a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Siwan Richards

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory.

  Senedd
 2. Gwers o'r adroddiad

  "Mae llawer i'w gwneud - dyna'r wers rydym yn dysgu o'r adroddiad", meddai Neil Hamilton.

  Cymraeg
 3. Cefnogaeth i welliannau Plaid Cymru

  Mae Siân Gwenllïan yn croesawu cefnogaeth Alun Davies i welliannau Plaid Cymru:

  • Yn nodi pwysigrwydd cynllunio’r gweithlu i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg fel agwedd ganolog o ymdrechion y Llywodraeth i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
  • Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i gyflwyno strategaeth genedlaethol Cymraeg yn y gweithle er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle a hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o hawliau i dderbyn gwasanaethau drwy’r Gymraeg.  
  • Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg er mwyn gweithredu argymhelliad 4 yn adroddiad y Gweithgor ar yr Iaith Gymraeg a Llywodraeth Leol: Iaith, Gwaith a Gwasanaethau Dwyieithog, i roi dyletswydd statudol i awdurdodau lleol, gan gynnwys yn eu swyddogaeth fel awdurdodau addysg lleol, i gynllunio gweithlu o safbwynt sgiliau ieithyddol, ac i baratoi hyfforddiant addas i gwrdd â’r anghenion hynny.  
  Sian Gwenllian
 4. Adborth ar y Safonau wedi bod yn 'gymysg'

  "Mae'r adborth ar y Safonau wedi bod yn gymysg", meddai Alun Davies. 

  Mae’r safonau’n berthnasol yn y lle cyntaf i 26 o sefydliadau, ac yn ôl yr adroddiad,  "dros y misoedd sydd i ddod bydd dyletswyddau i ddefnyddio’r Gymraeg yn cael eu gosod ar 54 o sefydliadau eraill, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, y BBC, yr heddluoedd, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru."

 5. Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg

  Yn olaf heddiw, dadl ar Adroddiad Blynyddol 2015-16 Comisiynydd y Gymraeg.  

  Cymraeg
 6. Uwchgynhadledd bysiau

  Dywed Mr Skates ei fod wedi ei "synnu a'i dristáu" gan dranc y tri chwmni, a wnaeth amlygu "breuder y rhwydwaith bysiau."

  Mae'n cyhoeddi y bydd yn cynnal "uwchgynhadledd bysiau yn gynnar y flwyddyn nesaf gydag awdurdodau lleol, gweithredwyr bysiau, grwpiau i gynrychioli teithwyr a phobl anabl, y Gymdeithas Cludiant Cymunedol ac eraill i ystyried y ffordd fwyaf ariannol hyfyw a chynaliadwy i gynnal gwasanaethau bysiau."    

 7. Dyfodol gwasanaethau bysiau

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith nawr yn rhoi datganiad i'r Cyfarfod Llawn ar ddyfodol gwasanaethau bysiau yng Nghymru. 

  Daw hyn ar ôl i dri chwmni bysiau gau yng Nghymru dros yr haf, sef Silcox Coaches, GHA Coaches a Lewis Coaches. 

  Roedd Silcox Coaches yn cyflogi tua 100 o bobl
  Image caption: Roedd Silcox Coaches yn cyflogi tua 100 o bobl
 8. Moch daear heintiedig

  "Mae cael gwared ar foch daear heintiedig yn well ar gyfer y boblogaeth moch daear yn y tymor hir," medd Neil Hamilton.

 9. Mesurau 'ddim yn mynd yn ddigon pell'

  AC y Ceidwadwyr Paul Davies yn dweud nad yw'r mesurau "yn mynd yn ddigon pell i waredu'r clefyd ofnadwy yma". 

  Mae e'n galw am ymagwedd fwy cyfannol i ddelio â'r broblem.

 10. Manylion yr ymgynghoriad

  Yn ôl Ms Griffiths, bydd yr ymgynghoriad hefyd yn gofyn am farn ar:

  - gyflwyno Cynllun Prynu Doeth gorfodol i helpu ffermwyr i wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar ffeithiau ynghylch iechyd y gwartheg y maen nhw am eu prynu

  - osod cosbau ar yr iawndal a delir ar gyfer gwartheg sy’n cael eu symud o fewn daliad aml-safle sydd o dan gyfyngiadau;

  -  a gostwng y cap ar iawndal TB i £5,000.  Ni fydd hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o ffermwyr ond bydd yn arbed rhyw £300,000 y flwyddyn.

 11. Dal moch daear wedi'u heintio mewn cawelli a'u difa

  Fe fydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau allai ganiatáu difa moch daear sy'n cario'r diciâu, mewn ardaloedd sydd wedi eu heffeithio gan yr afiechyd.

  Dyma ddywedodd yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wrth annerch y siambr. 

  Gallai hynny olygu y byddai moch daear sydd wedi'u heintio yn cael eu dal mewn cawelli ac yna'u difa, mewn ymgais i daclo'r afiechyd.

  Mae Ms Griffiths serch hynny wedi diystyrru cynllun difa tebyg i Loegr, ble mae gan ffermwyr yr hawl i saethu moch daear iach yn ogystal â'r rhai sydd yn cario TB.

  Dywedodd y llywodraeth mai eu bwriad yw "adfywio" eu dull o ymdrin â'r diciâu, a hynny gyda chynlluniau unigol ar gyfer ffermydd sydd wedi'u heffeithio.

 12. Rhaglen i Ddileu TB Buchol

  Yr eitem nesaf yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ar y Rhaglen i Ddileu TB Buchol.  

  Mae'n fater tanboeth gyda theimladau cryf ar y ddwy ochr. Steffan Messenger sydd yn ein hatgoffa o'r hanes.

  badger
 13. Yn fodlon ystyried opsiynau

  Ken Skates AC yn dweud ei fod yn barod i ystyried modelau eraill ar gyfer y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru.

 14. Tebygrwydd?

  Y Ceidwadwr Russell George yn dweud "nad yw'r ymgynghoriad yn  ymddangos yn debyg iawn" i'r cynnig gwreiddiol gan Blaid Cymru.

  Russell George
 15. Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

  Nesaf ar yr agenda y mae datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru.  

  Roedd y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru yn addewid ym maniffesto Plaid Cymru ac fe gafodd ei gefnogi gan Lafur mewn bargen wedi'r etholiad. 

  Wrth lansio'r ymgynghoriad, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates bod angen i Gymru gael "systemau a gwasanaethau yn eu lle er mwyn ei galluogi i weithio'n effeithlon".

  Byddai gwaith amddiffyn rhag llifogydd yn rhan o gylch gwaith y comisiwn
  Image caption: Byddai gwaith amddiffyn rhag llifogydd yn rhan o gylch gwaith y comisiwn
 16. Croesawu 'rhai agweddau'

  AC UKIP Mark Reckless yn dweud fod ei blaid yn sicr yn cefnogi "rhai agweddau" o'r gyllideb, yn cynnwys y cynnydd ar wariant iechyd.

  Mark Reckless
 17. 'Bargen arbennig'

  Adam Price o Blaid Cymru yn dweud fod cytundeb cyllideb ei blaid gyda Llywodraeth Cymru yn "fargen arbennig i bobl Cymru". 

 18. Beirniadu Plaid Cymru

  Yr aelod Ceidwadol Paul Davies yn feirniadol iawn o Blaid Cymru am daro bargen gyda'r llywodraeth Lafur.

  Paul Davies
 19. Cyllideb o oddeutu £14.95bn

  Mae cyfanswm y gyllideb hon oddeutu £14.95bn, ychydig yn llai na chyllideb 2015-16. 

  Rhybuddia Mr Drakeford serch hynny fod "mwy o doriadau i ddod" yn y blynyddoedd nesaf o ganlyniad i'r toriadau gwariant ar lefel Brydeinig. 

  Mae'r gyllideb hefyd yn cynnwys £10m i weithredu cynllun peilot ar gyfer polisi newydd llywodraeth Cymru i gynnig 30 awr o ofal plant am ddim i blant tair a phedair oed. 

  Mae yna doriadau i rai mannau o lywodraeth leol, prosiectau cymunedol ac addysg, yn cynnwys dod â chynllun £20m Her Ysgolion Cymru i ben.