a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Eira tua'r Berwyn?

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â'r manylion diweddaraf am y tywydd heno, gyda disgwyl eira mewn rhai mannau.

"Bydd tipyn o ias am weddill y diwrnod, ac wrth i fand o law ledu o'r gorllewin, mae'n debyg o droi'n eira ar fynyddoedd y Berwyn heno.

"Mae'n bosib y bydd rhywfaint o eira mewn mannau is hefyd, ond wrth i'r gwynt gryfhau, ac oherwydd noson digon gwlyb i'r rhan fwyaf ohonom ni, fydd hi ddim yn rhewi heno. Y tymheredd tua 10C i'r mwyafrif."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cymeradwyo canolfan iechyd gwerth £2m

BBC Wales News

Mae canolfan iechyd gwerth £2m yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Abertawe wedi cael ei gymeradwyo, wyth mlynedd wedi iddo gael ei nodi fel "blaenoriaeth".

Bydd y ganolfan cael ei adeiladu ar safle'r feddygfa bresennol ar Heol Pen y Graig yn ardal Mayhill.

Dywedodd y cyngor y byddai'r ganolfan yn "trawsnewid gofal iechyd a chymdeithasol i filoedd".

Canolfan iechyd
Cyngor Abertawe

Dedfrydu dyn am neges am saethu Leanne Wood

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 27 oed o Bort Talbot wedi cael ei ddedfrydu i 12 mis o orchymyn cymunedol ar ôl pledio'n euog i anfon neges Twitter maleisus at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Clywodd Llys Ynadon Abertawe bod Ross Hookings wedi trydar y neges: "Er, trueni na wnaeth rhywun yn saethu Leanne Wood."

Dywedodd yr erlyniad bod Ms Wood wedi gweld y neges a'i fod wedi ei phoeni hi am y cafodd ei yrru llai na phythefnos wedi i AS Llafur, Jo Cox gael ei saethu'n farw.

Leanne Wood
Getty Images

Cymraes yn y jyngl

ITV

Mae ITV wedi cyhoeddi pa sêr fydd yn teithio i'r jyngl i ymddangos yn y gyfres nesaf o I'm a Celebrity Get Me Out of Here, ac mae'r Gymraes Carol Vorderman yn eu plith.

Mae'r enwogion eleni yn cynnwys model, pêl-droediwr, dawnsiwr, enillydd medal aur Olympaidd, ynghyd â'r mathemategydd o Brestatyn, a bydd y gyfres yn dechrau nos Sul.

Carol Vorderman
ITV

Sut mae bod yn Gymraes?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Beth yw hunaniaeth genedlaethol ac oes modd ei newid?

Dyma gwestiwn ofynnodd Jana Romanova, artist o Rwsia, wrth iddi dreulio amser yn gweithio ar brosiect yng Nghymru.

Bu Jana yn rhannu ei hargraffiadau a rhai o'r lluniau dynnodd hi gyda Cymru Fyw.

Jana
BBC

Cwest: Marw wrth geisio croesi'r ffordd

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed sut y cafodd disgybl ysgol ei ladd ar ôl cael ei daro gan feic modur wrth iddo geisio croesi'r ffordd.

Roedd Rhys Rubery, 16 oed o Bencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr, ar ei ffordd adref ar ôl diwrnod ar y traeth gyda'i ffrindiau pan gafodd ei daro.

Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ond bu farw'r diwrnod canlynol o anafiadau difrifol i'w ymennydd.

Rhys Rubery
BBC

Cystadleuaeth 7 bob ochr mwyaf i ysgolion Cymru

Urdd Gobaith Cymru

Mae'r Urdd ac Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi'r gystadleuaeth 7 bob ochr mwyaf erioed i ysgolion yng Nghymru.

Gyda disgwyl 3,000 o chwaraewyr a 50 o ddyfarnwyr dros 3 diwrnod, fe wnaeth y ddau fudiad gyhoeddi heddiw mai'r Gystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr Genedlaethol i Ysgolion Cymru, Pencoed 2017 fydd yr un mwyaf erioed i'w chynnal yng Nghymru.

Bydd y gystadleuaeth, fydd y cael ei chynnal rhwng 4-6 Ebrill 2017 yn agored i dimau o unrhyw ysgol uwchradd a choleg addysg bellach yng Nghymru.

Pryder am gorff treftadaeth yn 'ddi-sail'

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod pryderon ynglŷn â chreu corff treftadaeth newydd yn "ddi-sail".

Yn ôl yr Ysgrifennydd Economi Ken Skates, bydd Cymru Hanesyddol yn annog cydweithio gwell ac yn denu mwy o fuddsoddiad.

Ond mae rhai enwau dylanwadol yn y sector wedi rhybuddio y bydd y corff newydd yn tanseilio annibyniaeth Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.

Amgueddfa Cymru
BBC

Darganfod tylluan fawr yn Aberdâr

RSPCA Cymru

Mae ymchwiliad wedi caei lansio ar ôl i dylluan fawr Ewropeaidd gael ei darganfod gan aelod o’r cyhoedd yn Aberdâr.

Dywedodd swyddog o’r RSPCA bod gan yr aderyn ddolen ar ei goes, ond nad yw wedi cael ei gofrestru.

Maen nhw'n credu ei bod yn anifail anwes felly mae swyddogion yn apelio am wybodaeth er mwyn dod o hyd i’w berchennog.

Tylluan
RSPCA

Ymgynghoriad ar gau chweched ddosbarth

Cyngor Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi cytuno i ddechrau ymgynghoriad ar gau'r chweched ddosbarth yn Ysgol Rhiwabon.

Clywodd aelodau'r bwrdd gweithredol bod niferoedd wedi gostwng o 102 yn 2009 i 70 yn 2016, gyda mwy o ddisgyblion nawr yn dewis symud i Goleg Cambria ar gyfer eu haddysg ôl-16.

Dywedodd gorff llywodraethol yr ysgol eu bod yn cefnogi'r ymgynghoriad.

Ysgol Rhiwabon
Google

Agor cwest i farwolaeth Eifion Gwynne

BBC Cymru Fyw

Cafodd cwest ei agor heddiw gan brif grwner Ceredigion i farwolaeth trydanwr 41 oed o Aberystwyth fu farw yn Sbaen fis diwethaf.

Bu farw Eifion Gwynne yn ysbyty Costa Del Sol, Marbella ar 22 Hydref yn dilyn gwrthdrawiad ffordd. Roedd Eifion, oedd yn briod â thri o blant, yn adnabyddus yn yr ardal ac wedi chwarae i glybiau rygbi Aberystwyth a Llanymddyfri.

Cafodd y cwest ei ohirio a bydd gwrandawiad arall yn cael ei gynnal maes o law. Bydd ei angladd yn cael ei chynnal yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth, ddydd Sadwrn.

Eifion Gwynne
BBC

Perygl deddf Godwin

Blog

Mae blog Anffyddiaeth yn trafod y peryg o drîn deddf Godwin fel jôc yng nghyd-destun etholiad America.

Deddf Godwin yw'r rheol sy'n dweud fod unrhyw ddadl ar wefan cymdeithasol ar ryw adeg mynd i gyfeirio at y Natsïaid.

Mae'r peth wedi datblygu'n dipyn o jôc, ond mae'r blogiwr yn dadlau fod yna achlysuron pan fod y dadleuon, a'r pob sydd yn dadlau, wirioneddol yn haeddu'r label.

Galw i wneud rheoliadau'r UE yn gyfraith

BBC Wales News

Dylai holl reoliadau'r Undeb Ewropeaidd gael ei wneud yn gyfraith yng Nghymru i atal San Steffan rhag cymryd pwerau 'nôl o Fae Caerdydd, yn ôl Plaid Cymru.

Byddai Mesur Dilyniant yr UE yng Nghymru yn diogelu pwerau rhag cael eu tynnu 'nôl i ddwylo Llywodraeth y DU, meddai'r AC Steffan Lewis.

Dywedodd ei bod yn "hanfodol" i economi Cymru i "gadw Cymru yn gydnaws â rheoliadau’r UE". 

Steffan Lewis
BBC

Pedwar diwrnod i fynd!

Seren y we

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae ganddo 8.5 miliwn o ddilynwyr Facebook, ac mae 3 biliwn yn gwylio ei fideos pob mis.

Ond pwy yw Ben Phillips?

O bosib y Cymro mwyaf enwog dydych chi erioed wedi clywed amdano.

Ben ag Elliot
BBC

Penodi cadeirydd bwrdd National Theatre Wales

National Theatre Wales

Mae National Theatre Wales wedi cyhoeddi mai Clive Jones fydd cadeirydd newydd ei bwrdd, wedi i Phil George adael i fod yn gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru ym mis Ebrill.

Cafodd Mr Jones ei eni yn Llanfrechfa ger Pont-y-pŵl, ac fe gafodd ei fagu yng nghymoedd Ebwy a Sirhywi cyn symud ymlaen i astudio gradd yn Ysgol Economeg Llundain.

Ers hynny mae wedi bod yn rhan o'r byd darlledu am 39 mlynedd, ac roedd yn brif weithredwr Newyddion a Rhanbarthau ITV nes 2007.

Clive Jones
National Theatre Wales

Arlwy Arlywyddol Radio Cymru Mwy

Radio Cymru Mwy

Ar Radio Cymru Mwy, mae cyfle i chi wrando eto ar ddewisiadau cerddorol y sylwebwyr gwleidyddol Vaughan Roderick ac Elliw Gwawr.

Mae'r ddau wedi paratoi dwy raglen gyda'u dewis nhw o gerddoriaeth i chi gael mwynhau tra bod America'n dewis Arlywydd newydd. 

Vaughan
BBC
Elliw
BBC

Problem pont yn achosi oedi ar y trenau

Teithio BBC Cymru

Ar y rheilffyrdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae bron i awr o oedi ar Drenau Arriva Cymru a First Great Western, rhwng Pen-y-bont a Chanol Caerdydd.

'Dyw'r trenau ddim yn stopio ym Mhencoed, Llanharan na Phontyclun, oherwydd problem ar bont.

Darganfod mwnci mewn cyflwr difrifol

BBC Cymru Fyw

Mae'r RSPCA yn apelio am wybodaeth wedi i fwnci marmoset gael ei ganfod yng Nghasnewydd ddydd Sul.

Fe ddaeth aelod o'r cyhoedd o hyd i'r mwnci mewn man cyhoeddus ar Stryd James yng Nghasnewydd.

Yn ôl yr elusen, roedd gan y creadur anafiadau i'w gynffon a'i belfis ac yn denau iawn. Ar ôl iddo gael ei archwilio gan filfeddyg, fe benderfynwyd rhoi'r anifail i gysgu.

Mwnci
RSPCA

Dim apêl yn erbyn penderfyniad estraddodi

BBC Wales News

Mae dyn o Sir y Fflint wnaeth ennill ei frwydr yn erbyn cael ei estraddodi i wlad Groeg am drosedd y mae'n mynnu nad yw'n gyfrifol amdano, wedi cael gwybod na fydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn apelio yn erbyn y penderfyniad.

Roedd Paul Wright, 34, ar wyliau ar ynys Crete yn 2003 pan oedd yn deithiwr mewn car fu mewn gwrthdrawiad, meddai.

Cafodd ei arestio ym mis Mawrth ar ôl ei gael yn euog yn ei absenoldeb gan lys yng Ngroeg o yrru'n wyllt mewn car oedd wedi'i ddwyn ac achosi difrod troseddol.

Paul Wright
BBC

Amddiffynnwr Casnewydd yn gwadu brathu

BBC Sport Wales

Mae un o chwaraewyr pêl-droed Casnewydd yn apelio ar ôl cael ei wahardd rhag chwarae yn dilyn honiad ei fod wedi brathu chwaraewr arall.

Cafodd yr amddiffynnwr Paul Bignot ddirwy o £600 a rhybudd wedi'r digwyddiad mewn gêm yn erbyn Cheltenham ym mis Medi.

Roedd hefyd wedi cael ei wahardd rhag chwarae chwech o gemau ond mae'r penderfyniad hwnnw wedi ei ohirio am ei fod wedi apelio.

Paul Bignot
Huw Evans Picture Agency

Y diweddaraf o'r Cynulliad

Senedd Fyw

Mae'r cyfarfod llawn yn y Cynulliad wedi dechrau a Senedd Fyw yn dod a'r diweddaraf o'r siambr i chi.

Cliciwch yma i weld mwy.

Siambr
BBC

Achos Penygroes: Cyfaill yn rhybuddio dynes fu farw

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed fod ffrind i ddynes gafodd ei llofruddio gan ei chyn bartner wedi ei rhybuddio fod angen iddi ei adael.

Mae David Nicholas Davies, 25 oed, wedi cyfaddef llofruddio Emma Louise Baum yn ei chartref ym Mhenygroes ym mis Gorffennaf.

Dywedodd ffrind i Ms Baum, Mairaed Kelly, nad oedd hi am adael Mr Davies gan ei bod yn ofni y byddai'n crogi ei hun. 

Trydaneiddio 'ar amser' yng Nghymru

BBC Wales News

Bydd trenau trydanol yn dechrau gweithredu rhwng Caerdydd a Llundain ar amser yn 2019, yn ôl gweinidog, er bod gwaith wedi cael ei ohirio ar reilffyrdd eraill.

Mae'r gwaith o drydaneiddio llwybrau ger Bryste, Rhydychen a Berkshire nawr wedi'i ohirio.

Dywedodd y gweinidog sy'n gyfrifol am y rheilffyrdd, Paul Maynard, y byddai hyn yn rhyddhau arian i "ddarparu mwy o fuddion i deithwyr", gan ychwanegu na fyddai Cymru'n wynebu oedi.

Trên
GWR

Glaw ar y ffordd ond eira'n bosib

Tywydd, BBC Cymru

Bydd glaw yn symud o'r gorllewin yn ystod y prynhawn a bydd y gwyntoedd yn cryfhau, gan wneud iddi deimlo'n llawer oerach na'r 6C fydd ar y thermomedr.

Mae rhybudd melyn am eira mewn grym ar gyfer ardaloedd yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Amos allan, Giles i mewn i Gymru

Dim lwc i dimau rygbi na phêl-droed Cymru gydag anafiadau yr wythnos yma!

Y newyddion diweddaraf yw bod Hallam Amos wedi cael ei ryddhau o'r garfan, gydag asgellwr 18 oed y Gweilch, Keelan Giles yn cymryd ei le ar ôl creu cryn dipyn o argraff i'r rhanbarth yn yr wythnosau diwethaf.

View more on twitter

Ond dim ond mis Tachwedd yw hi!

Cwmni fferyllol yn creu 50 o swyddi

BBC Cymru Fyw

Bydd cwmni fferyllol yn Wrecsam yn creu hyd at 50 o swyddi newydd gyda buddsoddiad gwerth £10m.

Mae Wockhardt, sy'n darparu meddyginiaethau fel inswlin i'r Gwasanaeth Iechyd, yn adeiladu cyfleuster gwneud a phrofi nwyddau yn ei ffatri yn Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam.

Mae'r cwmni o India eisoes yn cyflogi 380 o weithwyr ar y safle.

Wockhardt
Google

Cyhoeddiad ar gynllun peilot gofal plant

BBC Wales News

Bydd cynghorau sy'n cymryd rhan mewn cynllun peilot gofal plant am ddim yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach heddiw.

Mae gweinidogion Cymru yn bwriadu cynnig 30 awr o ofal plant am ddim i rieni plant tair a phedair oed am 48 wythnos y flwyddyn.

Bydd arbrawf mewn rhai cynghorau o hydref 2017, cyn i'r cynllun gael ei roi ar waith ar gyfer gweddill y wlad.

Plentyn
BBC

Montero i weld arbenigwr wedi anaf

Cyngor Môn yn chwilio am £3m o doriadau

BBC Cymru Fyw

Gallai Cyngor Ynys Môn orfod gwneud toriadau o £3m a chynyddu treth y cyngor 3% er mwyn "ymdrechu i gydbwyso cyllideb heriol dros ben".

Er bod yr awdurdod yn disgwyl cael setliad ychydig gwell gan Lywodraeth Cymru yn ystod 2017/18, dywedodd Pennaeth Adnoddau Môn, Marc Jones, wrth aelodau na fyddai'r "swm bychan" o arian ychwanegol yn cyfarfod â nifer o ofynion a galwadau newydd ar y cyngor.

Bydd y rhain yn cynnwys cynnydd mewn chwyddiant, cynnydd yn nifer y plant mewn gofal, treth prentisiaeth newydd a chostau staff cynyddol.

Cyngor Môn
Google

Awgrymu creu ardal fenter i'r cymoedd

BBC Wales News

Mewn adroddiad am dlodi, mae dwy felin drafod wedi awgrymu creu ardal fenter ar draws cymoedd de Cymru.

Dywedodd sefydliadau Bevan a Rowntree bod effaith tlodi yn costio £3.6bn i wasanaethau cyhoeddus pob blwyddyn.

Y gred yw bod 700,000 o bobl wedi cael eu heffeithio gan dlodi yng Nghymru rhwng 2012 a 2015, sy'n 23% o'r boblogaeth.

Cymoedd
BBC

Symud gŵyl Gymraeg Tafwyl yn 2017?

Golwg 360

Yn ôl Golwg360, mae Menter Caerdydd wedi dweud ei fod yn ystyried symud gŵyl Gymraeg Tafwyl o ganol dinas Caerdydd i Gaeau Pontcanna yn 2017, gan fod digwyddiad arall yn cael ei gynnal yr un penwythnos.

tafwyl
BBC

Cytundeb newydd i Ben Woodburn yn Lerpwl

Galw am fwy o rôl i therapyddion

BBC Cymru Fyw

Gallai miloedd o ddyddiau mewn gwlâu ysbyty gael eu harbed pe bai therapyddion galwedigaethol yn cael ei defnyddio'n fwy aml i helpu cleifion, yn ôl adroddiad.

Dywedodd Coleg y Therapyddion Galwedigaethol y gallai hynny leihau nifer y cleifion sydd ddim angen bod yno, yn ogystal â'r oedi wrth ryddhau cleifion.

Mae cynllun peilot mewn ysbyty yng Nghaerdydd wedi arbed mwy na 15,000 o ddyddiau mewn gwlâu ysbytai mewn blwyddyn, gan arbed bron i £1m.

Gwely ysbyty
PA

Gohirio penderfyniad ysgolion Dyffryn Aeron

Côr Y Traeth yn dod i ben

BBC Cymru Fyw

Ar ôl 47 o flynyddoedd, bydd un o gorau meibion enwocaf Cymru - Côr Y Traeth o Ynys Môn - yn canu am y tro olaf ddechrau Rhagfyr.

Maen nhw wedi penderfynu rhoi'r gorau iddi oherwydd eu bod wedi methu â denu arweinydd sy'n siarad Cymraeg, ac am nad oes 'na bobl ifanc yn ymuno â'r côr.

Fe fydd Côr Y Traeth yn cael eu clywed am y tro olaf yng Nghapel Rhos Y Gad, Llanfairpwll, 3 Rhagfyr.

Côr y Traeth yn dod i ben ar ôl 47 mlynedd

Clinton neu Trump? Yr ymgyrch bron ar ben

BBC Cymru Fyw

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r ymgyrch i ddod o hyd i arlywydd bron ar ben, gydag Americanwyr ar draws y wlad yn bwrw eu pleidlais dros Hillary Clinton a Donald Trump heddiw.

Mae wedi bod yn ymgyrch brwnt a chas, ac mae nifer wedi 'laru erbyn hyn ar yr holl gecru. Ond mae pryder hefyd beth fydd yn digwydd yn America os na fydd yr ymgeisydd maen nhw yn ei gefnogi yn cael ei ddewis.

Mae'r teimladau yma yn cael eu rhannu gan nifer o'r Cymry sydd bellach yn galw America'n gartref, a gohebydd Newyddion 9, Sian Jones fu'n eu holi am yr ymgyrch a'r canlyniad posib.

Trump a Clinton
BBC