a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf 8 Tachwedd.

  Y Senedd
 2. Dadl Fer: Economi newydd i Ogledd Cymru

  Ac yn olaf Dadl Fer gan Hannah Blythyn.

  Y Pwnc: Economi newydd i Ogledd Cymru:

  'Gwella cydweithredu trawsffiniol a gwneud i ddatganoli weithio ar gyfer sectorau allweddol ledled Gogledd Cymru.'  

  Hannah Blythyn
 3. 'Gwelliant aruthrol yng nghyfraddau goroesi am flwyddyn'

  Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn dweud bod yna "welliant sylweddol yng nghyfraddau goroesi canser yr ysgyfaint am flwyddyn yng Nghymru."

  Mae'n tynnu sylw at y "£240m o fuddsoddiad ychwanegol mewn gwasanaethau iechyd yng Nghymru a gynigiwyd yn y gyllideb ddrafft ddiweddar, gan gynnwys £15m ychwanegol ar gyfer cyfarpar diagnostig a £1m ar gyfer gofal diwedd oes."

  Vaughan Gething
 4. Buddsoddiad mewn gwasanaethau diagnostig a gofal diwedd oes

  Mae Rhun ap Iorwerth yn tynnu sylw at y "buddsoddiad mewn gwasanaethau diagnostig a gofal diwedd oes a gafodd ei gyflawni gan Blaid Cymru yn y trafodaethau ar gyllideb ddrafft 2017-18, ac yn cydnabod bod angen gwneud mwy o waith i wella'r gwasanaethau hyn."

  Rhun ap Iorwerth
 5. Mynediad at sgrinio, addysg ac ymwybyddiaeth

  Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn dweud bod nifer yr achosion o ganser yr ysgyfaint ymhlith menywod yng Nghymru wedi cynyddu dros draean yn ystod y degawd diwethaf.

  Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i wella mynediad at sgrinio, addysg ac ymwybyddiaeth.

  Angela Burns
 6. Cefndir

  Mae canran y bobl sy'n byw am bum mlynedd neu fwy wedi diagnosis o ganser yr ysgyfaint yng Nghymru yn llai nac yng ngweddill y DU.

  Yn ôl ffigyrau mewn adroddiad gan Gynghrair Canser yr Ysgyfaint y DU, dim ond 6.6% o ddioddefwyr sy'n goroesi'r salwch yn y tymor hir.

  Mae hyn yn cymharu â 9.8% yn yr Alban, 10.5% yng Ngogledd Iwerddon a 16% yn Lloegr.

  Mae mwy o gleifion canser yng Nghymru yn marw o ganser yr ysgyfaint nag unrhyw ganser arall, gyda bron i 2,000 o farwolaethau'r flwyddyn, mwy na marwolaethau o ganser y fron a'r coluddyn gyda'i gilydd.

  Mae'r sefydliad yn galw am "welliant sylweddol" gan lywodraethau'r DU i godi'r ganran honno i 25%.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod eisoes yn gweithio ar rai o argymhellion yr adroddiad.

  Canser yr ysgyfaint
 7. Dadl ar ganser yr ysgyfaint

  Nawr Dadl gan UKIP ar ganser yr ysgyfaint. 

  Mae Caroline Jones yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi bod mis Tachwedd yn fis ymwybyddiaeth canser yr ysgyfaint.

  2. Yn gresynu mai dim ond 6.6 y cant o gleifion Cymru a gaiff ddiagnosis o ganser yr ysgyfaint sydd yn dal yn fyw bum mlynedd ar ôl y diagnosis a bod Cymru yn llusgo y tu ôl i weddill y DU ac Ewrop o ran cyfraddau goroesi canser.

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i: 

  (a) gweithredu i wella cyfraddau pum mlynedd goroesi canser yr ysgyfaint yng Nghymru;

  (b) gwella gwasanaethau diagnostig a chyflymu mynediad at brofion diagnostig;

  (c) sicrhau gwelliannau i ofal diwedd oes; 

  (d) sicrhau y caiff anghenion, blaenoriaethau a dewisiadau unigol pobl ar gyfer gofal diwedd oes eu canfod, eu cofnodi, eu hadolygu, eu parchu a'u gweithredu; ac

  (e) gwarantu y gall pawb sydd angen gwasanaethau gofal lliniarol arbenigol gael gafael arnynt.  

  Caroline Jones
 8. 'Sefydlu ac ariannu cynllun dal popeth'

  Mae Dai Lloyd Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i "archwilio sefydlu ac ariannu cynllun dal popeth i alluogi awdurdodau lleol i ariannu cynllun wedi'i deilwra er mwyn sicrhau nad oes yr un cartref na busnes yng Nghymru heb y gallu i gysylltu â band eang y genhedlaeth nesaf."

  Dai Lloyd
 9. Cyffro o weld fan Openreach

  "Rydw i'n cyffroi pan rydw i'n gweld fan Openreach yn parcio mewn gwahanol leoliadau yn fy etholaeth" medd yr aelod Ceidwadol Russell George.

  Russell George
 10. Cefndir

  Mae Llywodraeth Cymru a BT yn cyd-weithio ar brosiect Cyflymu Cymru.

  Bwriad y cynllun yw sicrhau bod band eang cyflym yn cyrraedd 96% o fusnesau a chartrefi oedd yn methu cael y gwasanaeth gan gwmnïau masnachol. 

  Yn gynharach eleni fe wnaeth aelod seneddol Aberconwy Guto Bebb ddweud bod dryswch yn tanseilio'r prosiect, ac etholwyr yn cael gwybodaeth anghyson ynghylch ydyn nhw'n gallu ei dderbyn ai peidio.

  Mae Undeb Amaethwyr Cymru, yr FUW, wedi galw am adolygiad o Cyflymu Cymru oherwydd mae'r undeb yn dweud bod y "bwlch digidol" rhwng Cymru wledig a gweddill y wlad yn mynd yn fwy.

  Er hynny y llynedd roedd adroddiad gan Ofcom yn dweud bod gan Gymru y nifer mwya o bobl sy'n derbyn band eang nag unrhyw un arall o'r cenhedloedd datganoledig.

 11. Dadl ar fand eang

  Am yr awr nesaf Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar fand eang.

  Mae Paul Davies yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn gresynu bod Llywodraeth flaenorol Cymru wedi methu â chyflawni ei huchelgais yn rhaglen lywodraethu 2011 o sicrhau bod pob eiddo preswyl a phob busnes yng Nghymru yn gallu cael band eang y genhedlaeth nesaf erbyn 2015.

  2. Yn cydnabod mai gan Cymru y mae'r cyfartaledd uchaf o bobl ym Mhrydain nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i hyrwyddo llythrennedd ddigidol a gosod targed mwy uchelgeisiol ar gyfer defnyddio band eang.

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  (a) gweithio gydag Ofcom, Llywodraeth y DU a gweithredwyr rhwydweithiau i sicrhau mynediad cyffredinol i fand eang cyflym a signalau ffonau symudol; 

  (b) diwygio'r system gynllunio i hyrwyddo buddsoddi mewn seilwaith telathrebu a defnyddio rhwydwaith;

  (c) ystyried y cynnydd a wnaeth Llywodraeth yr Alban drwy ei chynllun gweithredu ffonau symudol a chyflwyno cynllun i ddarparu signalau ffonau symudol y genhedlaeth nesaf mewn ardaloedd lle y methodd y farchnad; a 

  (d) darparu amserlen ar gyfer ei hymrwymiad i gaffael contract i ymestyn myneidad i fand eang cyflym iawn i bob eiddo yng Nghymru.  

  Band eang
 12. Aelodau'n cymeradwyo Cytundeb Paris

  Mae'r cynnig bod y Cynulliad yn cymeradwyo Cytundeb Paris Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd fel cam ar y llwybr tuag at Gymru ddi-garbon, yn cael ei basio yn ddi-wrthwynebiad.

 13. Cynhadledd Newid Hinsawdd Marrakech

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwlerdig, Lesley Griffiths, a fydd yn mynd i'r Gynhadledd Newid Hinsawdd yn Marrakech, yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi ei hymrwymo i chwarae rhan allweddol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

  Lesley Griffiths
 14. Cefndir

  Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos bod Cymru wedi gostwng ei allyriadau 18% ers 1990, o gymharu gyda 46% yn yr Alban.

  Y targed yw gostyngiad o 40% mewn allyriadau tŷ gwydr erbyn 2020.

  Fis diwethaf fe wnaeth Atal Anrhefn Hinsawdd Cymru ddweud wrth y BBC bod gweinidogion Cymru "heb gyflawni eto".

 15. 'Cam ar y llwybr tuag at Gymru ddi-garbon'

  Mae Simon Thomas yn galw ar y Cynulliad i gymeradwyo Cytundeb Paris ar newid hinsawdd.

  Ym mis Rhagfyr 2015 fe wnaeth gweinidogion o Gymru fynychu cynhadledd ym Mharis ar newid hinsawdd, lle wnaeth arweinwyr y byd gytuno i gadw cynnydd yn nhymheredd y by "ymhell o dan 2C".

  Ers hynny, mae 76 o seneddau wedi cadarnhau'r cytundeb, gan gynnwys India, Cheina, yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd. Mae Llywodraeth Prydain wedi dweud ei bod yn bwriadu gwneud hynny erbyn diwedd y flwyddyn.

  fferm wynt
 16. Dadl ar Newid Hinsawdd

  Nesaf y cyntaf o ddadleuon y prynhawn. 

  Mae Plaid Cymru yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  1. Yn cymeradwyo Cytundeb Paris Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd fel cam ar y llwybr tuag at Gymru ddi-garbon.

  2. Yn galw ar Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i fynd â'r neges hon i'r Gynhadledd ar Newid Hinsawdd ym Marrakech ym mis Tachwedd 2016. 

 17. Ethol Aelodau i Bwyllgorau

  Mae Neil McEvoy, Plaid Cymru, wedi'i ethol yn aelod o'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn lle Rhun ap Iorwerth.

  Mae Dafydd Elis-Thomas sy'n aelod Annibynnol bellach wedi ei ethol yn aelod o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 

 18. Datganiadau 90 Eiliad

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar Ddatganiadau 90 Eiliad. 

  Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddwyd y byddai aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol yn cael cyfle i godi materion amserol mewn slotiau 90 eiliad newydd yn y Cyfarfod Llawn. 

  Mae'r fenter hon, gafodd ei chynnig gan Elin Jones AC, y Llywydd, ac a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Busnes, yn golygu y bydd cyfnod o bum munud yn cael ei neilltuo bob dydd Mercher er mwyn i o leiaf dri Aelod wneud datganiad.

  Y Cynulliad fydd y ddeddfwrfa gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno'r drefn hon, sydd eisoes yn cael ei chynnig mewn seneddau eraill mewn gwledydd fel Awstralia a Chanada. 

  Caiff unrhyw Aelod wneud datganiad 90 eiliad ar unrhyw bwnc sy'n bwysig iddynt, a gellid defnyddio'r amser, er enghraifft, ar gyfer: 

  •  trafod materion sy'n peri pryder i'w hetholwyr;
  •  tynnu sylw at faterion lleol; 
  •  nodi dathliadau neu ddyddiadau pwysig; 
  •  dalu teyrngedau.   

  Mae'r datganiad cyntaf un gan aelod Llafur Castell-nedd Jeremy Miles, ar Waith Haearn Castell-nedd a threftadaeth ddiwydiannol.

  Jeremy Miles
 19. 'Angen sicrwydd am ddyfodol y gwaith'

  Mae  Andrew RT Davies yn dweud bod y cynlluniau i gael gwared

  â swyddi yn "ddinistriol" ac yn galw am sicrwydd ynghylch dyfodol y gwaith.

  Mae'r cwmni yn cyflogi 1,100 o staff ar y safle ar Ystad Ddiwydiannol Penygarnddu, ac mae Ken Skates yn dweud ei fod wedi cael sicrwydd ynghylch y 700 o swyddi eraill.