a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Carcharu dyn am ymosod yn anweddus ar ferch
  2. Plaid Cymru yn 'cytuno' ar gyllideb â Llywodraeth Cymru
  3. Llofruddiaeth Penygroes: Dyn yn pledio'n euog

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr!

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw. Mi fydden ni'n ôl yn y bore gyda'r diweddara' o Gymru a thu hwnt.

Diolch am ddilyn!

Ateb y Galw

BBC Cymru Fyw

Y cyflwynydd a'r rhedwraig Lowri Morgan sy'n Ateb y Galw ar Gylchgrawn Cymru Fyw yr wythnos yma.

Lowri Morgan yn rhedeg
BBC

9 mlynedd ers gôl gynta' Joe

Edrych mlaen at Artes Mundi 7

Mae gwefan gelf Elephant yn nodi gwobr Artes Mundi 7 gyda chyfweliad â'r artist Bedwyr Williams.

Mae'r artist yn un o chwech sydd ar y rhestr fer ar gyfer y wobr, sydd werth £40,000.

Bydd gwaith yr artistiaid yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru a chanolfan Chapter yng Nghaerdydd o 21 Hydref. 

Fe fydd yr enillydd yn cael ei ddatgelu ym mis Ionawr.

Bedwyr Williams
BBC

Elis-Thomas: Annibyniaeth yn 'freuddwyd nad yw'n bod'

BBC Cymru Fyw

Mewn cyfweliad dadlennol, mae Dafydd Elis-Thomas wedi dweud na ddylai Plaid Cymru "freuddwydio am rhyw fan gwyn fan draw o annibyniaeth nad yw'n bod".

Dywedodd AC Dwyfor Meirionnydd y dylai'r blaid flaenoriaethu helpu i lywodraethu'r wlad, yn dilyn ei benderfyniad i adael y blaid.

Fe ddywedodd ei gyn-arweinydd, Leanne Wood, bod cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru ar y gyllideb yn dangos bod y ddwy blaid yn cydweithio.

Sgwrs Jan Morris a Twm Morys

Cynhaliwyd diwrnod i ddathlu bywyd Jan Morris, wedi iddi droi yn 90 oed y mis hwn, ym Mhlas Glyn-y- Weddw, Llanbedrog ddydd Sadwrn. 

Fel rhan o'r diwrnod fe roedd 'na gwrs rhyngddi hi a'i mab Twm Morys, ac mae @culturecolony wedi trydar gwelifiad o'r sgwrs. 

View more on twitter

Cytundeb cyllideb yn 'arwydd o gydweithio'

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod wedi dod i gytundeb â Llywodraeth Cymru ar y gyllideb fydd yn cael ei chyhoeddi ddydd Mawrth.

Dywedodd Leanne Wood ei bod hi'n arwydd o sut yr oedd ei phlaid hi'n cydweithio â Llafur yn y Cynulliad.

Daw ei sylwadau yn dilyn beirniadaeth gan Dafydd Elis-Thomas, a gyhoeddodd dros y penwythnos ei fod am adael Plaid Cymru ac eistedd fel Aelod Cynulliad annibynnol.

Aberfan a'r wasg

The Guardian

Ar wefan The Guardian heddiw, mae erthygl yn edrych ar drychineb Aberfan ac yn trafod rôl y wasg yn y digwyddiad.

Mae'r darn yn ystyried sut fethodd y papurau newydd ddwyn y bwrdd glo a'r cadeirydd, Yr Arglwydd Robens, i gyfrif ar y mater. 

Mae'r erthygl hefyd yn cyfeirio at ddarn a ysgrifennodd y darlledwr Huw Edwards ym mhapur The Telegraph dros y penwythnos, sy'n edrych yn ôl ar yr hanes. 

Mae rhaglen Aberfan: The Fight for Justice ar BBC1 nos Fawrth am 10:45. 

Carchar i ddyn am ymosodiadau anweddus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 71 o Lanwrda yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei garcharu am dair blynedd am ymosod yn anweddus ar blentyn.

Daeth rheithgor i'r casgliad bod Evan Heddwyn Jones yn euog o bedwar cyhuddiad o ymosod ar blentyn rhwng 14 ac 16 oed.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiadau rhwng 1976 a 1978.

Leanne Wood yn ymateb i ymadawiad Elis-Thomas

BBC Cymru Fyw

Mewn cyfweliad â BBC Cymru, mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi sôn am y tro cyntaf am ei hymateb i benderfyniad yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas i adael y blaid.

"Dwi'n drist ac wedi fy siomi, ond dwi ddim wedi fy synnu", meddai.

"Dwi wedi bod yn hanner disgwyl rhywbeth fel hyn ers pedair mlynedd a hanner."

Ychwanegodd: "Mae'n drist oherwydd ei fod wedi cyfrannu cymaint i wleidyddiaeth dros y blynyddoedd, a dyma nawr fydd ei waddol."

Fe alwodd yr Arglwydd Elis-Thomas ddoe ar i Blaid Cymru "ystyried ei dyfodol" fel plaid.

Leanne Wood
BBC

Cyrch ar warws yng Nghaernarfon

Wales Online

Mae'r heddlu wedi cynnal cyrch mewn warws yng Nghaernarfon fel rhan o ymgyrch i fynd i'r afael â chaethwasiaeth gyfoes.

Yn ôl Wales Online, fe ddigwyddodd y cyrch ar safle Menai Meats Wales tua 20:00 nos Wener.

Mae'r wefan yn dweud bod nifer o ddynion wedi cael eu holi, ond cafodd neb ei arestio.

Cytundeb cyllideb

Amheuaeth am ffitrwydd Davies i wynebu Saracens

Carcharu dyn am gynllwyn dwyn aur

BBC Cymru Fyw

Mae dyn oedd yn byw yn Wrecsam wedi ei garcharu am bedair blynedd am ei ran mewn cynllwyn i ddwyn aur oedd yn targedu'r gymuned Asiaidd.

Fe gyfaddefidd Patrick Doran, 30 oed, ei ran yn y cynllwyn, sydd eisoes wedi gweld sawl un o'r lladron eraill yn cael eu carcharu.

Patrick Doran
BBC/Heddlu Gogledd Cymru

AS Mynwy yn ffraeo â'r Almaenwyr

The Daily Mail

Dyw gweld gwleidyddion yn anghytuno dros Brexit ddim yn beth anghyffredin ar hyn o bryd, ac yn ôl y Daily Mail fe gyrhaeddodd y Ceidwadwr David Davies ben ei dennyn mewn ffrae yn yr Almaen.

Roedd Aelod Seneddol Mynwy ar ddirprwyaeth i'r wlad ag ASau eraill i drafod rhesymau Prydain dros adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ac mae'n debyg iddo nid yn unig fynd i ffrae danllyd gydag AS Llafur Wrecsam, Ian Lucas, ond yna gadael cyfarfod arall mewn tymer ar ôl anghytuno â gwleidyddion Almaenig plaid y CDU.

david davies
BBC

ASau'n clywed honiadau am Warnock

The Daily Telegraph

Mae'r Daily Telegraph yn adrodd bod pwyllgor o Aelodau Seneddol wedi clywed honiadau am reolwr newydd Clwb Pêl-droed Caerdydd, Neil Warnock.

Yn ôl y Telegraph, mae chwaraewr wedi honni i Warnock gymryd arian gan chwaraewyr i'w pigo nhw i chwarae yn y tîm.

Y gyllideb: Beth allwn ni ei ddisgwyl?

BBC Wales Politics

Bydd ACau yn trafod un o bynciau pwysicaf y flwyddyn yfory - y gyllideb.

Mark Drakeford fydd yn cyflwyno'r gyllideb, a hynny am y tro cyntaf ers cael ei benodi'n Ysgrifennydd Cyllid.

Ond beth allwn ni ei ddisgwyl? Toriadau? Arian i wasanaethau newydd? Mae BBC Wales Politics wedi cymryd golwg ar yr hyn sydd i ddod.

Adroddiad fideo o drychineb Aberfan

BBC Cymru Fyw

Yr wythnos hon fe fydd nifer o ddigwyddiadau, rhaglenni a theyrngedau'n cael eu rhoi i nodi hanner canrif ers trychineb Aberfan ar 21 Hydref 1966.

Dyma glip o'r adroddiad newyddion ar y pryd i raglen Heddiw gan y cyflwynydd Owen Edwards, ar ôl i domen lo lithro i lawr mynydd gan gladdu'r ysgol gynradd leol a lladd 116 plentyn a 28 oedolyn.

Aberfan
BBC

Enwau allan o het Tlws CBDC

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae'r enwau allan o'r het ar gyfer rownd nesaf Tlws Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Ymysg uchafbwyntiau Rownd 4 fydd taith Llangefni i Bwllheli ac ymweliad Llanrwst ag Aberffraw.

62 tocyn goryrru mewn 24 awr

BBC Cymru Fyw

Mae partneriaeth GoSafe, sy'n gyfrifol am gamerâu cyflymder sydd newydd ddechrau gweithredu ar yr M4, yn dweud bod 62 o docynnau goryrru wedi eu rhoi o fewn y 24 awr gyntaf.

Mae'r camerâu wedi eu gosod ar ran o'r M4 lle mae terfyn cyflymder newidiol.

M4
BBC

Ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yn y Coed Duon mae'r B4251 wedi'i chau oherwydd ymchwiliad i ddamwain,

Ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd mae tagfeydd rhwng Gilwern a Brynmawr oherwydd goleuadau dros dro.

Ansefydlog am weddill y dydd

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Rhian Haf: "Digon ansefydlog am weddill y dydd, hefo digon o gawodydd yn enwedig yn y de a bydd hi'n eitha' gwyntog hefyd yn enwedig ar y glannau.

"Ond gawn ni gyfnodau sych a braf yn y gogledd a'r dwyrain y pnawn 'ma, y tymheredd yn codi i ryw 17C. 

"Heno, cawodydd yn clirio'n raddol ond mae disgwyl iddyn nhw barhau ar hyd y glannau gyda rhai trwm dros nos." 

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Gwahardd dyn rhag cadw anifeiliaid

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cael ei wahardd rhag cadw anifeiliad am 10 mlynedd am iddo gadw eryr aur mewn cegin fflat.

Roedd Adam Smith wedi methu â darparu lle addas i'r anifail fyw yn ei fflat ym Mhenfro. 

Dywedodd swyddogion elusen yr RSPCA bod y cyfleusterau yno yn "gwbl anaddas" a bod angen "gofal arbenigol iawn" ar eryrod melyn.

Eryr mewn fflat
RSPCA
Yr eryr yn y fflat
Eryr
RSPCA
Mae'r eryr nawr yn derbyn gofal arbenigol

Arddangos cynlluniau datblygiad Hwlffordd i'r cyhoedd

BBC Cymru Fyw

Bydd cynlluniau i ddatblygu rhan o Hwlffordd yn cael eu datgelu i'r cyhoedd ddydd Llun.

Mae cwmni Fairacre eisiau dymchwel rhan o'r siop Wilko bresennol i greu sinema aml-sgrin a phedwar bwyty ar hyd Afon Cleddau.

Dywedodd y cwmni y byddai'n mynd i'r afael â diffyg darpariaeth hamdden yn y dref.

Datblygiad posib
BBC

Scott Williams yn 'haeddu dechrau i Gymru'

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwr y Scarlets, Wayne Pivac, wedi dweud bod y canolwr Scott Williams yn haeddu dechrau yn nhîm rygbi Cymru.

Rhoddodd Williams berfformiad da wrth i'r Scarlets guro Sale yng Nghwpan y Pencampwyr nos Sadwrn.

Er nad yw'n ddewis cyntaf i Gymru yn aml, mae Pivac yn meddwl bod partneriaeth Williams gyda Jonathan Davies i'r Scarlets yn arwydd da i Gymru.

Davies a Williams
BBC

Pwnc llosg Taro'r Post am 1

Y diciâu: Melltith cefn gwlad

BBC Cymru Fyw

Ar drothwy cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â'r diciâu, mae'n gohebydd ni Steffan Messenger wedi bod yn edrych ar hanes y mater tanboeth sydd wedi ennyn teimladau cryf ar y ddwy ochr.

Mae arweinwyr yn y gymuned ffermio eisiau gweld difa moch daear yn rhan o'r cynllun newydd, rhywbeth maen nhw'n credu fyddai'r ffordd fwyaf effeithiol o gael gwared â'r afiechyd.

Ond mae sefydliadau bywyd gwyllt yn gwrthwynebu hynny'n chwyrn, gan ddadlau nad oes tystiolaeth y byddai hynny'n gweithio.

gwartheg
BBC

'Codi llais gyda'n gilydd'

BBC Cymru Fyw

Mae honiadau o gam-drin merched wedi cael sylw mawr yn y wasg dros y penwythnos yn dilyn achos llys Ched Evans - gafwyd yn ddieuog o dreisio, a sylwadau'r ymgeisydd arlywyddol, Donald Trump.

Mae'r ddwy stori wedi achosi gwewyr meddwl i'r awdur a'r newyddiadurwraig Llinos Dafydd o Benrhiwllan, Ceredigion.

Am y tro cyntaf yn gyhoeddus mae Llinos yn trafod y digwyddiad erchyll pan gafodd hi ei hun ei threisio.   

Llinos Dafydd
Llinos Dafydd

Cau'r A40 wedi gwrthdrawiad pedwar cerbyd

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn dweud bod ffordd yr A40 ynghau i'r ddau gyfeiriad yn Sir Gaerfyrddin yn dilyn gwrthdrawiad rhwng pedwar cerbyd.

Tavis Knoyle yn ymuno â'r Dreigiau

Aberfan: 'Wnes i ddeffro yn y tywyllwch, wedi fy nghladdu'

50 mlynedd ers trychineb Aberfan, mae rhai o'r plant wnaeth oroesi wedi bod yn siarad hefo BBC Cymru. Cafodd Phil Thomas anafiadau difrifol i'w law yn y digwyddiad.

View more on twitter

Pledio'n euog i lofruddio dynes ym Mhenygroes

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cyfaddef llofruddio ei gyn bartner ym Mhenygroes ym mis Gorffennaf.

Cafodd Emma Baum, 22, ei darganfod yn farw yn ei chartref yn Ffordd Llwyndu ym Mhenygroes ar 18 Gorffennaf.

Er i David Nicholas Davies, 25 o Glynnog ger Caernarfon, bledio'n euog i'w llofruddio fore Llun, clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug nad yw'n derbyn holl achos yr erlyniad a bydd angen galw tystiolaeth i benderfynu ar ei ddedfryd.

Cafodd Davies ei gadw yn y ddalfa ac mae disgwyl gwrandawiad i ddigwydd ym mis Tachwedd.

Arddangosfa Aberfan ar Periscope

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi trydar bod modd cael cipolwg ar arddangosfa am Aberfan y Llyfrgell, ar hyn o bryd ar wefan Periscope.

View more on twitter

Adran Gymraeg newydd ar wefan Senedd y DU

BBC Cymru Fyw

Bydd Senedd y DU yn lansio adran newydd ar ei gwefan ddydd Llun, sy'n dod â holl wasanaethau Cymraeg Senedd y DU ynghyd.

Enw'r adran yw Y Gornel Gymraeg, a dyma fydd y tro cyntaf i wasanaethau iaith Gymraeg gael eu casglu i un adran ar y wefan.

San Steffan
BBC

Elis-Thomas yn 'dramgwydd ac yn niwsans' medd Dafis

Golwg 360

Mae cyn AS ac AC Plaid Cymru, Cynog Dafis, wedi dweud wrth Golwg360 y bydd bywyd yn "symlach" i Blaid Cymru wedi ymadawiad yr Arglwydd Elis-Thomas, sydd wedi bod yn "dramgwydd ac yn niwsans".

Awyrennau rhwng Caerdydd a Llundain i barhau

BBC Cymru Fyw

Bydd awyrennau rhwng Caerdydd a Llundain yn parhau tra bo galw'n bodoli, yn ôl y cwmni sy'n rhedeg y gwasanaeth.

Fe wnaeth Flybe lansio'r gwasanaeth ar 12 Medi, ac roedd yn wreiddiol am bara nes 21 Hydref tra bo Twnnel Hafren ar gau i drydaneiddio'r rheilffordd.

Ond dywedodd bod galw da wedi bod am y gwasanaeth, a bod 95% o'r teithwyr gafodd eu holi yn dweud y bydden nhw'n parhau i'w ddefnyddio.

Caerdydd Llundain
BBC

Abertawe 'rhy dda' i ddisgyn o'r Uwch Gynghrair

BBC Sport Wales

Mae Abertawe yn "rhy dda" i ddisgyn allan o'r Uwch Gynghrair er eu bod yn y tri isaf ar hyn o bryd, yn ôl y chwaraewr canol cae, Leroy Fer.

Er eu bod yn y 19eg safle wedi colled o 3-2 i Arsenal, dywedodd Fer: "Mae ganddon ni chwaraewyr cryf a thim cryf. I gyd sydd ei angen yw'r pwyntiau."

Leroy Fer
BBC

Llongyfarchiadau Côr y Cwm!

Llongyfarchiadau i Gôr y Cwm sydd wedi ennill y categori ieuenctid yng nghystadleuaeth Choir of the Year nos Sul.

View more on twitter