a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

  Mwynhewch eich penwythnos!

 2. Rheolau 'anghyfiawn' wedi 'rhwygo' teulu

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn busnes o ogledd Cymru wedi dweud bod ei deulu wedi ei rwygo'n ei hanner ers dros dair blynedd oherwydd yr hyn mae'n ei ddisgrifio fel cyfraith "anghyfiawn".

  Fe wnaeth Gethin Jones o Griccieth briodi ei wraig Elena, sydd o Moscow, yn 1998, ac mae gan y cwpl ddwy ferch.

  Yn dilyn cyfnodau'n byw yn Llundain, Moscow a Chymru, fe wnaeth y teulu benderfynu ymgartrefu yng Nghriccieth.

  Ond mae Mr Jones yn dweud bod cyfraith sydd wedi bod mewn grym ers 2013 yn golygu bod rhaid iddo brofi bod ganddo incwm o £18,600 y flwyddyn cyn i'w wraig gael fisa i ymuno gyda nhw o Rwsia.

  Maes awyr
 3. Noson sych i nifer

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae heddiw wedi bod yn weddol sych i bawb er y posibilrwydd o ambell gawod.

  Bydd glaw yn effeithio ar rannau deheuol yn ystod heno ond bydd yn aros yn sych a chymylog i nifer. Fe fydd y tymheredd ychydig yn uwch dros nag y mae wedi bod oherwydd hyn.

  Am ragor o fanylion am y tywydd dros y dyddiau nesaf ewch i'r wefan dywydd.

 4. Pa mor hawdd yw dweud 'shwmae'?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Pa mor hawdd yw dechrau pob sgwrs yn Gymraeg? 

  Y digrifwr Steffan Alun sy'n trafod yr "ofn" o wneud hynny wrth iddo gofnodi'r her gafodd ar y diwrnod Shwmae Sumae cyntaf.

  Steffan Alun
 5. Pysgod meirw 'ddim yn achos pryder'

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Nid yw adroddiadau o filoedd o bysgod bach meirw ar draethau ym Mae Ceredigion yn achos pryder, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

  Yn y diwrnodau diwethaf, mae pobl wedi adrodd digwyddiadau tebyg mewn nifer o ardaloedd arfordirol, gan gynnwys Aberaeron, Aberystwyth, Abermaw, Harlech a Chwilog.

  Dywedodd arbenigwyr CNC bod hyn yn ffenomenon naturiol, sy'n cael ei achosi gan fecryll a physgod eraill yn hela mewn moroedd tawel.

  Pysgod
 6. Penodi penseiri Pantycelyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae tîm o benseiri Cymraeg wedi cael eu penodi i weithio ar gynlluniau manwl i ailddatblygu neuadd preswyl Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.

  Yn dilyn proses dendro, fe wnaeth y brifysgol roi'r cytundeb i benseiri Lawray, sydd â swyddfeydd yng Nghaerdydd, Wrecsam a Llundain.

  Fel rhan o'r cytundeb, bydd y pensaeri yn paratoi cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer y neuadd, gafodd ei adeiladu yn 1953 ac sy'n adeilad rhestredig Gradd II.

  Bydd y cwmni'n gyfrifol am y cam nesaf yn y cynlluniau datblygu ar gyfer y prosiect £10m i ddarparu 200 o ystafelloedd en-suite ar gyfer myfyrwyr, ynghyd â darpariaeth arlwyo

  Pantycelyn
 7. Trethi ar ail gartrefi i godi

  Golwg 360

  Yn ôl Golwg360, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd trethi ar ail gartrefi yn codi ar ôl i’r dreth stamp gael ei datganoli ym mis Ebrill 2018.

  Bydd 3% yn ychwanegol o drethi ail gartrefi’n mynd at gyfraddau’r dreth stamp, gyda chyfradd debyg yn Yr Alban hefyd.

  Yr amcangyfrif yw y gallai hyn godi £9m yng Nghymru rhwng 2016 a 2017, gan godi eto i £14m yn 2020-21.

  Arian
 8. Aled Siôn Davies eisiau aur yn Llundain 2017

  BBC Sport Wales

  Mae'r pencampwr Paralympaidd Aled Sion Davies wedi dweud ei fod eisiau ennill dwy fedal aur ym Mhencampwriaethau Para Athletau'r Byd yn Llundain 2017.

  Enillodd y Cymro fedal aur am daflu pwysau yn Gemau Paralympaidd Rio 2016 ond fe fydd yn gobeithio ennill aur yng nghystadleuaeth y ddisgen eto yn Llundain hefyd.

  Aled Siôn Davies yn taflu pwysau yn 2012
 9. Aled Hughes yn holi Gwilym Bowen Rhys

  Aled Hughes

  BBC Radio Cymru

  Gyda gig olaf Y Bandana yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon heno, roedd prif leisydd y band, Gwilym Bowen Rhys yn westai ar raglen Aled Hughes bore 'ma.

  Bu'n ateb cwestiynau gan y cyhoedd am ganeuon y band a'r straeon y tu ôl iddyn nhw.

  Aled Hughes a Gwilym Bowen Rhys
 10. Pryder am golli swyddi BBC Studios

  BBC Wales News

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei fod yn "bryderus iawn" am y newyddion y bydd 27 o swyddi'n cael eu colli yng Nghymru yn adran gynhyrchu'r BBC, BBC Studios.

  Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies wedi ysgrifennu at y gorfforaeth i geisio cael sicrwydd am ddyfodol cynhyrchu rhaglenni ffeithiol a drama yng Nghymru.

  Fe wnaeth BBC Studios gyhoeddi cynlluniau i dorri tua 300 o staff ledled y DU ddydd Iau.

  BBC Cymru
 11. Ta-Ta Bandana

  Llenyddiaeth Cymru

  Ar ôl naw mlynedd o gigio, bydd un o fandiau mwyaf Cymru, Y Bandana yn perfformio am y tro olaf yng Nghaernarfon heno - ac mae Gwyneth Glyn wedi cyhoeddi cân fer i ffarwelio â'r band.

  Cafodd y band - y brodyr Tomos a Siôn Owens, eu cefnder Gwilym Bowen Rhys a Robin Jones - ei ffurfio 'nol yn 2007, ac mae tocynnau i'r gig yn Neuadd y Farchnad Caernarfon wedi'u gwerthu i gyd ers wythnosau.

  Mae'r cerddor Gwyneth Glyn wedi cyfansoddi cân ffarwel i'r band, wedi iddi ysgrifennu cerddoriaeth i gyd-fynd gyda cherdd y 'sgwennodd hi fel rhan o Her 100 Cerdd yn gynharach yn y mis.

  View more on Soundcloud
 12. Datganiad Ched Evans

  BBC Cymru Fyw

  Wedi i reithgor ei gael yn ddieuog o dreisio heddiw, dywedodd y pêl-droediwr Ched Evans y tu allan i'r llys:

  "Roedd digwyddiad yn yr oriau man ar 30 Mai 2011 wedi newid fy mywyd i a bywydau eraill am byth. Ni gyflawnwyd trosedd y noson honno ac rwy'n teimlo rhyddhad eithriadol bod y rheithgor wedi cytuno. 

  "Ond er fy mod yn ddieuog, rwyf am ddweud fy mod yn ymddiheuro o waelod calon i unrhyw un gafodd eu heffeithio gan ddigwyddiadau'r noson honno."

 13. Oriel gelf i ailagor ar ôl adnewyddiad

  BBC Wales News

  Mae oriel gelf yn Abertawe ar fin ailagor yn dilyn adnewyddiad gwerth £6m.

  Bydd gwaith gan Turner, Picasso a Leonardo da Vinci yn cael ei arddangos yn Oriel Glynn Vivian o ddydd Sadwrn.

  Fe wnaeth yr oriel gau yn 2011 ar gyfer yr adnewyddiad, ond mae oedi gyda'r gwaith adeiladu'n golygu ei fod yn agor dwy flynedd yn hwyrach na'r hyn oedd wedi'i ddisgwyl.

  Galeri
 14. Datganiad ar ran Ched Evans

  Twitter

  Mae gohebydd BBC Cymru Paul Heaney wedi trydar llun o gyfreithiwr Ched Evans yn gwneud datganiad ar ei ran y tu allan i Lys y Goron Caerdydd wedi i reithgor ei gael yn ddieuog o dreisio.

  View more on twitter
 15. Cynnal cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol

  Golwg 360

  Bydd cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn Wrecsam y penwythnos hwn, gyda disgwyl i’r arweinydd, Mark Williams, feirniadu Llywodraeth Prydain am greu “hinsawdd o ofn”, medd Golwg360.

  Dyma fydd cynhadledd gyntaf y blaid yng Nghymru ers i Mark Williams, unig Aelod Seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, ddod yn arweinydd a llenwi esgidiau’r Aelod Cynulliad Kirsty Williams.

  Mark Williams
 16. Mwy am ddyfarniad dieuog Ched Evans

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi ei gael yn ddieuog o dreisio dynes mewn gwesty yn Sir Ddinbych yn 2011.

  Dyma oedd yr ail achos ar ôl i Mr Evans ennill apêl yn erbyn y dyfarniad gwreiddiol.

  Roedd Mr Evans wedi gwadu treisio'r ddynes yng ngwesty'r Premier Inn yn Rhuddlan ym mis Mai 2011.

  Cafwyd yn ddieuog gan y rheithgor wedi dwy awr o drafod.

  Ched Evans
 17. Ched Evans yn ddieuog

  BBC Cymru Fyw

  Hwn oedd yr ail achos yn erbyn Ched Evans - fe'i cafwyd yn euog yn yr achos gwreiddiol ac fe dreuliodd ddwy flynedd a hanner yn y carchar cyn i Lys Apêl wyrdroi'r euogfarn.

 18. Newydd dorri: Ched Evans yn ddieuog

  BBC Cymru Fyw

  Yn Llys y Goron Caerdydd mae rheithgor wedi cael y pêl-droediwr Ched Evans yn ddieuog o dreisio dynes 19 oed yn 2011.