a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw. 

  Mae'r aelodau wedi penderfynu gohirio datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething: Cymru o Blaid Affrica.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

  Y Senedd
 2. 'Peidio â byth anghofio'

  Mae Carl Sargeant yn dweud "ei bod yn bwysig peidio â byth  anghofio'r rhai dewr hynny a aberthodd eu bywydau i ddiogelu'r rhyddid sydd gennym heddiw."

  Mae'n ychwanegu "Eleni rydyn ni'n wedi coffáu rhai o frwydrau mwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf.  Rydyn ni'n cofio'r rhai hynny a gollodd eu bywydau yn Jutland ac yn ystod Brwydr y Somme, yn enwedig yng Nghoed Mametz; roedd miloedd o ddynion milwrol o Gymru wedi gwneud yr aberth fwyaf.

  “Drwy ein Rhaglen Lywodraethu, rydyn ni wedi ymrwymo i barhau i ddarparu cymorth a gwasanaethau i gymuned bresennol ein Lluoedd Arfog.”

  Y Cofio
 3. Nodi Dydd y Cofio a Chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad arall gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Nodi Dydd y Cofio a Chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog. 

  Dydd y Cofio
 4. Ofnau ynghylch creu corff treftadaeth newydd yn 'ddi-sail'

  Mae Ken Skates yn dweud nad oes unrhyw sail i bryderon sydd wedi codi am gorff treftadaeth newydd, Cymru Hanesyddol.

  Mae'n ychwanegu y byddai'r corff newydd yn darparu "ffocws mwy miniog i waith masnachol ein sefydliadau cenedlaethol."

  Dyw'r "status quo ddim yn opsiwn," meddai.

  Ken Skates
 5. Cymru Hanesyddol

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates: Cymru Hanesyddol.

  Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried uno rhannau masnachol Amgueddfa Genedlaethol Cymru a chorff Cadw dan faner Cymru Hanesyddol.

  Ym mis Hydref fe wnaeth pennaeth Amgueddfa Genedlaethol Cymru David Anderson rybuddio y gallai'r cynllun fod yn rhwystr i'r amgueddfa a'i fod yn poeni am effeithiolrwydd os yw'r uno'n digwydd. 

  Fe wnaeth cyn gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Dai Smith, hefyd ddweud ei fod yn pryderu am y cynllun.  

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
 6. 'Llawer o gymhlethdodau'

  Mae Mr Sargeant yn cyfaddef bod "llawer o gymhlethdodau..." wrth gyflwyno'r polisi gofal plant yma.

 7. Y Llywodraeth yn hyderus y gall ariannu'r addewid

  Mae Mr Sargeant yn dweud bod y llywodraeth yn hyderus y gall hi ariannu yr addewid i ymestyn gofal plant am ddim trwy Gymru erbyn 2021.

  Mae'n dweud bod y llywodraeth yn trafod gyda'r sector gofal i sicrhau bod digon o ddarpariaeth.

 8. Allai costau gynyddu?

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr  Andrew RT Davies yn galw am sicrwydd ynghylch y gyllideb ar gyfer y polisi.

  Mae yna honiadau wedi bod y gallai costau'r polisi gynyddu o £84m y flwyddyn fel yr awgrymwyd gan Lafur adeg Etholiad y Cynulliad.

 9. Pum prosiect peilot

  Bydd pum prosiect, yn cynnig 30 awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant am ddim i blant 3 oed a 4 oed, yn cael eu treialu mewn lleoliadau penodol ardaloedd Ynys Môn, Gwynedd, Sir Fflint, Abertawe, Rhondda Cynon Taf a Blaenau Gwent o fis Medi 2017 ymlaen. 

  Bydd Gwynedd ac Ynys Môn yn gweithio ar brosiect ar y cyd. Bydd ardaloedd eraill a fydd yn mabwysiadu'r cynnig yn cael eu hychwanegu wrth i'r gwaith i dreialu'r cynllun fynd rhagddo. 

  Wrth siarad yn y Siambr mae Ysgrifennydd y Cabinet yn dweud “Un o'r pryderon y mae rhieni sy'n gweithio wedi'i godi dro ar ôl tro yw cost gofal plant, a'r effaith y mae hynny'n ei gael arnyn nhw, ar eu harian, ac ar ansawdd eu bywyd."

  Gofal plant
 10. Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

  Nesaf datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant: Y Cynnig Gofal Plant i Gymru. 

  Mae gweinidogion yn bwriadu cynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant am ddim am 48 wythnos y flwyddyn i rieni plant tair a phedair oed sy'n gweithio.

  Bydd y cynllun peilot yn cael ei gyflwyno mewn rhai cynghorau o Hydref 2017.

  Gofal Plant
 11. Band Eang Cyflym Iawn: Y camau nesaf

  Nawr datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: Band Eang Cyflym Iawn: Y camau nesaf.

  Ddoe fe wnaeth hi gyhoeddi buddsoddiad o £80m mewn cynllun newydd i sicrhau bod pob cartref a busnes yng Nghymru yn gallu cael cyswllt band eang cyflym.

  Bwriad y cynllun fydd dilyn rhaglen Cyflymu Cymru gwerth £425m, sydd yn ceisio sicrhau cyswllt cyflym i 96% o adeiladau erbyn diwedd 2017.

  Mae gweinidogion yn gobeithio derbyn £20m o gymorth ariannol o'r Undeb Ewropeaidd, a chodi £37m wrth fuddsoddi eu cyfran nhw o elw BT o gwsmeriaid newydd.  

  Band eang
 12. 'Y Cynulliad wedi dod i oed'

  Mae'r aelod Annibynnol Dafydd Elis-Thomas yn dweud bod y "Cynulliad wedi dod i oed yn gyfansoddiadol, yn gyfreithiol ac ym mhob modd arall ar y mater."

  Dafydd Elis-Thomas
 13. Ymgais i 'ddychryn' barnwyr

  Mae Mr Antoniw yn dweud wrth aelodau'r Cynulliad bod cais arweinydd UKIP Nigel Farage i gynnal gorymdaith ar yr un diwrnod ag achos Erthygl 50 yn y Goruchaf Lys yn ymgais i "ddychryn" barnwyr.

  Mae Mr Farage wedi rhybuddio am brotestiadau ar y strydoedd os y bydd y penderfyniad o blaid Brexit yn cael ei anwybyddu.

  Arwydd Brexit
 14. Defnydd o’r pŵer uchelfreiniol

  Yn ôly Cwnsler Cyffredinol mae'r dyfarniadau yn codi cwestiynau ynglŷn â’r defnydd o’r pŵer uchelfreiniol i gymryd camau a fydd yn effeithio, neu a all effeithio, ar y canlynol:

  • cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru;
  • pwerau Gweinidogion Cymru;
  • y berthynas gyfreithiol a’r berthynas gyfansoddiadol rhwng y Cynulliad a Senedd y Deyrnas Unedig;
  • y berthynas gyfreithiol a’r berthynas gyfansoddiadol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig;
  • yr effaith gymdeithasol a’r effaith economaidd ar Gymru.
 15. Cwestiynau o 'bwysigrwydd mawr'

  Mae Mr Antoniw yn dweud bod y dyfarniad wedi codi cwestiynau sydd o "bwysigrwydd mawr" ynghylch y fframwaith cyfreithiol ar ddatganoli, ac mae'n cynnig "gweithredu i ymyrryd mewn unrhyw apêl gerbron y Goruchaf Lys."

  Mae'n ychwanegu bod rhai adroddiadau papurau newydd am ddyfarniad yr Uchel Lys yn "warthus ac yn sarhau enw da newyddiaduaeth."

  Mr Antoniw yw prif ymgynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru a fe yw aelod Llafur Pontypridd.

  Mick Antoniw
 16. Ymyrraeth ynghylch Erthygl 50

  Nesaf datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw: Ymyrraeth ynghylch Erthygl 50.

  Yr wythnos ddiwethaf fe ddaeth yr Uchel Lys i'r casgliad nad oes gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig y pŵer i roi rhybudd o dan Erthygl 50 y bydd yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio uchelfraint y Goron. 

  Baneri Cymru a'r Undeb Ewropeaidd
 17. 'Cheap date'

  Fe gafodd y mesur gwreiddiol ei drechu ym mis Mawrth yn dilyn penderfyniad munud olaf gan Plaid Cymru i'w wrthwynebu.

  Roedd ACau Plaid Cymru yn gandryll ar ôl i'r cyn weinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews ddisgrifio Plaid fel "cheap date" wrth gyfeirio at gytundeb blaenorol rhyngddynt a'r blaid Lafur.