a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Ta-ta am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw. Diolch i chi am ddilyn.

  Bydd y llif yn ail-gychwyn yn y bore am 8.

 2. Gwobr am gyfraniad i elusen

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymgyrchydd o'r de wedi derbyn gwobr am ei gyfraniad i waith elusennol mewn seremoni yn Llundain. 

  Fe gafodd Ramond Thomas, sy'n 78, ei wobrwyo am 40 o lafur gydag elusen Muscular Dystrophy UK.

  Bu farw dau o feibion Mr Thomas yn sgil brwydr gyda'r cyflwr, sy'n gwanhau'r cyhyrau. 

  Mae 70,000 o bobl yn y DU yn byw gyda dystroffi'r cyhyrau.

 3. Menyg Bale yn codi gwên

  Wales Online

  Yn ogystal â sgorio'i 25ain gôl dros Gymru nos Sul, fe wnaeth Gareth Bale roi gwên ar wyneb un cefnogwr ifanc o Gaerdydd.

  Yn ôl Wales Online, fe roddodd Bale ei fenyg i Jack Street, 14 oed, oedd ar ymyl y cae yn gwylio'r chwaraewyr yn cynhesu cyn cychwyn y gêm.

  Mae Jack, sy'n byw gyda Syndrom Down, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Fechan - yr un ysgol â'i arwr.

 4. Ci wedi marw mewn tân

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae ci wedi marw yn dilyn tân mewn cartref ger Abertyleri. 

  Bu diffoddwyr yn brwydro'r fflamau am ddwy awr. 

  Cafodd 'run person anafiadau, ond fe gafodd cymydog driniaeth ocsigen wedi i'r fflamau ledaenu.

  Dywedodd llefarydd nad oedd modd achub y ci.

  Y cartref
 5. Pryder am ehangu hufenfa

  The Leader

  Fe allai ehangu hufenfa yn ardal Wrecsam arwain at broblemau traffig mewn pentrefi gerllaw, yn ôl erthygl yn y Leader.

  Bydd cynghorwyr yn ystyried cais cwmni Tomlinson's Dairies i ehangu eu safle yn Y Mwynglawdd - datblygiad allai greu 60 o swyddi.

  Ond yn ôl perchnogion un busnes cyfagos, fe allai olygu y bydd 'na 500 lori ychwanegol ar y ffyrdd yn Y Mwynglawdd, Bwlchgwyn a Choedpoeth.

 6. Sych... ar y cyfan

  Tywydd, BBC Cymru

  Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon heno ar ein cyfer.

  "Noson weddol gymylog, 'da chawodydd yn y dwyrain a'r canolbarth. Y tymheredd isa' tua 9C mewn mannau trefol, gyda pheth niwl a tharth." 

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Apelio am wybodaeth am ddyn

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r heddlu'n parhau i apelio am wybodaeth am ddyn mewn cyswllt â chyhuddiadau o dreisio ac o gynnau tân bwriadol. 

  Mae Richard Pentreath, sy'n cael ei adnabod hefyd fel Hilary Clifford Thomas, dan amheuaeth o gynnau tân bwriadol gyda bwriad i beryglu bywyd yn dilyn digwyddiad ym Mhrestatyn ar 6 Hydref eleni.

  Fe fethodd Pentreath hefyd â dod i'w achos yn Llys y Goron Woolwich yn Llundain ar 3 Hydref eleni. Yn ei absenoldeb, fe'i gafwyd yn euog ar gyhuddiadau o dreisio hanesyddol.

  pentreath
 8. Golwg Vaughan Roderick ar Sesiwn Holi'r Prif Weinidog

  Video content

  Video caption: Sesiwn Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick
 9. Addo cyllid i fyfyrwyr tramor

  Llywodraeth Cymru

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru yn gymwys am fenthyciadau a grantiau.

  Fe ddywedodd Kirsty Williams y byddai gan fyfyrwyr sydd eisoes yn cael arian gan Gyllid Myfyrwyr Cymru a'r rhai sydd am gychwyn astudio yn 2017/18 yr hawl i gymorth ariannol.

  “Rydyn ni am wneud yn siŵr bod prifysgolion Cymru yn parhau i ddenu’r goreuon o bob rhan o’r UE er gwaethaf yr ansicrwydd yn dilyn pleidlais Brexit", meddai.

 10. AC Plaid yn ymyrryd mewn ffrae am ffiniau

  BBC Cymru Fyw

  Mae AS Plaid Cymru wedi ymyrryd mewn ffrae am ffiniau etholaethau yn Lloegr, i geisio sicrhau parhad Cernyw fel "uned wleidyddol". 

  Mewn cynnig seneddol, mae Jonathan Edwards yn dweud y byddai creu etholaeth sy'n cyfuno Cernyw a Dyfnaint yn groes i benderfyniad Llywodraeth y DU i gydnabod pobl Cernyw fel "lleiafrif cenedlaethol" yn 2014.

 11. Cydweithio i hyfforddi nyrsys Namibia

  Prifysgol Caerdydd

  Mae Prifysgol Caerdydd a'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn cydweithio â Phrifysgol Namibia ar brosiect i hyfforddi nyrsys.

  Bydd arbenigwyr o Gaerdydd yn mynd i brifddinas Namibia, Windhoek, i hyfforddi 24 nyrs arbenigol fydd yn gofalu am gleifion cyn, yn ystod ac ar ôl llawdriniaeth.

  Judith Hall
  Image caption: Judith Hall yw un o'r arbenigwyr fydd yn mynd i Namibia
 12. Prynu ysgytlaeth, prynu caffi

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd stori ryfeddol am ddynes aeth i gaffi am ysgytlaeth - a ddaeth oddi yno wedi cytuno i brynu'r busnes.

  Roedd Enid Jones yn mwynhau ei diod yng Nghaffi Palas yng Nghaernarfon pan gyhoeddodd y perchennog ei fod am roi'r gorau i redeg y caffi.

  Dywedodd Ms Jones yn y fan a'r lle y byddai hi'n barod i gymryd yr awenau.

  C'narfon
  Image caption: Mae'r caffi yng nghysgod Castell Caernarfon
 13. 'Bwriad' i ddod â chynllun taclo tlodi i ben

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi dweud wrth ACau ei fod yn bwriadu dod â chynllun taclo tlodi'r llywodraeth i ben yn raddol.

  Dywedodd Carl Sargeant nad oedd yn credu mai rhaglen cymunedau'n Gyntaf oedd y ffordd fwyaf effeithiol o daclo tlodi.

  Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'i chyllideb ar gyfer 2017/18 yr wythnos nesaf, ac roedd dyfalu y byddai'r cynllun yn dod i ben i dalu am gynlluniau eraill.

  Dywedodd Mr Sargeant: "Er i raglen Cymunedau'n Gyntaf gefnogi pobl yn rhai o'n hardaloedd mwyaf difreintiedig dros y 15 mlynedd diwethaf, dydw i ddim o'r farn mai parhau i ganolbwyntio ar 52 o ardaloedd yw'r ffordd fwyaf effeithiol o wella Cymru."

  Tlodi
 14. Gwrthdrawiad ym Mhowys

  Teithio BBC Cymru

  Powys: A470 ger Nant Ddu mae gwrthdrawiad ger troad Hirwaun sy'n achosi ychydig o oedi.

 15. Cymeradwyo cynllun iaith

  Cyngor Wrecsam

  Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam wedi cymeradwyo cynlluniau i wella'r defnydd o'r Gymraeg yn y sir, gyda mân newidiadau i'r cynllun drafft.

  Pwrpas y cynllun yw sicrhau fod y sir yn cyd-fynd â chynllun Safonau Iaith Comisiynydd y Gymraeg.

 16. Jamie Baulch yn olrhain ei hanes

  BBC News England

  Mae'r rhedwr Jamie Baulch wedi bod yn siarad gyda'r BBC wrth iddo chwilio am fwy o wybodaeth am ei deulu.

  Cafodd Baulch ei fabwysiadu gan gwpl o dde Cymru pan oedd yn chwe mis oed, ac er iddo ddarganfod mwy am ei fam, mae'n dal i chwilio am wybodaeth am ei dad.

  Darllenwch fwy ar wefan BBC Nottingham.

  Baulch