a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Da bo am y tro

  BBC Cymru Fyw

  A dyna'r cyfan o'r Llif Byw am ddiwrnod arall. Bydd y gwasanaeth yn ei ôl am 08:00 bore fory. Tan hynny, hwyl i chi!

 2. Noson sych a chlir.

  Tywydd, BBC Cymru

  Ar wahan i ambell gawod yn y gogledd orllewin, mae disgwyl noson sych a chlir i'r rhan fwyaf heno. 

  Fe fydd hi'n teimlo'n oer, gyda llwydrew neu farrug yn bosib, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

  Y tymheredd dros nos yn gostwng i 3C.

  Gallwch gael y rhagolygon diweddaraf yma.  

 3. Barn y bobl am y ras i'r Tŷ Gwyn

  Twitter

  Wedi dychwelyd o'i daith i'r Unol Daleithiau, mae Garry Owen wedi trydar llun ohono gyda Geordan Burress, un o'r bobl fu'n eu holi am y ras i'r Tŷ Gwyn.

  Gallwch weld rhaglen Garry am y frwydr rhwng Donald Trump a Hillary Clinton ar S4C nos yfory am 21:00  

  View more on twitter
 4. Cyhoeddi aelodau panel iechyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cyrmu wedi cyhoeddi aelodau panel annibynnol fydd yn edrych ar yr heriau sy'n wynebu'r Gwasanaeth Iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn y blynyddoedd nesaf. 

  Cyn brif swyddog meddygol Cymru, Dr Ruth Hussey fydd yn arwain y panel, fydd yn edrych ar agweddau fel materion ariannol, cynllunio a recriwtio a chadw staff. 

  Ymhlith yr aelodau mae'r Athro Anne Marie Rafferty o Goleg King's yn Llundain a'r Athro Nigel Edwards o Ymddiriedolaeth Nuffield.

 5. Cymro ddim i gael ei estraddodi i wynebu carchar

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Sir y Fflint oedd yn wynebu cael ei estraddodi i Roeg er mwyn treulio amser dan glo wedi ennill ei achos yn y llys.

  Roedd Paul Wright o'r Wyddgrug wedi ei gyhuddo o achosi difrod troseddol ac o ddwyn car a'i yrru yn wyllt pan oedd ar ei wyliau yn y wlad yn 2003.

  Ond gwadu hynny wnaeth Mr Wright gan ddweud mai ei ffrind wnaeth falu'r car gan daro sgwter oedd wedi parcio ar y ffordd, a'i adael o i esbonio'r difrod.

  Paul Wright
 6. Michael Sheen: Neges Brexit 'wedi apelio at bobl'

  The Guardian

  Mewn cyfweliad yn y Guardian, yr actor o Bort Talbot, Michael Sheen sy'n rhoi ei farn ar pam y pleidleisiodd cymunedau difreintiedig dros adael yr Undeb Ewropeaidd. 

  Mae'n dweud wrth y newyddiadurwr Owen Jones fod neges ymgyrchwyr Brexit am "adennill rheolaeth" wedi apelio at bobl.

  Michael Sheen
 7. Alun Wyn Jones ddim ar gael i Gymru wedi marwolaeth ei dad

  BBC Cymru Fyw

  Fydd clo Cymru, Alun Wyn Jones, ddim ar gael i wynebu Awstralia yng ngêm gyntaf cyfres yr Hydref, yn dilyn marwolaeth ei dad.

  Dywedodd Undeb Rygbi Cymru na fyddai'n cael ei ystyried ar gyfer y garfan ar gyfer y gêm yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn.

  "Mae ein cydymdeimlad a'n gweddiau gydag Alun Wyn Jones a'i deulu," meddai'r Undeb.

  Alun Wyn Jones
 8. Ar y Post Prynhawn heddiw...

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Dedfrydu dyn o Ystrad Mynach am lofruddio ei fam, y diweddara am ymgyrch lluoedd arfog Irac i adennill meddiant o ddinas Mosul, a chais Cymdeithas Bêl-droed Cymru i FIFA am ganiatad chwaraewyr i wisgo pabi yn ystod y gemau.

  Hyn a mwy ar y Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwng 17:00 a 18:00

 9. Galw am sicrwydd i'r diwydiant ceir yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i ofyn sut y gall gweithgynhyrchwyr ceir yng Nghymru sicrhau'r un gefnogaeth ag y mae Nissan wedi ei gael. 

  Mewn llythyr at yr ysgrifennydd busnes, Greg Clark, mae Mr Skates yn galw am "eglurder" ar "union natur" y gefnogaeth sydd wedi ei gynnig i Nissan. 

  Wythnos diwethaf, cyhoeddodd Nissan y bydd dau fodel newydd yn cael eu hadeiladu yn Sunderland, gan ddiogelu miloedd o swyddi, o ganlyniad i "gefnogaeth a sicrwydd" gan Lywodraeth y DU am ddyfodol Prydain y tu allan i'r UE.

  Ken Skates
 10. Cyn-bennaeth yn gwadu cymryd arian at ddibenion personol

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn-bennaeth ysgol gynradd yng Ngheredigion wedi gwadu iddi gymryd arian gan yr ysgol at ddibenion personol, mewn gwrandawiad disgyblu yng Nghaerdydd.

  Cafodd Helen Hopkins ei gwahardd o'i swydd fel pennaeth Ysgol Bro Siôn Cwilt yn Synod Inn ddwy flynedd yn ôl.

  Mae Ms Hopkins wedi cyfaddef saith cyhuddiad, ond mae hi'n dadlau nad yw'r hyn a wnaeth gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

  Mae'r gwrandawiad yn parhau.

  Helen Hopkins
 11. Yr Arglwydd Heseltine yn gwadu tagu ci

  Independent

  Independent

  Mae 'na dipyn o drafod yn y papurau ac ar y gwefannau cymdeithasol am gyfweliad gan yr Arglwydd Heseltine, lle mae'n debyg iddo gyfaddef iddo ladd ci ei fam drwy ei dagu.

  Mae'r stori yn deillio o gfyweliad yng nghylchgrawn Tattler, ond yn yr Independent, mae'r Arglwydd Heseltine, gafodd ei eni yn Abertawe, yn gwadu iddo'i ladd, gan ddweud i'r ci gael ei roi i gysgu gan filfeddyg yn ddiweddarach oherwydd ei ymddygiad afreolus

  Heseltine
 12. Dim achos yng Ngwlad Groeg i ddyn o'r Wyddgrug

  BBC Cymru Fyw

  Mae tad o'r Wyddgrug yn Sir y Fflint wedi cael gwybod na fydd yn cael ei estraddodi i Wlad Groeg i wynebu cyhuddiadau'n ymwneud â gwrthdrawiad 13 mlynedd yn ôl. 

  Nôl ym mis Mawrth, fe dderbyniodd Paul Wright warant i'w arestio yn ymwneud â gwrthdrawiad rhwng car a sgwter ar ynys Creta yn 2003. 

  Roedd Mr Wright yn teithio yn y car, ond mae'n mynnu na wnaeth unrhyw beth o'i le. 

  Mae gan Wasanaeth Erlyn y Goron saith diwrnod i apelio'n erbyn y penderfyniad.

 13. Aberaeron 'y lle gorau yng Nghymru'

  Cyngor Ceredigion

  Mae Cyngor Ceredigion yn dathlu wedi i Aberaeron gael ei choroni'n enillydd y gystadleuaeth Lleoedd Gorau yng Nghymru.

  Fe bleidleisiodd bron i 5,500 o bobl ar restr fer o 10 o leoedd, ac Aberaeron ddaeth i’r brig fel y lle mwyaf poblogaidd.Dinbych-y-pysgod a Gŵyr ddaeth yn ail a thrydydd yn eu trefn.  

  Aberaeron
 14. 'Dim cyflogau is' i athrawon Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn mynnu na fydd athrawon yng Nghymru yn cael eu talu yn llai nag athrawon yn Lloegr. 

  Yn ystod sesiwn holi'r prif weinidog yn y Senedd, dywedodd: "Does dim cwestiwn, dim cwestiwn o gwbl, y bydd athrawon yn cael eu talu llai nag athrawon yn Lloegr."

  Mae disgwyl i gyflog athrawon gael ei ddatganoli fel rhan o Fesur Cymru - cam y mae rhai undebau wedi mynegi pryder amdano. Gallwch ddilyn digwyddiadau'r Cyfarfod Llawn ar lif Senedd Fyw

  cyflog athrawon
 15. Carcharu cyn-gynghorydd am droseddau rhyw.

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn-gynghorydd tre a gweithiwr Cristnogol wedi cael ei garcharu am 16 mis am droseddau rhyw yn erbyn bachgen 14 oed.

  Roedd John George Reaney, oedd yn 50 oed ar y pryd ac yn gynghorydd Ceidwadol, wedi cyfarfod y bachgen drwy wefan gymdeithasol. Bydd rhaid iddo roi ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am ddeng mlynedd.

 16. Lle oeddwn i: Guto Dafydd

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Flwyddyn yn ôl, treuliodd Guto Dafydd chwe wythnos yn cael triniaeth radiotherapi mewn ysbyty ym Manceinion. Yn ystod y cyfnod hwnnw ysgrifennodd ei nofel Ymbelydredd.

  Cafodd Cymru Fyw sgwrs gyda'r awdur am gefndir y llyfr a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni eleni fel rhan o gyfres o erthyglau 'Lle oeddwn i'. 

  Guto Dafydd
  Image caption: Guto Dafydd
 17. Cynllun i gadw llyfrgell Y Gelli ar agor

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymgyrchwyr sy'n gobeithio atal llyfrgell Y Gelli Gandryll rhag cau wedi cyflwyno cynlluniau i gadw'r drysau ar agor.

  Bydd y dref, sy'n enwog am ei siopau llyfrau, yn colli'r llyfrgell oni bai fod y gymuned yn talu am hanner y gost o'i rhedeg.

  Roedd Cyngor Powys wedi gosod dyddiad cau o 31 Hydref i'r gymuned gyflwyno cynllun i atal y llyfrgell rhag cau.

  Llyfrgell y Gelli
 18. 'Dim cyflogau llai' i athrawon Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Wedi'r cyhoeddiad y bydd cyfrifoldeb am gyflogau athrawon yn cael ei ddatganoli i Fae Caerdydd fel rhan o Fesur Cymru, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi ateb cwestiwn yn y Senedd heddiw gan ddweud bod "dim cwestiwn o gwbl o athrawon Cymru yn cael eu talu llai nag athrawon yn Lloegr...dyw hynny ddim yn mynd i ddigwydd".

  carwyn jones