a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan y Llif Byw am ddiwrnod arall. Bydd y gwasanaeth yn ôl am 08:00 bore 'fory. 

  Tan hynny, hwyl i chi.

 2. Rhagolygon y tywydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae disgwyl cyfnodau sych a chlir yn y gogledd heno, ond mae'n bosib y bydd yna niwl mewn mannau. Fe fydd hi'n fwy cymylog tua'r de, gyda chawodydd o law. 

  Fe fydd hi'n teimlo'n eithaf oer gyda'r tymheredd yn gostwng i 2 °C. 

  Gallwch gael y rhagolygon diweddara yma

 3. Tân gwyllt wedi ei daflu at griw ambiwlans

  Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

  Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn apelio am wybodaeth wedi i un o'u criwiau gael eu targedu gyda thân gwyllt wrth ymateb i alwad 999. 

  Cafodd y criw eu galw i ardal Pilgwenlli yng Nghasnewydd tua 23:00 nos Sul 16 Hydref.

  Dywedodd un o'r parafeddygon, Jason Harvey: "Ro'n i'n teimlo'n grac ac yn rhwystredig gan ein bod yno i wneud ein gwaith a doedden ni ddim yn disgwyl i dân gwyllt gael ei daflu aton ni.

  Maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101.

 4. Machlud yn Aberystwyth

  Twitter

  Mae'n ymddangos fod llun o Aberystwyth wedi dod i'r brig mewn cystadleuaeth i fyfyrwyr ym mhrifysgol Ottawa yng Nghanada fu'n astudio dramor. Pwy all ddadlau a'r olygfa? Llongyfarchiadau, Geneviève!

  View more on twitter
 5. Margam yn un hoff barciau gwledig y DU

  South Wales Evening Post

  Mae staff Parc Margam ger Port Talbot yn dathlu wedi i'r atyniad ennill ei le fel un o barciau mwyaf poblogaidd y DU, medd y South Wales Evening Post.

  Fe bleidleisiodd 30,000 o bobl mewn cystadleuaeth flynyddol gan Green Flag i wobrwyo'r llecynau gwledig gorau, a daeth Parc Margam i'r 10 uchaf.

  PARC MARGAM
 6. Symud Swyddfa'r Post yn Aberystwyth

  Cambrian News

  Er gwaethaf gwrthwynebiad a phrotestiadau, daeth cadarnhad y bydd gwasanaeth Swyddfa'r Post yn Aberystwyth yn symud o'r adeilad ar y stryd fawr i siop WH Smith ar 24 Tachwedd, medd y Cambrian News.

  Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa'r Post: "Yn dilyn cyfnod o ymgynghori ac adolygu gyda'r cyhoedd, daethpwyd i'r penderfyniad i fwrw mlaen â symud Swyddfa'r Post...

  “Mae'r newid yn rhan o foderneiddio parhaus ein rhwydwaith...a bydd yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau fydd yn cwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid a diogelu'r gwasanaeth yn Aberystwyth nawr ac yn yr hir-dymor.”  

  Swyddfa'r Post Aberystwyth
 7. David Davies yn sôn am fygythiadau

  Wales Online

  Mae Aelod Seneddol Mynwy, David Davies yn dweud ei fod wedi derbyn dau fygythiad i'w ladd wedi iddo awgrymu y dylai ffoaduriaid gael profion dannedd i wirio eu hoed, medd WalesOnline.

  Mae rhai wedi beirniadu ei sylwadau yn hallt, ond mae Mr Davies yn mynnu nad yw wedi dweud unrhyw beth o'i le.

  David Davies
 8. Y newyddion diweddaraf ar y Post Prynhawn

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Cyfarfod Carwyn Jones ac arweinwyr datganoledig eraill Prydain â Theresa May yn Llundain, dechrau clirio gwersyll 'y jwngl' yn Calais, ac wythnos ffasiwn Caerdydd, rhai o'r straeon fydd yn cael sylw'r Post Prynhawn rhwng 17:00 a 18:00.

  Elin Gwilym sydd yn y gadair heddiw

 9. Sgwrs gyda Huw Stephens

  Gyda gŵyl Sŵn Caerdydd wedi ei chynnal yng Nghaerdydd dros y penwythnos, mae un o drefnwyr yr ŵyl honno, y DJ Huw Stephens yn cael ei holi ar wefan Too Many Blogs, ynglŷn â'i rôl yn helpu i drefnu gŵyl gerddorol arall ym Manceinion ym mis Tachwedd.

  Yn y sgwrs, mae'n trafod ei hoff le i wrando ar gerddoriaeth fyw, a gall Huw Stephens o Gaerdydd ddim peidio â sôn am ei ddinas enedigol ac enwi Clwb Ifor Bach. 

  Huw Stephens
 10. Arestio dau wedi i elyrch gael eu saethu'n farw

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i ddigwyddiad yng nghoedwig Llwynhelyg yn Hwlffordd, pan gafodd tri alarch eu saethu'n farw, mae'n ymddangos, gan wn awyr.

  Cafodd yr heddlu eu galw ar 22 Hydref, ac yn dilyn ymchwiliad, cafodd dau ddyn eu harestio yn gynharach heddiw. Cafodd un cyw alarch ei achub a'i roi yng ngofal yr RSPCA. 

  Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sy'n dod ar draws unrhyw beth amheus yn yr ardal i gysylltu â nhw.

 11. Llongyfarchiadau i Gôr Heol y March

  Mae Côr Heol y March o'r Bont-faen, o dan arweiniad Eleri Roberts, wedi ennill yn y categori Côr Plant yng ngŵyl gorawl Canta al Mar yn Calella, Sbaen ddydd Sadwrn. 

  Yn 2015 cafodd y côr plant lwyddiant yng nghystadleuaeth Côr Cymru, nhw gipiodd y teitl wedi i'r beirniaid eu dewis fel y côr buddugol.   

  View more on twitter
 12. Methu ag estraddodi seren Eggheads i'r Iseldiroedd

  Wales Online

  Mae ymdrechion i estraddodi un o ser y cwis Eggheads i'r Iseldiroedd wedi methu, medd WalesOnline

  Fe gafodd CJ de Mooi, sy'n byw bellach yn Sir Fynwy, ei arestio fis Medi ar amheuaeth o lofruddiaeth.

  Yn ei hunangofiant, cyfaddefodd y panelydd cwis ei fod wedi taflu dyn i gamlas yn Amsterdam yn 1988.

  Mae'n debyg bod yr awdurdodau yn yr Iseldiroedd wedi rhoi'r gorau i'w hymdrechion i'w estraddodi er mwyn ei holi.

  CJ de Mooi
 13. Cymro'n ymgeisio am arweinyddiaeth UKIP

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymro sy'n gyn ymgeisydd seneddol UKIP wedi cyhoeddi ei fod am geisio am arweinyddiaeth y blaid.

  Cafodd John Rees-Evans sylw yn 2014 pan gafodd ei ffilmio'n dweud bod asyn hoyw wedi ceisio treisio ei geffyl, wrth ateb cwestiwn am bobl hoyw. Dywedodd Mr Rees-Evans bod ei sylwadau yn "dynnu coes" a'i fod yn ymddiheuro os oedd wedi tramgwyddo unrhyw un.

  Mr Rees-Evans yw'r wythfed person i gynnig ei hunain i fod yn arweinydd newydd y blaid.

  rees-evans
 14. Treisiwr peryglus yn dal ar ffo

  Daily Post

  Fe ddywed y Daily Post bod treisiwr peryglus yn dal ar ffo ar ôl dianc o hostel mechnïaeth ger Bangor. 

  Mae Michael Andrew Jones wedi cael ei alw'n ôl i'r carchar ond heb gael ei weld ers iddo ddiflannu o hostel Tŷ Newydd yn Llandygai.

  Michael Andrew Jones
 15. Magu hyder wrth fodelu

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae mam o Gaerfyrddin sy'n dioddef o gor-bryder wedi trawsnewid ei chorff a throi at fodelu fel modd o adennill ei hyder.

  Mae'n dweud ei hanes yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw.   

  Carmen a'i merch Summer
  Image caption: Carmen a'i merch Summer
 16. Teyrnged i Eifion Gwynne: 'Cymro i'r carn'

  BBC Cymru Fyw

  Mae rhagor o deyrngedau wedi eu rhoi i ddyn o ardal Aberystwyth, wedi'r newyddion am ei farwolaeth yn Sbaen dros y penwythnos.

  Yn ôl adroddiadau, cafodd Eifion Gwynne ei daro gan gar yn nhref Estepona, tua 50 milltir o ddinas Malaga yn ne'r wlad. Roedd y trydanwr 41 oed, yn briod â thri o blant, ac yn chwarwewr rygbi brwd.

  Un sydd wedi rhoi teyrnged iddo yw llywydd ei gyn glwb, Clwb Rygbi Llanymddyfri, Handel Davies.

  Video content

  Video caption: Handel Davies
 17. Prynhawn ansefydlog

  Tywydd, BBC Cymru

  Mi fydd ‘na law i lawer yn y de ddwyrain weddill y prynhawn, ac yn gymylog yn y de - ond yn sych ar y cyfan i weddill y wlad efo rhai cyfnodau cliriach ac ambell ysbaid heulog yn debygol yn y gogledd. 

  Dros nos, yn y gogledd mae'r tymheredd yn debygol o syrthio i rhyw 3C ar ei isaf.

  Am fanylion llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC