a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Peiriannau gamblo: Galw am adolygiad
  2. Ffrae am finiau graeanu ym Mhenllyn
  3. Papur newydd Y Cyfnod ar werth eto

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw o'r llif byw. Bydd y newyddion diweddaraf ar y brif hafan, a bydd y llif byw yn ôl bore Iau am 08:00. 

Dieuog o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Caernarfon cafwyd gyrrwr bws o Dreffynnon, Sir Y Fflint, yn ddieuog o achosi marwolaeth gweithiwr casglu ysbwriel drwy yrru'n beryglus.

Roedd Jonathan Brown, 37 oed, wedi gwadu achosi marwolaeth Andrew Green, 39, yn Ffynnongroyw ar 22 Mehefin y llynedd. 

Roedd Mr Brown yn cludo disgyblion i'r ysgol pan ddigwyddodd y ddamwain. 

Llys y Goron
BBC

Coeden er cof am Aberfan

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth disgyblion o dair ysgol blannu coeden yng ngardd goffa Aberfan mewn seremoni arbennig.  

Mae'n un o nifer o ddigwyddiadau coffa sy'n digwydd i gofio 50 o flynyddoedd ers trychineb laddodd 144 o bobl.

Roedd disgyblion o Ysgolion Rhyd y Grug, Ynysowen ac Afon Taf yn rhan o'r seremoni.

Plannu coed Aberfan
BBC

Bradley i benodi is-hyfforddwr

BBC Sport Wales

Mae disgwyl i reolwr newydd Abertawe Bob Bradley benodi Pierre Barrieu yn aelod o'i dîm hyfforddi. 

Barrieu oedd is-hyfforddwr Bradley gyda'i glwb diwethaf, Le Havre yn Ffrainc.

Abertawe
BBC

Penodi barnwr i'r Uchel Lys

BBC Cymru Fyw

Mae cyfreithwraig o Abertawe wedi cymryd ei llw i fod yn un o farnwyr yr Uchel Lys. 

Fe wnaeth Nerys Jefford, 53, a chyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Olchfa, gymryd ei llw yn Gymraeg.  

Munud o dawelwch i gofio am Aberfan

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar bobl i gofio am drychineb Aberfan trwy gynnal munud o dawelwch ar fore 21 Hydref am 09.15, union 50 mlynedd ers y trychineb. 

Collodd 144 o bobl eu bywydau, 116 ohonyn nhw'n blant ysgol gynradd, pan lithrodd tomen lo i lawr ochr y mynydd uwchlaw pentref Aberfan, ger Merthyr Tudful. 

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Y trychineb yn Aberfan, 50 mlynedd yn ôl, oedd un o'r dyddiau tywyllaf yn hanes modern Cymru ac rydym yn awyddus i gofio am yr oedolion a'r plant ysgol a gollodd eu bywydau."  

Aberfan
BBC

Diswyddo tiwtor am gael 'perthynas â disgybl 17 oed'

BBC Cymru Fyw

Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed i diwtor gael ei diswyddo am gael perthynas â disgybl 17 oed wedi i dad y ferch weld marc ar ei gwddf.

Fe ddechreuodd y ddarlithwraig Nia Davies, 31 oed, "berthynas rywiol" â'r disgybl tra'n dysgu yn yr un coleg â hi.

Clywodd gwrandawiad y Cyngor Gweithlu Addysgu bod y ddau wedi rhannu "miloedd" o negeseuon anaddas yn ystod eu perthynas, a barodd am 10 mis, yn ogystal â honiadau eu bod wedi rhannu gwely ar dripiau i weld orielau celf yn Llundain.

Ond mae Miss Davies wedi gwadu bod y berthynas rhwng y ddwy yn un rhywiol.

Tiwtor
Wales News Service

Galw am erlyn wedi llygredd cerosin

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae cynghorydd sir wedi galw ar Lywodraeth Cymru i erlyn cwmni ar ôl i 140,000 litr o gerosin ollwng o bibell yn Sir Gaerfyrddin.

Ar raglen Taro'r Post, dywedodd y cynghorydd Alun Lenny hefyd bod angen i gwmni Valero dalu iawndal am yr effaith.

Dywedodd llefarydd ar ran Valero fod y cwmni'n ymddiheuro ac yn ystyried cais y cynghorwyr.

Valero
BBC

Comisiynydd yn beirniadu Llywodraeth y DU

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhuddo Llywodraeth Prydain o gynnig llai o wasanaethau Cymraeg ar eu prif wefan. 

Wrth roi tystiolaeth i bwyllgor Cynulliad dywedodd Meri Huws fod y ddarpariaeth Gymraeg ar wefan GOV.UK wedi "gwanhau'n syfrdanol" dros y blynyddoedd diwetha' a'i bod wedi trafod y mater gyda gweinidogion.

Meri Huws
BBC

Cystadleuwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Urdd Gobaith Cymru

Fe fydd cystadleuaeth Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel yn cael ei gynnal nos Sul, Hydref 16, yn fyw ar S4C. 

Ar wefan yr Urdd, mae manylion y chwe chystadleuydd fydd yn cystadlu am y wobr o £4,000 yn Y Stiwt, Rhosllannerchrugog.

Bryn Terfel
BBC

Cwmni awyrennau yn trafod diswyddiadau

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni British Airways wedi cadarnhau eu bod yn ymgynghori ynglŷn â chynlluniau i ddiswyddo 66 o weithwyr cynnal a chadw ar ei safle ym maes awyr Caerdydd. 

Dywedodd llefarydd ar ran BA eu bod wedi dechrau trafodaethau gyda gweithwyr a'r undebau ynglŷn ag ailstrwythuro er mwyn sicrhau "gwasanaeth cynaliadwy." 

Ychwanegodd y llefarydd eu bod yn gobeithio y byddai unrhyw ddiswyddiadau yn rhai gwirfoddol. 

BA
BBC

Anglesea: Achos yn 'gynllwyn i gael iawndal'

BBC Cymru Fyw

Mae cyn uwcharolygydd sydd wedi'i gyhuddo o gamdrin rhywiol hanesyddol wedi dweud bod yr achos yn ei erbyn yn gynllwyn i gael iawndal.

Mae Gordon Anglesea, 79, o Hen Golwyn, yn gwadu tri chyhuddiad o ymosodiad anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhywiol difrifol, a hynny erbyn dau o fechgyn nôl yn y 1970au.

Dywedodd Mr Anglesea nad oedd unrhyw honiadau wedi cael ei wneud yn ei erbyn ers iddo ennill achos enllib yn 1994, ond yn sgil sgandal Jimmy Saville roedd "cynnydd wedi bod yn nifer y cwynion" ac roedd swyddogion o Ymgyrch Pallial wedi "ailymweld â bechgyn".

Anglesea
BBC

Dedfrydu cyn arweinydd gyda'r sgowtiaid

Mae cyn arweinydd gyda'r sgowtiaid wedi ei garcharu am 11 mlynedd am gam-drin bechgyn yn y 60au a'r 70au.

Fe wnaeth Martyn Tucker, 70 oed, bledio'n euog i 28 o gyhuddiadau o dreisio a throseddau rhywiol eraill rhwng 1967 a 1985.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod nifer o'r achosion wedi eu cyflawni yng ngogledd Cymru. 

Clywodd y llys fod nifer o ddioddefwyr wedi penderfynu adrodd eu hanes i'r heddlu ar ôl achos arall nôl ym Mai 2014, pan gafodd Tucker ei garcharu am 12 mlynedd am droseddau rhywiol.

Tucker
Heddlu Gogledd Cymru

Tocynnau wedi mynd

Twitter

Mae'r tocynnau ar gyfer y gêm bêl-droed rhwng Cymru a Serbia ar 12 Tachwedd wedi eu gwerthu.

#WALSRB Tickets now sold out! Thank you for your support #TogetherStronger

Prynhawn sych gyda chymylau'n y dwyrain

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â rhagolygon tywydd y prynhawn: 

Bydd hi'n parhau'n sych ar y cyfan efo tipyn o awyr las yn y gorllewin, lle fydd hi'n gynhesach hefyd. Mae'r tymheredd wedi cyrraedd 16C yn Sir Benfro ac ym Mhorthmadog.  Mi fydd mwy o gymylau mewn mannau dwyreiniol a rhai cymylau mwy trwchus, gydag ambell gawod o law.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.   

Rhai o goed talaf Prydain yng Ngwynedd

Twitter

Tagfeydd ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yn Abertawe mae tagfeydd ar Stryd y Bont, yn ardal Hafod, oherwydd y goleuadau dros dro, ar ôl i bibell ddŵr fyrstio.

Yn Nolgellau yng Ngwynedd mae na gryn oedi ar yr A470 ger cylchfan y Bala oherwydd y gwaith atgyweirio.   

Gwasanaethau Cymraeg wedi'u 'gwanhau yn syfrdanol'

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o wanhau gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar ei brif wefan.

Dywedodd Meri Huws wrth bwyllgor Cynulliad bod gwasanaethau Cymraeg ar wefan GOV.UK wedi "gwanhau'n syfrdanol" ers mynd yn fyw yn 2012.

Meri Huws: Gwasanaethau Cymraeg gan y llywodraeth wedi 'gwanhau'n syfrdanol'

Snwcer: Cyfle i dri Chymro

BBC Sport Wales

Ym Mhencampwriaeth Snwcer Agored Lloegr ym Manceinion, mae tri o'r pedwar Cymro sydd wedi bod yn chwarae fore Mercher, Mark Williams, Ian Preece a Jak Jones, wedi cyrraedd rownd y 32 olaf ond mae Michael White allan o'r gystadleuaeth. 

Mark Williams
bbc

Parhau â grantiau i fyfyrwyr Ewropeaidd

BBC Cymru Fyw

Bydd myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sy'n ymgeisio am lefydd mewn prifysgolion Cymru am y flwyddyn academaidd nesaf dal yn gymwys i dderbyn grantiau a benthyciadau.

Dyna neges Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, sydd yn dweud y bydd cefnogaeth ariannol yn parhau o dan yr un amodau hyd yn oed os yw Prydain yn gadael yr UE yn ystod eu hamser yn y brifysgol.

myfyrwyr
Getty Images

Achos Ched Evans: Tyst 'wedi ei synnu'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth gael rhyw â merch ddyddiau cyn iddi honni bod Ched Evans wedi'i threisio yn dweud ei fod wedi'i "synnu" gyda'i ymddygiad rhywiol.

Dywedodd y dyn ei fod wedi cysgu â'r ferch ym mis Mai 2011, a'i bod hi wedi defnyddio iaith debyg yn y gwely i'r hyn yr oedd Mr Evans wedi'i honni iddi wneud gydag o.

Mae Mr Evans yn gwadu treisio'r ddynes 19 oed mewn gwesty Premier Inn yn Rhuddlan, Sir Ddinbych ar 30 Mai 2011 ac mae'r achos yn parhau. 

Cafodd y pêl-droediwr ei ganfod yn euog yn Llys y Goron Caernarfon yn 2012, ond cafodd y dyfarniad hwnnw ei wyrdroi ym mis Ebrill eleni yn dilyn apêl.

Evans
Wales News Service

Rhybudd gan bennaeth Amgueddfa Cymru

BBC Wales News

Mae Amgueddfa Cymru wedi rhybuddio yn erbyn cynigion i uno peth o'i swyddogaethau gyda Cadw, y croff sy'n gyfrifol am safloedd o bwysigrwydd hanesyddol, medd BBC Wales News.   

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Amgueddfa wrth bwyllgor o'r Cynulliad Cenedlaethol y byddai'n eu gwenud yn llai effeithiol.

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried uno adrannau masnachol y ddau sefydliad.   

Amgueddfa
BBC

Wayne David nôl ar fainc Llafur

BBC Cymru Fyw

Mae Aelod Seneddol Caerffili, Wayne David wedi ailymuno â mainc flaen Llafur yn San Steffan.

Yn gynharach eleni roedd wedi rhybuddio nad oedd Llafur yn wrthblaid effeithiol dan arweinyddiaeth Jeremy Corbyn.

Mae wedi'i benodi fel ysgrifennydd cysgodol dros amddiffyn, gan gynorthwyo'r gweinidog cysgodol Nia Griffith.

wayne david
BBC

Ar Taro'r Post nes 'mlaen....

Twitter

Clown: Rhybudd arall

BBC Cymru Fyw

Mae person arall wedi cael rhybudd gan yr heddlu wedi iddo gael ei weld yn gyrru tra'n gwisgo masg clown - y tro hwn ym Mhort Talbot.

Fe wnaeth yr heddlu ddangos llun o'r masg ar flaen eu car.

mask
Wales News Service

Papurau'r Cyfnod ar werth eto

BBC Cymru Fyw

Mae papurau newydd yn ardal Y Bala a Corwen wedi'u rhoi ar werth unwaith eto, dair blynedd yn unig ar ôl cael eu prynu.

Fe gymerodd Mari Williams yr awenau yn 2013, a hi sydd bellach yn gyfrifol am gyhoeddiad wythnosol dwyieithog Y Cyfnod yn ogystal â phapur y Corwen Times.

Ond mae hi bellach yn chwilio am brynwr newydd i'r busnes, ar ôl derbyn swydd newydd gyda'r Urdd.

papurau
BBC

Apêl wedi tân bwriadol ym Mhrestatyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi gwneud apêl o'r newydd wrth geisio dod o hyd i ddyn sydd wedi ei gyhuddo o gynnau tân gyda'r bwriad o beryglu bywyd ym Mhrestatyn. 

Dywed yr heddlu eu bod am ddod o hyd i Richard Pentreath, sydd hefyd yn defnyddio'r enw Hilary Clifford Thomas ar ôl iddo fethu ag ymddangos gerbron Llys y Goron Wooliwch i wynebu cyhuddiadau o dresio hanesyddol.

Fe'i cafwyd yn euog yn ei absenoldeb a chafodd gwarrent ei gyhoeddi i'w arestio.

Apel
Heddlu Gogledd Cymru

Pam gwisgo pabi coch?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae cerflun wedi ei wneud o 1,000 o flodau pabi coch seramig yn gorchuddio Castell Caernarfon yr wythnos hon i goffau canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae'r coch yn symbol o'r gwaed a gollwyd gan filwyr Prydeinig yn ystod y Rhyfel Mawr. Ond pam fod gymaint yn gwrthod eu gwisgo?

Pabi Coch
BBC

Argymell gwahardd alcohol

South Wales Argus

Fe ddylai yfed alcohol gael ei wahardd o un o ardaloedd Casnewydd yn ôl adroddiad gan swyddogion y cyngor, meddai'r South Wales Argus. 

Dywed yr adroddiad y byddai hefyd yn fodd o atal pobl sy'n gwerthu cyffuriau yn ardal Pillgwenlli. 

Casnewydd
bbc

David ar fainc flaen Llafur

ITV Cymru

Fe ddywed ITV Wales bod AS Caerffili Wayne David, sy'n un o feirniaid arweinydd Llafur Jeremy Corbyn, wedi cael ei benodi i fod yn llefarydd y blaid ar amddiffyn.

Ar Taro'r Post heddiw.....

Twitter

Cerosoin: Cynghorydd yn galw am iawndal

BBC Cymru Fyw

Mae un o gynghorwyr Sir Caerfyrddin wedi gofyn i gwmni Valero dalu iawndal swm chwe ffigwr i gymuned leol Llangynnwr ar ôl I 140,000 litr o gerosin ollwng o bibell dan ofal y cwmni yn ardal Nantycaws.

Roedd y cynghorydd Alun Lenny yn siarad yng nghyfarfod o'r Cyngor Sir, y tro cyntaf i'r cyngor llawn gwrdd ers darganfod nam i'r bibell sy'n cludo tanwydd i ganolbarth Lloegr 

Nant Pibwr
BBC
Nant Pibwr, ger Nantycaws

Meddygon 'yn ystyried gadael eu swyddi'

BBC Cymru Fyw

Mae dros chwarter y meddygon gafodd eu holi yng Nghymru yn ystyried gadael eu swydd, yn ôl adroddiad gan grŵp o ddoctoriaid.

Mae Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) wedi cwestiynu meddygon dros eu llwyth gwaith, eu cydbwysedd bywyd a gwaith a'u cynlluniau i aros neu adael eu swydd.

Dywed bod meddygon wedi codi pryderon ynglŷn â chynaliadwyedd y gweithle, gyda dros 80% yn poeni.

meddygon
Thinkstock

Chwaraewr arall i'r Adar Gleision?

Twitter

Hwyaid wedi'u crogi

ITV Cymru

Mae ITV Wales yn adrodd bod 20 o hwyaid wedi cael eu canfod wedi'u crogi ar Ynys Môn - mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth.

Cyngor yn cwrdd

Twitter

Mae cyngor Sir Caerfyrddin yn cyfarfod ddydd Mawrth, y tro cyntaf i'r cyngor llawn gwrdd ers i dros 140,000 litr o gerosin ollwng i Nant Pibwr ger yr A48. Fe fydd rhan o'r ffordd ddeuol yn gorfod cau am gyfnod er mwyn caniatáu gwaith atgyweirio. 

View more on twitter
View more on twitter

Dim trydan yn Llani

Twitter

Adam Jones yn siarad am farwolaeth ei fam

Wales Online

Ar wefan Wales Online, mae chwaraewr rygbi Cymru Adam Jones, wedi siarad yn agored am golli ei fam. Bu farw June Jones ym mis Awst tra 'roedd Adam yn hyfforddi yn San Francisco.

Mae hefyd yn dweud sut y bu chwaraewr rygbi Lloegr, Joe Marler, yn gefn iddo yn y cyfnod anodd. 

Adam Jones
Huw Evans Picture Agency

Gohirio Marathon Caerdydd

Twitter

Mae BBC Sport Wales wedi trydar na fydd Marathon Caerdydd yn cael ei rhedeg yn 2017 er mai 10 diwrnod yn ôl y daeth y cyhoeddiad am hynny. Bydd y ras nawr yn digwydd flwyddyn yn ddiweddarach.

View more on twitter