a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Galw am wella llwybrau beicio Cymru
  2. Teulu i gyflwyno deiseb yfed a gyrru i Downing Street
  3. Arian i wella diogelwch ACau
  4. Llai eto yn gwrando ar Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 ddydd Gwener.

Trafod llun o Dylan a Caitlin yn yr Uchel Lys

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd fod perchennog llun o Dylan Thomas a’i wraig, Caitlin, wedi mynd â thri sefydliad i’r llys am ddefnyddio’r ffotograff heb ganiatâd.

Dywed y wefan fod yr Uchel Lys yn Llundain wedi bod yn gwrando achos y dyn busnes, Haydn Price, sy’n hawlio costau oherwydd i gyrff ledled y byd dorri rheolau hawlfraint.

dylan
getty

Cydnabyddiaeth i fyfyriwr fu farw

BBC Cymru Fyw

Mae myfyriwr a fu farw ar ôl cymryd gormodedd o dabledi colli pwysau "hynod wenwynig", wedi derbyn cydnabyddiaeth gan y brifysgol y byddai wedi graddio o honni'r wythnos hon. 

Bu farw Eloise Parry, 21, o'r Amwythig, ar ôl cymryd gorddos damweiniol o gyffuriau y prynodd ar-lein.

Roedd hi wedi bod yn astudio astudiaethau plentyndod a theulu ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.  

A oes angen ailagor rheilffordd rhwng Bangor a Chaernarfon?

Golwg 360

Mae golwg360 wedi adrodd fod un o gynghorwyr Gwynedd yn galw ar i’r awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru feddwl o ddifri’ am ailagor y rheilffordd a oedd yn cysylltu dinas Bangor â thre’ Caernarfon.

Mae’r Cynghorydd Sion Jones, sy’n cynrychioli ward Bethel ar Gyngor Gwynedd, eisiau gweld astudiaeth yn cael ei gwneud o’r rhesymau economaidd ac amgylcheddol tros weld trên yn cario pobol rhwng y ddau le.

Oes nofelau natur i blant?

Ar ei blog heddiw mae Bethan Gwanas yn gofyn a oes nofelau natur i blant yn Gymraeg.

Ar ei blog dywed Bethan: "Ond blog am lyfrau Cymraeg ydi hwn! Ia, ond holi ydw i lle mae’r nofelau Cymraeg am natur a bywyd gwyllt? Dwi wedi crafu mhen a Google a Gwales ond wedi methu dod o hyd i rai. Digon o rai ffeithiol, ond dim ffuglen am fywyd gwyllt."

gwanas
BBC

Dwyn ceir i droseddu ym Mlaenau Gwent

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn pedwar achos o gerbydau'n cael eu dwyn er mwyn eu defnyddio i ddwyn yn ardal Blaenau Gwent. 

 Digwyddodd y digwyddiadau dros nos 24-25 Hydref ar stadau diwydiannol y Rising Sun a Cwm Draw yng Nglyn Ebwy ac Ystâd Ddiwydiannol Avenue Goron a Stad Ddiwydiannol Sirhywi yn Nhredegar. 

 Credir fod y cerbydau wedi cael eu defnyddio i droseddu yn ardal Nant-y-glo. 

 Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiadau i gysylltu â'r ar heddlu ar 101.

Difrodi peiriannau talu am barcio

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod fandaliaid wedi bod yn dinistrio mesuryddion parcio yn ardal Wrecsam.

Mae'n debyg fod y peiriannau talu ac arddangos wedi costio £164,000, i'w hadnewyddu ar sawl achlysur.  

'Angen datganoli’r Gwasanaeth Prawf i gael gwell atebolrwydd'

Golwg 360

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Genedlaethol i Swyddogion Prawf [NAPO], eisiau gweld datganoli’r gwasanaeth prawf yng Nghymru, a hynny er mwyn gwneud y system yn fwy “atebol ac effeithiol”.

Mae Ian Lawrence wedi dweud wrth golwg360 fod ganddo bryderon mawr ynglyn â natur y gwasanaeth ar hyn o bryd, a hynny ers iddo gael ei breifateiddio yn 2014.

Cemegau: Gwagio rhan o gampws Prifysgol Abertawe

BBC Cymru Fyw

Mae pobl wedi cael eu symud o rhan o gampws Prifysgol Abertawe wedi i gemegau gael eu darganfod ar y safle.

Dywedodd y brifysgol mae gweithred "rhagofalus" oedd hyn.  

prifysgol
BBC

Hook i ddod 'nôl i Gymru?

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn trafod y posibilrwydd y bydd James Hook yn dychwelyd i chwarae rygbi rhanbarthol yng Nghymru. Y Gweilch yn ôl y son yw'r ffefrynau i'w arwyddo.

Mae Hook, sy'n 31 oed, wedi chwarae dros Gymru 81 weithiau ers iddo ennill ei gap cyntaf yn 2006.

hook
BBC

Cymeradwyo cais cynllunio Yr Egin

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo cais cynllunio ar gyfer pencadlys newydd S4C, Yr Egin.

Y bwriad yw agor y ganolfan newydd yn 2018.

Egin
Y Drindod Dewi Sant

Ifan Richards yn dod i’r brig yn Ar y Dibyn

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yn dilyn wyth wythnos o heriau eithafol yn ardal Eryri, mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi cael sgwrs hefo Ifan Richards o'r Brithdir ger Dolgellau, oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth Ar y Dibyn ar S4C.

Fe enillodd wobr gwerth £10,000 mewn cymwysterau arwain awyr agored, offer awyr agored ac fe fydd ffilm a greodd yn ystod y gystadleuaeth yn cael ei defnyddio gan Croeso Cymru i hyrwyddo antur yng Nghymru.

ifan
bbc

Darn o wair yn 'rhy beryglus' i ddyn post

BBC Wales News

Mae'r Post Brenhinol wedi atal eu staff rhag dosbarthu llythyrau i res o dai yn Nhorfaen oherwydd bod cerdded ar ddarn o wair yn "rhy beryglus".

Daw'r penderfyniad iechyd a diogelwch ar ôl i un dyn post gwyno am dai ar Severn View ym Mhont-y-pŵl.

Cytunodd rheolwyr bod y darn o wair rhwng y ffordd a drysau'r tai yn beryglus, ac y byddai'n rhaid i bobl sy'n byw yno gasglu arian o Swyddfa'r Post.

Dywedodd y Post Brenhinol y byddai'n gwneud "asesiad diogelwch".

Severn View
Wales News Service

Halfpenny heb benderfynu am ei ddyfodol

BBC Sport Wales

Mae cefnwr Cymru, Leigh Halfpenny, yn dweud y bydd yn penderfynu dros y mis nesaf os y bydd yn aros gyda chlwb Toulon neu yn dychwelyd i  Gymru y tymor nesaf.

Mae cytundeb Halfpenny gyda Toulon yn dod i ben yn yr haf.

Halfpenny
Huw Evans Picture Agency
Methodd Halfpenny Cwpan y Byd 2015 oherwydd anaf

Teulu Miriam Briddon wedi cyrraedd Downing Street

BBC Cymru Fyw

Mae teulu merch ifanc o Geredigion gafodd ei lladd gan ddyn oedd wedi yfed a gyrru wedi cyflwyno deiseb maen nhw'n obeithio fydd yn perswadio Llywodraeth Prydain i newid canllawiau dedfrydu troseddwyr yfed a gyrru.

Cafodd Miriam Briddon, oedd yn 21 oed, ei lladd ger Ciliau Aeron ym mis Ebrill 2014.

briddon
bbc

Lle oeddwn i: Angladd Aberfan

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae 'na hanner canrif ers i'r Parchedig Ivor Thomas Rees glywed y newyddion bod "rhywbeth ofnadwy wedi digwydd dros y mynydd".

Wythnos ar ôl marwolaeth ei fam-gu, ar fore Gwener 21 Hydref roedd e a'i wraig, Delyth, yn Nhreherbert pan glywson nhw gyntaf am yr hyn oedd wedi digwydd yn Aberfan.

Bu'n rhannu ei atgofion gyda Cymru Fyw, ar drothwy 50 mlynedd ers yr angladd torfol yn y pentref.

aberfan
bbc

Y Devils yn casglu £60,000 i Scott Matzka

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod £60,000 wedi ei gasglu er mwyn un o gyn chwaraewyr Devils Caerdydd, sy'n dioddef o glefyd niwronau motor.

Cafodd Scott Matzka, 38, ddiagnosis yn 2015, a bydd yr arian yn helpu i dalu am ei ofal.

Cyhuddo chwech o ddwyn bwyd têc-awê

Heddlu Gwent

Mae chwech o ddynion wedi eu cyhuddo o ddwyn ar ôl i fwyd têc-awê gael ei ddwyn gan yrrwr yn ardal Betws, Casnewydd.

Mae'r dynion, sy'n 17, 21, 20, 17, 18 a 21, i gyd yn dod o ardal Casnewydd. Cafodd dau eu cadw yn y ddalfa, a phedwar eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Oedi ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yng Nghaerdydd, A48 Rhodfa'r Dwyrain yn araf rhwng cyfnewidfa Llanedern a chyfnewidfa Gabalfa oherwydd gwaith ar y ffordd

Yn Sir Gaerfyrddin mae traffig yn araf ar yr A40 ger cylchfan Llangynnwr

Ym Mhenrhyndeudraeth mae traffig yn ciwio ar yr A487 rhwng y Stryd Fawr a chylchfan Minffordd

Sych i'r rhan fwyaf ond ambell gawod

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Robin Owain Jones: "Pnawn sych i'r rhan fwyaf ac eithrio ambell gawod ynysig, rhain yn bennaf ar y bryniau a'r mynyddoedd.

"Cymylog i lawer ond cyfnodau braf yn y dwyrain, ychydig o wynt ond yn ddigon mwyn, y tymheredd rhwng 12-15C."

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Dirwy i berchennog têc-awê am roi cig eidion mewn cyri cig oen

Golwg 360

Mae perchennog têc-awê yng Ngwaun Cae Gurwen wedi cael ei ddirwyo am werthu cyri gyda’r math anghywir o gig ynddo.

Fe ddaeth Cyngor Castell Nedd Port Talbot ag achos yn erbyn Shamim Ahmed am iddo ddweud mai cyri cig oen oedd bwyd a oedd, mewn gwirionedd, yn cynnwys cig eidion.

Cytundeb amddiffyn yn diogelu 40 swydd yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Bydd 40 o swyddi yn cael eu diogelu yng Nghymru fel rhan o gytundeb newydd gwerth £131.5m â chwmni Raytheon UK, yn ôl y Weinidogaeth Amddiffyn.

Pwrpas y cytundeb yw darparu cefnogaeth a chynhaliaeth ar gyfer awyrennau Sentinel yr Awyrlu Prydeinig, sydd wedi cael eu defnyddio i gasglu cudd-wybodaeth yn Syria ac Irac.

awyren
BBC

Treisio: Ystyried newid y gyfraith

BBC Wales News

Dywed BBC Wales News fod posibilrwydd y bydd y gyfraith sy'n ymwneud ag achosion o dreisio yn cael ei ystyried yn sgil achos Ched Evans. 

Fe gafodd ymosodwr Chesterfield ei brofi yn ddieuog o dreisio yn Llys y Goron Caerdydd ar 14 Hydref, a hynny ar ôl apelio yn erbyn y ddedfryd wreiddiol.

Apêl am ladron ar droed yn y Rhyl

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gofyn am gymorth y cyhoedd yn dilyn dau ladrad yn y Rhyl rhwng 25 a 26 Hydref.

Mewn datganiad, dywedodd DC Katherine Culshaw: "Rhywbryd dros nos rhwng dydd Mawrth 25 a dydd Mercher 26 o Hydref, fe fu lladrad mewn dau eiddo preswyl yn ardal Grange Court y Rhyl tra bod y preswylwyr i ffwrdd ar wyliau.

"Os oes gan unrhyw un wybodaeth am y digwyddiadau, neu a welodd unrhyw ymddygiad neu weithgaredd amheus ar y noson, cysylltwch â'r Heddlu."

Dyn yn gwadu llofruddio ei gariad yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi gwadu llofruddio ei gariad, gafodd ei darganfod yn farw yn eu cartref, yn Llys y Goron Caerdydd.

Mae Jordan Matthews, 23, wedi ei gyhuddo o lofruddio Xixi Bi, 24 ac yn wreiddiol i China, ar ôl i barafeddygon ddarganfod ei chorff yn y tŷ yn Llandaf.

Mewn gwrandawiad byr, fe wnaeth Mr Matthews bledio'n ddi-euog i'w llofruddio, ac fe gafodd ei gadw yn y ddalfa tan achos llys yn Chwefror 2017.

A ddylid cyfreithloni canabis?

Adolygiad Lowri Haf Cooke: Merch yr Eog

Ar ei blog diweddara' heddiw mae Lowri Haf Cooke yn adolygu drama Merch yr Eog / Merc’h an Eog gan Theatr Genedlaethol Cymru a Teatr Piba.

Wedi taith ledled Cymru mae'r cynhyrchiad yn parhau i Plymouth ac yna ymlaen i Lydaw ar hyd mis Tachwedd.

Merch yr Eog
BBC

Llai yn gwrando ar Radio Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae cynulleidfa BBC Radio Cymru wedi gostwng i'w lefel isaf ers dechrau'r ganrif hon.

Rhwng mis Gorffennaf a mis Medi roedd 101,000 o bobl yn gwrando ar yr orsaf - gostyngiad o 2,000 o'i gymharu â'r tri mis blaenorol, yn ôl ffigyrau ymchwil cynulleidfaoedd radio (Rajar).

radio
BBC

1,200 o feliau gwair yn llosgi ger Wrecsam

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mae 1,200 o feliau gwair wedi eu gadael i losgi ar ôl i'r gwasanaeth tân ddweud bod posib i'r tân gael ei gynnau ar bwrpas.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw i bentref Marford amser cinio ddydd Mercher.

Arestio wythfed person wedi anhrefn Casnewydd

Heddlu Gwent

Mae wythfed person wedi ei arestio yn dilyn noson o anhrefn yng Nghasnewydd ar 20 Hydref.

Cadarnhaodd Heddlu Gwent bod bachgen 17 oed wedi ei gyhuddo o anhrefn treisgar ac wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tan 22 Tachwedd.

Daw'r cyhuddiad diweddaraf ar ôl i saith unigolyn arall gael eu cyhuddo yn ymwneud a'r digwyddiad.

Dechrau Rali Cymru GB

BBC Cymru Fyw

Fe fydd coedwigoedd Cymru yn croesawu 148 o geir sy'n cystadlu yn Rali Cymru GB ddydd Iau.

Dyma rownd olaf ond un Pencampwriaeth Rali'r Byd eleni. 

Mae'r rali yn cynnwys 22 o gymalau sydd dros 206 o filltiroedd cystadleuol i gyd. 

Fe fydd y seremoni agoriadol yn digwydd o dan y llifoleuadau ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn nos Iau, cyn mynd ymlaen i ganolbarth Cymru ddydd Gwener.

Ralio
BBC

Llai o ddynion ifanc yn cael eu carcharu

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod nifer y dynion ifanc sy'n cael eu hanfon i garchar wedi haneru yn y blynyddoedd diwethaf, yn ôl ffigyrau.

Yn ôl y Daily Post cafodd 251 dyn dan 21 oed eu carcharu yn 2011, ond roedd hynny wedi lleihau i 107 erbyn 2015.

Oedi ger Trecelyn

Teithio BBC Cymru

Ger Crymlyn mae'r A472 Rhiw Hafod-yr-ynys wedi'i rhwystro'n rhannol ar waelod y rhiw.

Gwella diogelwch ACau wedi marwolaeth Jo Cox

BBC Cymru Fyw

Mae arian wedi ei glustnodi ar gyfer gwella diogelwch yng nghartrefi a swyddfeydd Aelodau Cynulliad yn dilyn marwolaeth yr Aelod Seneddol Llafur Jo Cox.

Cafodd Mrs Cox, AS Batley a Spen, ei saethu a'i thrywanu yn Birstall ar 16 Mehefin eleni.

Ers y digwyddiad mae Comisiwn y Cynulliad wedi bod yn adolygu trefniadau diogelwch Aelodau Cynulliad.

Senedd
BBC

Gyrrwr lori wedi marw mewn gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod gyrrwr lori wedi ei ladd yn dilyn gwrthdrawiad prynhawn ddydd Mercher ger Pen-y-bont.

Fe wnaeth y dyn 52 oed golli rheolaeth o'r cerbyd, gan daro tri char oedd wedi parcio ger ochr y ffordd ym mhentref Goetre-hen.

Brafiach yn y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Y tywydd gan Llyr Griffiths-Davies: "Wedi dechre llwydaidd i nifer, bydd hi'n codi'n brafiach yn arbennig ar draws y canolbarth a'r gogledd, gan deimlo'n fwyn. Tipyn o awel, gyda'r tymheredd ucha'n rhyw 16C."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Jones yn canmol dyrchafiad Cory Hill

BBC Sport Wales

Mae prif hyfforddwr Dreigiau Casnewydd Gwent, Kingsley Jones, wedi canmol y ffaith bod ail-reng y rhanbarth, Cory Hill, wedi ei alw fyny i garfan Cymru.

Mae Hill wedi ei alw gan Rob Howley yn dilyn yr anaf i ail-reng y Scarlets, Jake Ball, ac mae ymysg tri o'r Dreigiau sydd yn y garfan, gyda Hallam Amos a Tyler Morgan.

Yn ôl Jones mae dyrchafiad Hill yn dangos bod gan chwaraewyr o'r holl ranbarthau siawns i greu argraff a gwthio eu ffordd i mewn i'r garfan ryngwladol.

Hill
BBC

Teulu i gyflwyno deiseb yfed a gyrru i 10 Downing Street

BBC Cymru Fyw

Mae teulu merch ifanc o Geredigion gafodd ei lladd gan ddyn oedd yn yfed a gyrru yn cyflwyno deiseb i Lywodraeth y DU heddiw, gyda'r gobaith o newid canllawiau dedfrydu troseddwyr yfed a gyrru.

Cafodd Miriam Briddon, oedd yn 21 oed, ei ladd ger Ciliau Aeron ym mis Ebrill 2014.

Fe wnaeth Gareth Entwistle o Giliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, gyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal dan ddylanwad alcohol.

Cafodd ddedfryd o 5 mlynedd, ond dim ond hanner y cyfnod yma fydd yn gorfod treulio o dan glo. Yn ôl teulu Miriam, dyw'r canllawiau dedfrydu ar hyn o bryd ddim yn ddigon llym.

Teulu Miriam Briddon yn siarad ar y Post Cyntaf

Galw am wella rhwydwaith beicio Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae 50% yn fwy o feicwyr wedi cael damwain ddifrifol yng Nghymru dros y pum mlynedd diwetha o'i gymharu gyda'r pum mlynedd cynt, yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru.

Mae'r pencampwr Olympaidd Owain Doull yn dweud fod angen gwneud mwy i wneud hi'n fwy diogel i feicio yng Nghymru, gan wella'r rhwydwaith. 

Yn rhaglen materion cyfoes Manylu ar BBC Radio Cymru ddydd Iau, mae'r elusen Sustrans, sy'n cydweithio â chyrff cyhoeddus er mwyn gwella rhwydweithiau beicio ym Mhrydain, yn dweud fod y diffygion yn ein rhwydwaith seiclo yng Nghymru yn fwyfwy amlwg oherwydd y cynnydd yn y nifer sy'n beicio. 

Dywed llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod £11m wedi ei glustnodi ar gyfer cynlluniau lleol eleni - a dros £1.5m ar gyfer prosiectau ar briffyrdd. 

Beicio
BBC

Bore da

BBC Cymru Fyw

Croeso i wasanaeth diweddariadau byrion BBC Cymru Fyw ar ddydd Iau 27 Tachwedd. 

Fe gewch chi'r newyddion, dolenni diddorol a llawer mwy yma tan 18:00.