a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Cofiwch droi'r cloc!

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fyddwn ni nôl fore Llun, ond cyn hynny cofiwch droi'r clociau awr yn ôl nos yfory wrth i BST ddod i ben.

Hwyl fawr!

cloc
Getty Images

Neuville yn cipio wythfed cymal y Rali

Mae Sebastien Ogier yn parhau ar y brig, ond Neuville o Wlad Belg sydd yn cipio wythfed cymal Rali GB Cymru.

View more on twitter

Tagfeydd yr M4 yn lleihau

Traffig Cymru

Mae'r tagfeydd ar yr M4 bellach wedi dechrau lleihau, ond mae'r rhes o gerbydau sydd yn teithio i'r dwyrain dal i fod yn rhyw saith milltir o hyd.

Cafodd beiciwr modur ei gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach, ac mae traffig prynhawn ddydd Gwener a gwyliau'r hanner tymor yn golygu bod y tagfeydd wedi bod yn araf yn clirio.

Colli plentyn marw-anedig

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Hydref wedi bod yn fis i godi ymwybyddiaeth o golli plant yn y groth a babanod marw-anedig.

Bu Cymru Fyw yn siarad gyda Ffion Davies, roddodd enedigaeth i'w mab Caleb Rhys yn farw-anedig bron i bum mlynedd yn ôl.

Cofio Caleb
Llinos Dafydd

Oedi cyn cymal diweddaraf Rali Cymru GB

Twitter

Mae wythfed cymal y ras bellach wedi dechrau, ar ôl rhywfaint o oedi yn dilyn digwyddiad yn gynharach.

View more on twitter

Rhywfaint o law ysgafn

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi'n noson gymylog heno, gyda pheth glaw ysgafn yn debygol am gyfnod yn y gogledd. 

Dros nos bydd niwl mewn ambell fan clir, gyda'r tymheredd isaf yn 8C.

Ddydd Sadwrn fe fydd hi'n gymylog gyda glaw mân ger y glannau. Bydd rhai cyfnodau brafiach serch hynny, ac fe fydd hi'n parhau'n fwyn gyda'r tymheredd yn cyrraedd rhyw 15C.

Bydd dydd Sul rhywbeth yn debyg, er bod disgwyl rhagor o gyfnodau brafiach, yn arbennig tua'r gogledd.

I weld y rhagolygon diweddaraf, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Enwi dyn gafodd ei ladd yn Y Rhyl

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi enwi'r dyn gafodd ei lofruddio mewn digwyddiad yn Y Rhyl nos Iau.

Roedd Mark Roy Mason yn 48 oed ac yn dod o'r ardal.

Dywedodd DCI Jason Devenport o Heddlu Gogledd Cymru bod y farwolaeth wedi bod yn "sioc i'r gymuned".

Cafodd Mr Mason ei drywanu mewn maes parcio ychydig cyn 19:30, ar ôl i'r troseddwyr oedd yn teithio mewn cerbyd 4x4 du ei ddilyn yno.

heddlu rhyl
BBC

Ymddiswyddiad o fwrdd Abertawe

Daw penderfyniad Huw Cooze yn dilyn adroddiadau yr wythnos diwethaf bod Ymddiriedoliaeth y Cefnogwyr yn ystyried cymryd camau cyfreithiol.

Mae'r cefnogwyr wedi bod yn anhapus â'r modd y cafodd cyfranddaliadau'r clwb eu gwerthu i fuddsoddwyr o America dros yr haf.

View more on twitter

Rhesi o draffig ar yr M4

BBC Cymru Fyw

Mae hi wedi bod yn brynhawn araf i deithwyr ar yr M4 tua'r dwyrain yn dilyn y gwrthdrawiad yn gynharach.

Mae'r tagfeydd wedi bod yn ymestyn rhyw 12 milltir, gyda'r siwrne rhwng cyffordd 32 (Coryton) a chyffordd 26 (Heol Malpas) yn cymryd tua 60 munud.

traffig
Benjamin Wright

Bachgen o Sir Benfro ar goll

Cafodd Jevon Thomas ei weld ddiwethaf yn ei gartref prynhawn ddydd Mercher 26 Hydref.

Dywedodd yr heddlu ei fod yn chwe troedfedd tair modfedd o daldra a bod ganddo wallt melyn byr, dwy glustlws ym mhob clust, ac yn gwisgo sbectol. 

View more on twitter

Canslo tân gwyllt Llandudno

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Tref Llandudno wedi dweud eu bod wedi gorfod canslo'r sioe dân gwyllt yr oedden nhw wedi bwriadu ei gynnal ar 5 Tachwedd ar fyr rybudd.

Yn ôl y cyngor roedd rhaid canslo'r digwyddiad oherwydd gofynion yswiriant newydd ynglŷn â chynnal y digwyddiad ar Bier Llandudno.

Dywedodd y cynghorydd Greg Robbins eu bod yn "siomedig", ond y byddai noson dân gwyllt yn cael ei chynnal ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn ar yr un noson.

tan gwyllt
Thinkstock

Buddugoliaeth arall i Ogier

Mae Sebastian Ogier bellach 23.3 eiliad o flaen Ott Tanak ar y brig ar ôl ennill pump o'r saith cymal heddiw yn Rali Cymru GB.

View more on twitter

Beirniadaeth lem Richard Wyn Jones

Wales Online

Mae arbenigwr ar wleidyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi beirniadaeth lem o'r ffordd y mae San Steffan wedi ymdrin â'r Mesur Cymru diweddaraf.

Yn ôl yr Athro Richard Wyn Jones mae'r llywodraeth wedi ceisio bwrw 'mlaen â'r Mesur er gwaethaf diffygion amlwg, ac mae ymgais ASau Llafur Cymru i drafod y pecyn wedi bod yn "pathetig".

Ychwanegodd y byddai'r Mesur yn ei ffurf bresennol yn creu setliad datganoledig oedd nid yn unig yr un mor drwsgl â'r hyn oedd gan Gymru gynt, ond un allai fod "hyd yn oed yn fwy cyfyngedig a rhwystredig".

Montero i ddychwelyd?

Twitter

Fe fydd Abertawe hefyd yn wynebu dau o'u cyn-chwaraewyr, Joe Allen a Wilfried Bony, pan fyddan nhw'n teithio i Stoke nos Lun.

View more on twitter

Tagfeydd yn parhau ar yr M4

BBC Wales News

Mae traffig yn parhau i symud yn araf ar yr M4 yn dilyn gwrthdrawiad tua'r gorllewin ger cyffordd 28 y bore 'ma, ac mae'r tagfeydd wedi bod yn ymestyn dros bum milltir.

Cafodd beiciwr modur ei gludo i'r Ysbyty Brenhinol Gwent ag anafiadau difrifol yn dilyn y gwrthdrawiad.

Brecwast yw Brecwast

Twitter

Mae'n ymddangos bod myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi cael eu hysbrydoli gan araith ddiweddar Andrew RT Davies yng nghynhadledd y Ceidwadwyr!

View more on twitter

Dirwy...ddiwrnod yn gynnar

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod nifer o yrwyr wedi cael dirwy ar ôl cael eu dal yn gyrru dros 40mya ddydd Gwener diwetha' ....ddiwrnod cynn i'r cyfyngiad cyflymder nenwydd ddod i rym!

Cyhoeddi gemau Cwpan y Gynghrair

Twitter

Mae'r ddwy gêm yn rownd gynderfynol Cwpan Cynghrair Cymru wedi cael eu cyhoeddi, yn dilyn y gemau ganol wythnos.

View more on twitter

Un arall i Ogier

Pedwar allan o chwe chymal i Ogier yn Rali Cymru GB nawr gyda Ott Tanak yn ennill y ddau arall.

View more on twitter

Cadw'i ben

Twitter

Trydydd cymal i Ogier

Twitter

Mae pencampwr y byd Sebastian Ogier wedi ennill cymal 5 - ei drydedd buddugoliaeth heddiw - yn Rali Cymru GB, ac wedi ymestyn ei fantais ar y brig drwy wneud hynny.

View more on twitter

Dim cosb i swyddog heddlu am fynd i siopa

BBC Cymru Fyw

Mae swyddog heddlu wedi cael ei ganfod yn ddieuog gan banel disgyblu o ddau gyhuddiad o gamymddwyn yn dilyn honiadau ei fod wedi mynd ar drip siopa yn ystod ei sifft.

Dywedodd bargyfreithiwr y swyddog bod PC John Evans wedi teithio o Fae Colwyn i Barc Manwerthu Brychdyn, taith o 72 milltir yno ac yn ôl, am resymau dilys yn ymwneud â gwaith.

Roedd y swyddog wedi cael galwad i fynd i ddigwyddiad yn Wrecsam, ond yna fe gafodd y gorchymyn hwnnw ei ganslo. Pan oedd ym Mrychdyn fe aeth Mr Evans i Tesco a prynu danteithion i'w gyd-weithwyr ym Mae Colwyn, cyn prynu dillad gwely fel anrheg o siop Primark gyfagos.

Rhybudd i fwynhau yn gyfrifol

Twitter

Lladron Dolgellau 'yn torri twll drwy'r to'

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod lladron wedi dwyn gwerth miloedd o bunnau o sigaréts o siop Eurospar yn Nolgellau - ar ôl torri twll yn nho'r adeilad.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am wybodaeth, gyda'r gred bod y lladrad wedi digwydd rhywbryd rhwng 22:00 nos Iau a 06:00 y bore 'ma.

Gwrthdrawiad: Arestio dyn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cael ei arestio ar ôl gwrthdrawiad angheuol yn ymwneud â beiciau modur a beic cwad mewn coedwig yn Sir Gaerfyrddin.

Fe ddioddefodd John Griffiths, 44 oed, o ardal Ciliau Aeron yng Ngheredigion, anafiadau angheuol yn y gwrthdrawiad ger Llangadog am 16:40 ddydd Sul.

Arestio dyn ar ôl lladrad Trelai

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 32 oed wedi ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth mewn cysylltiad ag ymgais i ladrata o swyddfa bost yn Nhrelai, Caerdydd.

Roedd lleidr wedi mynd i mewn i'r swyddfa bost am 08:47 fore Mawrth yn gwisgo mwgwd ac yn dal cyllell, ac fe fynnodd arian allan o'r til.

Fe wnaeth y ddynes oedd yn gweithio yn y siop wrthod rhoi'r arian iddo, ac ar ôl iddi geisio taro'r lleidr â bat fe redodd y dyn allan o'r siop.

Carchar am fygwth rhoi merch ar dân a'i threisio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaerdydd wedi cael ei garcharu am 12 mlynedd am fygwth rhoi dynes 19 oed ar dân cyn ei threisio.

Fe wnaeth Dean Edwards, 39 oed, hefyd daro pen y ddynes ifanc yn erbyn drych a gorchuddio ei cheg rhag iddi sgrechian.

Roedd Edwards, o ardal Rhymni o'r brif ddinas, eisoes wedi ei gael yn euog o dreisio ac o achosi niwed corfforol.

dean edwards
Heddlu De Cymru

Aberfan: Dychwelyd nodyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r nodyn gafodd ei adael ar dorch ym mynwent Aberfan gan y Tywysog Charles - ac a gafodd ei ddwyn deuddydd wedyn - wedi cael ei ddychwelyd. 

Dywedodd David Davies, cadeirydd ymddiriedolaeth elusen Coffa Aberfan bod y nodyn wedi cael ei adael yn ddiennw gyda'r heddlu.

Archwilydd yn ystyried grantiau Llywodraeth Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, wedi dweud ei fod yn ystyried dechrau ymchwil ffurfiol i'r modd y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grantiau i gwmnïau. 

Wrth gyfeirio at grantiau i gwmnïau Kancoat (£3.4m) a Kukd (£1m) - gyda'r ddau gwmni'n methu yn fuan wedyn dywedodd Mr Thomas mewn llythyr: "Mae digwyddiadau diweddar yn awgrymu ein bod yn gweld methiant systemig yn hytrach na chyfres o gamgymeriadau trwy gyd-ddigwyddiad."

Huw Vaughan Thomas
BBC

40,000 yn gweld y pabi yng Nghaernarfon

BBC Cymru Fyw

Mae bron i 40,000 o bobl wedi ymweld â Chastell Caernarfon ers i arddangosfa'r pabi coch gael ei osod yno, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Mae gwaith yr artist Paul Cummins a'r cynllunydd Tom Piper yn rhaeadr o 1,000 o flodau pabi coch seramig.

Fe agorodd yr arddangosfa ar 10 Hydref, ac fe fydd yno nes 20 Tachwedd.

castell caernarfon gyda'r pabi
Mike Dean

Cytundebau newydd i bedwar

Twitter

View more on twitter
cytundebau
Undeb Rygbi Cymru

Damwain ar yr M4

Heddlu De Cymru

Mae dwy lôn ar yr M4 wedi cau ac mae traffig yn symud yn araf i'r dwyrain yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic modur rhwng C29 a C30, i'r dwyrain o Gaerdydd.

Dywedodd yr heddlu bod y tagfeydd hefyd yn effeithio ar lif traffig yr A48 ar C29 gyda'r M4.

Ar Taro'r Post heddiw....

Twitter

Cymharu'r Gleision a'r Scarlets

Wales Online

Ar drothwy'r ddarbi Gymreig heno rhwng y Gleision a'r Scarlets, mae WalesOnline wedi bod yn rhoi marciau i chwaraewyr y ddau dîm i weld pwy sydd yn edrych gryfaf ar bapur.

Bydd y ddau ranbarth yn gorfod gwneud heb nifer o'u sêr rhyngwladol ar gyfer yr ornest, sydd yn dod wythnos cyn i Gymru herio Awstralia yng ngemau'r hydref.

rhys patchell
Huw Evans Picture Agency
Bydd Rhys Patchell yn dychwelyd i Barc yr Arfau am y tro cyntaf ers gadael y Gleision yn yr haf

Y Ddraig yn denu ymwelwyr

BBC Cymru Fyw

Mae safleoedd treftadaeth Cymru wedi cael eu tymor mwyaf llwyddiannus erioed, gyda dros 600,000 o ymwelwyr yn ymweld â safleoedd Cadw.

Yn ôl ffigyrau gan Lywodraeth Cymru fe wnaeth 135,000 o deuluoedd ymweld â safleoedd Cadw rhwng Gorffennaf a Medi - i fyny o 110,885 yn 2015.

Dywedodd Cadw bod y ffigyrau'n "ganlyniad uniongyrchol" i daith y Ddraig, fu'n ymweld â sawl un o gestyll hanesyddol Cymru dros yr haf.

draig
Richard Jones

Capten Wrecsam yn ymadael

Twitter

Bydd Newton yn ailymuno â Gary Mills, sydd bellach yn rheoli yn Efrog ar ôl cael ei ddiswyddo gan Wrecsam.

View more on twitter

Mudiad Meithrin: 'Angen arweiniad gan y llywodraeth'

BBC Radio Cymru

Yn dilyn y newyddion am golled ariannol y Mudiad Meithrin o £470,000, mae cadeirydd mudiad Dyfodol yr Iaith wedi galw am arweiniad cliriach gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Heini Gruffudd y dylai cynllun cadarn gael ei roi yn ei le er mwyn gosod targedau i'r mudiad, a bod cynlluniau'r llywodraeth o roi 30 awr o ofal plant am ddim, a chael miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050, yn uchelgeisiol iawn. 

"Does dim un mudiad gwirfoddol yn mynd i allu sicrhau hynny os nad oes strwythur cadarn mewn lle," meddai ar raglen Y Post Cyntaf BBC Radio Cymru.

Cymal arall i Tanak

Twitter

Mae Ott Tanak o Estonia wedi ennill y pedwerydd cymal yn Rali Cymru GB ac mae'r bwlch rhyngddo a Sebastian Ogier ar y brig i lawr i 7.7 eiliad.

View more on twitter

Toriadau staff CNC: 'Anoddach taclo llifogydd'

Daily Post

Mae toriadau i staffio o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru yn golygu y byddai'n anodd iddyn nhw ddygymod â llifogydd yn Llanelwy tebyg i'r un a welwyd yn 2012.

Dyna sydd gan ffynhonell dienw i'w ddweud mewn sylwadau wrth y Daily Post.

Yn eu hymateb dywedodd CNC eu bod yn bwriadu cyflogi mwy o staff yn barod ar gyfer misoedd y gaeaf, a bod lleihau risg llifogydd yn un o'u blaenoriaethau.

Drama am fabwysiadu

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'r dramodydd Alun Saunders wedi bod yn siarad â Cymru Fyw am ei brofiad ef a'i bartner Chris o fabwysiadu dau o blant.

Bu hynny'n ddylanwad mawr arno wrth ysgrifennu'r ddrama ddwyieithog A Good Clean Heart.

Actorion 'A Good Clean Heart' - James Ifan ac Oliver Wellington
Neontopia
Actorion 'A Good Clean Heart' - James Ifan ac Oliver Wellington