a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Da bo am y tro

BBC Cymru Fyw

A dyna'r cyfan o'r Llif Byw am ddiwrnod arall. Bydd y gwasanaeth yn ei ôl am 08:00 bore fory. Tan hynny, hwyl i chi!

Noson sych a chlir.

Tywydd, BBC Cymru

Ar wahan i ambell gawod yn y gogledd orllewin, mae disgwyl noson sych a chlir i'r rhan fwyaf heno. 

Fe fydd hi'n teimlo'n oer, gyda llwydrew neu farrug yn bosib, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Y tymheredd dros nos yn gostwng i 3C.

Gallwch gael y rhagolygon diweddaraf yma.  

Barn y bobl am y ras i'r Tŷ Gwyn

Twitter

Wedi dychwelyd o'i daith i'r Unol Daleithiau, mae Garry Owen wedi trydar llun ohono gyda Geordan Burress, un o'r bobl fu'n eu holi am y ras i'r Tŷ Gwyn.

Gallwch weld rhaglen Garry am y frwydr rhwng Donald Trump a Hillary Clinton ar S4C nos yfory am 21:00  

View more on twitter

Cyhoeddi aelodau panel iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cyrmu wedi cyhoeddi aelodau panel annibynnol fydd yn edrych ar yr heriau sy'n wynebu'r Gwasanaeth Iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn y blynyddoedd nesaf. 

Cyn brif swyddog meddygol Cymru, Dr Ruth Hussey fydd yn arwain y panel, fydd yn edrych ar agweddau fel materion ariannol, cynllunio a recriwtio a chadw staff. 

Ymhlith yr aelodau mae'r Athro Anne Marie Rafferty o Goleg King's yn Llundain a'r Athro Nigel Edwards o Ymddiriedolaeth Nuffield.

Cymro ddim i gael ei estraddodi i wynebu carchar

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Sir y Fflint oedd yn wynebu cael ei estraddodi i Roeg er mwyn treulio amser dan glo wedi ennill ei achos yn y llys.

Roedd Paul Wright o'r Wyddgrug wedi ei gyhuddo o achosi difrod troseddol ac o ddwyn car a'i yrru yn wyllt pan oedd ar ei wyliau yn y wlad yn 2003.

Ond gwadu hynny wnaeth Mr Wright gan ddweud mai ei ffrind wnaeth falu'r car gan daro sgwter oedd wedi parcio ar y ffordd, a'i adael o i esbonio'r difrod.

Paul Wright
BBC

Michael Sheen: Neges Brexit 'wedi apelio at bobl'

The Guardian

Mewn cyfweliad yn y Guardian, yr actor o Bort Talbot, Michael Sheen sy'n rhoi ei farn ar pam y pleidleisiodd cymunedau difreintiedig dros adael yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae'n dweud wrth y newyddiadurwr Owen Jones fod neges ymgyrchwyr Brexit am "adennill rheolaeth" wedi apelio at bobl.

Michael Sheen
BBC

Alun Wyn Jones ddim ar gael i Gymru wedi marwolaeth ei dad

BBC Cymru Fyw

Fydd clo Cymru, Alun Wyn Jones, ddim ar gael i wynebu Awstralia yng ngêm gyntaf cyfres yr Hydref, yn dilyn marwolaeth ei dad.

Dywedodd Undeb Rygbi Cymru na fyddai'n cael ei ystyried ar gyfer y garfan ar gyfer y gêm yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn.

"Mae ein cydymdeimlad a'n gweddiau gydag Alun Wyn Jones a'i deulu," meddai'r Undeb.

Alun Wyn Jones
Huw Evans Picture Agency

Ar y Post Prynhawn heddiw...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Dedfrydu dyn o Ystrad Mynach am lofruddio ei fam, y diweddara am ymgyrch lluoedd arfog Irac i adennill meddiant o ddinas Mosul, a chais Cymdeithas Bêl-droed Cymru i FIFA am ganiatad chwaraewyr i wisgo pabi yn ystod y gemau.

Hyn a mwy ar y Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwng 17:00 a 18:00

Galw am sicrwydd i'r diwydiant ceir yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i ofyn sut y gall gweithgynhyrchwyr ceir yng Nghymru sicrhau'r un gefnogaeth ag y mae Nissan wedi ei gael. 

Mewn llythyr at yr ysgrifennydd busnes, Greg Clark, mae Mr Skates yn galw am "eglurder" ar "union natur" y gefnogaeth sydd wedi ei gynnig i Nissan. 

Wythnos diwethaf, cyhoeddodd Nissan y bydd dau fodel newydd yn cael eu hadeiladu yn Sunderland, gan ddiogelu miloedd o swyddi, o ganlyniad i "gefnogaeth a sicrwydd" gan Lywodraeth y DU am ddyfodol Prydain y tu allan i'r UE.

Ken Skates
BBC

Cyn-bennaeth yn gwadu cymryd arian at ddibenion personol

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-bennaeth ysgol gynradd yng Ngheredigion wedi gwadu iddi gymryd arian gan yr ysgol at ddibenion personol, mewn gwrandawiad disgyblu yng Nghaerdydd.

Cafodd Helen Hopkins ei gwahardd o'i swydd fel pennaeth Ysgol Bro Siôn Cwilt yn Synod Inn ddwy flynedd yn ôl.

Mae Ms Hopkins wedi cyfaddef saith cyhuddiad, ond mae hi'n dadlau nad yw'r hyn a wnaeth gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.

Helen Hopkins
BBC

Yr Arglwydd Heseltine yn gwadu tagu ci

Independent

Independent

Mae 'na dipyn o drafod yn y papurau ac ar y gwefannau cymdeithasol am gyfweliad gan yr Arglwydd Heseltine, lle mae'n debyg iddo gyfaddef iddo ladd ci ei fam drwy ei dagu.

Mae'r stori yn deillio o gfyweliad yng nghylchgrawn Tattler, ond yn yr Independent, mae'r Arglwydd Heseltine, gafodd ei eni yn Abertawe, yn gwadu iddo'i ladd, gan ddweud i'r ci gael ei roi i gysgu gan filfeddyg yn ddiweddarach oherwydd ei ymddygiad afreolus

Heseltine
BBC

Dim achos yng Ngwlad Groeg i ddyn o'r Wyddgrug

BBC Cymru Fyw

Mae tad o'r Wyddgrug yn Sir y Fflint wedi cael gwybod na fydd yn cael ei estraddodi i Wlad Groeg i wynebu cyhuddiadau'n ymwneud â gwrthdrawiad 13 mlynedd yn ôl. 

Nôl ym mis Mawrth, fe dderbyniodd Paul Wright warant i'w arestio yn ymwneud â gwrthdrawiad rhwng car a sgwter ar ynys Creta yn 2003. 

Roedd Mr Wright yn teithio yn y car, ond mae'n mynnu na wnaeth unrhyw beth o'i le. 

Mae gan Wasanaeth Erlyn y Goron saith diwrnod i apelio'n erbyn y penderfyniad.

Aberaeron 'y lle gorau yng Nghymru'

Cyngor Ceredigion

Mae Cyngor Ceredigion yn dathlu wedi i Aberaeron gael ei choroni'n enillydd y gystadleuaeth Lleoedd Gorau yng Nghymru.

Fe bleidleisiodd bron i 5,500 o bobl ar restr fer o 10 o leoedd, ac Aberaeron ddaeth i’r brig fel y lle mwyaf poblogaidd.Dinbych-y-pysgod a Gŵyr ddaeth yn ail a thrydydd yn eu trefn.  

Aberaeron
BBC

'Dim cyflogau is' i athrawon Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn mynnu na fydd athrawon yng Nghymru yn cael eu talu yn llai nag athrawon yn Lloegr. 

Yn ystod sesiwn holi'r prif weinidog yn y Senedd, dywedodd: "Does dim cwestiwn, dim cwestiwn o gwbl, y bydd athrawon yn cael eu talu llai nag athrawon yn Lloegr."

Mae disgwyl i gyflog athrawon gael ei ddatganoli fel rhan o Fesur Cymru - cam y mae rhai undebau wedi mynegi pryder amdano. Gallwch ddilyn digwyddiadau'r Cyfarfod Llawn ar lif Senedd Fyw

cyflog athrawon
Thinkstock

Carcharu cyn-gynghorydd am droseddau rhyw.

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-gynghorydd tre a gweithiwr Cristnogol wedi cael ei garcharu am 16 mis am droseddau rhyw yn erbyn bachgen 14 oed.

Roedd John George Reaney, oedd yn 50 oed ar y pryd ac yn gynghorydd Ceidwadol, wedi cyfarfod y bachgen drwy wefan gymdeithasol. Bydd rhaid iddo roi ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am ddeng mlynedd.

Alun Wyn Jones ddim yn chwarae

Twitter

Lle oeddwn i: Guto Dafydd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Flwyddyn yn ôl, treuliodd Guto Dafydd chwe wythnos yn cael triniaeth radiotherapi mewn ysbyty ym Manceinion. Yn ystod y cyfnod hwnnw ysgrifennodd ei nofel Ymbelydredd.

Cafodd Cymru Fyw sgwrs gyda'r awdur am gefndir y llyfr a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni eleni fel rhan o gyfres o erthyglau 'Lle oeddwn i'. 

Guto Dafydd
BBC
Guto Dafydd

Trafod ethol esgob newydd

Twitter

Cynllun i gadw llyfrgell Y Gelli ar agor

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrchwyr sy'n gobeithio atal llyfrgell Y Gelli Gandryll rhag cau wedi cyflwyno cynlluniau i gadw'r drysau ar agor.

Bydd y dref, sy'n enwog am ei siopau llyfrau, yn colli'r llyfrgell oni bai fod y gymuned yn talu am hanner y gost o'i rhedeg.

Roedd Cyngor Powys wedi gosod dyddiad cau o 31 Hydref i'r gymuned gyflwyno cynllun i atal y llyfrgell rhag cau.

Llyfrgell y Gelli
BBC

'Dim cyflogau llai' i athrawon Cymru

BBC Cymru Fyw

Wedi'r cyhoeddiad y bydd cyfrifoldeb am gyflogau athrawon yn cael ei ddatganoli i Fae Caerdydd fel rhan o Fesur Cymru, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi ateb cwestiwn yn y Senedd heddiw gan ddweud bod "dim cwestiwn o gwbl o athrawon Cymru yn cael eu talu llai nag athrawon yn Lloegr...dyw hynny ddim yn mynd i ddigwydd".

carwyn jones
BBC

Llofruddiaeth Y Rhyl: Arestio dau arall

BBC Cymru Fyw

Mae dau ddyn arall wedi eu harestio mewn cysylltiad ag ymchwiliad i lofruddiaeth dyn yn Y Rhyl.

Bu farw Mark Roy Mason, oedd yn 48 oed ac yn dod o'r dref, yn dilyn digwyddiad mewn maes parcio tua 19:25 ar nos Iau 27 Hydref.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod y ddau ddyn sydd wedi eu harestio yn dod o du allan i'r ardal ac mae'r ddau yn y ddalfa yn Llanelwy. Mae pedwar dyn bellach yn y ddalfa mewn cysylltiad â'r ymchwiliad.

Mark Roy Mason
Llun teulu
Mark Roy Mason

Pwdin i'w anghofio?

Geiriadur Prifysgol Cymru

Ydy'r llun yma'n dod yn ôl ag atgofion melys i chi, neu a fyddai'n well gennych chi anghofio'r pwdin ysgol yma?

View more on twitter

£7.6m am waith adnewyddu ffermydd

BBC Cymru Fyw

Fe allai'r gwaith adnewyddu ar ffermydd tenantiaid Cyngor Powys gostio hyd at £7.6m.

Mae arolygiadau wedi dangos fod "perygl iechyd a diogelwch sylweddol" i denantiaid ar y ffermydd.

Ar hyn o bryd, mae gan Gyngor Powys 146 o ffermydd tenant dros 11,400 o aceri'r sir.

Fferm
Google

Liam Williams yn holliach?

Twitter

Mae'r tywydd yn amrywio...

Tywydd, BBC Cymru

Wedi i'r niwl gilio, fe ddylai godi'n brafiach yn y gogledd y prynhawn 'ma, gyda digon o heulwen.

Ond mae'n stori wahanol i ardaloedd deheuol, gyda disgwyl glaw mân, yn enwedig ar dir uwch. 

Fe fydd hi'n teimlo'n oerach na'r dyddiau diwethaf, y tymheredd ddim uwch nag 14C.

Gallwch gael y rhagolygon diweddaraf yma.

Yr allwedd i'r dyfodol yn nwylo pobl Crucywel

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod trigolion Crucywel ym Mhowys wedi cael yr allwedd i'r adeilad y prynon nhw gyda'i gilydd er mwyn atal cynlluniau i agor archfarchnad yno.

Fe lwyddodd pobl leol i godi dros 500,000 i brynu'r Corn Exchange. 

Dywed WalesOnline y bydd yr adeilad yn cael ei ddatblygu'n siopau annibynnol a fflatiau.

Crucywel
Timothy Jones

Hain ar ddatganoli pwerau trethi

Wales Online

Mae Wales Online wedi cyhoeddi fersiwn wedi ei olygu o araith yr Arglwydd Hain ar Fil Cymru yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Ynddo mae'n amlinellu pam ei fod e o'r farn bod angen refferendwm ar ddatganoli pwerau trethu i Gymru

Yr Arglwydd Hain
BBC

Ddim yn 'Cool Cymru'

BBC Cymru Fyw

Ugain mlynedd yn ôl roedd bandiau roc a phop Cymru yn gwneud enw iddyn nhw eu hunain ar y llwyfan rhyngwladol.  

Ond a oedd y term 'Cool Cymru' yn gwneud cyfiawnder â chyfnod cyffrous y 90au?

Super Furry Animals yn Glastonbury y llynedd
BBC
Super Furry Animals yn Glastonbury y llynedd

Apêl am gael gwisgo pabi

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Y dadleuon dros ac yn erbyn gwisgo pabi coch fydd dan drafodaeth gan Alun Thomas yng nghadair Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00

View more on twitter

Llofruddiaeth Y Rhyl: Arestio dau arall

BBC Cymru Fyw

Mae dau ddyn arall wedi eu harestio fel rhan o ymchwiliad yr heddlu i lofruddiaeth dyn yn y Rhyl nos Iau 27 Hydref. 

Bu farw Mark Mason, 48 oed, yn dilyn digwyddiad mewn maes parcio yn y dref. 

Mae pedwar o bobl bellach yn cael eu holi mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Mae dau unigolyn arall gafodd eu harestio wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Llofruddiaeth y Rhyl
BBC

Cau'r drysau a dechrau'r trafod yn Nhyddewi

BBC Cymru Fyw

Mae drysau cadeirlan Tyddewi wedi eu cau wrth i'r Eglwys yng Nghymru ddechrau ar y broses o ethol esgob newydd. 

Fe fydd coleg o 47 o bobl o bob rhan o Gymru, gan gynnwys holl esgobion y wlad, yn cwrdd i enwebu a phleidleisio ar restr gyfrinachol o ymgeiswyr.

Daw'r etholiad yn dilyn ymddeoliad Wyn Evans, a wasanaethodd fel Esgob Tyddewi am wyth mlynedd.

Cau drysau cadeirlan Tyddewi

Oes o garchar i lofrudd llif gadwyn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cael ei ddedfrydu i garchar am oes am lofruddio ei fam gyda llif gadwyn wrth iddi sychu dillad yn yr ardd.

Fe fydd yn rhaid i Robert Owens dreulio o leiaf 12 mlynedd a chwe mis dan glo am lofruddio Iris Owens yn eu cartref yn Ystrad Mynach, Sir Caerffili ym mis Mai.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Mrs Owens wedi ei tharo gan y llif bum gwaith, ac roedd hefyd wedi ei thagu a'i chicio.

robert owens
Heddlu Gwent

Druan ag Alun!

Twitter

Gwyliwch beth ddigwyddodd pan aeth un o gyflwynwyr Heno, Alun Williams i Llanelly House i chwilio am ysbrydion, ar noson Calan Gaeaf.

View more on twitter

Uno cyrff treftadaeth 'wedi ei frysio'

BBC Wales News

Yn ôl BBC Wales News, mae Plaid Cymru'n honni fod cynlluniau i uno elfennau o gyrff treftadaeth Cymru wedi eu brysio, a heb eu hystyried yn iawn. 

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried uno adain fasnachol Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Cadw dan faner Cymru Hanesyddol.

Y nod, medd yr ysgrifennydd economi Ken Skates, yw sicrhau gwytnwch ariannol, ond mae Plaid Cymru'n dadlau nad oes digon o ymgynghori wedi bod ar y cynllun.

Amgueddfa Genedlaethol Cymru
David Dixon/Geograph

Datgelu safleoedd teithwyr ym Machynlleth

BBC Cymru Fyw

Cafodd rhai o'r lleoliadau posib ar gyfer safle teithwyr newydd ym Machynlleth eu datgelu mewn cyfarfod tanllyd nos Lun.

Ehangu'r safle presennol ym maes parcio'r fynwent ar Ffordd y Drenewydd yw'r opsiwn y mae Cyngor Powys yn ei ffafrio.

Mae'r awdurdodau yn gobeithio ychwanegu pum uned arall ar y safle, gyda lle i ddau deulu ar bob uned.

mach
BBC

Yma o Hyd!

Twitter

Doedd tîm Stoke City ddim yn hollol siŵr o'r dewis o gerddoriaeth oedd yn dod o stafell newid tîm pêl-droed Abertawe neithiwr...pan oedd llais Dafydd Iwan i'w glywed yn bloeddio ar hyd y coridorau!

View more on twitter

Cais i gael gwisgo pabi coch

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru'n gofyn i FIFA am ganiatâd i'w chwaraewyr gael gwisgo pabi coch ar eu crysau yn eu gêm nesaf.

Nid yw'r corff llywodraethu'n gadael i chwaraewyr gwledydd Prydain wisgo pabi coch am fod y corff yn ei ystyried yn symbol gwleidyddol.

Mae Cymru'n chwarae Serbia yng Nghaerdydd ar 12 Tachwedd.

Chris Gunter
Getty Images

Talu crocbris am gebab!

Daily Post

Beth fyddech chi'n ei wneud a £690.50? Fe allai dalu am wyliau yn yr haul, neu soffa foethus newydd i swatio arni o y flaen tân, ond fyddech chi ddim yn disgwyl talu hynny am gebab! 

Dyna ddigwyddodd i Hannah Whitehouse o Llai yn Sir Ddinbych pan aeth i brynu cebab gwerth £8.90 o fwyty yn Wrecsam, medd y Daily Post.

Fe gafodd Hannah dipyn o sioc o weld £690.50 ar ei derbynneb. Yn ffodus, fe gafodd yr arian yn ôl ac mae'n dweud fod y cebab yn flasus!

Cebab
BBC