a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif bwy wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

'Noson glir i'r mwyafrif'

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths Davies sydd â'r tywydd ar gyfer heno:

"Noson glir i'r mwyafrif, felly mae'r tymheredd yn debygol o ddisgyn i ryw 3C mewn ambell fan gwledig. Peth llwydrew'n bosib, 'da niwl a tharth erbyn y bore."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Cyn bêl-droediwr yn gwadu twyll ariannol

BBC Cymru Fyw

Mae cyn chwaraewr pêl-droed rhyngwladol wedi gwadu bod yn rhan o dwyll honedig yn ymwneud â phrentisiaethau.

Fe blediodd Mark Aizlewood, enillodd 39 cap dros Gymru, yn ddieuog i dwyll yn Llys y Goron Southwark, Llundain.

Roedd yn ymddangos - gyda phum person arall - i wynebu'r cyhuddiadau sy'n deillio o ymchwiliad gan y Swyddfa Twyll Difrifol.

Mark Aizlewood
BBC

'Serbia yn gêm enfawr'

Is-reolwr Cymru ar Twitter

Twitter

Gyrrwr bws yn 'gyrru'n rhy gyflym' cyn taro dyn

BBC Wales News

Mae llys wedi clywed bod gyrrwr bws yn gyrru'n rhy gyflym pan wnaeth ei gerbyd daro casglwr biniau yn Sir y Fflint, fu farw yn yr ysbyty ddeuddydd yn ddiweddarach.

Mae Jonathon Brown, 37 oed o Dreffynnon, yn gwadu achosi marwolaeth Andrew Green, 39, trwy yrru'n ddiofal yn Ffynnongroyw ar 22 Mehefin y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Mr Brown yn gyrru ar 33mya mewn ardal 30mya.

Hoilett yn ymuno â'r Adar Gleision

Twitter

Croesawu tri i Oriel yr Anfarwolion Athletau Cymru

Athletau Cymru

Fe gafodd dri athletwr o Gymru eu croesawu i Oriel yr Anfarwolion Athletau Cymru dros y penwythnos yn ystod digwyddiad yng Nghaerdydd.

Cafodd Tom Richards, wnaeth ennill medal arian yn y marathon yng Ngemau Olympaidd Llundain 1948 a Ruth Swinhoe, wnaeth ennill medal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad yn 1974, eu croesawu i'r oriel.

Yr athletwr olaf i gymryd ei le oedd y gwibiwr, Christian Malcolm, wnaeth gynrychioli Prydain mewn pedwar Gemau Olympaidd.

Ruth Swinhoe a Christian Malcolm
Athletau Cymru
Ruth Swinhoe a Christian Malcolm ar ôl cael eu croesawu i Oriel yr Anfarwolion

Heddiw ar Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Mae hi'n bosib gwrando yn fyw ar y rhaglen nawr trwy glicio ar eicon Post Prynhawn ar dop y llif byw.

View more on twitter

Ched Evans: Dynes 'wedi cytuno' i gael rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed bod y ddynes y mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi ei gyhuddo o'i threisio wedi cytuno i gael rhyw hefo fo.

Mae Mr Evans yn gwadu treisio'r ddynes mewn gwesty yn Rhuddlan ym mis Mai 2011.

Heddiw, clywodd Llys y Goron Caerdydd nad oedd gan y pêl-droediwr proffesiynol unrhyw amheuaeth bod y ddynes yn cydsynio.

Ched Evans
PA

Tân bwriadol yn eisteddle clwb rygbi

Wales Online

Mae'r heddlu wedi lansio ymchwiliad wedi i eisteddle clwb rygbi gael ei rhoi ar dân yn fwriadol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Barc Pont-y-pŵl toc wedi 10:00 fore Sul, ble roedd rhan o'r eisteddle ar dân.

Cymro'n ymuno gyda Harlequins

BBC Sport Wales

Mae clwb Harlequins o Lundain wedi arwyddo cyn fewnwr y Dreigiau, Luc Jones ar gytundeb tri mis.

Fe wnaeth y Cymro 22 oed ddechrau ei yrfa gyda'r clwb o Gasnewydd, gan wneud 25 ymddangosiad.

Luc Jones
Getty Images

Wedi'u hanwybyddu gan Gymru?

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae erthygl gan Gareth Griffiths yn trafod 11 chwaraewr rygbi mae'n teimlo sydd wedi cael eu hanwybyddu gan y garfan ryngwladol.

Yn eu plith mae chwaraewyr ifanc addawol a rhai o'r chwaraewyr mwyaf poblogaidd yng nghynghrair y Pro12.

Dan Evans
BBC
Dan Evans - chwaraewr sydd wedi'i anwybyddu gan Gymru?

Dirwy a gwaharddiad i yrrwr meddw

Daily Post

Mae gyrrwr meddw wedi cael dirwy o £300 a'i wahardd rhag gyrru am 20 mis ar ôl gyrru'r ffordd anghywir o amgylch porthladd Caergybi yn oriau man bore heddiw.

Fe wnaeth brofion ddangos bod Thomas John Molloy, 34 oed o Athlone yng Ngweriniaeth Iwerddon, dros ddwbl y terfyn cyfreithiol o ran alcohol.

Cafodd ei gyhuddo o yrru tra'n feddw cyn ymddangos gerbron Ynadon Caernarfon o'r ddalfa y bore 'ma.

Cymru'n tynnu coes?

BBC Sport Wales

Mae rhywbeth rhyfedd yn mynd 'mlaen gyda lluniau tîm Cymru cyn gemau. Ydyn nhw'n tynnu coes, neu ai ofergoelus ydyn nhw?

Mae pobl wedi sylweddoli ers yr haf bod Cymru yn sâl iawn am gymryd llun, ond neithiwr oedd yr ymdrech waethaf eto.

Tri ar hyd y cefn ac wyth yn y blaen? Anghonfensiynol a dweud y lleiaf!

Cymru
Rex Features

Y Seintiau i herio Livingstone

Twitter

Am y tro cyntaf eleni mae timau o Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cael gwahoddiad i gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Irn Bru gyda thimau o'r Alban.

Ar ôl curo Forfar dros y penwythnos (fe gollodd Y Bala), gwobr Y Seintiau Newydd yw taith i wynnebu Livingstone yn rownd yr wyth olaf.

View more on twitter

Tywydd y p'nawn

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths-Davies sydd â tywydd y prynhawn i ni:

"Yn sych i'r mwyafrif, gyda chyfnodau heulog yn y de a'r gorllewin. Yn fwy cymylog fel arall gydag ambell gawod. Awel ysgafn, a'r tymheredd yn 14C ar ei ucha'."

Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

Gwrthdrawiad yn cau'r A470

Twitter

Ateb y Galw: Tanni Grey-Thompson

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Tanni Grey-Thompson sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddi gael ei henwebu gan Carolyn Hitt yr wythnos ddiwethaf.

tanni grey
BBC

Newyddion drwg i'r Gweilch

Twitter

Cynllun cyngor i brynu gwaith haearn

BBC Wales News

Gall hen safle gwaith haearn yn Nhorfaen gael ei brynu gan y cyngor mewn cynllun gwerth £3.7m, medd BBC Wales News.

Mae Cyngor Torfaen wedi cytuno prynu hen safle'r British Iron Company gan y perchnogion, HSBC, am £300,000.

Bydd cynghorwyr yn trafod cymeradwyo cynllun i adfer y safle yr wythnos nesaf.

Gwaith haearn
Gwyn Jenkins

Gyrwyr anabl: Codi tal am barcio?

Cambrian News

Fe ddywed y Cambrian News fod swyddogion Cyngor Ceredigion wedi argymell y dylid codi tal ar yrwyr anabl i ddefnyddio meysydd parcio'r awdurdod.  

Yn hytrach na chael parcio am ddim, mae adroddiad yn argymell y dylai pobl sydd â bathodyn glas gael awr yn ychwanegol o barcio heb dalu mwy. 

'Dwsinau' o glowniau

BBC Cymru Fyw

Mae heddluoedd Cymru wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn dwsinau o adroddiadau am bobl yn gwisgo fel clowniau arswydus.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod wedi cael tua 30 o adroddiadau yn ymwneud â chlowniau dros y penwythnos, ac mae Heddlu Gwent wedi derbyn 18.

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu De Cymru hefyd wedi rhybuddio y gallai unrhyw un sydd yn gwisgo fel clown ac yn dychryn pobl fod yn cyflawni trosedd, ac y gallen nhw gael eu harestio.

clown
BBC

Newyddion da i'r Scarlets

Twitter

Creu canolfan hyfforddiant yn Abertawe

BBC Wales News

Mae Prifysgol y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi eu bod am greu canolfan hyfforddiant adeiladu ar gyfer mwy na 1,000 o fyfyrwyr pob blwyddyn yn Abertawe.

Bydd y ganolfan gwerth £6.5m yn agor yn 2018 ac yn cynnig hyfforddiant arbenigol ar gyfer pob lefel o'r diwydiant. Fe fydd y ganolfan yng nghampws y brifysgol ym Mae Abertawe yn cydweithio gyda cholegau ar draws Cymru.

Canolfan
Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Ymgyrch i annog brechu rhag y ffliw

BBC Cymru Fyw

Fe allai ffliw fod yn wirioneddol ddifrifol hyd yn oed os yw'n cael ei drin, yn ôl un o uwch swyddogion Iechyd Cyhoeddus Cymru, ond fe ddywedodd Dr Richard Roberts, Pennaeth y Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy, mai brechu yw'r ateb wrth lansio ymgyrch 'Curwch Ffliw'.

Unwaith eto eleni, mae pobl hŷn dros 65 oed, pobl sydd ag afiechydon cronig tymor hir a menywod beichiog yn cael eu hannog i gael y brechlyn.

Eleni, mae'r rhaglen frechu wedi ei hehangu i blant rhwng dwy a saith oed.

brechiad
BBC

Car ar dân ger Dolgellau

Daily Post

Fe gafodd gar ei ddinistrio gan dân ar ffordd osgoi Dolgellau y bore 'ma, medd y Daily Post.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar yr A494 am 09:02.

Fe wnaeth ymchwiliad ddarganfod mai nam trydanol oedd achos y tân, ond ni chafodd unrhyw un eu hanafu yn y digwyddiad.

Penodi ASau o Gymru i gabinet Llafur

BBC Cymru Fyw

Mae dau o Aelodau Seneddol Cymreig y blaid Lafur wedi ail-ymuno â mainc flaen Jeremy Corbyn, wedi iddyn nhw ymddiswyddo ym mis Mehefin.

Mae AS Torfaen, Nick Thomas-Symonds, wedi ei enwi'n gyfreithiwr cyffredinol cysgodol, tra bod AS Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan wedi cael ei benodi'n llefarydd y blaid ar y celfyddydau.

Yr wythnos ddiwethaf, fe ddychwelodd Nia Griffith i'r cabinet fel llefarydd ar amddiffyn, ac fe gafodd Jo Stevens ei phenodi'n llefarydd y blaid ar Gymru.

Nick Thomas-Symonds a Kevin Brennan
BBC

Diwrnod prysur i Gaerdydd

Cwmni ynni'n creu 100 o swyddi

BBC Wales News

Mae cwmni ynni wedi addo creu 100 o swyddi yng Nghaerdydd dros y flwyddyn nesaf wrth iddo agor canolfan newydd yn ne Cymru.

Mae Opus Energy, sy'n darparu nwy a thrydan i fusnesau, yn agor ei swyddfeydd yn y brifddinas heddiw.

Mae'r cwmni eisoes yn cyflogi 750 o bobl yn Northampton a Rhydychen, ond dim ond 19 sy'n gweithio i'r yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.

Ynni
Thinkstock

Gorchymyn Gwarchod yn Llanrwst

Cyngor Conwy

Mae Cyngor Conwy wedi cyflwyno Gorchymyn Gwarchod Man Cyhoeddus yn ardal Glanrafon yn Llanrwst sydd yn gwahardd gwneud swn afresymol; bod â chynhwysydd alcohol agored neu ymddwyn mewn modd sy'n debyg o achosi bawr neu dramgwydd.

Bydd unrhyw un sy'n torri'r gorchymyn yn gallu wynebu cosb benodol a dirwy o £100.

Beirniadu prentisiaethau'r llywodraeth

Daily Post

Yn ôl y Daily Post, mae AC Plaid Cymru, Llyr Gruffydd wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru "osod esiampl" i fusnesau ar ôl iddi ddod i'r amlwg eu bod wedi cynnig 41 o brentisiaethau'n unig dros y tair blynedd diwethaf.

Daw'r ffigyrau, gafodd eu rhyddhau yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth, wedi i'r llywodraeth addo creu 100,000 o brentisiaethau dros y pum mlynedd nesaf.

Cofio Aberfan

Twitter

Cyn dychwelyd i'w clybiau wedi gemau rhyngwladol, mae carfan bêl-droed Cymru wedi bod yn ymweld â Gardd Goffa Aberfan y bore 'ma.

View more on twitter

Coleman: 'Rhaid i Gymru fod yn well'

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr Cymru, Chris Coleman wedi cyfaddef y bydd yn rhaid i Gymru wella ar eu perfformiad yn erbyn Georgia os ydyn nhw am gyrraedd Cwpan y Byd 2018.

Maen nhw bellach yn drydydd yn y grŵp rhagbrofol ar bum pwynt, dau yn llai na Serbia a Gweriniaeth Iwerddon.

Coleman
Getty Images

Bale yn agosau at y record

Twitter

Mae UEFA wedi trydar bod Gareth Bale - yn dilyn ei gôl yn erbyn Georgia neithiwr - yn dod yn agosach at record Ian Rush o sgorio dros ei wlad.

View more on twitter

Dechrau gwaith ar gynllun atal llifogydd

BBC Cymru Fyw

Bydd y gwaith o adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd ar gyfer mwy na 400 o adeiladau yn Llanelwy yn dechrau heddiw.

Mae rhan gyntaf y gwaith yn cynnwys cael gwared â Phont Spring Gardens ac adeiladu pont uwch yng nghanol y ddinas.

Bydd ail ran y cynllun yn canolbwyntio ar wella amddiffynfeydd yn y ddinas ac mae disgwyl i hyn ddechrau ym mis Ionawr 2017.

Llanelwy
BBC
Roedd llifogydd difrifol yn Llanelwy wedi glaw trwm yn 2012

Heddlu'n apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn ddinoethi ei hun yn ardal Wrecsam ddoe.

Rhywdro rhwng 17:35 a 18:00 roedd menyw ifanc yn cerdded gyda'i chi yn Llai  pan ddigwyddodd hyn. Dylai unrhyw un all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod RC16154011 neu ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

'Angen hybu'r Gymraeg yn y llysoedd'

BBC Cymru Fyw

Dylai pobl fod yn fwy parod i siarad Cymraeg yn y llysoedd, yn ôl un o farnwyr mwyaf blaenllaw Cymru.

Dywedodd Cofiadur Caerdydd, Eleri Rees nad oedd angen i bobl deimlo "eu bod nhw'n gwneud ffys" wrth siarad Cymraeg yn y llysoedd barn.

Gwrandewch ar ei sylwadau'n llawn ar Dan yr Wyneb ar BBC Radio Cymru, am 18:00 heddiw.

Eleri Rees
BBC

Cyhuddo dyn o ymosod

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod dyn 30 oed wedi cael ei arestio a'i gyhuddo o ymosod ar fenyw ym mharc gwyliau Hafan-y-Môr ger Pwllheli dros y penwythnos.

Bydd y dyn o ardal Lerpwl yn ymddangos gerbron ynadon yn diweddarach heddiw.

Codi calon y Cymry

Twitter

Wrthi'n trydar mewn trawiadau, mae gan Llion Jones neges i gefnogwyr Cymru wedi siom gêm neithiwr..

View more on twitter