a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad ar Gyllideb Ddrafft 2017-18
  4. Datganiad ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru
  5. Datganiad ar y Rhaglen i Ddileu TB Buchol
  6. Datganiad ar ddyfodol gwasanaethau bysiau
  7. Dadl ar Adroddiad Blynyddol 2015-16 Comisiynydd y Gymraeg

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Siwan Richards

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna'r cyfan am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory.

Senedd
BBC

Gwers o'r adroddiad

"Mae llawer i'w gwneud - dyna'r wers rydym yn dysgu o'r adroddiad", meddai Neil Hamilton.

Cymraeg
Thinkstock

Cefnogaeth i welliannau Plaid Cymru

Mae Siân Gwenllïan yn croesawu cefnogaeth Alun Davies i welliannau Plaid Cymru:

  • Yn nodi pwysigrwydd cynllunio’r gweithlu i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg fel agwedd ganolog o ymdrechion y Llywodraeth i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
  • Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i gyflwyno strategaeth genedlaethol Cymraeg yn y gweithle er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle a hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o hawliau i dderbyn gwasanaethau drwy’r Gymraeg.  
  • Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg er mwyn gweithredu argymhelliad 4 yn adroddiad y Gweithgor ar yr Iaith Gymraeg a Llywodraeth Leol: Iaith, Gwaith a Gwasanaethau Dwyieithog, i roi dyletswydd statudol i awdurdodau lleol, gan gynnwys yn eu swyddogaeth fel awdurdodau addysg lleol, i gynllunio gweithlu o safbwynt sgiliau ieithyddol, ac i baratoi hyfforddiant addas i gwrdd â’r anghenion hynny.  
Sian Gwenllian
BBC

Adborth ar y Safonau wedi bod yn 'gymysg'

"Mae'r adborth ar y Safonau wedi bod yn gymysg", meddai Alun Davies. 

Mae’r safonau’n berthnasol yn y lle cyntaf i 26 o sefydliadau, ac yn ôl yr adroddiad,  "dros y misoedd sydd i ddod bydd dyletswyddau i ddefnyddio’r Gymraeg yn cael eu gosod ar 54 o sefydliadau eraill, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, y BBC, yr heddluoedd, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru."

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg

Yn olaf heddiw, dadl ar Adroddiad Blynyddol 2015-16 Comisiynydd y Gymraeg.  

Cymraeg
BBC

Uwchgynhadledd bysiau

Dywed Mr Skates ei fod wedi ei "synnu a'i dristáu" gan dranc y tri chwmni, a wnaeth amlygu "breuder y rhwydwaith bysiau."

Mae'n cyhoeddi y bydd yn cynnal "uwchgynhadledd bysiau yn gynnar y flwyddyn nesaf gydag awdurdodau lleol, gweithredwyr bysiau, grwpiau i gynrychioli teithwyr a phobl anabl, y Gymdeithas Cludiant Cymunedol ac eraill i ystyried y ffordd fwyaf ariannol hyfyw a chynaliadwy i gynnal gwasanaethau bysiau."    

Dyfodol gwasanaethau bysiau

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith nawr yn rhoi datganiad i'r Cyfarfod Llawn ar ddyfodol gwasanaethau bysiau yng Nghymru. 

Daw hyn ar ôl i dri chwmni bysiau gau yng Nghymru dros yr haf, sef Silcox Coaches, GHA Coaches a Lewis Coaches. 

Roedd Silcox Coaches yn cyflogi tua 100 o bobl
Google
Roedd Silcox Coaches yn cyflogi tua 100 o bobl

Moch daear heintiedig

"Mae cael gwared ar foch daear heintiedig yn well ar gyfer y boblogaeth moch daear yn y tymor hir," medd Neil Hamilton.

Mesurau 'ddim yn mynd yn ddigon pell'

AC y Ceidwadwyr Paul Davies yn dweud nad yw'r mesurau "yn mynd yn ddigon pell i waredu'r clefyd ofnadwy yma". 

Mae e'n galw am ymagwedd fwy cyfannol i ddelio â'r broblem.

Manylion yr ymgynghoriad

Yn ôl Ms Griffiths, bydd yr ymgynghoriad hefyd yn gofyn am farn ar:

- gyflwyno Cynllun Prynu Doeth gorfodol i helpu ffermwyr i wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar ffeithiau ynghylch iechyd y gwartheg y maen nhw am eu prynu

- osod cosbau ar yr iawndal a delir ar gyfer gwartheg sy’n cael eu symud o fewn daliad aml-safle sydd o dan gyfyngiadau;

-  a gostwng y cap ar iawndal TB i £5,000.  Ni fydd hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o ffermwyr ond bydd yn arbed rhyw £300,000 y flwyddyn.

Dal moch daear wedi'u heintio mewn cawelli a'u difa

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau allai ganiatáu difa moch daear sy'n cario'r diciâu, mewn ardaloedd sydd wedi eu heffeithio gan yr afiechyd.

Dyma ddywedodd yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wrth annerch y siambr. 

Gallai hynny olygu y byddai moch daear sydd wedi'u heintio yn cael eu dal mewn cawelli ac yna'u difa, mewn ymgais i daclo'r afiechyd.

Mae Ms Griffiths serch hynny wedi diystyrru cynllun difa tebyg i Loegr, ble mae gan ffermwyr yr hawl i saethu moch daear iach yn ogystal â'r rhai sydd yn cario TB.

Dywedodd y llywodraeth mai eu bwriad yw "adfywio" eu dull o ymdrin â'r diciâu, a hynny gyda chynlluniau unigol ar gyfer ffermydd sydd wedi'u heffeithio.

Rhaglen i Ddileu TB Buchol

Yr eitem nesaf yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ar y Rhaglen i Ddileu TB Buchol.  

Mae'n fater tanboeth gyda theimladau cryf ar y ddwy ochr. Steffan Messenger sydd yn ein hatgoffa o'r hanes.

badger
BBC

Yn fodlon ystyried opsiynau

Ken Skates AC yn dweud ei fod yn barod i ystyried modelau eraill ar gyfer y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru.

'Rhannwch eich barn'

Tebygrwydd?

Y Ceidwadwr Russell George yn dweud "nad yw'r ymgynghoriad yn  ymddangos yn debyg iawn" i'r cynnig gwreiddiol gan Blaid Cymru.

Russell George
BBC

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Nesaf ar yr agenda y mae datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru.  

Roedd y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru yn addewid ym maniffesto Plaid Cymru ac fe gafodd ei gefnogi gan Lafur mewn bargen wedi'r etholiad. 

Wrth lansio'r ymgynghoriad, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates bod angen i Gymru gael "systemau a gwasanaethau yn eu lle er mwyn ei galluogi i weithio'n effeithlon".

Byddai gwaith amddiffyn rhag llifogydd yn rhan o gylch gwaith y comisiwn
ZOE REBECCA
Byddai gwaith amddiffyn rhag llifogydd yn rhan o gylch gwaith y comisiwn

Croesawu 'rhai agweddau'

AC UKIP Mark Reckless yn dweud fod ei blaid yn sicr yn cefnogi "rhai agweddau" o'r gyllideb, yn cynnwys y cynnydd ar wariant iechyd.

Mark Reckless
BBC

'Bargen arbennig'

Adam Price o Blaid Cymru yn dweud fod cytundeb cyllideb ei blaid gyda Llywodraeth Cymru yn "fargen arbennig i bobl Cymru". 

Beirniadu Plaid Cymru

Yr aelod Ceidwadol Paul Davies yn feirniadol iawn o Blaid Cymru am daro bargen gyda'r llywodraeth Lafur.

Paul Davies
BBC

Cyllideb o oddeutu £14.95bn

Mae cyfanswm y gyllideb hon oddeutu £14.95bn, ychydig yn llai na chyllideb 2015-16. 

Rhybuddia Mr Drakeford serch hynny fod "mwy o doriadau i ddod" yn y blynyddoedd nesaf o ganlyniad i'r toriadau gwariant ar lefel Brydeinig. 

Mae'r gyllideb hefyd yn cynnwys £10m i weithredu cynllun peilot ar gyfer polisi newydd llywodraeth Cymru i gynnig 30 awr o ofal plant am ddim i blant tair a phedair oed. 

Mae yna doriadau i rai mannau o lywodraeth leol, prosiectau cymunedol ac addysg, yn cynnwys dod â chynllun £20m Her Ysgolion Cymru i ben. 

Cyllideb 'uchelgeisiol' mewn 'cyfnod ansicr'

Mr Drakeford yn dweud taw ei fwriad yw cyflwyno cyllideb "sy'n cynnig sefydlogrwydd i wasanaethau cyhoeddus craidd". 

Mae'n ei disgrifio fel cyllideb "uchelgeisiol" mewn "cyfnod ansicr". 

Bydd y gyllideb yn buddsoddi £240m yn y gwasanaeth iechyd a bydd £111m ar gael i brentisiaethau a hyfforddeion. 

Mark Drakeford
BBC

Dogfennau'r gyllideb ddrafft

Mae dogfennau'r gyllideb ddrafft a'r tablau camau gweithredu ar gael yma.  

arian
BBC

Cyllideb ddrafft 2017-18

Nesaf, datganiad gan yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford ar gyllideb ddrafft 2017-18.

Cynhaliwyd trafodaethau yn gynharach eleni ar ôl i Plaid Cymru gynorthwyo Carwyn Jones i barhau yn ei swydd fel prif weinidog.

Fe fydd arian ychwanegol ar gael i wario ar iechyd, colegau, cynghorau a'r iaith Gymraeg wedi i Blaid Cymru gytuno ar fargen gwerth £119m gyda'r llywodraeth Lafur.

cyllideb
Thinkstock

Llwybrau trawsffiniol

Mr Skates yn dweud wrth ACau y bydd y map ar gyfer y fasnachfraint trenau Cymreig yn cynnwys llwybrau trawsffiniol i Fryste a Lerpwl. 

Ychwanega taw nod y llywodraeth gyda'r Metro yw cyflwyno pedwar gwasanaeth yr awr i bob un o'r cymoedd.

Ken Skates
BBC

Pencadlys Trafnidiaeth Cymru

Bydd pencadlys Trafnidiaeth Cymru yn cael "ei leoli yn y cymoedd", dywed Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates. 

Roedd y gweinidog yn gwneud datganiad am rôl Trafnidiaeth Cymru yn y broses gaffael i weithredu gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru, yn dilyn y cyhoeddiad bod pedwar ymgeisydd yn cystadlu am fasnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau.  

'Rhywfaint o gysur'

Y prif weinidog yn awgrymu y gallai'r gyllideb gynnig "rhywfaint o gysur" i gynghorau lleol, wrth ateb cwestiwn ynghylch toriadau i gyllideb canolfannau celfyddydol.

Sedd newydd yn y senedd

Sedd newydd Dafydd Elis-Thomas, sydd nawr yn aelod annibynnol.

Mae'n cadw cwmni i'r aelod annibynnol arall, Nathan Gill.

Dafydd Elis-Thomas a Nathan Gill
BBC
Dafydd Elis-Thomas a Nathan Gill

£84m wedi dod o waith a gafodd ei gomisynu

Y prif weinidog yn dweud nad yw'n derbyn bod y ffigyrau hynny'n gywir gan ddweud fod y ffigwr gwreiddiol o £84m wedi dod o waith a gafodd ei gomisiynu.

Gallai'r addewid gofal plant gostio 'hyd at £200m'

Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn holi os yw'r prif weinidog yn cydnabod y ffigyrau mewn adroddiad gan y BBC sy'n awgrymu y gallai addewid Llafur Cymru i gynyddu gofal plant am ddim gostio tipyn yn fwy na'r amcangyfrif. 

Mae'r economegydd Gillian Paull wedi dweud wrth BBC Cymru y gallai gostio hyd at £200m petae "bron i bob rhiant" yn cymryd mantais o'r cynllun.

Gillian Paull o Frontier Economics yw awdur yr adroddiad
BBC
Gillian Paull o Frontier Economics yw awdur yr adroddiad

Ymrwymiad trwy'r system Fetro

Dywed y prif weinidog ei fod "wedi ymrwymo" i wella'r gwasanaeth ar linell y cymoedd a hynny drwy'r system Fetro.

"Mae safon y trenau ar linell y cymoedd yn wael," cyfaddefodd y prif weinidog.

Arweinydd Plaid Cymru yn hytrach nag 'arweinydd yr wrthblaid'

Cafodd Leanne Wood ei chyflwyno fel "arweinydd Plaid Cymru" gan y llywydd yn hytrach nag "arweinydd yr wrthblaid".

Daw hyn wedi i'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas adael y blaid ddydd Gwener i sefyll fel aelod annibynnol. 

Dywedodd Ms Wood fod yna broblem sylweddol gyda chapasiti ar linell y cymoedd gan ddweud y byddai'r fasnachfraint newydd yn cynnig cyfle i fynd i'r afael â hyn.  

Leanne Wood
BBC

Argyfwng doctoriaid

AC UKIP Neil Hamilton yn holi beth mae'r llywodraeth yn ei wneud ynghylch "yr argyfwng cynyddol wrth ddenu a chadw doctoriaid". 

Y prif weinidog yn dweud nad yw e'n derbyn fod argyfwng ynghylch recriwtio doctoriaid. 

"Mae 'na sialensiau," dywed wrth ACau, gan ychwanegu fod yna fwy o ddoctoriaid nawr nag oedd ddegawd yn ôl.

Awtistiaeth

Y prif weinidog yn datgan y bydd yn "cadw'r drws ar agor" ynghylch deddfwriaeth benodol ar awtistiaeth, er na chafodd cynnig y Ceidwadwyr i gyflwyno deddfwriaeth ei gymeradwyo'r wythnos ddiwethaf.

Awtistiaeth
Science Photo Library

Prynhawn da

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma. 

Mae'r sesiwn yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog Carwyn Jones.   

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Jenny Rathbone: A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cyllid sydd ei angen ar gyfer Metro De Cymru?

Senedd
BBC