a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw o'r llif byw. Bydd y newyddion diweddaraf ar y brif hafan, a bydd y llif byw yn ôl bore Iau am 08:00. 

 2. Dieuog o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

  BBC Cymru Fyw

  Yn Llys y Goron Caernarfon cafwyd gyrrwr bws o Dreffynnon, Sir Y Fflint, yn ddieuog o achosi marwolaeth gweithiwr casglu ysbwriel drwy yrru'n beryglus.

  Roedd Jonathan Brown, 37 oed, wedi gwadu achosi marwolaeth Andrew Green, 39, yn Ffynnongroyw ar 22 Mehefin y llynedd. 

  Roedd Mr Brown yn cludo disgyblion i'r ysgol pan ddigwyddodd y ddamwain. 

  Llys y Goron
 3. Coeden er cof am Aberfan

  BBC Cymru Fyw

  Fe wnaeth disgyblion o dair ysgol blannu coeden yng ngardd goffa Aberfan mewn seremoni arbennig.  

  Mae'n un o nifer o ddigwyddiadau coffa sy'n digwydd i gofio 50 o flynyddoedd ers trychineb laddodd 144 o bobl.

  Roedd disgyblion o Ysgolion Rhyd y Grug, Ynysowen ac Afon Taf yn rhan o'r seremoni.

  Plannu coed Aberfan
 4. Bradley i benodi is-hyfforddwr

  BBC Sport Wales

  Mae disgwyl i reolwr newydd Abertawe Bob Bradley benodi Pierre Barrieu yn aelod o'i dîm hyfforddi. 

  Barrieu oedd is-hyfforddwr Bradley gyda'i glwb diwethaf, Le Havre yn Ffrainc.

  Abertawe
 5. Penodi barnwr i'r Uchel Lys

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyfreithwraig o Abertawe wedi cymryd ei llw i fod yn un o farnwyr yr Uchel Lys. 

  Fe wnaeth Nerys Jefford, 53, a chyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Olchfa, gymryd ei llw yn Gymraeg.  

 6. Munud o dawelwch i gofio am Aberfan

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar bobl i gofio am drychineb Aberfan trwy gynnal munud o dawelwch ar fore 21 Hydref am 09.15, union 50 mlynedd ers y trychineb. 

  Collodd 144 o bobl eu bywydau, 116 ohonyn nhw'n blant ysgol gynradd, pan lithrodd tomen lo i lawr ochr y mynydd uwchlaw pentref Aberfan, ger Merthyr Tudful. 

  Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Y trychineb yn Aberfan, 50 mlynedd yn ôl, oedd un o'r dyddiau tywyllaf yn hanes modern Cymru ac rydym yn awyddus i gofio am yr oedolion a'r plant ysgol a gollodd eu bywydau."  

  Aberfan
 7. Diswyddo tiwtor am gael 'perthynas â disgybl 17 oed'

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed i diwtor gael ei diswyddo am gael perthynas â disgybl 17 oed wedi i dad y ferch weld marc ar ei gwddf.

  Fe ddechreuodd y ddarlithwraig Nia Davies, 31 oed, "berthynas rywiol" â'r disgybl tra'n dysgu yn yr un coleg â hi.

  Clywodd gwrandawiad y Cyngor Gweithlu Addysgu bod y ddau wedi rhannu "miloedd" o negeseuon anaddas yn ystod eu perthynas, a barodd am 10 mis, yn ogystal â honiadau eu bod wedi rhannu gwely ar dripiau i weld orielau celf yn Llundain.

  Ond mae Miss Davies wedi gwadu bod y berthynas rhwng y ddwy yn un rhywiol.

  Tiwtor
 8. Galw am erlyn wedi llygredd cerosin

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae cynghorydd sir wedi galw ar Lywodraeth Cymru i erlyn cwmni ar ôl i 140,000 litr o gerosin ollwng o bibell yn Sir Gaerfyrddin.

  Ar raglen Taro'r Post, dywedodd y cynghorydd Alun Lenny hefyd bod angen i gwmni Valero dalu iawndal am yr effaith.

  Dywedodd llefarydd ar ran Valero fod y cwmni'n ymddiheuro ac yn ystyried cais y cynghorwyr.

  Valero
 9. Comisiynydd yn beirniadu Llywodraeth y DU

  BBC Cymru Fyw

  Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhuddo Llywodraeth Prydain o gynnig llai o wasanaethau Cymraeg ar eu prif wefan. 

  Wrth roi tystiolaeth i bwyllgor Cynulliad dywedodd Meri Huws fod y ddarpariaeth Gymraeg ar wefan GOV.UK wedi "gwanhau'n syfrdanol" dros y blynyddoedd diwetha' a'i bod wedi trafod y mater gyda gweinidogion.

  Meri Huws
 10. Cystadleuwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel

  Urdd Gobaith Cymru

  Fe fydd cystadleuaeth Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel yn cael ei gynnal nos Sul, Hydref 16, yn fyw ar S4C. 

  Ar wefan yr Urdd, mae manylion y chwe chystadleuydd fydd yn cystadlu am y wobr o £4,000 yn Y Stiwt, Rhosllannerchrugog.

  Bryn Terfel
 11. Cwmni awyrennau yn trafod diswyddiadau

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni British Airways wedi cadarnhau eu bod yn ymgynghori ynglŷn â chynlluniau i ddiswyddo 66 o weithwyr cynnal a chadw ar ei safle ym maes awyr Caerdydd. 

  Dywedodd llefarydd ar ran BA eu bod wedi dechrau trafodaethau gyda gweithwyr a'r undebau ynglŷn ag ailstrwythuro er mwyn sicrhau "gwasanaeth cynaliadwy." 

  Ychwanegodd y llefarydd eu bod yn gobeithio y byddai unrhyw ddiswyddiadau yn rhai gwirfoddol. 

  BA
 12. Anglesea: Achos yn 'gynllwyn i gael iawndal'

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn uwcharolygydd sydd wedi'i gyhuddo o gamdrin rhywiol hanesyddol wedi dweud bod yr achos yn ei erbyn yn gynllwyn i gael iawndal.

  Mae Gordon Anglesea, 79, o Hen Golwyn, yn gwadu tri chyhuddiad o ymosodiad anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhywiol difrifol, a hynny erbyn dau o fechgyn nôl yn y 1970au.

  Dywedodd Mr Anglesea nad oedd unrhyw honiadau wedi cael ei wneud yn ei erbyn ers iddo ennill achos enllib yn 1994, ond yn sgil sgandal Jimmy Saville roedd "cynnydd wedi bod yn nifer y cwynion" ac roedd swyddogion o Ymgyrch Pallial wedi "ailymweld â bechgyn".

  Anglesea
 13. Dedfrydu cyn arweinydd gyda'r sgowtiaid

  Mae cyn arweinydd gyda'r sgowtiaid wedi ei garcharu am 11 mlynedd am gam-drin bechgyn yn y 60au a'r 70au.

  Fe wnaeth Martyn Tucker, 70 oed, bledio'n euog i 28 o gyhuddiadau o dreisio a throseddau rhywiol eraill rhwng 1967 a 1985.

  Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod nifer o'r achosion wedi eu cyflawni yng ngogledd Cymru. 

  Clywodd y llys fod nifer o ddioddefwyr wedi penderfynu adrodd eu hanes i'r heddlu ar ôl achos arall nôl ym Mai 2014, pan gafodd Tucker ei garcharu am 12 mlynedd am droseddau rhywiol.

  Tucker
 14. Tocynnau wedi mynd

  Twitter

  Mae'r tocynnau ar gyfer y gêm bêl-droed rhwng Cymru a Serbia ar 12 Tachwedd wedi eu gwerthu.

 15. Prynhawn sych gyda chymylau'n y dwyrain

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd â rhagolygon tywydd y prynhawn: 

  Bydd hi'n parhau'n sych ar y cyfan efo tipyn o awyr las yn y gorllewin, lle fydd hi'n gynhesach hefyd. Mae'r tymheredd wedi cyrraedd 16C yn Sir Benfro ac ym Mhorthmadog.  Mi fydd mwy o gymylau mewn mannau dwyreiniol a rhai cymylau mwy trwchus, gydag ambell gawod o law.

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.   

 16. Tagfeydd ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yn Abertawe mae tagfeydd ar Stryd y Bont, yn ardal Hafod, oherwydd y goleuadau dros dro, ar ôl i bibell ddŵr fyrstio.

  Yn Nolgellau yng Ngwynedd mae na gryn oedi ar yr A470 ger cylchfan y Bala oherwydd y gwaith atgyweirio.   

 17. Gwasanaethau Cymraeg wedi'u 'gwanhau yn syfrdanol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o wanhau gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar ei brif wefan.

  Dywedodd Meri Huws wrth bwyllgor Cynulliad bod gwasanaethau Cymraeg ar wefan GOV.UK wedi "gwanhau'n syfrdanol" ers mynd yn fyw yn 2012.

  Video content

  Video caption: Meri Huws: Gwasanaethau Cymraeg gan y llywodraeth wedi 'gwanhau'n syfrdanol'
 18. Snwcer: Cyfle i dri Chymro

  BBC Sport Wales

  Ym Mhencampwriaeth Snwcer Agored Lloegr ym Manceinion, mae tri o'r pedwar Cymro sydd wedi bod yn chwarae fore Mercher, Mark Williams, Ian Preece a Jak Jones, wedi cyrraedd rownd y 32 olaf ond mae Michael White allan o'r gystadleuaeth. 

  Mark Williams
 19. Parhau â grantiau i fyfyrwyr Ewropeaidd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sy'n ymgeisio am lefydd mewn prifysgolion Cymru am y flwyddyn academaidd nesaf dal yn gymwys i dderbyn grantiau a benthyciadau.

  Dyna neges Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, sydd yn dweud y bydd cefnogaeth ariannol yn parhau o dan yr un amodau hyd yn oed os yw Prydain yn gadael yr UE yn ystod eu hamser yn y brifysgol.

  myfyrwyr