiynu addysg a hyfforddiant ar gyfer y staff. 

Dywedodd Vaughan Gething: "Y gweithlu yw curiad calon y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Bydd y corff newydd hwn yn creu diwylliant o gefnogi dysgu yn y gwaith yng Nghymru, gan ddenu a chadw'r unigolion gorau posib, a hynny ledled y wlad."

Trump yn 'darogan y gwir'

Golwg 360

Yn ei ddadansoddiad o ganlyniad etholiad arlywyddol yr UDA ar wefan Golwg360, mae Rhodri ab Owen yn dweud mai dim ond un dyn oedd yn gyson wedi rhagweld y canlyniad rhyfeddol - sef Donald Trump ei hun:

"Roedd y sylwebyddion gwleidyddol a’r arolygon barn wedi darogan yr etholiad hwn yn anghywir. Dim ond un dyn oedd yn gyson yn ei broffwydo cywir – a’r darpar-Arlywydd Trump oedd hwnnw".  

Cystadleuaeth dan 19 UEFA yn dechrau

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Carcharu dyn 19 oed am dreisio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 19 oed o'r Rhyl wedi cael dedfryd o 12 mlynedd dan glo am dreisio dynes yn ei 60au ar draeth Pensarn ger Abergele ym mis Awst. 

Ar ôl ei threisio sawl tro, roedd Jack Williams wedi ei churo a bygwth ei thaflu i'r môr. 

Fe fydd Williams yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am oes. 

Yn ogystal â threisio ac achosi niwed corfforol fe wnaeth Williams bledio'n euog i herwgipio'r ddynes. 

Howley: Problemau amddiffynol

BBC Camp Lawn

Arian ar gyfer ailddatblygu ysbyty

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo cynlluniau pellach i ailddatblygu Ysbyty Coffa Llandrindod.

Rhoddodd ei gymeradwyaeth i achos busnes amlinellol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys gan roi cyfanswm o £6.6m o gronfa Llywodraeth Cymru - mae £2.3m eisoes wedi'i wario ar welliannau. 

Roedd ymrwymiad i barhau gyda'r buddsoddiad yn rhan o'r cytundeb gyda Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2015-16. 

Ysbyty Llandrindod
JAGGERY/GEOGRAPH

Ysgrifennydd Addysg wedi "ei synnu"

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Addysg Cymru wedi dweud ei bod "wedi synnu" pa mor fawr yw cronfeydd ariannol rhai ysgolion.

Dywedodd Kirsty Williams fod gan ysgolion gyfanswm o £64m wrth gefn - cyfanswm sy'n gyfystyr â £142 i bob disgybl.

Ychwanegodd mai cyfrifoldeb i awdurdodau lleol yw hi i ddelio â'r mater. 

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Mae addysg yn parhau'n flaenoriaeth i awdurdodau lleol ac mae ariannu ysgolion yn fater sy'n cael ei gymryd o ddifrif."

Kirsty Williams
BBC

Gwireddu dymuniad Eifion Gwynne

BBC Cymru Fyw

Fe fydd chwaraewr rygbi o Aberystwyth yn cael ei gladdu mewn mynwent yn y dre' ddydd Sadwrn, yn ôl ei ddymuniad.

Cafodd Eifion Gwynne, oedd yn briod â thri o blant, ei daro gan gar yn Sbaen fis diwetha'. 

Yn wreiddiol, doedd yna le ym mynwent Plascrug, ond ar ôl apêl gan ei deulu a'i ffrindiau, mae teulu arall wedi ildio lle iddo. 

Mae cronfa er cof am Eifion Gwynne eisoes wedi codi dros £12,000.

Eifion Glynne
Llun teulu

Llofruddiaeth Penygroes: Cynnal Adolygiad

BBC Cymru Fyw

Bydd adolygiad yn cael ei gynnal yn dilyn achos llofruddiaeth Emma Baum ym Mhenygroes.

Dywedodd llefarydd ar ran Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn: "Yn dilyn y digwyddiad trasig hwn, ac yn unol â'r canllawiau cenedlaethol perthnasol, mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn yn cynnal Adolygiad Lladdiad Domestig i'r mater. 

"Pan fydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau, bydd Crynodeb Gweithredol a Chynllun Gweithredu yn cael eu cyhoeddi yn ymateb i brif argymhellion yr adolygiad."

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Galw am wneud siacedi achub yn orfodol

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi argymell y dylai fod gwisgo siaced achub fod yn orfodol ar gyfer pysgotwyr masnachol. 

Daeth sylwadau Mark Layton, crwner Sir Benfro, ar ddiwedd cwest i farwolaeth Gareth Willington, 59, a'i fab Daniel, 32 oed, oedd yn pysgota am gimwch oddi ar arfordir Tyddewi ym mis Ebrill. 

Fe wnaeth y ddau, o ardal Caeriw, syrthio oddi ar fwrdd cwch bysgota.

Penderfynodd y cwest fod Daniel wedi marw o ganlyniad i ddamwain, tra bod marwolaeth ei dad o ganlyniad i anffawd. Doedd yr un o'r ddau yn gwisgo siaced achub. 

Cwch
ARCHIE HARRIES

Montero ar gael i'r Elyrch

BBC Camp Lawn

Pentrecelyn: Swyddogion addysg yn ailfeddwl

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion addysg Sir Ddinbych yn argymell y dylai’r cyngor ailfeddwl a pheidio â bwrw mlaen gyda chynlluniau i gau ysgol gynradd Cymraeg ei hiaith.

Bwriad gwreiddiol y cyngor oedd uno Ysgol Pentrecelyn, sydd a 56 o blant, gydag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, sy'n ysgol categori 2 o ran iaith.

Ond penderfynodd yr Uchel Lys nad oedd y cyngor wedi ymgynghori yn llawn ar effaith y penderfyniad ar yr iaith Gymraeg. 

Fe fydd cynghorwyr yn trafod adroddiad y swyddogion addysg yr wythnos nesaf, gan gynnwys cynnig i gadw Pentrecelyn ar agor, ac i godi ysgol newydd ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd. 

Pentrecelyn
Google

Rygbi: Cyhoeddi carfan Cymru v Ariannin

Undeb Rygbi Cymru

Llofruddiaeth Penygroes: 22 mlynedd o garchar

Twitter

Llofruddiaeth Penygroes: Mam yn darllen datganiad

Twitter

Llofruddiaeth Penygroes: Diffynnydd yn 'fwli gormesol'

Twitter

Rhagor gan Dafydd Evans o'r llys:

View more on twitter

Llofruddiaeth Penygroes: Dechrau'r dyfarniad

Twitter

Gohebydd BBC Cymru Dafydd Evans sy'n trydar o Lys y Goron yr Wyddgrug:

View more on twitter

Llofruddiaeth Penygroes: Disgwyl dedfryd

Daily Post

Cymru v Serbia: Anghofio'r grasfa yn Novi Sad?

BBC Camp Lawn

Pwyllgorau'r Cynulliad yn cefnogi adolygiad addysg

BBC Cymru Fyw

Mae dau o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cefnogi cynigion i ddiwygio'r modd y caiff addysg uwch ei ariannu, a chyllid myfyrwyr.

Fe wnaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, a Phwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ystyried canfyddiadau adolygiad annibynnol yr Athro Syr Ian Diamond, ac maen nhw wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i nodi eu barn.

Roedd yr adolygiad yn argymell rhoi terfyn ar grantiau ar gyfer ffioedd dysgu, cyflwyno grant cynhaliaeth sylfaenol o £1000 ar gyfer pob myfyriwr sy'n mynd i brifysgol, a system prawf modd newydd i roi cymorth i fyfyrwyr o gefndiroedd tlotach.

Addysg
BBC

Hwyliwr addawol yn sgwrsio hefo Geraint Lloyd

Geraint Lloyd

BBC Radio Cymru

Ar Radio Cymru neithiwr buodd Geraint Lloyd yn sgwrsio efo Bleddyn Mon, sydd yn aelod o dîm hwylio Ben Ainslie.  

Mae Ben yn hwylio ers ei fod e’n rhyw 6 neu 7 oed, ac yn cystadlu ar draws Prydain ers iddo fod tua 10. 

Roedd Ben Ainslie yr hwyliwr Olympaidd yn awyddus i roi tîm at ei gilydd i gystadlu yn yr Americas Cup, ac fe wahoddwyd Bleddyn i ymuno fel rhan o’r tîm Land Rover BAR sy’n gweithio tuag at ennill y gystadleuaeth honno.  

bleddyn
BBC

Ymchwilio i dwyll honedig mewn coleg

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio i dwyll honedig mewn coleg chweched dosbarth yng Nghaerdydd.

Daw'r ymchwiliad yn Cardiff Sixth Form College ar Heol Casnewydd yn dilyn honiadau sydd wedi eu cyfeirio at yr heddlu. Mae'r Comisiwn Elusennau wedi penodi rheolwr dros dro yn y coleg tra bod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal.