a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 ddydd Gwener.

 2. Trafod llun o Dylan a Caitlin yn yr Uchel Lys

  Golwg 360

  Mae golwg360 yn adrodd fod perchennog llun o Dylan Thomas a’i wraig, Caitlin, wedi mynd â thri sefydliad i’r llys am ddefnyddio’r ffotograff heb ganiatâd.

  Dywed y wefan fod yr Uchel Lys yn Llundain wedi bod yn gwrando achos y dyn busnes, Haydn Price, sy’n hawlio costau oherwydd i gyrff ledled y byd dorri rheolau hawlfraint.

  dylan
 3. Cydnabyddiaeth i fyfyriwr fu farw

  BBC Cymru Fyw

  Mae myfyriwr a fu farw ar ôl cymryd gormodedd o dabledi colli pwysau "hynod wenwynig", wedi derbyn cydnabyddiaeth gan y brifysgol y byddai wedi graddio o honni'r wythnos hon. 

  Bu farw Eloise Parry, 21, o'r Amwythig, ar ôl cymryd gorddos damweiniol o gyffuriau y prynodd ar-lein.

  Roedd hi wedi bod yn astudio astudiaethau plentyndod a theulu ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.  

 4. A oes angen ailagor rheilffordd rhwng Bangor a Chaernarfon?

  Golwg 360

  Mae golwg360 wedi adrodd fod un o gynghorwyr Gwynedd yn galw ar i’r awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru feddwl o ddifri’ am ailagor y rheilffordd a oedd yn cysylltu dinas Bangor â thre’ Caernarfon.

  Mae’r Cynghorydd Sion Jones, sy’n cynrychioli ward Bethel ar Gyngor Gwynedd, eisiau gweld astudiaeth yn cael ei gwneud o’r rhesymau economaidd ac amgylcheddol tros weld trên yn cario pobol rhwng y ddau le.

 5. Oes nofelau natur i blant?

  Ar ei blog heddiw mae Bethan Gwanas yn gofyn a oes nofelau natur i blant yn Gymraeg.

  Ar ei blog dywed Bethan: "Ond blog am lyfrau Cymraeg ydi hwn! Ia, ond holi ydw i lle mae’r nofelau Cymraeg am natur a bywyd gwyllt? Dwi wedi crafu mhen a Google a Gwales ond wedi methu dod o hyd i rai. Digon o rai ffeithiol, ond dim ffuglen am fywyd gwyllt."

  gwanas
 6. Dwyn ceir i droseddu ym Mlaenau Gwent

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn pedwar achos o gerbydau'n cael eu dwyn er mwyn eu defnyddio i ddwyn yn ardal Blaenau Gwent. 

   Digwyddodd y digwyddiadau dros nos 24-25 Hydref ar stadau diwydiannol y Rising Sun a Cwm Draw yng Nglyn Ebwy ac Ystâd Ddiwydiannol Avenue Goron a Stad Ddiwydiannol Sirhywi yn Nhredegar. 

   Credir fod y cerbydau wedi cael eu defnyddio i droseddu yn ardal Nant-y-glo. 

   Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiadau i gysylltu â'r ar heddlu ar 101.

 7. 'Angen datganoli’r Gwasanaeth Prawf i gael gwell atebolrwydd'

  Golwg 360

  Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Genedlaethol i Swyddogion Prawf [NAPO], eisiau gweld datganoli’r gwasanaeth prawf yng Nghymru, a hynny er mwyn gwneud y system yn fwy “atebol ac effeithiol”.

  Mae Ian Lawrence wedi dweud wrth golwg360 fod ganddo bryderon mawr ynglyn â natur y gwasanaeth ar hyn o bryd, a hynny ers iddo gael ei breifateiddio yn 2014.

 8. Cemegau: Gwagio rhan o gampws Prifysgol Abertawe

  BBC Cymru Fyw

  Mae pobl wedi cael eu symud o rhan o gampws Prifysgol Abertawe wedi i gemegau gael eu darganfod ar y safle.

  Dywedodd y brifysgol mae gweithred "rhagofalus" oedd hyn.  

  prifysgol
 9. Hook i ddod 'nôl i Gymru?

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline yn trafod y posibilrwydd y bydd James Hook yn dychwelyd i chwarae rygbi rhanbarthol yng Nghymru. Y Gweilch yn ôl y son yw'r ffefrynau i'w arwyddo.

  Mae Hook, sy'n 31 oed, wedi chwarae dros Gymru 81 weithiau ers iddo ennill ei gap cyntaf yn 2006.

  hook
 10. Cymeradwyo cais cynllunio Yr Egin

  Cyngor Sir Gaerfyrddin

  Mae Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo cais cynllunio ar gyfer pencadlys newydd S4C, Yr Egin.

  Y bwriad yw agor y ganolfan newydd yn 2018.

  Egin
 11. Ifan Richards yn dod i’r brig yn Ar y Dibyn

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Yn dilyn wyth wythnos o heriau eithafol yn ardal Eryri, mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi cael sgwrs hefo Ifan Richards o'r Brithdir ger Dolgellau, oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth Ar y Dibyn ar S4C.

  Fe enillodd wobr gwerth £10,000 mewn cymwysterau arwain awyr agored, offer awyr agored ac fe fydd ffilm a greodd yn ystod y gystadleuaeth yn cael ei defnyddio gan Croeso Cymru i hyrwyddo antur yng Nghymru.

  ifan
 12. Darn o wair yn 'rhy beryglus' i ddyn post

  BBC Wales News

  Mae'r Post Brenhinol wedi atal eu staff rhag dosbarthu llythyrau i res o dai yn Nhorfaen oherwydd bod cerdded ar ddarn o wair yn "rhy beryglus".

  Daw'r penderfyniad iechyd a diogelwch ar ôl i un dyn post gwyno am dai ar Severn View ym Mhont-y-pŵl.

  Cytunodd rheolwyr bod y darn o wair rhwng y ffordd a drysau'r tai yn beryglus, ac y byddai'n rhaid i bobl sy'n byw yno gasglu arian o Swyddfa'r Post.

  Dywedodd y Post Brenhinol y byddai'n gwneud "asesiad diogelwch".

  Severn View
 13. Halfpenny heb benderfynu am ei ddyfodol

  BBC Sport Wales

  Mae cefnwr Cymru, Leigh Halfpenny, yn dweud y bydd yn penderfynu dros y mis nesaf os y bydd yn aros gyda chlwb Toulon neu yn dychwelyd i  Gymru y tymor nesaf.

  Mae cytundeb Halfpenny gyda Toulon yn dod i ben yn yr haf.

  Halfpenny
  Image caption: Methodd Halfpenny Cwpan y Byd 2015 oherwydd anaf
 14. Teulu Miriam Briddon wedi cyrraedd Downing Street

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu merch ifanc o Geredigion gafodd ei lladd gan ddyn oedd wedi yfed a gyrru wedi cyflwyno deiseb maen nhw'n obeithio fydd yn perswadio Llywodraeth Prydain i newid canllawiau dedfrydu troseddwyr yfed a gyrru.

  Cafodd Miriam Briddon, oedd yn 21 oed, ei lladd ger Ciliau Aeron ym mis Ebrill 2014.

  briddon
 15. Lle oeddwn i: Angladd Aberfan

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae 'na hanner canrif ers i'r Parchedig Ivor Thomas Rees glywed y newyddion bod "rhywbeth ofnadwy wedi digwydd dros y mynydd".

  Wythnos ar ôl marwolaeth ei fam-gu, ar fore Gwener 21 Hydref roedd e a'i wraig, Delyth, yn Nhreherbert pan glywson nhw gyntaf am yr hyn oedd wedi digwydd yn Aberfan.

  Bu'n rhannu ei atgofion gyda Cymru Fyw, ar drothwy 50 mlynedd ers yr angladd torfol yn y pentref.

  aberfan
 16. Y Devils yn casglu £60,000 i Scott Matzka

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn dweud bod £60,000 wedi ei gasglu er mwyn un o gyn chwaraewyr Devils Caerdydd, sy'n dioddef o glefyd niwronau motor.

  Cafodd Scott Matzka, 38, ddiagnosis yn 2015, a bydd yr arian yn helpu i dalu am ei ofal.

 17. Cyhuddo chwech o ddwyn bwyd têc-awê

  Heddlu Gwent

  Mae chwech o ddynion wedi eu cyhuddo o ddwyn ar ôl i fwyd têc-awê gael ei ddwyn gan yrrwr yn ardal Betws, Casnewydd.

  Mae'r dynion, sy'n 17, 21, 20, 17, 18 a 21, i gyd yn dod o ardal Casnewydd. Cafodd dau eu cadw yn y ddalfa, a phedwar eu rhyddhau ar fechnïaeth.

 18. Oedi ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yng Nghaerdydd, A48 Rhodfa'r Dwyrain yn araf rhwng cyfnewidfa Llanedern a chyfnewidfa Gabalfa oherwydd gwaith ar y ffordd

  Yn Sir Gaerfyrddin mae traffig yn araf ar yr A40 ger cylchfan Llangynnwr

  Ym Mhenrhyndeudraeth mae traffig yn ciwio ar yr A487 rhwng y Stryd Fawr a chylchfan Minffordd

 19. Sych i'r rhan fwyaf ond ambell gawod

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhagolygon y tywydd gan Robin Owain Jones: "Pnawn sych i'r rhan fwyaf ac eithrio ambell gawod ynysig, rhain yn bennaf ar y bryniau a'r mynyddoedd.

  "Cymylog i lawer ond cyfnodau braf yn y dwyrain, ychydig o wynt ond yn ddigon mwyn, y tymheredd rhwng 12-15C."

  Am fwy ewch i'r wefan dywydd.