a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Achos Ched Evans yn tynnu tua'i derfyn
  2. Cwyn swyddogol yn dilyn marwolaeth claf iechyd meddwl
  3. Iawndal £1m ar ôl llosgiadau yn dilyn damwain yn Ffrainc
  4. Twll du o £700m yn wynebu'r GIG mewn tair blynedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

 Bydd y llif byw yn ailddechrau am 08:00 bore 'fory - hwyl am y tro.

Carcharu troseddwr rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae cyn ganwr pop o Fangor wedi ei garcharu am droseddau rhyw yn erbyn merch ifanc.

Cafodd Peter MacBeth, 79 oed, cyn aelod o 'The Foundations', ei garcharu am 34 mis am ymosod yn anweddus ar ferch chwech neu saith oed.

Clywodd y llys fod MacBeth wedi ei garcharu yn 2008 am ymosodiad anweddus ar ferch arall.

Darganfod corff

Daily Post

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dod o hyd i gorff dyn mewn tŷ yn Y Rhyl, meddai'r Daily Post.

Dywed yr heddlu eu bod ar hyn o bryd yn trin y farwolaeth fel un heb esboniad. 

Heddlu
BBC

Gwefan Gymraeg newydd ar gyfer San Steffan

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Senedd San Steffan yn lansio adran newydd o'r enw 'Y Gornel Gymraeg' ar ei gwefan sy'n dod â holl wasanaethau Cymraeg Senedd y DU ynghyd ar ddydd Llun 17 Hydref.

Dywedodd David Clark, Pennaeth Allgymorth ac Ymgysylltu Senedd y DU: "Mae cynnig ein holl wasanaethau Cymraeg mewn un man yn gyfle anhygoel i Senedd y DU gysylltu â'r gymuned Gymraeg gynyddol ac estyn allan ati.

"Buddsoddi mewn gwasanaethau, fel ein gwasanaeth ymholiadau Cymraeg, yw un o'n blaenoriaethau ac mae'n profi ein hymrwymiad i allgymorth ledled y DU."  

Gwefan
Arall

Marw o ganlyniad i gwympo lawr grisiau

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest fod mam y chwaraewr rygbi Adam Jones wedi marw ar ôl syrthio lawr grisiau.

Fe wnaeth June Jones, 65 oed, ddioddef anafiadau i'w phen ar ôl syrthio yn ei chartref yn Abercraf, Cwm Tawe. 

Cafodd ei darganfod gan ei gŵr Alwyn, 67 oed, a geisiodd rhoi triniaeth CPR tan i'r parafeddygon gyrraedd.

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Cuthbert yng ngharfan Y Gleision

Twitter

Dyn 19 oed wedi marw o ganlyniad i wrthdrawiad

Dywed Heddlu'r De fod dyn 19 oed wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener, 7 Hydref.

Bu farw o'i anafiadau ddydd Iau. 

Cafodd ei daro gan gar Dacia Sandero glas wrth gerdded ar hyd yr A4106, ger cylchdro'r A48.

Fe gafodd llanc 17 oed anafiadau llai difrifol o ganlyniad i'r digwyddiad.

Mae dyn 49 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi niwed difrifol, a'i ryddhau tra bod ymholiadau yn parhau. 

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion i'r digwyddiad. 

Heddlu
BBC

Fflyd newydd o drenau

BBC Cymru Fyw

Yn ôl Ysgrifennydd Cymru, fe fydd fflyd newydd o drenau'n gwasanaethu rhwng Abertawe a gorsaf Paddington yn Llundain cyn bod y gwaith o drydaneiddio'r lein wedi'i gwblhau.

Wrth ymweld â'r gwaith uwchraddio ger Twnnel Hafren, dywedodd Alun Cairns y byddai manteision y cynllun yn llawer mwy na'r anghyfleustra o gau'r twnnel am chwe wythnos.

Tren
GWR

Hwb i'r gwaith o adfer camlas

BBC Cymru Fyw

Bydd £4.2m yn cael ei wario ar Gamlas Maldwyn dros y dair mlynedd nesaf meddai'r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd wedi i Gronfa Treftadaeth y Loteri roi grant o £2.53m tuag at y gwaith.

Mae tua 50% o'r gamlas wedi ei hadfer yn barod ond mae'r Ymddiriedolaeth yn gobeithio bydd y grant newydd yn hwb pellach i'r gwaith.

Camlas Maldwyn
BBC

AS yn sôn am ei alar o golli plentyn

BBC Wales News

A hithau'n Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi mae Aelod Seneddol o Gymru ymysg y rhai sydd wedi bod yn rhannu eu profiad yn San Steffan heddiw.

Dywedodd aelod Gŵyr, Byron Davies, fod "stigma" am y pwnc wrth iddo drafod y galar o golli plentyn yn y 1980au   

Byron Davies AS
BBC

Swyddi'r BBC

BBC Cymru Fyw

Dywed BBC Cymru y bydd 27 o swyddi yn cael eu colli yng Nghymru wrth i'r Gorfforaeth ailstrwythuro un o'i adrannau, BBC Studios.

Eisoes roedd y BBC yn ganolog wedi cyhoeddi y byddai 300 yn colli eu gwaith led led y DU fel rhan o'r ailstrwythuro.   

bbc
BBC

Gohirio gornest Liam Williams

Bocsio, BBC Cymru

Dywed gwefan Boxing News bod gornest focsio y Cymro Liam Williams a Billy Joe Saunders oedd i fod i ddigwydd ar Hydref 22 wedi ei gohirio oherwydd anafiadau.

Bydd nawr yn cael ei chynnal ar 26 Tachwedd.

Liam Williams mewn gornest focsio
Getty Images

CPD Wrecsam yn diswyddo Gary Mills

BBC Sport Wales

Mae Wrecsam wedi cael gwared â'u rheolwr Gary Mills. 

Dywedodd y clwb fod y penderfyniad yn un "anodd" ond ei fod yn dilyn cyfres o ganlyniadau siomedig. 

Joey Jones, Andy Davies, Dean Keates fydd yn gyfrifol am ddewis a hyfforddi'r tîm fydd yn wynebu Stamford ddydd Sadwrn. 

Mae'r tîm yn safle 15 yn y Cynghrair Cenedlaethol.

Mills
BBC

Teyrngedau i'r canwr Evan Lloyd

BBC Cymru Fyw

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r baswr Evan Lloyd o Aberaeron sydd wedi marw yn 83 oed.

Bu'n canu'n gyson gyda'r canwr Dafydd Edwards hefyd ac enillodd y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Rhos yn 1961. Roedd yn ganwr "gwych, bendigedig" meddai Dai Jones, Llanilar.

Evan Lloyd
Teulu Evan Lloyd

Ydy Cymru'n dioddef 'hangofyr' o Euro 2016

BBC Sport

Ar ôl cynnwrf a gorfoledd cefnogi Cymru ym mhencampwriaeth Euro 2016 mae'r comedïwr a'r cefnogwr brwd Elis James yn teimlo ychydig yn fflat.

Mae wedi bod i geisio darganfod a ydi chwaraewyr Cymru yn dioddef yr un peth? 

Elis James
BBC

Cynnig gwasanaeth gwylio angladdau arlein

Cyngor Conwy

Mae Amlosgfa Bae Colwyn bellach yn cynnig gwasanaeth i ganiatáu pobl nad ydynt yn gallu teithio i'r amlosgfa i wylio gwasanaethau angladdau arlein. 

Mae'r gwasanaeth newydd yn caniatáu teulu a ffrindiau sydd wedi eu gwahanu gan bellter i fod yn rhan o'r gwasanaeth meddai Cyngor Conwy.

Cludo staff i'r ysbyty ar ôl i nwy ollwng

BBC Cymru Fyw

Mae aelodau o staff Canolfan Waith wedi eu cludo i'r ysbyty wedi i nwy ollwng mewn swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r digwyddiad yn adeilad Alexandra House ar Heol Y Bont-faen yn ardal Treganna. 

Caerdydd
Google

Plant pengoch yn fwy niferus yng Nghymru?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae rhai gwybodusion yn dweud bod nifer y bobl sydd â gwallt lliw coch yn gostwng ond mae Nia Davies yn anghytuno.

Ers y syndod o gael plentyn gwallt coch yn glanio ar eu haelwyd pryd tywyll mae hi wedi gwneud ychydig o ymchwil i ddarganfod o ble y daeth y genynau gwallt coch sy'n fwy niferus yng Nghymru nag unman arall yn y byd.

Bachgen bach pengoch
Nia Davies

Dadorchuddio castell Cymreig

BBC Cymru Fyw

Mae Rhys Mwyn yn sôn yn ei flog diweddaraf am gloddio'r "castell Cymreig lleiaf adnabyddus yng Ngwynedd", sef Castell Cardnochan yn Llanuwchllyn.

Mae archeolegwyr yno wedi dadorchuddio waliau sydd wedi eu cuddio ers canrifoedd meddai.

Biggar yn dychwelyd i'r Gweilch

Twitter

Senedd y DU yn lansio'r 'Gornel Gymraeg'

BBC Cymru Fyw

Dydd Llun 17 Hydref, bydd Senedd y DU yn lansio adran newydd o'r enw 'Y Gornel Gymraeg' ar ei gwefan sy'n dod â holl wasanaethau Cymraeg Senedd y DU ynghyd. 

Dywedodd David Clark, Pennaeth Allgymorth ac Ymgysylltu Senedd y DU: "Mae cynnig ein holl wasanaethau Cymraeg mewn un man yn gyfle anhygoel i Senedd y DU gysylltu â'r gymuned Gymraeg gynyddol ac estyn allan ati. 

"Buddsoddi mewn gwasanaethau, fel ein gwasanaeth ymholiadau Cymraeg, yw un o'n blaenoriaethau ac mae'n profi ein hymrwymiad i allgymorth ledled y DU."  

Senedd
BBC

Agor bandstand Aberystwyth

BBC Cymru Fyw

Yn Aberystwyth mae'r bandstand newydd wedi cael ei agor yn swyddogol heddiw.

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, agorodd yr adeilad gwerth £1.2m yn y dref. 

Bandstand
BBC

Cyhoeddi enw gyrrwr beic modur

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r gyrrwr beic modur a fu farw ar ôl gwrthdrawiad ym Mhort Talbot ddydd Mawrth. 

Roedd Shane Davies yn 25 oed ac yn byw yng Nghastell-nedd.

Fe darodd ei feic modur yn erbyn arwydd ffordd ar Ffordd yr Harbwr. 

Shane Davie
BBC

Glaw neu hindda?

Tywydd, BBC Cymru

 Er ei bod yn eitha' heulog mae rhai cawodydd yn bosib yn nes ymlaen y p'nawn 'ma, yn enwedig yn y dwyrain, ac awel gref o'r dwyrain yn gwneud iddi deimlo'n oerach na ddoe.

Ond bydd y cawodydd yn cilio yn ystod min nos gan roi noson weddol sych gyda chyfnodau clir yn y gorllewin. 

Am ragor o fanylion ewch i'r wefan dywydd.

Gwynedd i ymgynghori ynglŷn â threth ail gartrefi

Daily Post

Mae cyngor Gwynedd i ymgynghori â thrigolion lleol ynglŷn ag a ddylai pobl sy'n berchen ar ail dŷ dalu hyd at 100% yn fwy o Dreth y Cyngor, meddai'r Daily Post. 

Byddai unrhyw arian syn cael ei godi yn cael ei ddefnyddio i amddiffyn gwasanaethau a chwrdd ag anghenion tai lleol.

Mae'r cyngor yn ystyried cyflwyno unrhyw newidiadau o 1 Ebrill, 2018. 

Cyngor Gwynedd
BBC

Cymeradwyo cynllun i ddatblygu Neuadd y Farchnad yn Llandeilo

BBC Cymru Fyw

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo cynllun i ddatblygu Neuadd y Farchnad yn Llandeilo.

Y cyngor sydd yn berchen ar yr adeilad, sy'n adeilad rhestredig. 

Maen nhw nawr wedi gofyn i Cadw roi eu sêl bendith cyn i unrhyw waith ddechrau.

Llandeilo
BBC

Cwest Cymro a fu farw yng Ngwlad Thai

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi cofnodi rheithfarn naratif yn achos marwolaeth cerddor o Sgeti, Abertawe, a fu farw mewn gwrthdrawiad yng Ngwlad Thai.

Clywodd y cwest fod Ross Mackay o fewn dyddiau i ddychwelyd adre ar ôl bod yn gweithio dramor am dair blynedd. 

Roedd Mr Mackay, 27 oed, yn gyrru moped lawr ffordd gul pan fu mewn gwrthdrawiad gyda lorri fach oedd wedi ei pharcio.

Ross Mackay
Wale

Bob Dylan yn ennill Gwobr Nobel am Lenyddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae'r canwr dylanwadol o'r UDA wedi ennill y wobr enwog, yn dilyn cyhoeddiad gan drefnwyr y wobr yn Stockholm.

A'r cysylltiad Cymreig? Roedd rhai yn tybio fod Dylan wedi defnyddio enw cyntaf ei hoff fardd, Dylan Thomas fel ei gyfenw 'barddol' pan roedd yn chwilio am enw perfformio yn y 60au cynnar.

Mae Bob Dylan wedi gwadu hyn!

Bob Dylan
Arall

Trafod cais i ddatblygu Neuadd y Farchnad Llandeilo

Twitter

Hybu niferoedd wiwerod coch yng Ngwynedd

Wales Online

Mae ymgyrch ar y gweill i hybu niferoedd wiwerod coch yng Ngwynedd, wedi i brosiect llwyddianus gynyddu eu niferoedd ar Ynys Môn.

Dim ond tua 40 wiwer goch oedd ym Môn yn 1998, ond bellach mae na dros 700 ar yr ynys.

Mae rhai o'r gwiwerod yn croesi'r pontydd i'r tir mawr, a gobaith yr ymgyrch newydd ydi cynyddu poblogaeth y gwiwerod yn Nyffryn Ogwen meddai WalesOnline.

Wiwer
BBC

BBC i ddiswyddo staff

BBC Cymru Fyw

Mae yna fygythiad i swyddi rai o staff y BBC yng Nghymru, yn dilyn cyhoeddiad fod y gorfforaeth am ddiswyddo 300 ledled y DU.

Fe fydd y penderfyniad yn effeithio ar rai o staff sy'n gweithio ar raglenni drama a ffeithiol y BBC yng Nghaerdydd.

Mae rhaglenni gan gynnwys X-Ray, Bargain Hunt a Crimewatch yn cael eu cynhyrchu yng Nghaerdydd. 

Mae disgwyl i'r BBC ryddhau mwy o fanylion am nifer y swyddi dan fygythiad yng Nghymru yn ddiweddarach yn y dydd. 

BBC Cymru
BBC

Achos Ched Evans: Barnwr yn rhoi cyfarwyddyd

BBC Cymru Fyw

Bydd rhaid i reithgor benderfynu "yn glir, yn wrthrychol ac heb emosiwn" a ydy Ched Evans yn euog o dreisio dynes mewn gwesty yn Rhuddlan yn 2011.

Dyna oedd cyfarwyddydd y barnwr Mrs Ustus Nicola Davies wrth i'r achos ddechrau tynnu tua'r terfyn yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau.

Mae'r cyhuddiad yn berthnasol i ddigwyddiadau ar noson ym Mai 2011 yng ngwesty'r Premier Inn - cyhuddiad y mae Mr Evans yn ei wadu.

Achos
Wales News Service

Heledd Cynwal yn cofio Sioned James

BBC Cymru Fyw

Ddydd Sadwrn, 15 Hydref, bydd gwasanaeth yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd i ddathlu bywyd a chyfraniad Sioned James i fywyd corawl Cymru. Bu farw ym mis Gorffennaf eleni.

Roedd y gyflwynwraig Heledd Cynwal yn ffrind agos i Sioned James ers eu bod nhw'n blant, a bu'n siarad â Cymru Fyw am eu perthynas dros y blynyddoedd a'r profiad o golli ei ffrind gorau yn 41 oed.

Ffrind
Heledd Cynwal

Trydaneiddio yn 'parhau i fod yn brif flaenoriaeth'

BBC Cymru Fyw

Mae trydaneiddio'r brif reilffordd rhwng de Cymru a Llundain yn parhau i fod yn "brif flaenoriaeth" i lywodraeth y DU, yn ôl Ysgrifennydd Cymru.

Rhoddodd Alun Cairns ei ymrwymiad cyn iddo ymweld â safle uwchraddio yn Nhwnnel Hafren.

Bydd hefyd yn amlygu pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth i'r economi mewn araith gerbron arweinwyr busnes yng Nghaerdydd.

Bydd Mr Cairns yn dweud y bydd y manteision o drydaneiddio'r rheilffordd yn "gorbwyso" y chwe wythnos bu'r twnnel ynghau.

Trydaneiddio
BBC

Ramsey yn dal allan oherwydd anaf

Twitter

Cynhadledd yn trafod dyfodol Caerdydd

Cyngor Caerdydd

Bydd arbenigwyr yn trafod dyfodol Caerdydd fel prifddinas Cymru mewn cynhadledd heddiw.

Mae arweinydd Cyngor Ddinas Caerdydd y Cynghorydd Phil Bale yn galw am wneud defnydd llawn o'r pwerau sydd wedi eu datganoli i Gymru "i helpu Caerdydd i barhau i dyfu a ffynnu er budd y genedl gyfan." 

Canolfan y Mileniwm
BBC
Mae'r gynhadledd yn digwydd yng Nghanolfan y Mileniwm

Seren yn hybu ymgyrch Alzheimer's

Daily Post

Mae'r actor Iwan Rheon wedi cynnig ei gefnogaeth i ymgyrch newydd sy'n tynnu sylw at gyflwr Alzheimer's. Dywed y Daily Post fod nain yr actor wedi ei effeithio gan y cyflwr.

View more on twitter

Warnock yn trafod ei chwaraewyr newydd

Twitter

Lluniau tîm Cymru: Coleman 'ddim yn gwybod'

BBC Sport Wales

Beth sy'n mynd ymlaen gyda lluniau tîm pêl-droed Cymru? Dydi'r rheolwr Chris Coleman ddim yn gwybod chwaith yn ôl clip mae BBC Sport Wales wedi ei drydar.

Gabby Logan oedd yn ei holi wedi i ddilynwyr pêl-droed sylwi ar eu trefn anarferol o sefyll ar gyfer eu lluniau tîm.

Tim Cymru
Getty Images

Ap sy'n ffrydio yn Gymraeg

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Mae Dafydd Roberts, prif weithredwr Sain wedi bod yn trafod gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth Gymraeg, Apton, sydd wedi ei ddatblygu gan y cwmni ar raglen Aled Hughes.

Ap sy'n ffrydio cerddoriaeth o Gymru yn benodol ydy Apton ond mae'r cwmni'n gobeithio ei ehangu i gynnwys cerddoriaeth byd neu gerddoriaeth leiafrifol hefyd.

Apton
Apton