a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw - cofiwch ymuno â ni eto ddydd Llun ar gyfer rhagor o'r newyddion diweddaraf.

  Yn y cyfamser, mwynhewch eich penwythnos!

 2. Cyngor Caerdydd yn chwilio am arbedion o £25m

  Cyngor Caerdydd

  Mae Cyngor Caerdydd yn dechrau ar broses ymgynghori yn sgil arbedion o £25m maen nhw'n dweud sydd angen eu gwneud i'w cyllideb ar gyfer 2017/18.

  Gallai hynny olygu £17.2m o doriadau, gydag £1.9m hefyd yn dod o gyllidebau ysgol ac £1.5m yn dod o arian wrth gefn.

  Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys cynnydd o 3.7% yn y dreth cyngor, allai godi £4.4m.

 3. Y Gwyll yn help i ddysgu Cymraeg?

  Y Cymro

  Yn ôl Y Cymro mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cychwyn partneriaeth gyda S4C trwy fynd â’r Gwyll i mewn i ddosbarthiadau Cymraeg ledled Cymru.

  Mae gwers wedi’i chreu ar gyfer dysgwyr Cymraeg sydd wedi cyrraedd Lefel Uwch i gyd-fynd â thrydedd gyfres y ddrama dditectif, sy’n cael ei darlledu ar S4C.

  Richard Harrington
 4. Brexit: Barn dau o bobl ifanc

  Twitter

  Ar wefan Hacio mae Rhys Dafis, myfyriwr o Brifysgol Caerdydd, wedi bod yn holi barn dau o bobl ifanc eraill ynglŷn â Brexit a datblygiadau ers y refferendwm ym mis Mehefin.

  Fe bleidleisiodd Leah Williams, trysorydd cangen Plaid Cymru Ifanc Prifysgol Caerdydd, o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  Ar y llaw arall roedd Emlyn Pratt,cadeirydd y Blaid Lafur ym Mhrifysgol Caerdydd, eisiau gweld y wlad yn aros yn Ewrop.

  View more on twitter
 5. Awstralia â'r fantais yn y frwydr feddyliol?

  The Guardian

  ... ar y llaw arall, mae'r gohebydd Paul Rees wrth law i'n hatgoffa ni bod y Wallabies wedi ennill eu 11 gornest ddiwethaf yn erbyn Cymru.

  Yn ei erthygl i'r Guardian yn edrych ymlaen at y gêm mae'n rhybuddio mai dycnwch meddyliol y tîm o hemisffer y de sydd wedi bod yn gyfrifol am eu goruchafiaeth diweddar dros y crysau cochion.

  Mae hyfforddwr Awstralia, Michael Cheika, hefyd wedi dweud ei fod yn disgwyl "gêm agos unwaith eto".

 6. 'Cymru i ennill o bedwar pwynt'

  South Wales Evening Post

  Yw hi'n deg dweud, cyn yr ornest yn Stadiwm Principality fory, mai dyma "o bosib y garfan gwanaf o Awstralia" i ymweld â Chymru?

  Wel, dyna farn y sylwebydd rygbi a chyn-chwaraewr Cymru, Dafydd Jones - sydd yn credu y bydd tîm Rob Howley yn ennill o bedwar pwynt.

 7. 'Arbed £180m y flwyddyn mewn biliau ynni'

  BBC Cymru Fyw

  Gallai cartrefi yng Nghymru fod wedi arbed £180miliwn y llynedd petaen nhw wedi newid eu cyflenwyr ynni, yn ôl ffigyrau gan Ofgem.

  Fe awgrymodd arolwg o 2,400 o bobl fod 60% ohonynt yn credu eu bod ar y tariff ynni rhataf oedd ar gael, rhywbeth mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn dweud sy'n annhebygol o fod yn wir.

  Cafodd yr arolwg ei chyhoeddi fel rhan o'r Wythnos Fawr Arbed Ynni, sydd yn ceisio annog pobl i edrych eto ar ffyrdd o leihau eu biliau wrth i'r gaeaf agosau.

 8. Noson oer â rhai cawodydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno'n noson oer gyda llwydrew yn debygol mewn mannau.

  Bydd cyfnodau clir a rhai cawodydd pellach heno, a hynny'n bennaf yn y gorllewin a'r gogledd.

  Am ragolygon y dyddiau nesaf ewch i'r wefan dywydd.

 9. Dyfarniad Brexit: 'Ansefydlogrwydd' medd ffermwyr

  BBC Cymru Fyw

  Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi galw am fwy o "eglurder" yn dilyn dyfarniad yr UchelLys bod yn rhaid i’r Senedd bleidleisio cyn i Brydain ddechrau'r broses oadael yr Undeb Ewropeaidd.

  Dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts fod y penderfyniad "wedi cyflwyno mwy o ansefydlogrwydd ar adeg pan allwn wir wneud hebddo".  

  "Rydym wedi bod ynghanol y broses o gynllunio Brexit ers misoedd bellach, ac mi groesawyd cyhoeddiad diweddar y Prif Weinidog ynglŷn ag amserlen ar gyfer dechrau Erthygl 50," meddai. 

  "Dyw diystyru’r amserlen hynny ddim yn help o gwbl."

  Glyn Roberts
  Image caption: Cafodd Glyn Roberts ei ethol yn llywydd newydd y mudiad ym mis Mehefin 2015
 10. Bachgen wedi'i daro gan gar

  Daily Post

  Mae bachgen 13 oed wedi cael ei daro gan gar y tu allan i Ysgol John Bright yn Llandudno y prynhawn yma, yn ôl y Daily Post.

  Cafodd yr heddlu, gwasanaeth ambiwlans ac ambiwlans awyr eu galw i'r digwyddiad ar Ffordd Maesdu am tua 15:25.

  View more on twitter
 11. Y bunt newydd 12-ochr

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn trafod y bunt newydd 12-ochr fydd yn disodli ein punt gron yn 2017.

  Dywed y Llywodraeth a'r Bathdy Brenhinol yn Llantrisant fod y bunt newydd yn fwy diogel gan fod yr un presennol yn hawdd i'w chopïo.

  Y bunt newydd
 12. Dedfryd Anglesea yn 'garreg filltir bwysig'

  BBC Cymru Fyw

  Yn dilyn dedfrydu Gordon Anglesea i 12 mlynedd o garchar mae prif erlynydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru, Ed Beltrami, wedi rhyddhau datganiad.

  "Mae'r ddedfryd heddiw yn gweld Gordon Anglesea yn gweld cyfiawnder am y troseddau erchyll a gyflawnodd dros 20 mlynedd yn ôl," meddai.

  "Mae diwedd yr achos yn garreg filltir bwysig i ddioddefwyr Anglesea, ac i'r timau fu'n ymchwilio ar erlyn yr achos.

  "Mae dedfrydu Anglesea yn dysteb i ddewrder y rhai ddaeth i adrodd am yr hyn a welson nhw neu a brofon nhw."

  gordon anglesea
 13. Pleidlais ar Brexit yn San Steffan?

  Yn dilyn y dyfarniad yn yr Uchel Lys ddoe, fe allai Aelodau Seneddol gael y cyfle i bleidleisio yn San Steffan cyn dechrau'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

  Ond y cwestiwn sydd yn codi o hynny, wrth gwrs, yw sut fydden nhw'n pleidleisio?

  View more on twitter
 14. Rhybudd am ladrad twyll ym Machynlleth

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi rhybuddio busnesau i fod yn wyliadwrus yn dilyn achos o dwyll ariannol mewn siop ym Machynlleth.

  Dywedodd yr heddlu bod dyn wedi mynd i mewn i siop ddydd Iau 27 Hydref a drysu gweithiwr wrth y til ar ôl gofyn i gyfnewid arian ag ef, gan adael â £110 yn fwy nag y dylai fod wedi gwneud.

  Yn ôl yr heddlu mae'r tric yn un sydd yn cael ei ddefnyddio gan ladron ar hyd a lled y wlad, ac maen nhw wedi cynghori busnesau i fod yn ofalus os oes unrhyw un yn gofyn am newid darnau arian neu arian papur.

 15. Gwahardd cwpl rhag cadw anifeiliaid

  RSPCA Cymru

  Mae cwpl o Lwynhendy, Llanelli wedi'u gwahardd rhag cadw unrhyw anifeiliaid am dair blynedd ar ôl pledio'n euog i achosi i gi ddioddef.

  Dywedodd yr RSPCA nad oedd Craig Palmer, 25, a Sophie Palmer, 22, wedi gofalu am eu daeargi, Bella, er ei bod yn dioddef o gyflwr ar y croen.

  Cafodd y ddau ddedfryd o 90 awr o waith di-dâl, ac fe fydd yn rhaid iddyn nhw dalu £250 yr un mewn costau yn ogystal â thaliad dioddefwr ychwanegol o £60.

  Bella y ci
 16. Carcharu Gordon Anglesea am 12 mlynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cyn swyddog heddlu Gordon Anglesea wedi ei ddedfrydu i 12 o flynyddoedd o garchar am droseddau rhyw yn erbyn plant.

  Cafwyd Gordon Anglesea yn euog o ymosod yn anweddus ar ddau fachgen yn ystod y 1980au.

  Roedd Anglesea, 79 oed o Hen Golwyn, wedi ei gael yn euog o un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar un bachgen, a thri chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen arall wedi achos wnaeth bara chwe wythnos.

  Achos llys