a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Marwolaeth ddamweiniol

BBC Cymru Fyw

Fe gafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi ar bensiynwr oedd yn dioddef o ddementia ac a fu farw ar ôl cerdded allan o ward ysbyty.

Clywodd cwest fod Iris Hughes, 80 oed, wedi cerdded allan o Ysbyty Wrecsam Maelor ar 29 Medi. 

Daeth i'r amlwg y diwrnod canlynol ei bod wedi syrthio yn y maes parcio a bod hyn wedi achosi gwaedlif ar yr ymennydd.

Dywedodd y crwner fod hwn yn fater difrifol ac "na ddylid caniatáu i hyn ddigwydd eto." 

Cau barics yn Sir Benfro

BBC Cymru Fyw

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyhoeddi eu bod hefyd yn bwriadu cau Barics Cawdor, ym Mreudeth Sir Benfro, cartref catrawd y Signalau, erbyn 2024. 

Cau barics Aberhonddu

BBC Cymru Fyw

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn newydd gyhoeddi eu bod yn bwriadu cau eu barics yn nhref Aberhonddu yn 2027.

Y barics yw pencadlys presennol y fyddin yng Nghymru. 

Dyw'r penderfyniad ddim yn effeithio safleoedd y fyddin ym Mhont Senni a Dering Lines.

Mae'r AS Ceidwadol lleol Chris Davies wedi condemnio'r penderfyniad gan ddweud y gallai olygu colli 180 o swyddi. 

Aberhonddu
Derek Harper

Sych ar y cyfan

Twitter

Agor cwest i farwolaeth pensiynwr

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i farwolaeth pensiynwr yn Llandrillo yn Rhos, Sir Conwy, ar ôl i'w gar fod mewn gwrthdrawiad a bws. 

Bu farw Gwyn Cunliffe Jones, 77 o Hen Golwyn o'i anafiadau yn Ysbyty Glan Clwyd, yn dilyn y ddamwain ym mis Medi. 

Ysbyty Glan Clwyd
bbc

Euog o dwyllo

Daily Post

Mae dyn wedi cael carchar gohiriedig o chwe mis am geisio twyllo ei gwmni yswiriant yn dilyn damwain mewn maes parcio Co-op ar Lannau Dyfrdwy, meddai'r Daily Post.

Clywodd Ynadon yr Wyddgrug fod James Young, 33 oed, o ardal Sandycroft wedi ceisio hawlio am anafiadau i ddau oedolyn a thri phlentyn y dilyn man wrthdrawiad.

Ond roedd camera'r siop yn dangos mai dim ond dau blentyn oedd yn y car ar y pryd. 

Richard Elfyn, y goron a Lloyd George

BBC Cymru Fyw

Mae dipyn o son wedi bod am gyfres ‘The Crown’ ddechreuodd ar Netflix ddydd Gwener 4 Tachwedd. 

Un o’r actorion sydd yn y gyfres ydy’r Cymro Richard Elfyn.

Mae o ar daith ddiwedd yr wythnos yma yn Abertawe a Gartholwg ac yn chwarae rhan Lloyd George yn y ddrama The Wizard, The Goat and the Man Who Won the War.

Elfyn
BBC
Richard Elfyn yn chwarae rhan y Prif Weinidog o Lanystumdwy

Damwain ar draeth

Western Telegraph

Dywed y Western Telegraph fod y gwasanaethau brys wedi eu galw i draeth ger Saundersfoot yn Sir Benfro ar ôl adroddiadau fod dynes wedi syrthio oddi ar geffyl. 

Dywed Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fod y ddynes wedi ei chludo i ysbyty Llwynhelyg ond nad oedd ei hanafiadau yn rhai difrifol.

Enwebu ar gyfer Medal Syr Thomas Parry-Williams

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwirfoddoli i helpu pobl ifanc am flynyddoedd lawer rywle yng Nghymru? Hoffech chi enwebu rhywun sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yn eich hardal leol?

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Medal Goffa Syr Thomas Parry-Williams, ac mae angen derbyn gwybodaeth am unrhyw un sy’n gymwys erbyn diwedd y mis.

Gallwch gael ffurflen ar wefan yr Eisteddfod.

Trafod dyfodol rhanbarth y brifddinas

Click on Wales

Ar y wefan Click on Wales mae blog gan Geraint Talfan Davies, cyn gadeirydd Sefydliad Materion Cymreig, yn trafod dyfodol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac sut y gellir sicrhau llwyddiant. 

caerdydd
BBC

Cosb am gasglu cocos yn anghyfreithlon

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi gorchymyn fod dyn o'r gogledd yn gorfod talu £68,000 i goffrau'r wlad, sef arian a enillodd drwy drosedd.

Roedd Christopher Mossman, 48, o Fagillt eisoes wedi ei ddedfrydu i 18 mis o garchar gohiriedig am drefnu gangiau i gasglu cocos yn anghyfreithlon ar Lannau Dyfrdwy.

Amddiffynwr Casnewydd i wynebu gwaharddiad?

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd y gallai amddiffynwr Casnewydd, Paul Bignot, wynebu hyd at chwe mis o waharddiad o bêl-droed yn dilyn digwyddiad mewn gêm yn erbyn Cheltenham Town.

Fe ddigwyddodd y digwyddiad ar Rodney Parade ar 10 Medi, ond dydi'r manylion heb eu cyhoeddi eto.

bignot
bbc

Llofruddiaeth Y Rhyl: Trywanu i farwolaeth

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest i farwolaeth Mark Roy Mason mewn maes parcio yn Y Rhyl ei fod wedi marw o anafiadau trywanu.

Mae pedwar dyn o Lerpwl wedi ymddangos gerbron llys ar gyhuddiad o'i lofruddio ar 27 Hydref, a bydd yr achos yn eu herbyn yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf.

Pwy sy'n 'fewnfudwyr'?

Prifysgol Caerdydd

Yn ei flog heddiw mae'r Athro Roger Scully yn trafod ymchwil sy'n trafod pwy mae pobl Cymru yn eu hystyried fel mewnfudwyr

Mae Roger Scully yn gofyn a yw Saeson, Pwyliaid a Gwyddelod yn cael eu gweld fel mewnfudwyr yng Nghymru.

Scully
BBC
Yr Athro Roger Scully

Tref yn elwa o ras feics

Cyngor Ceredigion

Fe wnaeth ras feicio ddod a hwb economaidd o £300,000 i dre Aberystwyth yn ôl adroddiad ar gyfer Cyngor Ceredigion. 

Ym mis Mai fe wnaeth y dref gynnal cymal o ras Pearl Izumi UK ac mae cabinet y sir wrthi'n ystyried a ddylid gwario £66,000 er mwyn cynnal y ras yn 2017. 

Cymru i fod yn ganolfan trwsio awyrennau newydd F35

BBC Cymru Fyw

Bydd awyrennau F35 o dros Ewrop yn cael eu cynnal a'u cadw yng ngogledd Cymru yn y dyfodol, ar ôl i'r DU gael ei ddewis fel canolfan drwsio ac atgyweirio.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyhoeddi y bydd yr awyrennau, sy'n cael eu hadeiladu gan gwmni Lockheed Martin, yn cael eu trwsio yn Sealand, Sir y Fflint.

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn y byddai'r cytundeb yn sicrhau miliynau o bunnoedd i'r diwydiant amddiffyn ac yn creu a chynnal miloedd o swyddi.

F35
Crown Copyright

Plaid yn galw am fwy o eglurdeb

BBC Wales News

Mae angen mwy o eglurdeb ar beth yn union yw oblygiadau Brexit ar gyfer lywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd yn ôl Plaid Cymru, medd gwefan BBC Wales News. 

Dywed Leanne Wood bod ei phlaid yn derbyn canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond ychwanegodd na wnaeth unrhyw ran o'r DU bleidleisio dros Brexit "caled".

Mewn erthygl yn y Times dywed Ms Wood na ddylai Llywodraeth Cymru "eistedd yn ôl a gadael i Brexit ddilyn ei lwybr".

Lian Wood
BBC

Dau enw ychwanegol i garfan rygbi Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae enwau Cory Allen a Tomos Williams wedi cael eu hychwanegu i garfan rygbi Cymru ar gyfer y gêm yn erbyn Ariannin ddydd Sadwrn nesaf.

Bydd y ddau i mewn yn lle Rhys Webb a Tyler Morgan oherwydd anafiadau i'r ddau yna. Dyw Williams heb ennill cap hyd yma.

cory allen
Huw Evans Picture Agency

Teulu Eifion Gwynne yn gwneud apêl am le mewn mynwent

BBC Cymru Fyw

Mae teulu a ffrindiau chwaraewr rygbi fu farw yn Sbaen wedi gwneud apêl er mwyn ceisio sicrhau lle mewn mynwent.

Bu farw Eifion Gwynne, 41, ar ôl cael ei daro gan gar fis diwethaf.

Roedd y trydanwr, oedd yn briod â thri o blant, yn adnabyddus yn yr ardal ac wedi chwarae i glybiau rygbi Aberystwyth a Llanymddyfri.

eifion
Llun teulu

'Ddim yn ddigon da'

Twitter

Hyfforddwr amddiffyn rygbi Cymru Shaun Edwards yn dweud nad oedd perfformiad dydd Sadwrn yn ddigon da - dim byd dadleuol i ddweud felly!

View more on twitter

Tybed wnaiff hyn unrhyw wahaniaeth?

Twitter

Castell ar restr fer

BBC Cymru Fyw

Mae Castell Harlech ar restr fer ar gyfer gwobr am y cynllun peirianneg sifil mwyaf poblogaidd ym Mhrydain.

Canolfan Ymwelwyr y Castell a'r bont droed fydd yn cynrychioli Cymru ar gyfer y wobr Brydeinig gydag 11 o brosiectau eraill yn cystadlu yn eu herbyn.

Fe fydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi fis Ionawr.

Harlech
CADW

Gwaith enfawr i ogledd Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyhoeddi y bydd gwaith cynnal a chadw ar awyrennau rhyfel yr F-35 yn cael ei wneud yng ngogledd Cymru. Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns y bydd hyn yn arwain at fuddsoddiad o filiynau o bunnoedd i economi'r rhanbarth.

F-35
Crown Copyright

Pleidleisiwch am Hyfforddwr y Flwyddyn

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae'r bleidlais gyhoeddus wedi agor ar wefan FIFA am hyfforddwr dynion y flwyddyn. Ar y rhestr fer mae Chris Coleman, hyfforddwr Cymru, ond wrth gwrs eich penderfyniad chi yw'r bleidlais!

coleman
BBC Sport

Apêl am ddyn ar goll

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i Jerome Hughes sydd wedi bod ar goll o'i gartref yn Abertawe ers 11:00, 6 Tachwedd.

Mae gan Mr Hughes, sy'n 48 oed, wallt brown ac mae'n 5'7" o daldra. 

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1600430715.

Agor gwrandawiad llofruddiaeth Penygroes

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed fod dyn oedd wedi lladd ei gyn bartner wedi sefyll a gwylio tra roedd mam y ddynes wedi ceisio achub ei bywyd.

Mae David Nicholas Davies, 25 oed, wedi cyfaddef iddo lofruddio Emma Louise Baum yn ei chartref ym Mhenygroes ym mis Gorffennaf eleni.

Mae gwrandawiad yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Yr Wyddgrug i edrych ar ei gymhelliad dros lofruddio, ac os oedd ganddo hanes o fygwth ei gyn bartner. Bydd y materion hyn yn effeithio ar hyd ei ddedfryd.

Emma Louise Baum
Llun Teulu

Ateb y Galw: Julian Lewis Jones

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yr actor Julian Lewis Jones sy'n Ateb y Galw gan BBC Cymru Fyw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Mark Lewis Jones yr wythnos diwethaf.

julian
BBC

Camera yn dal dyn y 'cythraul gyrru'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn gafodd ei ddal ar gamera car ei hun mewn achos o 'gythraul gyrru' wedi ei wahardd rhag gyrru am 18 mis. 

Roedd Nigel Camplin, 55, wedi dilyn car BMW Colin Evans am bedair milltir. Fe gafodd ei ddal ar ei gamera yn goryrru, yn rhegi ac yn bygwth y gyrrwr arall.

Fe wnaeth Camplin bledio'n euog i yrru'n beryglus, ac yn ogystal â'i wahardd rhag gyrru cafodd ddedfryd o garchar gohiriedig o wyth mis, a gorchymyn i wneud 150 o waith di-dâl yn y gymuned.

Cadarnhad gan GBD

Twitter

Pryder am fanc Tesco

Golwg 360

Fe ddywed Golwg 360 bod dynes o Gasnewydd yn dweud ei bod yn poeni’n fawr am fwydo ei phump o blant yr wythnos hon, wedi i Tesco rewi ei chyfrif banc.

Ar hyn o bryd mae Banc Tesco yn cynnal ymchwiliad ar ôl i arian gael ei gymryd o gyfrifon 20,000 o gwsmeriaid mewn ymosodiad gan hacwyr dros y penwythnos.

Ben Davies allan o garfan Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r amddiffynnwr Ben Davies wedi gorfod tynnu nôl o garfan Cymru i wynebu Serbia oherwydd anaf.

Fe fethodd Davies gêm Tottenham Hotspur dros y penwythnos gydag anaf i'w ffêr, a fydd e ddim yn holliach erbyn yr ornest yng ngrŵp rhagbrofol Cwpan y Byd.

Ben Davies
Getty Images

Gwaredu sbwriel anghyfreithlon

Cyngor Casnewydd

Mae Cyngor Casnewydd wedi cyhoeddi fod swyddogion yr amgylchedd wedi gorfod symud dros 50 tunnell o sbwriel oedd wedi ei waredu yn anghyfreithlon mewn amryw safleoedd yn y sir dros gyfnod o dri mis.

Dywedodd llefarydd fod 35 o lythyrau rhybudd wedi eu hanfon at bobl sydd wedi methu â gwaredu eu sbwriel mewn modd cyfreithlon.

Sbwriel
BBC

Cosbau llym am ffonio a gyrru

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwyr wedi cael eu rhybuddio eu bod yn wynebu cosbau llym os ydyn nhw'n cael eu dal yn defnyddio'u ffonau symudol wrth yrru.

Dyna'r neges gan heddluoedd Cymru wrth iddyn nhw lansio ymgyrch eleni i geisio lleihau nifer yr achosion.

Cafodd dros 500 o bobl eu dal mewn ymgyrch debyg llynedd, ac mae unrhyw un sydd yn defnyddio ffôn wrth yrru yn wynebu dirwy o £100 a thri phwynt ar eu trwydded.

ffonio a gyrru
PA

Canrif ers Hughes v Wilson

Twitter

Ganrif union yn ôl i heddiw fe safodd y Cymro-Americanwr Charles Evans Hughes yn erbyn Woodrow Wilson am arlywyddiaeth yr Unol Daleithiau.

Mae erthygl ar wefan Cymru Fyw yn adrodd yr hanes.

View more on twitter

Keates yn rhwystredig efo blaenwyr Wrecsam

Daily Post

Yn y Daily Post mae Dean Keates, rheolwr Wrecsam, wedi dweud ei fod yn teimlo'n rhywstredig gyda blaenwyr y clwb. Daw hyn dilyn gêm ddi-sgôr yn erbyn North Ferriby United, sydd ar waelod y Gyngres.

Dywed Keates mai'r gêm yma oedd "y perfformiad gwaethaf o bell ffordd" ers iddo gymryd yr awenau ar y Cae Ras.

Keates
BBC
Dean Keates, rheolwr Wrecsam

Band eang cyflym i 96%?

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn gwario hyd at £80m er mwyn sicrhau bod pob cartref a busnes yng Nghymru yn gallu cael cyswllt band eang cyflym.

Bwriad y cynllun fydd dilyn prosiect Superfast Cymru gwerth £425m, sydd yn ceisio sicrhau cyswllt cyflym i 96% o adeiladau erbyn diwedd 2017.

band eang
Thinkstock

Trafferth trenau

Twitter

Fe ddywed Trenau Arriva Cymru bod trafferthion ar leiniau'r cymoedd y bore 'ma, ac yn ymddiheuro am unrhyw oedi.

View more on twitter