a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn yn ôl am 08:00 bore 'fory, ond cofiwch y bydd ein hafan yn cael ei ddiweddaru yn y cyfamser.  

 2. Cynllun gofal plant

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd chwe awdurdod lleol yn treialu cynllun gofal plant Llywodraeth Cymru.

  O fis Medi nesa', bydd cynghorau Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Abertawe, Blaenau Gwent a Rhondda Cynon Taf yn cynnig hyd at 30 awr o ofal am ddim i blant tair a phedair oed. 

  Plant
 3. Cronfa lansio yn rhannu £50,000 i artistiaid

  BBC Cymru Fyw

  Mae 38 o artistiaid a bandiau o Gymru wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais am fwrsari cerddoriaeth sy’n werth cyfanswm o £50,000 gan y Gronfa Lansio.

  Ymhlith yr artisrtiaid llwyddiannus sy'n derbyn arian i helpu gyda'u gyrfaeoedd ac i ddatblygu eu cerddoriaeth mae Band Pres Llareggub, Ysgol Sul, Cadno a Fleur De Lys

  Crëwyd y Gronfa Lansio fel rhan o gynllun Gorwelion BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes newydd yng Nghymru.

  Bandiau
 4. Cathod wedi eu gwenwyno

  Mae RSPCA Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn adroddiadau fod dwy gath wedi eu gwenwyno yn ardal Pont-Y-Clun yn Rhondda Cynon Taf. 

  Dywed yr RSPCA fod milfeddyg wedi dweud fod ôl anti-freeze yng ngwaed un o'r anifeiliaid. 

  Maen nhw'n dweud y dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â nhw ar 0300 123 8018.

 5. Dirwyo cwmni am dorri rheolau

  Cyngor Sir Ddinbych

  Dywed Cyngor Sir Ddinbych eu bod yn croesawu penderfyniad llys i gosbi cwmni ailgylchu cynnyrch plastig am dorri rheolau gwarchod yr amgylchedd.

  Fe gafodd cwmni Plastecowood ym Modelwyddan ddirwy o £500 a gorchymyn i dalu £11,566 o gostau. 

  Roedd y cwmni hefyd wedi derbyn dirwy o £20,000 gyda £1,729 o gostau mewn achos a gymerwyd gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

  Roedd y cyngor sir wedi derbyn cwynion gan gymdogion am oglau yn dod o leoliad y ffatri.   

 6. Pennaeth newydd y gwasanaeth sifil

  Shan Morgan fydd Ysgrifennydd Parhaol nesaf Llywodraeth Cymru. 

  Yr Ysgrifennydd Parhaol sy'n arwain y gwasanaeth sifil yng Nghymru, ac mae'n gyfrifol am reoli cyllideb Llywodraeth Cymru sy'n £15 biliwn y flwyddyn, ac arwain tua 5,000 o staff. 

  Bydd yn derbyn cyflog sylfaenol o £160,000. 

  Mae'n olynu Syr Derek Jones. 

  Ar hyn o bryd, Ms Morgan yw Dirprwy Gynrychiolydd Parhaol y DU yn UKRep ym Mrwsel.  

  Shan Morgan
 7. Faint o'r gloch yw hi?

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cyrraedd rhestr fer o dri o bobl ar gyfer llais nesa' y cloc llafar. 

  Roedd Verity Giles, sy'n 37, wedi curo nifer o leisiau eraill ar draws Prydain.

  Fei fydd yr enillydd terfynol yn cael ei gyhoeddi ar raglen y One Show ar y BBC heno.

  Verity Giles
 8. Pudsey yn dychwelyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r paratoadau yn mynd rhagddynt ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen y BBC sy'n cael ei gynnal ar ddydd Gwener 18 Tachwedd. 

  Video content

  Video caption: Pudsey'n cael ei godi tu fas i ganolfan y BBC yn Llandaf
 9. Amos i gael llawdriniaeth

  ITV Cymru

  Dywed y Dreigiau nad oes disgwyl i'r agellwr Hallam Amos chwarae eto tan y flwyddyn newydd, yn ôl ITV Wales.

  Fe wnaeth o anafu ei ysgwydd wrth i Gymru golli yn erbyn Awstralia y penwythnos diwethaf. Fe fydd Amos yn cael llawdriniaeth yr wythnos nesaf.   

  Hallam Amos
 10. Cynnig rôl i Gymru wrth drafod telerau Brexit

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymru wedi cael cynnig i helpu yn y broses o lunio safbwynt y DU yn y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd.

  Mae fforwm Brexit, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o lywodraethau San Steffan, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, wedi cwrdd ddydd Mercher.

  Yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford oedd yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn y trafodaethau.

  UE Cymru
 11. Dau benodiad i Tîm Cymru

  Athletau, BBC Cymru

  Mae Tîm Cymru wedi cyhoeddi dau benodiad arall i ymuno â'r uwch dîm reoli a fydd yn arwain atheltwyr Cymru i Gemau'r Gymanwlad ar Arfordir Aur Awstralia yn 2018.

  Mae Ashleigh Crowter wedi ei benodi'n Rheolwr Tîm Cyffredinol gyda chyfrifoldeb dros gyfathrebu, a Gerwyn Owen yn Rheolwr Tîm Cyffredinol yn gyfrifol am berfformiad. Bydd Gerwyn hefyd yn cyflawni rôl ychwanegol fel Chef de Mission cynorthwyol.     

 12. Ailagor adeilad llys

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r adeilad oedd yn gartref i Ynadon Sir Y Fflint ym Mhrestatyn wedi ei ailagor ei ddrysau ar ôl cael ei gau yn gynharach eleni.

  Cafodd gwaith yr ynadon ei symud i Landudno a'r Wyddgrug, tra bod yr adeilad ar ei newydd wedd yn delio gydag achosion y llys sirol a thribiwnlysoedd.   

  Prestatyn
 13. Prynhawn sych a noson oer i ddod

  Tywydd, BBC Cymru

  Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad weddill y prynhawn, ond mi fydd ‘na rai cawodydd ynysig – rhai ohonyn nhw'n drwm, a pheth cenllysg yn bosib mewn mannau hefyd. Mi fydd hi’n noson sych ac oer i’r rhan fwyaf a'r tymheredd yn syrthio i 2C ar ei isaf.

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 14. Post update

  South Wales Evening Post

  Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi rhyddhau lluniau fideo ar ôl i feddyg gael ei ddallu dros dro wrth i rywun anelu golau laser wrth i hofrennydd hedfan uwchben Abertawe, meddai'r South Wales Evening Post. 

  Mae pennaeth Awmbiwlans Awyr Cymru, Angela Hughes, wedi condemnio’r sawl oedd yn gyfrifol gan ddweud y gallai'r canlyniadau wedi bod yn hynod ddifrifol. 

  View more on twitter
 15. Agor Cae Coffa Cymru yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae safle er cof am filwyr Prydeinig fu farw ers y Rhyfel Byd Cyntaf wedi agor yng Nghastell Caerdydd.

  Mae mwy na 10,000 o gofebau a theyrngedau wedi eu gosod yng Nghae Coffa Cenedlaethol Cymru, fydd ar agor hyd at 19 Tachwedd.

  Mae 2016 hefyd yn ganrif ers Brwydr Coedwig Mametz yn y Somme.

  cae coffa
 16. Apêl wedi digwyddiad yng Nghaerdydd

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De yn ymchwilio ar ôl i ddynes gael ei llusgo ar hyd ffordd wrth i rywun geisio dwyn ei char yn ardal Sblot, Caerdydd ar 7 Tachwedd.

  Cafodd ei llusgo tua 20 metr cyn i'r lleidr ddianc gyda'r car, ac fe gafodd y ddynes fan anafiadau i'w breichiau a'i choesau. 

  Dylai unrhyw un a welodd y digwyddiad gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

  Heddlu
 17. Gwatwar polau piniwn

  Cyngor Sir Gaerfyrddin

  Yn ystod sesiwn lawn Cyngor Sir Gâr, fe ddywedodd y Cynghorydd Colin Evans, y byddai ei "border terrier Burty wedi gwneud gwell job na'r cwmniau polau piniwn" wrth geisio darogan canlyniad etholiad yr Unol Daleithiau!