a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Datganoli cyfrifoldeb am gyflogau athrawon i'r Senedd
  2. Cyn brifathrawes yng Ngheredigion yn cyfaddef camymddwyn
  3. Dyn yn cyfaddef llofruddiaeth llif gadwyn
  4. Gohirio alltudio dyn o Gaerdydd i Afghanistan

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw.

Diolch am eich cwmni - fe fyddwn ni'n ôl am 08:00 yfory fel arfer, i ddod â'r diweddara' i chi o Gymru ben baladr.

Noswaith dda.

Calan Gaeaf 1954

Gobeithio fyddwch chi'n mwynhau eich noson Calan Gaeaf gymaint â thrigolion Croesoswallt nôl yn 1954. Cymrwch ofal rhag y gwrachod!

View more on twitter

Gair mawr y dydd

Pa gymeriad Calan Gaeaf y'ch chi?

BBC Cymru Fyw

Gan ddefnyddio dulliau gwyddonol, mae Cymru Fyw wedi dyfeisio teclyn fydd yn adnabod yn ddiamheuol pa gymeriad Calan Gaeaf ydych chi.

Beth am roi cynnig arno?

cwis
BBC

(Nodyn: Nid yw Cymru Fyw yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth fyddwch chi'n ddysgu wrth geisio'r cwis... nac yn addo fod yr hyn â ddwedwyd uchod yn wir na chywir!)

Parti pwmpen preswylwyr sŵ

BBC Cymru Fyw

Ar Ddydd Galan Gaeaf, mae rhai o anifeiliad Sŵ Mynydd Cymru ym Mae Colwyn wedi bod yn mwynhau bwyta a chwarae gyda phwmpenni.

Yn ôl y sŵ, mae busnesau a phobl lleol wedi cyfrannu pwmpenni, gan gynnwys un anferth 28kg, i'r creaduriaid sy'n byw yno.

dyfrgwn a phwmpen
Sŵ Mynydd Cymru
neidr a phwmpen
Sŵ Mynydd Cymru

Tân mawr yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae diffoddwyr yn brwydro â thân mawr mewn adeilad masnachol ar City Road yng Nghaerdydd.

Fe gafodd diffoddwyr o orsafoedd Canol Caerdydd, Yr Eglwys Newydd a'r Rhath eu galw i'r safle tua 15:40 heddiw. 

Mae'r digwyddiad yn parhau.  

Stoke v Abertawe: Joe ar flaen rhaglen y gêm

Hel ysbrydion yn y niwl?

Tywydd, BBC Cymru

Tywydd perffaith ar gyfer mynd i hel losin fydd hi yn ôl Llŷr Griffiths-Davies.

"Heno'n noson glir i nifer, 'da niwl mewn manne'n fuan wedi iddi nosi. Y tymheredd isa'n 7C."

Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Be' dach chi'n galw hen gyd-bleidiwr?!

Mewn dadl ar Fesur Cymru yn Nhŷ'r Arglwyddi, dywedodd yr Arglwydd Wigley o Blaid Cymru nad ydi o'n sicr sut y dylai gyfeirio at yr Arglwydd Elis-Thomas, a adawodd y blaid rai wythnosau'n ôl.

Atebodd yr Arglwydd Elis-Thomas drwy ddweud y gallai gyfeirio ato sut bynnag y mynnai.

"Wna' i ddim yn y Siambr hon", oedd ateb yr Arglwydd Wigley.

View more on twitter

Pum uchelgais Sam

The Guardian

Mewn erthygl yn y Guardian, mae Sam Warburton yn rhestru ei uchelgeisiau ar gyfer gweddill ei yrfa.

Fe hoffai Warburton ennill y Pro12 gyda'r Gleision, ennill y Chwe Gwlad unwaith eto, ennill cant o gapiau dros Gymru, a chwarae eto mewn Cwpan Byd ac ar daith y Llewod.

Fydd Warburton ddim yn chwarae dros Gymru yn erbyn Awstralia dros y penwythnos, wedi iddo gael caniatâd i ddychwelyd i'w ranbarth.

Latfia'n curo Cymru mewn Futsal

Teyrnged i 'ddyn addfwyn' fu farw

BBC Cymru Fyw

Mae teulu dyn 52 oed fu farw mewn gwrthdrawiad yr wythnos ddiwethaf wedi rhoi teyrnged iddo.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Kevin Simon o ardal Castell-nedd Port Talbot, ei fod yn "ddyn caredig, meddylgar ac addfwyn".

Bu farw pan darodd ei gerbyd cymysgu sement yn erbyn ceir oedd wedi'u parcio ym mhentref Goetre Hen ger Pen-y-bont.

Llygoden bêls yn helpu apêl

BBC Cymru Fyw

llygoden bels
Wales News Service

Mae twmpath o fêls gwair sy'n edrych fel wyneb llygoden yn codi gwên - a chodi arian - ar fferm ar yr A48.

Sylweddoli bod gwahanol liwiau ar gael ar gyfer y bêls a ysgogodd John Pike, 50 o Gaerwent, i greu'r llygoden enfawr.

Mae e'n gofyn i yrwyr sy'n pasio ac yn mwynhau cael cip ar y creadur i gyfrannu i elusen Breast Cancer Now.

Atal y broses o yrru dyn i Afghanistan

BBC Cymru Fyw

Ni fydd dyn 19 oed o Gaerdydd yn cael ei orfodi i adael y DU am y tro.

Roedd Bashir Naderi i fod i gael ei gludo i Afghanistan o Faes Awyr Gatwick am 16:45 heddiw.

Ond dywedodd AS Canol Caerdydd, Jo Stevens, bod y gweinidog ymdfudo Robert Goodwill wedi atal y broses ar y funud olaf.

Ychwanegodd bod Mr Naderi wedi dod i'r DU o Afghanistan pan roedd yn 10 oed, wedi i'r Taliban lofruddio ei dad.

Bashir a'i gariad,
Llun teulu
Bashir Naderi a'i gariad, Nicole Cooper

Enwogion sy'n #CaruDarllen

A hithau'n Ddiwrnod #CaruDarllen, mae rhai o bobl adnabyddus Cymru wedi bod yn trydar lluniau o'u hunain gyda'u hoff lyfr.

View more on twitter
View more on twitter

Conwy i godi ffi ailgylchu?

Cyngor Conwy

Gallai Cyngor Sir Conwy godi ffi am ailgylchu deunyddiau fel brics, pridd a theiars yn eu canolfannau ailgylchu gwastraff tŷ.

Dyw'r cyngor ddim yn ystyried y fath eitemau fel gwastraff tŷ, ac felly fe fyddai rhaid talu i'w hailgylchu yn y canolfannau ym Mochdre ac Abergele o Ebrill 2017.

Yn ôl adroddiad i'r cyngor, fe allai'r cynlluniau arwain at fwy o sbwriel anghyfreithlon.

Mae'r cyngor yn trafod y cynnig yfory.

Teyrnged Gwyddonias i Andras Millward

Mae blog Gwyddonias wedi cyhoeddi teyrnged i'r awdur Andras Millward, wedi i'r newyddion am ei farwolaeth gael ei gyhoeddi heddiw.

Mae'r blog yn cydnabod cyfraniad yr awdur i'r genre ffuglen wyddonol ond yn dweud na werthfawrogwyd ei waith yn ddigonol.

Andras Millward: 1966-2016
BBC

Cadarnhau ymgeiswyr arweinyddiaeth UKIP

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyfnod enwebu wedi cau yn y ras i olynnu Diane James fel arweinydd UKIP.

Pedwar ymgeisydd sy'n mynd amdani, gan gynnwys John Rees-Evans, sy'n byw ym Mhenrhiwceiber.

Yr ymgeiswyr eraill yw Suzanne Evans, Paul Nuttall a Peter Whittle.

Achos dathlu i Hollie Arnold

Gwyliwch Cymru'n herio Latfia mewn futsal

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae tîm futsal Cymru yn herio Latfia yng Nghasnewydd ar hyn o bryd, ac mae modd gwylio'r gêm yn fyw ar dudalen Facebook y Gymdeithas Bêl-droed. Cliciwch yma i wylio.

View more on facebook

Aberaeron yw lle gorau Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Aberaeron wedi ennill cystadleuaeth Lle Gorau Cymru.

Mewn pleidlais gyhoeddus dan ofal y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol, y dref yn ne Ceredigion ddaeth i'r brig.

Dywedodd Maer Aberaeron, Rhys Davies, y gallai'r "dref i gyd fod yn falch" o ennill y wobr.

Aberaeron
Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

Bale yn trafod ei gyfnod ym Madrid

Jan Morris yn 90

O'r Pedwar Gwynt

Yn y cyfnodolyn O'r Pedwar Gwynt, mae'r Athro Angharad Price yn dadansoddi cyfraniad yr awdur, Jan Morris.

Yn ei hysgrif, 'Ar Blyg y Map', mae hi'n dweud bod Jan Morris wedi llwyddo i "gyflwyno Cymru o’r newydd i’r Cymry eu hunain, gan wneud hynny ar adegau go dyngedfennol".

Mae'r awdur yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 eleni.

Pos Calan Gaeaf Gareth Ffowc

Dim Warburton yn erbyn Awstralia

Dyn yn cyfaddef llofruddio'i fam gyda llif gadwyn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi pledio'n euog i lofruddio ei fam gyda llif gadwyn wrth iddi sychu dillad yn yr ardd.

Fe laddodd Robert Owens, 47 oed, ei fam 75 oed, Iris Owens yn eu cartref yn Ystrad Mynach, Sir Caerffili ym mis Mai.

Bydd Owens yn cael ei ddedfrydu ddydd Mawrth.

Iris Owens
Heddlu Gwent
Roedd Iris Owens yn 75 oed

Prynhawn pleserus ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Wedi bore cymylog fydd digon o ysbeidiau heulog yn ystod y prynhawn, gyda gwyntoedd ysgafn. Y tymheredd yn tua 14C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Y Drenewydd 'angen ychydig o lwc'

Uwch Gynghrair Cymru

Er nad ydi'r Drenewydd wedi ennill yn y gynghrair ers canol Awst, mae un o'u hymosodwyr yn ffyddiog y deith eu rhediad gwael i ben cyn hir.

Mewn erthygl ar wefan Uwch Gynghrair Cymru, mae Jason Oswell yn dweud bod "angen ychydig o lwc" ar y tîm sy'n sownd ar waelod y tabl.

Di-sgôr oedd hi yn eu gêm gartref yn erbyn Llandudno ddydd Sadwrn.

Rhybudd am glefyd wiwerod coch Môn

BBC Cymru Fyw

Mae gwyddonwyr wedi datgan fod wiwerod coch Ynys Môn yn cario clefyd allai wasgaru a lladd poblogaeth wiwerod coch Gwynedd.

Eisoes mae corff un wiwer wedi ei ddarganfod gyda'r clefyd ger Bangor, y cyntaf ar dir mawr Cymru.

Mae 'na rybudd y gallai'r effeithiau fod yn ddinistriol iawn os yw'n lledaenu.

Wiwer goch
Kev Lewis/Flickr

1,500 myfyriwr yn gadael coleg wedi rhybudd cemegyn

BBC Cymru Fyw

Mae 1,500 o fyfyrwyr wedi gorfod gadael campws Coleg Gŵyr yng Ngorseinon yn dilyn rhybudd am gemegau.

Dywedodd y pennaeth, Mark Jones, bod y coleg wedi gwneud y penderfyniad i symud myfyrwyr ar ôl derbyn cyngor am storio un math o gemegyn.

Ychwanegodd bod y cemegyn mewn labordy, nad oedd wedi gollwng ac nad oedd unrhyw un wedi eu hanafu.

Dyn wedi marw mewn parti anghyfreithlon

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn dweud bod dyn 45 oed wedi marw mewn parti anghyfreithlon mewn warws yn y Barri dros y penwythnos.

Yn ôl swyddogion roedd tua 2,000 o bobl yn y digwyddiad ar Heol Hayes yn y dref nos Sadwrn.

Nid yw marwolaeth y dyn yn cael ei drin fel un amheus.

Hefyd yn y digwyddiad, cafodd dau berson eu harestio ar amheuaeth o droseddau'n ymwneud â chyffuriau.

Cynlluniau i newid rheolaeth gwasanaethau hamdden Penfro

Cyngor Sir Penfro

Bydd rheolaeth dros wasanaethau diwylliant, hamdden, marchnata a datblygu twristiaeth yn Sir Benfro yn cael eu trosglwyddo i sefydliadau allanol.

Ymddiriedolaeth elusennol fydd yn cymryd cyfrifoldeb am ddiwylliant a hamdden, tra bydd is-gwmni'n gofalu am dwristiaeth.

Yn ôl ymgynghorwyr, gallai'r cynlluniau arbed rhwng tua £300,000 a £1.5m i Gyngor Sir Penfro dros bum mlynedd.

Fe fydd un o bwyllgorau'r cyngor nawr yn craffu ar y cynlluniau, fydd yn gorfod cael sêl bendith cabinet y cyngor cyn cael eu gweithredu.

'Na' i Faes Awyr y Dywysoges Diana

Mae cyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd wedi dweud na fyddai hi'n cefnogi cynnig i ailenwi'r maes awyr fel teyrnged i'r Dywysoges Diana.

Dywedodd Debra Barber mewn llythyr at gadeirydd pwyllgor deisebau'r Cynulliad, Mike Hedges AC, bod yr enw cyfredol yn "ein galluogi ni i gael y neges am Gaerdydd a Chymru i'r farchnad".

Roedd y pwyllgor wedi bod yn ystyried deiseb gafodd ei chyflwyno gan Mohammed Sarul Islam, cyn-gynghorydd o Gaerdydd.

View more on twitter

Chwilio am ddyn wedi lladrad offerynnau cerdd

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Thames Valley yn chwilio am ddyn sydd â chysylltiadau posib gyda Phort Talbot, mewn cysylltiad gyda lladrad yn Sunningdale, Berkshire.

Cafodd acordiynau gwerth £130,000 eu dwyn o siop yn y dref ar 7 a 8 Awst eleni.

dyn
Heddlu Thames Valley

Cadarnhau ysbyty newydd £350m yng Ngwent

BBC Cymru Fyw

Bydd Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol newydd yn cael ei hadeiladu yn Llanfrechfa ger Cwmbrân.

Fe gyhoedd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, y byddai Llywodraeth Cymru yn buddsoddi tua £350m yn y cyfleusterau newydd.

Mae disgwyl i'r ysbyty agor yn 2022.

Darlun artist
BBC

Enw fflatiau newydd yn achosi ffrae

Pen tost i Rob Howley cyn herio Awstralia?

BBC Sport Wales

Amser cinio 'fory bydd hyfforddwr tîm rygbi Cymru, Rob Howley, yn cyhoeddi ei dîm ar gyfer gêm gyntaf cyfres yr Hydref yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn.

Mae dal amheuaeth am ffitrwydd y clo Jake Ball, y canolwr Scott Williams a'r cefnwr Liam Williams.

Mae asgellwr 18 oed Y Gweilch, Keelan Giles, wedi creu argraff dros yr wythnosau diwethaf, gan sgorio wyth cais mewn pedair gêm dros y rhanbarth.

Er iddo ymarfer gyda'r garfan rhyngwladol yr wythnos ddiwethaf. mae cyn gapten Cymru, Jonathan Davies, o'r farn ei bod hi braidd yn gynnar i'w gynnwys yn y garfan.

View more on twitter

Athrawon i gael cyfle i roi eu barn mewn arolwg newydd

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n lansio Arolwg Cenedlaethol yn holi barn athrawon a gweithwyr addysg.

Bwriad yr arolwg fydd gofyn i weithwyr y proffesiwn am y materion sy'n effeithio arnynt, ac fe allai'r canlyniadau fod yn sail ar gyfer polisïau'r dyfodol.

Bydd yr arolwg yn cynnwys athrawon a gweithwyr cymorth mewn ysgolion ac mewn lleoliadau addysg bellach, gan gynnwys gweithwyr cyflenwi.

Kirsty Williams
BBC