a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

   Bydd y llif byw yn ailddechrau am 08:00 bore 'fory - hwyl am y tro.

 2. Carcharu troseddwr rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn ganwr pop o Fangor wedi ei garcharu am droseddau rhyw yn erbyn merch ifanc.

  Cafodd Peter MacBeth, 79 oed, cyn aelod o 'The Foundations', ei garcharu am 34 mis am ymosod yn anweddus ar ferch chwech neu saith oed.

  Clywodd y llys fod MacBeth wedi ei garcharu yn 2008 am ymosodiad anweddus ar ferch arall.

 3. Gwefan Gymraeg newydd ar gyfer San Steffan

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd Senedd San Steffan yn lansio adran newydd o'r enw 'Y Gornel Gymraeg' ar ei gwefan sy'n dod â holl wasanaethau Cymraeg Senedd y DU ynghyd ar ddydd Llun 17 Hydref.

  Dywedodd David Clark, Pennaeth Allgymorth ac Ymgysylltu Senedd y DU: "Mae cynnig ein holl wasanaethau Cymraeg mewn un man yn gyfle anhygoel i Senedd y DU gysylltu â'r gymuned Gymraeg gynyddol ac estyn allan ati.

  "Buddsoddi mewn gwasanaethau, fel ein gwasanaeth ymholiadau Cymraeg, yw un o'n blaenoriaethau ac mae'n profi ein hymrwymiad i allgymorth ledled y DU."  

  Gwefan
 4. Marw o ganlyniad i gwympo lawr grisiau

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd cwest fod mam y chwaraewr rygbi Adam Jones wedi marw ar ôl syrthio lawr grisiau.

  Fe wnaeth June Jones, 65 oed, ddioddef anafiadau i'w phen ar ôl syrthio yn ei chartref yn Abercraf, Cwm Tawe. 

  Cafodd ei darganfod gan ei gŵr Alwyn, 67 oed, a geisiodd rhoi triniaeth CPR tan i'r parafeddygon gyrraedd.

  Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

 5. Dyn 19 oed wedi marw o ganlyniad i wrthdrawiad

  Dywed Heddlu'r De fod dyn 19 oed wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener, 7 Hydref.

  Bu farw o'i anafiadau ddydd Iau. 

  Cafodd ei daro gan gar Dacia Sandero glas wrth gerdded ar hyd yr A4106, ger cylchdro'r A48.

  Fe gafodd llanc 17 oed anafiadau llai difrifol o ganlyniad i'r digwyddiad.

  Mae dyn 49 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi niwed difrifol, a'i ryddhau tra bod ymholiadau yn parhau. 

  Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion i'r digwyddiad. 

  Heddlu
 6. Fflyd newydd o drenau

  BBC Cymru Fyw

  Yn ôl Ysgrifennydd Cymru, fe fydd fflyd newydd o drenau'n gwasanaethu rhwng Abertawe a gorsaf Paddington yn Llundain cyn bod y gwaith o drydaneiddio'r lein wedi'i gwblhau.

  Wrth ymweld â'r gwaith uwchraddio ger Twnnel Hafren, dywedodd Alun Cairns y byddai manteision y cynllun yn llawer mwy na'r anghyfleustra o gau'r twnnel am chwe wythnos.

  Tren
 7. Hwb i'r gwaith o adfer camlas

  BBC Cymru Fyw

  Bydd £4.2m yn cael ei wario ar Gamlas Maldwyn dros y dair mlynedd nesaf meddai'r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd wedi i Gronfa Treftadaeth y Loteri roi grant o £2.53m tuag at y gwaith.

  Mae tua 50% o'r gamlas wedi ei hadfer yn barod ond mae'r Ymddiriedolaeth yn gobeithio bydd y grant newydd yn hwb pellach i'r gwaith.

  Camlas Maldwyn
 8. AS yn sôn am ei alar o golli plentyn

  BBC Wales News

  A hithau'n Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi mae Aelod Seneddol o Gymru ymysg y rhai sydd wedi bod yn rhannu eu profiad yn San Steffan heddiw.

  Dywedodd aelod Gŵyr, Byron Davies, fod "stigma" am y pwnc wrth iddo drafod y galar o golli plentyn yn y 1980au   

  Byron Davies AS
 9. Swyddi'r BBC

  BBC Cymru Fyw

  Dywed BBC Cymru y bydd 27 o swyddi yn cael eu colli yng Nghymru wrth i'r Gorfforaeth ailstrwythuro un o'i adrannau, BBC Studios.

  Eisoes roedd y BBC yn ganolog wedi cyhoeddi y byddai 300 yn colli eu gwaith led led y DU fel rhan o'r ailstrwythuro.   

  bbc
 10. Gohirio gornest Liam Williams

  Bocsio, BBC Cymru

  Dywed gwefan Boxing News bod gornest focsio y Cymro Liam Williams a Billy Joe Saunders oedd i fod i ddigwydd ar Hydref 22 wedi ei gohirio oherwydd anafiadau.

  Bydd nawr yn cael ei chynnal ar 26 Tachwedd.

  Liam Williams mewn gornest focsio
 11. CPD Wrecsam yn diswyddo Gary Mills

  BBC Sport Wales

  Mae Wrecsam wedi cael gwared â'u rheolwr Gary Mills. 

  Dywedodd y clwb fod y penderfyniad yn un "anodd" ond ei fod yn dilyn cyfres o ganlyniadau siomedig. 

  Joey Jones, Andy Davies, Dean Keates fydd yn gyfrifol am ddewis a hyfforddi'r tîm fydd yn wynebu Stamford ddydd Sadwrn. 

  Mae'r tîm yn safle 15 yn y Cynghrair Cenedlaethol.

  Mills
 12. Teyrngedau i'r canwr Evan Lloyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r baswr Evan Lloyd o Aberaeron sydd wedi marw yn 83 oed.

  Bu'n canu'n gyson gyda'r canwr Dafydd Edwards hefyd ac enillodd y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Rhos yn 1961. Roedd yn ganwr "gwych, bendigedig" meddai Dai Jones, Llanilar.

  Evan Lloyd
 13. Ydy Cymru'n dioddef 'hangofyr' o Euro 2016

  BBC Sport

  Ar ôl cynnwrf a gorfoledd cefnogi Cymru ym mhencampwriaeth Euro 2016 mae'r comedïwr a'r cefnogwr brwd Elis James yn teimlo ychydig yn fflat.

  Mae wedi bod i geisio darganfod a ydi chwaraewyr Cymru yn dioddef yr un peth? 

  Elis James
 14. Cynnig gwasanaeth gwylio angladdau arlein

  Cyngor Conwy

  Mae Amlosgfa Bae Colwyn bellach yn cynnig gwasanaeth i ganiatáu pobl nad ydynt yn gallu teithio i'r amlosgfa i wylio gwasanaethau angladdau arlein. 

  Mae'r gwasanaeth newydd yn caniatáu teulu a ffrindiau sydd wedi eu gwahanu gan bellter i fod yn rhan o'r gwasanaeth meddai Cyngor Conwy.

 15. Cludo staff i'r ysbyty ar ôl i nwy ollwng

  BBC Cymru Fyw

  Mae aelodau o staff Canolfan Waith wedi eu cludo i'r ysbyty wedi i nwy ollwng mewn swyddfa yng Nghaerdydd.

  Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r digwyddiad yn adeilad Alexandra House ar Heol Y Bont-faen yn ardal Treganna. 

  Caerdydd
 16. Plant pengoch yn fwy niferus yng Nghymru?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae rhai gwybodusion yn dweud bod nifer y bobl sydd â gwallt lliw coch yn gostwng ond mae Nia Davies yn anghytuno.

  Ers y syndod o gael plentyn gwallt coch yn glanio ar eu haelwyd pryd tywyll mae hi wedi gwneud ychydig o ymchwil i ddarganfod o ble y daeth y genynau gwallt coch sy'n fwy niferus yng Nghymru nag unman arall yn y byd.

  Bachgen bach pengoch
 17. Dadorchuddio castell Cymreig

  BBC Cymru Fyw

  Mae Rhys Mwyn yn sôn yn ei flog diweddaraf am gloddio'r "castell Cymreig lleiaf adnabyddus yng Ngwynedd", sef Castell Cardnochan yn Llanuwchllyn.

  Mae archeolegwyr yno wedi dadorchuddio waliau sydd wedi eu cuddio ers canrifoedd meddai.