a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

'Sych i rannau helaeth o'r wlad'

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r manylion am y tywydd ar gyfer heno:

"Bydd rhai cawodydd ynysig o law man yn cyrraedd o’r gorllewin dros nos, ond mi fydd hi’n noson sych i rannau helaeth o’r wlad.

"Yn dal ddigon cymylog i lawer, a rhywfaint o niwl yn debygol erbyn yr oriau man. Y tymheredd ddim is na 7C heno."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Moriarty ar ei ffordd i'r Scarlets?

BBC Sport Wales

Mae prif hyfforddwr y Scarlets, Wayne Pivac wedi dweud y byddai'n awyddus pe bai cyfle'n codi i arwyddo blaenasgellwr Cymru, Ross Moriarty.

Mae adroddiadau wedi bod yn y wasg yn ddiweddar bod y blaenwr 22 oed, sy'n chwarae i Gaerloyw ar hyn o bryd, yn awyddus i chwarae yng Nghymru.

"Mae'n chwaraewr ifanc addawol iawn," meddai Pivac. "Pe bai eisiau dod i'r Scarlets byddwn yn awyddus iawn i ymchwilio'n bellach i hynny."

Moriarty
Getty Images

Datganiadau 90 eiliad yn y Cynulliad

BBC Cymru Fyw

Bydd Aelodau Cynulliad yn cael cyfle i godi materion mewn slotiau 90 eiliad newydd yn y cyfarfod llawn fel rhan o fenter newydd.

Mae’r cynllun, gafodd ei gynnig gan y Llywydd, Elin Jones yn golygu y bydd cyfnod o bum munud yn cael ei neilltuo bob dydd Mercher er mwyn i o leiaf tri aelod wneud datganiad.

Mae'r drefn eisoes mewn defnydd gan seneddau eraill mewn gwledydd fel Awstralia a Chanada.

Elin Jones
BBC

Dynes wedi marw wrth 'warchod dyn awtistig'

BBC Wales News

Mae cwest wedi clywed y cafodd dynes ei lladd wrth geisio gwarchod dyn awtistig rhag traffig ar ffordd ddeuol ym Merthyr Tudful.

Roedd Louise Hopkins, 41 oed, yn amddiffyn y dyn rhag cerbydau ar ôl torri i lawr ar yr A465 pan gafodd hi ei tharo gan fan ar 5 Tachwedd 2015.

Fe wnaeth y crwner yn y gwrandawiad yn Aberdâr gofnodi rheithfarn naratif, bod Ms Hopkins wedi marw o ganlyniad i wrthdrawiad ffordd.

Louise Hopkins
BBC

Colli i'r Eidal yn 2013 yn 'dal i frifo'

BBC Sport Wales

Bydd tîm rygbi triarddeg Cymru yn herio'r Eidal yn Monza ddydd Sadwrn wrth iddyn nhw geisio cyrraedd Cwpan y Byd 2017.

Ond dywed capten Cymru, Craig Kopczak bod y golled i'r Eidal yng Nghwpan y Byd 2013 yn dal i frifo, a bod hynny'n gymhelliant i berfformio y penwythnos yma.

Mae disgwyl i'r chwaraewr rygbi'r undeb, Mirco Bergamasco, wnaeth gynrychioli'r Eidal yng Nghwpan y Byd bedair gwaith rhwng 2002 a 12, wneud ei ymddangosiad cyntaf dros ei wlad yn y gamp 13 bob ochr.

Craig Kopczak
Getty Images
Capten Cymru, Craig Kopczak

Beirniadu penderfyniad i atal mynediad at lyn

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod anghydfod wedi codi rhwng pwyllgor ardal a Dŵr Cymru wedi i arwydd a ffens gael eu codi i rwystro pobol leol rhag mynd at lyn yn Nyffryn Nantlle.

Cafodd ffens a weiren bigog ei gosod fis diwethaf er mwyn rhwystro mynediad i lwybr sy’n arwain at Lyn Cwm Dulyn ynghyd ag arwydd i ddweud bod dŵr dwfn ag algae gwyrddlas yn peri peryg i’r cyhoedd.

Ond mae'r trefniadau newydd wedi cael eu beirniadu gan Bwyllgor Nebo a Nasareth, sy'n honni eu bod yn groes i Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy.

Gwrthdrawiad: Tri ag anafiadau difrifol

BBC Cymru Fyw

Mae tri o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ger Dolgellau brynhawn heddiw.

Ychydig cyn 14:00 cafodd yr heddlu eu galw i wrthdrawiad rhwng Vauxhall Corsa glas a Suzuki Vitara gwyrdd ar yr A487 ger Bwlch Tal y Llyn.

Mae gyrrwr y Auzuki wedi dioddef anafiadau sy'n cael eu disgrifio fel rhai sy'n peryglu ei fywyd ac mae'r ddau deithiwr arall oedd yn y Vauxhall wedi dioddef anafiadau difrifol.

Hoff lyfrau plant

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Bydd llyfrau plant yn cael sylw Stiwdio ar BBC Radio Cymru ar 26 Hydref.

Bydd Nia Roberts a'i gwesteion yn cymryd cipolwg yn ôl ar rai o ffefrynnau'r gorffennol yn ogystal ag edrych ar sefyllfa'r byd cyhoeddi llyfrau plant heddiw.

Buodd Cymru Fyw yn holi beth yw hoff lyfr plant rhai o wynebau cyfarwydd Cymru.

gerallt
BBC

Canolfan achub anifeiliaid yn gorfod cau

BBC Wales News

Mae canolfan achub anifeiliaid yn Rhondda Cynon Taf wedi gorfod cau yn dilyn ffrae dros ganiatâd cynllunio.

Fe wnaeth lloches Friends of the Animals yn Ynysybwl dderbyn hysbysiad gorfodi gan Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y cyngor bod y ganolfan wedi bod yn gweithredu heb y caniatâd cynllunio oedd ei angen.

Ci
Friends of the Animals

Arian Ewrop wedi'i 'wastraffu' yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae AS wedi dweud bod arian yr Undeb Ewropeaidd wedi ei "wastraffu" ar gynlluniau yng Nghymru, mewn trafodaeth am gyllid i Gymru yn dilyn Brexit.

Dywedodd Guto Bebb, sy'n weinidog yn Swyddfa Cymru, bod Llywodraeth y DU yn fodlon tanysgrifio arian Ewropeaidd yng Nghymru nes i Brexit ddigwydd, ond ychwanegodd bod Llywodraeth Cymru wedi methu a manteisio ar yr arian sydd wedi bod ar gael dros y blynyddoedd.

"Gallwn ni ddim gwadu bod cynlluniau yng Nghymru sydd wedi bod yn wastraffus ac yn aneffeithiol," meddai.

Yn ystod y drafodaeth, fe wnaeth AS Llafur, Stephen Kinnock alw i Lywodraeth y DU warantu'r un lefel o arian i Gymru am 10 mlynedd ar ôl Brexit.

Cofiwch droi'r clocia nôl!

Llwybr newydd i Madrid o Gaerdydd

Maes Awyr Caerdydd

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd llwybr newydd i Madrid yn rhedeg yn ystod haf 2017.

Bydd yr awyrennau, sy'n cael eu gweithredu gan gwmni Iberia Express, yn rhedeg ar ddydd Iau a dydd Sadwrn.

Fe fydd y teithiau i brifddinas Sbaen ar gael dros gyfnod y Pasg, ac yna rhwng mis Mehefin a mis Medi 2017.

Madrid
Getty Images

Parcio am ddim yn nhrefi Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cyhoeddi y bydd cynllun parcio am ddim ar ôl 15:00 yn cael ei gyflwyno yn nhrefi'r sir ym mis Rhagfyr eleni.

Gobaith y cyngor yw y bydd y cynllun yn cefnogi canol trefi ac yn annog pobl i siopa'n lleol yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Bydd y cynllun yn darparu parcio am ddim ym mhob maes parcio talu ac arddangos sy'n cael eu gweithredu gan y cyngor trwy gydol y mis.

Cyhoeddi cyflwynwyr Sioe Frecwast Radio Cymru Mwy

Radio Cymru Mwy

Mae BBC Radio Cymru Mwy wedi cyhoeddi pwy fydd cyflwynwyr newydd Sioe Frecwast yr orsaf o'r wythnos nesaf ymlaen. 

Drwy gydol mis Tachwedd, bydd lleisiau newydd a chyfarwydd yn deffro’r tonfeddi dros frecwast am gyfnod o wythnos yr un.

Rhys Gwynfor, y canwr sy’n enwog am y gân Mynd i Gorwen Hefo Alys, fydd wrth y llyw o 31 Hydref cyn trosglwyddo’r awenau i Carl ac Alun.

Wedyn bydd Dylan Ebenzer, Huw Stephens a Lisa Angharad yn gyfrifol am y gerddoriaeth a’r sgwrs weddill y mis, cyn i Ifan Evans gyflwyno’r Sioe Frecwast o ddechrau mis Rhagfyr tan y Nadolig.

Cynlluniau am fwy o dai cyngor yn Sir Gâr

BBC Wales News

Gall fwy na 60 o dai cyngor gael eu hadeiladu yn Sir Gaerfyrddin fel rhan o fuddsoddiad gwerth £8.5m.

Byddai'r tai yn cael eu hadeiladu yn Llwynhendy, Pen-bre, Llandybïe a Llanymddyfri.

Mae bwrdd gweithredol y cyngor wedi cymeradwyo'r buddsoddiad, a pe bai'n derbyn sêl bendith y cyngor llawn gallai’r gwaith adeiladu ddechrau ym mis Mawrth 2017.

Tai
PA

A487 ynghau oherwydd digwyddiad

Blogiwr yn gofyn am gymorth Plaid Cymru

Golwg 360

Mae blogiwr sy'n wynebu gorfod gwerthu ei thŷ i dalu iawndal i brif weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi gofyn am gymorth gan Blaid Cymru, medd Golwg 360.

Cafodd Jacquie Thompson o Lanwrda – awdur blog Carmarthenshire Planning Problems and more – ei herlyn gan y cyngor am y tro cyntaf yn 2011 ar ôl iddi wrthod rhoi’r gorau i ffilmio cyfarfod o’r cyngor i’w gyhoeddi ar y blog.

Mae hi bellach yn wynebu gorfod talu gwerth £35,392 o gostau enllib a £190,390 o gostau cyfreithiol ar ôl iddi golli achos llys yn ei erbyn prif weithredwr y cyngor, Mark James.

Mark James a Jacquie Thompson
BBC

Y Prif Weinidog yn croesawu datblygu Heathrow

Hwb i garfan rygbi Cymru

Sych ond cymylog i'r rhan fwyaf heddiw

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Robin Owain Jones y pnawn ma: "Mi fydd hi'n sych ond cymylog i'r rhan fwyaf weddill y pnawn, ac yn dal yn sych i rannau helaeth o'r wlad dros nos hefyd, er y bydd 'na gawodydd ynysig o law man yn cyrraedd o'r gorllewin.

"Rhywfaint o niwl yn debygol erbyn yr oriau man, all fod ddigon trwchus mewn mannau. Y tymheredd ddim is na 7C heno."

Am fwy ewch i wefan dywydd y BBC.

Dynes yn aros 126 wythnos am driniaeth iechyd

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod dynes o ogledd Cymru wedi ei gadael mewn poen yn gyson oherwydd bod rhaid iddi aros am ddwy flynedd a hanner, neu 126 wythnos, am driniaeth.

Yn ôl y Daily Post roedd Christine Werbisky o Sir y Fflint wedi gobeithio y byddai'r driniaeth newydd i ddifrod i'w nerfau yn dechrau o fewn deufis.

Dyn wedi dinoethi ei hun ar ochr ffordd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn ddinoethi ei hun ar yr A525 yn Rhuddlan.

Roedd gyrrwr bws yn teithio ar y ffordd toc wedi 17:00 ddydd Iau, 13 Hydref pan welodd y dyn yn sefyll ar ochr y ffordd.

Cafodd y dyn ei ddisgrifio fel dyn gwyn yn eu 20iau cynnar, ac roedd yn gwisgo siwmper dywyll.

Diffyg cyfleusterau bancio yn 'bryder'

BBC Cymru Fyw

Mae diffyg cyfleusterau bancio ym Mlaenau Ffestiniog yn "peri pryder" i Aelod Seneddol yr ardal.

Mae AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts yn feirniadol o benderfyniad diweddar HSBC i gau eu cangen ym Mlaenau Ffestiniog, gan adael dim ond un peiriant ATM 24 awr yn y dref.

Mae Ms Roberts hefyd wedi annog darparwyr peiriannau arian i sicrhau bod cyflenwad digonol o arian ym mheiriannau ATM y dref, yn dilyn nifer o adroddiadau nad oes arian ar gael o'r peiriant  yn yr wythnosau diwethaf.

HSBC
Google

Apêl yn dilyn lladrad â chyllell

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad yng ngorsaf drenau Aber yng Nghaerffili.

Fe ddigwyddodd y lladrad toc wedi 12:30 ddydd Iau, ble cafodd ddyn 19 oed ei fygwth gyda chyllell a'i orfodi i roi ei waled i'r lleidr.

Cafodd y lleidr ei ddisgrifio fel dyn gwyn yn eu 20iau, chwe throedfedd o daldra gyda barf.

Casnewydd yn gobeithio am 'drobwynt'

South Wales Argus

Yn y South Wales Argus dywed Graham Westley, rheolwr Casnewydd, fod y clwb yn gobeithio am drobwynt ar gyfer y tymor wrth wynebu Barnet heno.

Fe gollodd Casnewydd gartref 3-1 yn erbyn arweinwyr yr ail adran, Plymouth Argyle, ddydd Sadwrn. 

Mae'r Alltudion ar waelod yr adran, ond wedi chwarae dwy gêm yn llai na Exeter City sydd uwch eu pennau.

Dymchwel yr Heulfan yn Y Rhyl

Daily Post

Ar wefan y Daily Post mae fideo o'r Heulfan yn Y Rhyl yn cael ei ddymchwel.

Mae'r gwaith yn cael ei wneud fel rhan o brosiect i adfywio ardal glan môr y dref.

heulfan
BBC

Mab RS Thomas, Gwydion, wedi marw yn 71

BBC Cymru Fyw

Mae Gwydion Thomas, unig blentyn y bardd RS Thomas a'r artist Elsie Eldridge, wedi marw yn 71 oed. 

Roedd wedi bod yn academydd, ac fe weithiodd i hyrwyddo gwaith ei rieni.

Bu farw ar 15 Medi ac fe gafodd ei gladdu gyda'i fam yn Eglwys Llanfaelrhys yn Aberdaron ar 21 Hydref.

Gwydion Thomas
BBC

50 o bobl yn mynd ar goll bob dydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu yng Nghymru yn delio â mwy na 50 o adroddiadau bob dydd am bobl ar goll.

Yn ôl ffigyrau newydd, mae bron i 60% o'r adroddiadau am blant.

Un o luoedd Cymru, Heddlu Gwent yw'r llu sydd â'r gyfradd uchaf o adroddiadau am blant ar goll yng Nghymru a Lloegr.

Heddlu
BBC

Eryri yn yr hydref

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Gogledd Cymru wedi ei dynodi gan ganllaw teithio dylanwadol Lonely Planet ymhlith y 10 lle gorau yn y byd i ymweld â nhw yn 2017.

Ymhlith yr ardaloedd sy'n cael eu canmol mae Parc Cenedlaethol Eryri, ac yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw mae detholiad o luniau gafodd eu tynnu gan y ffotograffydd Richard Outram o Gaernarfon yn ystod y dyddiau diwethaf.

Llyn Cwellyn
Richard Outram

Cyswllt rhwng Caerdydd a Heathrow?

BBC Wales News

Dydi cyswllt awyr rhwng Caerdydd a Heathrow "ddim allan o'r cwestiwn", yn ôl cadeirydd Maes Awyr Caerdydd.

Awgrymodd Roger Lewis y gallai gwasanaeth o'r fath fod yn bosib pe bai'r maes awyr yn Llundain yn cael ei ehangu.

Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi heddiw os yw'n cefnogi ei ehangu, gydag adroddiadau y bore 'ma bod disgwyl iddyn nhw wneud hynny.

Heathrow
Getty Images

Neges Tywysog Charles i Aberfan wedi diflannu

BBC Cymru Fyw

Mae neges o gydymdeimlad gafodd ei adael yn Aberfan gan y Tywysog Charles wedi diflannu.

Fe wnaeth y Tywysog adael torch o flodau a nodyn wrth gofio am y 144 o bobl fu farw pan lithrodd tomen o lo i lawr y cwm yn 1966.

Roedd seremoni i nodi 50 mlynedd ers y drychineb ddydd Gwener, ac mae'n debyg bod y neges wedi diflannu erbyn dydd Sul.

Aberfan
BBC

Teyrnged i'r cyfansoddwr Dr Terry James

Gwyliwch deyrnged rhaglen Heno i'r cyfansoddwr, y diweddar Dr Terry James.

View more on facebook

Dean Keates yw rheolwr newydd Wrecsam

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi penodi Dean Keates yn rheolwr newydd.

Mae Keates wedi arwyddo cytundeb 18 mis ar ôl cyfnod fel rheolwr dros dro.

Fel chwaraewr fe wnaeth Keates chwarae dros 150 o weithiau i Wrecsam.

Grantiau o £2m i drawsnewid hen ysgol a sied

BBC Cymru Fyw

Mae hen adeilad ysgol 170 oed a hen sied nwyddau rheilffordd wedi derbyn grantiau o £1m yr un i'w trawsnewid.

Mae gwirfoddolwyr yn Y Fron, Dyffryn Nantlle, yn gobeithio adnewyddu hen adeilad Ysgol Bronyfoel i fod yn ganolfan sy'n cynnwys byncws 18-gwely, siop bentref, caffi ac ystafell gymunedol.

Yng Ngallt Melyd, Sir Ddinbych, bydd y sied restredig Gradd II yn cael ei droi'n gaffi a chanolfan treftadaeth, gyda chyfleuster i rentu beiciau, rhandiroedd a pherllan.

Cronfa Loteri
Cronfa Loteri Fawr

Apelio am wybodaeth wedi lladrad

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu yn ymchwilio wedi i ddau ddyn mewn mygydau ddwyn o siop yng Nghaerdydd.

Am oddeutu 20:45 nos Sul, fe aeth y ddau ddyn i mewn i siop yng Ngabalfa a mynnu arian.

Fe redodd y ddau i ffwrdd gyda photeli o alcohol.

Gabalfa
Heddlu De Cymru

Horne a Bircham yn gadael bwrdd Wrecsam

BBC Sport Wales

Mae cyfarwyddwyr Clwb Pêl-droed Wrecsam, Don Bircham a Barry Horne, wedi ymddiswyddo o'r bwrdd rheoli. Mae Bircham hefyd yn rhoi'r gorau i'w swydd fel Prif Weithredwr y clwb. 

Cafodd Gary Mills ei ddiswyddo fel rheolwr y clwb yn dilyn canlyniadau siomedig diweddar, ond dywed Bircham bod disgwyl i reolwr newydd yn gael ei gyhoeddi yn fuan.

Horne (ar y chwith) a Bircham (yn y canol)
BBC

Digon o gefnogaeth i'r diwydiant llaeth?

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ydi'r Llywodraeth yn gwneud digon i gefnodi'r diwydiant llaeth?

Eifion Huws, Is-Lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, sydd wedi bod yn trafod ar y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru.

Mewn datganiad dywedodd y llywodraeth eu bod nhw yn "parhau i weithio gyda'r Bwrdd Arweinyddiaeth Llaeth yng Nghymru sy'n gweithredu argymhellion yr Adolygiad Llaeth".

Eifion Huws, Is-Lywydd Undeb Amaethwyr Cymru

Gogledd Cymru yn y 10 uchaf i deithwyr

BBC Cymru Fyw

Gogledd Cymru yw un o'r 10 lle gorau i ymweld a nhw ar draws y byd yn 2017, yn ôl Lonely Planet.

Mae'r ardal wedi ei chynnwys yn y 10 uchaf gan y cyhoeddwyr yn dilyn adfywiad mewn sawl lleoliad, a chyfleoedd awyr agored sy'n gwneud y gorau o'r tirlun.

Yn ogystal â'r cyfleoedd antur, mae'r gogledd yn denu pobl sy'n chwilio am fwyd da, cyfleoedd i wylio'r sêr a gwledd o dreftadaeth.

Eryri
BBC

Cyhoeddi carfan Awstralia i daith yr hydref

Rygbi, BBC Cymru

Mae'r Wallabies wedi cyhoeddi'r garfan fydd yn dod i hemisffer y gogledd i wynebu Cymru ar 5 Tachwedd, ac yna'r Alban, Ffrainc, Iwerddon a Lloegr.

Mae Marika Koroibete, yr asgellwr ifanc sydd newydd symud o rygbi'r gynghrair i chwarae rygbi undeb, wedi ei gynnwys ac mae'n bosib y gall wneud ei ymddangosiad cyntaf dros Awstralia.

Marika Koroibete
BBC
Marika Koroibete