a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. 'Sych i rannau helaeth o'r wlad'

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â'r manylion am y tywydd ar gyfer heno:

  "Bydd rhai cawodydd ynysig o law man yn cyrraedd o’r gorllewin dros nos, ond mi fydd hi’n noson sych i rannau helaeth o’r wlad.

  "Yn dal ddigon cymylog i lawer, a rhywfaint o niwl yn debygol erbyn yr oriau man. Y tymheredd ddim is na 7C heno."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Moriarty ar ei ffordd i'r Scarlets?

  BBC Sport Wales

  Mae prif hyfforddwr y Scarlets, Wayne Pivac wedi dweud y byddai'n awyddus pe bai cyfle'n codi i arwyddo blaenasgellwr Cymru, Ross Moriarty.

  Mae adroddiadau wedi bod yn y wasg yn ddiweddar bod y blaenwr 22 oed, sy'n chwarae i Gaerloyw ar hyn o bryd, yn awyddus i chwarae yng Nghymru.

  "Mae'n chwaraewr ifanc addawol iawn," meddai Pivac. "Pe bai eisiau dod i'r Scarlets byddwn yn awyddus iawn i ymchwilio'n bellach i hynny."

  Moriarty
 4. Datganiadau 90 eiliad yn y Cynulliad

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Aelodau Cynulliad yn cael cyfle i godi materion mewn slotiau 90 eiliad newydd yn y cyfarfod llawn fel rhan o fenter newydd.

  Mae’r cynllun, gafodd ei gynnig gan y Llywydd, Elin Jones yn golygu y bydd cyfnod o bum munud yn cael ei neilltuo bob dydd Mercher er mwyn i o leiaf tri aelod wneud datganiad.

  Mae'r drefn eisoes mewn defnydd gan seneddau eraill mewn gwledydd fel Awstralia a Chanada.

  Elin Jones
 5. Dynes wedi marw wrth 'warchod dyn awtistig'

  BBC Wales News

  Mae cwest wedi clywed y cafodd dynes ei lladd wrth geisio gwarchod dyn awtistig rhag traffig ar ffordd ddeuol ym Merthyr Tudful.

  Roedd Louise Hopkins, 41 oed, yn amddiffyn y dyn rhag cerbydau ar ôl torri i lawr ar yr A465 pan gafodd hi ei tharo gan fan ar 5 Tachwedd 2015.

  Fe wnaeth y crwner yn y gwrandawiad yn Aberdâr gofnodi rheithfarn naratif, bod Ms Hopkins wedi marw o ganlyniad i wrthdrawiad ffordd.

  Louise Hopkins
 6. Colli i'r Eidal yn 2013 yn 'dal i frifo'

  BBC Sport Wales

  Bydd tîm rygbi triarddeg Cymru yn herio'r Eidal yn Monza ddydd Sadwrn wrth iddyn nhw geisio cyrraedd Cwpan y Byd 2017.

  Ond dywed capten Cymru, Craig Kopczak bod y golled i'r Eidal yng Nghwpan y Byd 2013 yn dal i frifo, a bod hynny'n gymhelliant i berfformio y penwythnos yma.

  Mae disgwyl i'r chwaraewr rygbi'r undeb, Mirco Bergamasco, wnaeth gynrychioli'r Eidal yng Nghwpan y Byd bedair gwaith rhwng 2002 a 12, wneud ei ymddangosiad cyntaf dros ei wlad yn y gamp 13 bob ochr.

  Craig Kopczak
  Image caption: Capten Cymru, Craig Kopczak
 7. Beirniadu penderfyniad i atal mynediad at lyn

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd bod anghydfod wedi codi rhwng pwyllgor ardal a Dŵr Cymru wedi i arwydd a ffens gael eu codi i rwystro pobol leol rhag mynd at lyn yn Nyffryn Nantlle.

  Cafodd ffens a weiren bigog ei gosod fis diwethaf er mwyn rhwystro mynediad i lwybr sy’n arwain at Lyn Cwm Dulyn ynghyd ag arwydd i ddweud bod dŵr dwfn ag algae gwyrddlas yn peri peryg i’r cyhoedd.

  Ond mae'r trefniadau newydd wedi cael eu beirniadu gan Bwyllgor Nebo a Nasareth, sy'n honni eu bod yn groes i Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy.

 8. Gwrthdrawiad: Tri ag anafiadau difrifol

  BBC Cymru Fyw

  Mae tri o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ger Dolgellau brynhawn heddiw.

  Ychydig cyn 14:00 cafodd yr heddlu eu galw i wrthdrawiad rhwng Vauxhall Corsa glas a Suzuki Vitara gwyrdd ar yr A487 ger Bwlch Tal y Llyn.

  Mae gyrrwr y Auzuki wedi dioddef anafiadau sy'n cael eu disgrifio fel rhai sy'n peryglu ei fywyd ac mae'r ddau deithiwr arall oedd yn y Vauxhall wedi dioddef anafiadau difrifol.

 9. Hoff lyfrau plant

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Bydd llyfrau plant yn cael sylw Stiwdio ar BBC Radio Cymru ar 26 Hydref.

  Bydd Nia Roberts a'i gwesteion yn cymryd cipolwg yn ôl ar rai o ffefrynnau'r gorffennol yn ogystal ag edrych ar sefyllfa'r byd cyhoeddi llyfrau plant heddiw.

  Buodd Cymru Fyw yn holi beth yw hoff lyfr plant rhai o wynebau cyfarwydd Cymru.

  gerallt
 10. Canolfan achub anifeiliaid yn gorfod cau

  BBC Wales News

  Mae canolfan achub anifeiliaid yn Rhondda Cynon Taf wedi gorfod cau yn dilyn ffrae dros ganiatâd cynllunio.

  Fe wnaeth lloches Friends of the Animals yn Ynysybwl dderbyn hysbysiad gorfodi gan Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru.

  Dywedodd y cyngor bod y ganolfan wedi bod yn gweithredu heb y caniatâd cynllunio oedd ei angen.

  Ci
 11. Arian Ewrop wedi'i 'wastraffu' yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae AS wedi dweud bod arian yr Undeb Ewropeaidd wedi ei "wastraffu" ar gynlluniau yng Nghymru, mewn trafodaeth am gyllid i Gymru yn dilyn Brexit.

  Dywedodd Guto Bebb, sy'n weinidog yn Swyddfa Cymru, bod Llywodraeth y DU yn fodlon tanysgrifio arian Ewropeaidd yng Nghymru nes i Brexit ddigwydd, ond ychwanegodd bod Llywodraeth Cymru wedi methu a manteisio ar yr arian sydd wedi bod ar gael dros y blynyddoedd.

  "Gallwn ni ddim gwadu bod cynlluniau yng Nghymru sydd wedi bod yn wastraffus ac yn aneffeithiol," meddai.

  Yn ystod y drafodaeth, fe wnaeth AS Llafur, Stephen Kinnock alw i Lywodraeth y DU warantu'r un lefel o arian i Gymru am 10 mlynedd ar ôl Brexit.

 12. Llwybr newydd i Madrid o Gaerdydd

  Maes Awyr Caerdydd

  Mae Maes Awyr Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd llwybr newydd i Madrid yn rhedeg yn ystod haf 2017.

  Bydd yr awyrennau, sy'n cael eu gweithredu gan gwmni Iberia Express, yn rhedeg ar ddydd Iau a dydd Sadwrn.

  Fe fydd y teithiau i brifddinas Sbaen ar gael dros gyfnod y Pasg, ac yna rhwng mis Mehefin a mis Medi 2017.

  Madrid
 13. Parcio am ddim yn nhrefi Sir Ddinbych

  Cyngor Sir Ddinbych

  Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cyhoeddi y bydd cynllun parcio am ddim ar ôl 15:00 yn cael ei gyflwyno yn nhrefi'r sir ym mis Rhagfyr eleni.

  Gobaith y cyngor yw y bydd y cynllun yn cefnogi canol trefi ac yn annog pobl i siopa'n lleol yn y cyfnod cyn y Nadolig.

  Bydd y cynllun yn darparu parcio am ddim ym mhob maes parcio talu ac arddangos sy'n cael eu gweithredu gan y cyngor trwy gydol y mis.

 14. Cyhoeddi cyflwynwyr Sioe Frecwast Radio Cymru Mwy

  Radio Cymru Mwy

  Mae BBC Radio Cymru Mwy wedi cyhoeddi pwy fydd cyflwynwyr newydd Sioe Frecwast yr orsaf o'r wythnos nesaf ymlaen. 

  Drwy gydol mis Tachwedd, bydd lleisiau newydd a chyfarwydd yn deffro’r tonfeddi dros frecwast am gyfnod o wythnos yr un.

  Rhys Gwynfor, y canwr sy’n enwog am y gân Mynd i Gorwen Hefo Alys, fydd wrth y llyw o 31 Hydref cyn trosglwyddo’r awenau i Carl ac Alun.

  Wedyn bydd Dylan Ebenzer, Huw Stephens a Lisa Angharad yn gyfrifol am y gerddoriaeth a’r sgwrs weddill y mis, cyn i Ifan Evans gyflwyno’r Sioe Frecwast o ddechrau mis Rhagfyr tan y Nadolig.

 15. Cynlluniau am fwy o dai cyngor yn Sir Gâr

  BBC Wales News

  Gall fwy na 60 o dai cyngor gael eu hadeiladu yn Sir Gaerfyrddin fel rhan o fuddsoddiad gwerth £8.5m.

  Byddai'r tai yn cael eu hadeiladu yn Llwynhendy, Pen-bre, Llandybïe a Llanymddyfri.

  Mae bwrdd gweithredol y cyngor wedi cymeradwyo'r buddsoddiad, a pe bai'n derbyn sêl bendith y cyngor llawn gallai’r gwaith adeiladu ddechrau ym mis Mawrth 2017.

  Tai
 16. Blogiwr yn gofyn am gymorth Plaid Cymru

  Golwg 360

  Mae blogiwr sy'n wynebu gorfod gwerthu ei thŷ i dalu iawndal i brif weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi gofyn am gymorth gan Blaid Cymru, medd Golwg 360.

  Cafodd Jacquie Thompson o Lanwrda – awdur blog Carmarthenshire Planning Problems and more – ei herlyn gan y cyngor am y tro cyntaf yn 2011 ar ôl iddi wrthod rhoi’r gorau i ffilmio cyfarfod o’r cyngor i’w gyhoeddi ar y blog.

  Mae hi bellach yn wynebu gorfod talu gwerth £35,392 o gostau enllib a £190,390 o gostau cyfreithiol ar ôl iddi golli achos llys yn ei erbyn prif weithredwr y cyngor, Mark James.

  Mark James a Jacquie Thompson