a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ddiwedd y cyfarfod llawn. 

  Bydd Senedd Fyw yn ôl wedi toriad yr hydref.

  Senedd
 2. Tryloywder ac atebolrwydd

  Dywedodd  Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip Jane Hutt, "nid yw gweinidogion yn cyfarfod â lobïwyr masnachol". 

  Ychwanega bod Llywodraeth Cymru yn "ymrwymedig i wneud tryloywder ac atebolrwydd i'r cyhoedd yn egwyddor sylfaenol o sut rydym yn gweithio."

 3. Galw am gofrestr gorfodol o lobïwyr

  "Rydw i'n honni bod 'arian ar gyfer mynediad' yn bodoli ym Mae Caerdydd" meddai Mr McEvoy, gan ddadlau bod cwmnïau lobïo masnachol yn cael eu talu i drefnu cyfarfodydd gyda gweinidogion y llywodraeth a swyddogion. 

  Mae'n galw am ddeddfwriaeth i gynnwys cofrestr gorfodol o lobïwyr.

  Neil McEvoy
 4. Y Ddadl Fer

   Y pwnc a ddewiswyd gan Neil McEvoy ar gyfer y Ddadl Fer yw "gwneud lobïo yng Nghymru yn fwy agored."

 5. Trueni

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud ei fod yn "drueni nad yw llywodraeth y DU yn dangos y weledigaeth o gyflwyno setliad a fyddai'n fwy parhaol ac yn fwy gwydn."

 6. Pumed Mesur Cymru?

  Mae'r Cyn Ddirprwy Lywydd David Melding, Simon Thomas o Blaid Cymru a'r AC annibynnol Nathan Gill i gyd yn dweud y bydd y mesur yn ôl pob tebyg yn creu angen am bumed Mesur Cymru.

 7. 'Ansicrwydd cyfansoddiadol'

  Yn ôl Huw Irranca-Davies, cadeirydd y pwyllgor, mae'n "anffodus bod y mesur hwn yn debygol o barhau yn hytrach na datrys ansicrwydd cyfansoddiadol."

 8. Mesur Cymru

  Nesaf yw dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Fesur Cymru Llywodraeth y DU. 

  Mae perygl bydd cynlluniau i roi mwy o rym i'r Cynulliad yn gam yn ôl i'r broses ddatganoli, yn ôl y pwyllgor.

  Bu newidiadau i Fesur Cymru wedi beirniadaeth y byddai rhai pwerau'n cael eu glastwreiddio, ond yn ôl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, nid yw'r newidiadau'n ddigon i sicrhau setliad datganoli parhaol.

  Pwrpas y Mesur yw diffinio'n gliriach pa lywodraeth sy'n gwneud beth.

  Yn gynharach eleni, penderfynodd Swyddfa Cymru leihau'r rhestr o faterion sy'n cael eu cadw'n ôl yn San Steffan.

  Mae'r Mesur yn rhoi'r hawl i'r Cynulliad godi trethi, a hynny heb yr angen am refferendwm ar y mater, yn ogystal â phwerau pellach mewn meysydd fel trafnidiaeth ac ynni.

  Ond mae'r pwyllgor yn rhybuddio ei bod hi'n bosibl y bydd llywodraeth DU yn gorfod cyflwyno mesur newydd arall yn y dyfodol.

  Pasiwyd Mesurau i datganoli pwer i Gymru o San Steffan ym 1998, 2006 a 2014
  Image caption: Pasiwyd Mesurau i datganoli pwer i Gymru o San Steffan ym 1998, 2006 a 2014
 9. Pob plaid yn cefnogi

  Mae pob plaid yn cefnogi'r cynnig bod y Cynulliad yn penderfynu sefydlu senedd ieuenctid i Gymru.

 10. Gosod y sylfeini

  "Nid yw pobl ifanc yn bobl ifanc am byth, hwy yw'r bobl hŷn yfory," meddai Nick Ramsay.    

  "Gadewch i ni fwrw ymlaen â'r gwaith o osod y sylfeini yma heddiw er mwyn sicrhau democratiaeth llawer iachach, mwy bywiog yng Nghymru."

  Mae pobl ifanc o Gymru wedi ymuno mewn dadleuon yn Senedd Ieuenctid y DU yn Nhŷ'r Cyffredin
  Image caption: Mae pobl ifanc o Gymru wedi ymuno mewn dadleuon yn Senedd Ieuenctid y DU yn Nhŷ'r Cyffredin
 11. Llais i bobl ifanc

  Yn Nadl y Ceidwadwyr Cymreig nawr, maen nhw'n cynnig bod y Cynulliad yn penderfynu sefydlu senedd ieuenctid i Gymru.

  Roedd adroddiad yn 2014 wedi awgrymu mai dim ond 16% o bobl 18-24 oed fyddai’n pleidleisio mewn etholiad, gyda hynny'n cynyddu i 58% pe bai ganddyn nhw farn gref am fater penodol.

  Dywedodd Darren Millar, llefarydd y Ceidwadwyr ar addysg, mai bwriad cynnal y ddadl oedd “sicrhau bod plant a phobl ifanc Cymru’n cael y cyfle i leisio barn am faterion sydd o bwys iddyn nhw".

  Aelodau o'r cynulliad ieuenctid y Ddraig Ffynci yn ymweld â'r Senedd yn San Steffan
  Image caption: Aelodau o'r cynulliad ieuenctid y Ddraig Ffynci yn ymweld â'r Senedd yn San Steffan
 12. 'Bwrdeistref bydredig'

  Mae Gareth Bennett UKIP yn tynnu nôl ei sylw am "y sgandal cyflogau ym mwrdeistref bydredig Lafur yng Nghaerffili" ar ôl i Hefin David alw arno i wneud hynny.

  Gareth Bennett
 13. Cyllid teg?

  Mae'r Ceidwadwr Janet Finch-Saunders yn galw am "sicrhau bod awdurdodau gwledig yn cael cyllid teg sy'n gyfartal i bob cymuned ledled Cymru," a "gwella tryloywder o ran cyllidebu uwch staff awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod cyflogau swyddogion gweithredol yn gynaliadwy ac yn gosteffeithiol."  

 14. Dadl Plaid Cymru

  Mae Sian Gwenllian yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  (a) cynyddu atebolrwydd llywodraeth leol drwy ddiwygio trefniadau etholiadol a gostwng yr oedran pleidleisio i 16;

  (b) archwilio'r ffordd y gellir diwygio cyllid llywodraeth leol i sicrhau system decach a mwy cynaliadwy;

  (c) cyflwyno cyfres o gyfraddau, telerau ac amodau cyflog a gaiff eu penderfynu'n genedlaethol, i reoli cyflogau swyddogion uwch a phrif swyddogion drwy fframwaith cenedlaethol; a

  (d) sefydlu awdurdodau cyfunol rhanbarthol fel rhan o ymdrech Llywodraeth Cymru i ddiwygio llywodraeth leol ar gyfer gwella cydweithrediad rhanbarthol rhwng awdurdodau lleol presennol.

  gwasanaethau cynghorau
 15. 'Pryderon difrifol'

  Mae cadeirydd y pwyllgor, John Griffiths yn mynegi "pryderon difrifol" ynghylch galwad AS Mynwy David Davies am brofi oedran ffoaduriaid sy'n dod i Brydain drwy'r defnydd o brofion dannedd.

  Roedd Mr Davies wedi dweud ei bod hi'n "bwysig iawn i sicrhau bod y rheiny sy'n dod yma yn blant yn hytrach nac oedolion".  

 16. 'Anhygoel o ofnadwy'

  Dywedodd Julie Morgan ei bod yn siomedig y bore yma i glywed galw am brofi oedran ffoaduriaid sy'n dod i Brydain drwy'r defnydd o brofion dannedd, wrth i'r broses o ailgartrefu plant fu'n byw yng ngwersyll ffoaduriaid 'Y Jyngl' yn Calais gychwyn.

  Mae'n disgrifio yr alwad fel un "anhygoel o ofnadwy." 

  Un o'r ffoaduriaid
  Image caption: Un o'r ffoaduriaid