a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod o'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
  2. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda Chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
  4. Dadl gan Aelodau Unigol ar fanteision iechyd a lles gweithgaredddau corfforol
  5. Dadl Plaid Cymru ar iechyd meddwl
  6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Yn cydnabod bod angen deddfwriaeth benodol ar gyfer awtistiaeth
  7. Dadl Fer: Menywod, Cymru a'r Gymanwlad' - rôl Menywod Seneddol y Gymanwlad yn y cyfnod ar ôl gadael yr UE

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf 18 Hydref. 

Y Senedd
BBC

Rhwydwaith Menywod Seneddol y Gymanwlad

Mae Menywod Seneddol y Gymanwlad yn dweud bod eu rhwydwaith yn darparu modd o: 

  • adeiladu ar ddawn/gallu menywod sydd wedi'u hethol i'r Senedd i fod yn fwy effeithiol yn eu rôl.
  • gwella ymwybyddiaeth a gallu pob aelod seneddol, boed ddyn neu ddynes. 
  • helpu senedd-dai i ddod yn sefydliadau mwy sensitif i ryw aelodau. 

Dadl Fer

Ac yn olaf heddiw Dadl Fer gan Joyce Watson.

A'r pwnc: Ymuno â'r Achos: 

Menywod, Cymru a'r Gymanwlad - rôl Menywod Seneddol y Gymanwlad yn y cyfnod ar ôl gadael yr UE 

Mesur awtistiaeth: dim cytundeb ar y cynnig

Ar y cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol yn:

"cydnabod bod angen deddfwriaeth benodol ar gyfer awtistiaeth, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno bil awtistiaeth (Cymru) yn ystod tymor y Pumed Cynulliad"

roedd 24 o'r aelodau o blaid, 27 yn erbyn a neb yn ymatal, felly ni chytunwyd ar y cynnig.

Y bleidlais
BBC

Her Hamilton i'r Llywodraeth Lafur

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud, "Os oes ganddoch chi ffordd well, cyflwynych un. Os nad oes ganddoch chi un, gadewch i ni bleidleisio o blaid y mesur."

'Dim byd wedi newid' ers 1999

Mae Dr Dai Lloyd, sy'n cefnogi'r alwad am ddeddfwriaeth, yn dweud "Roedd diffyg gwasanaethau yn 1999, ac ry ni'n cael yr un dadleuon nawr. Does dim byd wedi newid."  

Dai Lloyd
BBC

'Dim cysondeb ar draws Cymru'

Mae Suzy Davies yn dweud bod yna "rai gwelliannau" yn y ddarpariaeth, ond nad oes cysondeb ar draws Cymru.  

Suzy Davies
BBC

Byddai deddf awtistiaeth yn darparu 'gwell eglurder'

Mae Mark Isherwood yn dweud y byddai deddf awtistiaeth yn darparu "gwell eglurder" ar y gofal a'r gefnogaeth y gallai pobl sydd ag awtistiaeth ddisgwyl ei gael.

Byddai hefyd, meddai, yn golygu y byddai Cymru "yn gyfartal â" Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Mark Isherwood
BBC

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar awtistiaeth

Nawr dadl gan y Ceidwadwyr Cymreig ar awtistiaeth.

Maen nhw'n cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn cydnabod bod angen deddfwriaeth benodol ar gyfer awtistiaeth, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno mesur awtistiaeth (Cymru) yn ystod tymor y Pumed Cynulliad.      

Mewn unigolion sydd ag awtistiaeth mae yna lai o weithgaredd yn yr amygdala, welir mewn coch, rhywbeth sy'n chwarae rhan flaenllaw yn prosesu emosiynau
Science Photo Library
Mewn unigolion sydd ag awtistiaeth mae yna lai o weithgaredd yn yr amygdala, welir mewn coch, rhywbeth sy'n chwarae rhan flaenllaw yn prosesu emosiynau

Cefnogi egwyddorion y cynnig

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn dweud ei fod yn cefnogi yr egwyddorion yn y cynnig heddiw.

Vaughan Gething
BBC

Amseroedd aros yn 'llawer rhy hir'

Mae Llyr Gruffydd yn dweud bod amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc (CAMHS) yn "llawer rhy hir".

Amseroedd aros
Thinkstock

'Tristáu i weld y pwyslais cenedlgarol yma ar yr agenda'

Wrth gyfeirio at alwad Plaid Cymru "i chwilio am bwerau dros gyfraith cyflogaeth", mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn dweud ei bod hi wedi'i "thristáu i weld y pwyslais cenedlgarol yma ar yr agenda".

Angela Burns
BBC

Brexit, cofrestru etholiadol & diwygio

Dadl Plaid Cymru ar iechyd meddwl

Nesa gan Blaid Cymru ar iechyd meddwl.

Mae Rhun ap Iorwerth yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

1. Yn gresynu bod y rhagfarn tuag at y rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl, neu sydd wedi cael problemau iechyd meddwl, yn parhau, a'r effaith a gaiff hyn ar gyflogaeth, incwm a llesiant y rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl. 

2. Yn credu y dylai addysg yn ymwneud ag iechyd meddwl ddechrau pan fo disgyblion yn ifanc ac y dylai ysgolion gael yr adnoddau i hyrwyddo llesiant ymysg pob disgybl. 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) parhau i fynd i'r afael â rhagfarn a chwilio am bwerau dros gyfraith cyflogaeth er mwyn gallu cryfhau ffyrdd o ddiogelu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn y gwaith; 

b) sicrhau bod yr holl wasanaethau cyhoeddus yn archwilio ffyrdd y gellir gwella eu harferion eu hunain i gyfrannu at well iechyd meddwl. 

Iechyd Meddwl
BBC

'Gweithio'n agos gyda BA'

Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn dweud bod "Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda BA.

"Fe fyddwn yn gofyn i Ganolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru i weithio gyda'r holl staff sydd wedi cael eu heffeithio gan hyn." 

Mae'n ychwanegu, "Does ganddon ni ddim rheswm i feddwl bod yna broblem strwythurol sylfaenol." Does dim rheswm i weddill y staff ddychryn meddai. 

Julie James
BBC

British Airways yn cadarnhau eu bod yn ymgynghori

Mae British Airways wedi cadarnhau eu bod yn ymgynghori ar gynlluniau i dorri 66 o swyddi o'u safle cynnal a chadw ym Maes Awyr Caerdydd. 

Yn ol llefarydd ar ran y cwmni awyrennau, maen nhw wedi dechrau trafod gyda staff ac undebau ynghylch "ailstrwythuro posib er mwyn gallu parhau i gynnig gwasanaeth cynaliadwy a chystadleuol". 

Mae BA yn gobeithio y bydd unrhyw ddiswyddiadau'n rhai gwirfoddol.

Mae sied awyrennau anferth BAMC ar safle Maes Awyr Caerdydd yn darparu gwaith cynnal a chadw ar raddfa eang. Mae'n cyflogi dros 700 o staff.

Bydd awyren newydd Boeing 787 Dreamliner BA yn cael ei chynnal a'i chadw yng Nghaerdydd
BA
Bydd awyren newydd Boeing 787 Dreamliner BA yn cael ei chynnal a'i chadw yng Nghaerdydd

Cwestiwn Brys

Nawr cwestiwn brys gan Adam Price: 

Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiadau bod British Airways yn ystyried torri 66 o swyddi yn ei gyfleuster cynnal a chadw ym Maes Awyr Caerdydd?  

Maes Awyr Caerdydd
Maes Awyr Caerdydd

'Consensws cyffredin ar draws y pleidiau'

Mae'r aelod Llafur Jenny Rathbone yn dweud, "gan ei bod hi'n ymddangos bod yna gonsensws cyffredin ar draws yr holl bleidiau yma, rydw i eisiau cyflwyno .. efallai her i'r ddadl hon." 

Dylai pob ysgol gael cynllun teithio llesol, meddai.

Jenny Rathbone
BBC

Cefndir: Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn ddeddf gwbl arloesol a fydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio yng Nghymru.

Mae'r Ddeddf, meddid, - y cyntaf o'i bath yn y byd - yn ei gwneud hi'n ofynnol yn gyfreithiol i awdurdodau lleol Cymru fapio a chynllunio llwybrau addas ar gyfer teithio llesol, a hefyd adeiladu a gwella eu seilwaith ar gyfer cerdded a beicio bob blwyddyn.

"Mae'n creu dyletswyddau newydd ar gyfer awdurdodau'r priffyrdd, fel eu bod yn ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr ac yn sicrhau gwell darpariaeth ar eu cyfer. Mae hefyd yn golygu ei bod hi'n ofynnol i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol hyrwyddo cerdded a beicio fel dull trafnidiaeth.

"Trwy gysylltu safleoedd allweddol fel gweithleoedd, ysbytai, ysgolion ac ardaloedd siopa â llwybrau teithio llesol, bydd y Ddeddf yn annog pobl i ddibynnu llai ar eu ceir wrth wneud teithiau byr."

Seiclo
BBC

Dadl ar fanteision iechyd a lles gweithgareddau corfforol

Am yr awr nesa mae yna ddadl gan Aelodau Unigol.

Mae Lee Waters, Rhun ap Iorwerth, Huw Irranca-Davies a John Griffiths yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod amryfal fanteision iechyd a lles gweithgareddau corfforol. 

2. Yn nodi mai dim ond 35 y cant o blant Cymru sy'n cael yr awr o weithgareddau corfforol a gaiff ei argymell sydd ei angen arnynt bob dydd.

3. Yn cydnabod potensial Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i godi lefelau gweithgareddau corfforol ymysg pob grŵp oedran. 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymgysylltu'n llawn â chymunedau i ganfod y llwybrau newydd a fyddai'n cysylltu cyrchfannau lleol ac a fyddai fwyaf tebygol o gael defnydd da.

Gweithgareddau corfforol
BBC

'Diffyg ymgynghori gyda thenantiaid'

Mae Carl Sargeant yn anghytuno gyda honiad Adam Price bod diffyg ymgynghori wedi bod gyda thenantiaid ynghylch uno cymdeithas dai Tai Cantref a Tai Cymru a'r Gorllewin. 

Tai Cantref
Google

Colli clyw

Mae Janet Finch-Saunders yn galw ar y llywodraeth i roi pwysau ar awdurdodau lleol i ail-gyflwyno nawdd sydd wedi cael ei dorri ar gyfer y rheiny sy'n dioddef o golli clyw.

Janet Finch-Saunders
BBC

Costau uchel caeau chwarae

Mae Andrew RT Davies yn mynegi pryder am gostau uchel caeau chwarae, sy'n cyfyngu ar bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

Y llynedd fe wnaeth Mr Davies greu'r cais agoriadol ar gyfer aelod o dîm y Cynulliad wnaeth guro tîm San Steffan a'r Arglwyddi o 33-14.

Fframwaith llety ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal

Mae Mr Sargeant yn dweud y bydd e'n lansio fframwaith llety ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal ar 19 Hydref.

Y diweddaraf ar fesurau i helpu pobl ifanc sy'n gadael gofal

Nawr cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant.

Mae aelod Llafur Lee Waters yn gofyn a wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fesurau i helpu pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael mynediad at dai fforddiadwy? 

Rheoliadau ar gyfer cyflenwadau naddion pren

Mae'r aelod Llafur David Rees yn galw ar y llywodraeth i sicrhau bod unrhyw reoliadau sy'n cael eu cyflwyno ar gyfer cyflenwadau naddion pren hefyd yn cael eu cynnwys mewn cynghorion cynllunio ar gyfer safleoedd bio-màs.

Naddion coed
BBC

Mynediad i gefn gwlad

Mae Lesley Griffiths yn dweud ei bod yn "adnabod" pryderon Mohammad Asghar ynghylch mynediad heb gyfyngiad i gefn gwlad.

Lesley Griffiths
BBC

Targedau lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

Mewn ymateb i gwestiwn Simon Thomas ar dargedau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, mae Lesley Griffiths yn cadarnhau bod y targed i leihau holl allyriadau Cymru 40% erbyn 2020 - o lefelau 1990 - yn parhau.    

'Baich' rheoliadau ar barthau nitrad gwan

Mae'r Ceidwadwr Paul Davies yn mynegi pryder am y gost i ffermwyr wrth gymdymffurfio gyda rheoliadau Llywodraeth Cymru ar barthau nitrad gwan.

Mae Lesley Griffiths yn dweud bod yna ymgynghoriad ar hyn o bryd ar y cynigion.

Cynnwys calchu pridd mewn cynlluniau cefnogi amaethyddyddol?

Mae Lesley Griffiths yn dweud mai'r Rhaglen Datblygu Gwledig yw'r prif strwythur i gefnogi ffermwyr.

Mae Vikki Howells yn galw am gynnwys calchu pridd mewn cynlluniau cefnogi amaethyddol.  

Sut mae'r Llywodraeth yn cefnogi ffermwyr?

Mae'r cwestiwn cyntaf gan Vikki Howells:A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ffermwyr yng Nghwm Cynon?    

Gallwch weld y rhestr o'r cwestiynau sydd wedi eu cyflwyno fan hyn.

Croeso nôl

Mae'r Cyfarfod Llawn ar fin dechrau gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.   

Da bo am y tro

Mae'r pwyllgor nawr yn cwrdd yn breifat. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn.

Y Senedd
BBC

'Status quo ddim yn opsiwn'

"Rydw i'n cytuno" medd Mr Anderson, "dyw'r Status quo ddim yn opsiwn."  

Mae'n awgrymu bod y llywodraeth wedi gwneud penderfyniad i fwrw ymlaen gyda Cymru Hanesyddol, o gofio'r ymrwymiad yn ei maniffesto.

'Wedi'n clymu wrth ein coesau'

Mae Mr Anderson yn dweud wrth y pwyllgor os y bydd yr amgueddfa yn colli rheolaeth o'i swyddogaeth masnachol fe fydd yn cael ei "glymu wrth ei goesau".

Mae'n rhybuddio, yr agosa y daw'r amgueddfa tuag at y llywodraeth, bydd hi'n anoddach cael nawdd o lefydd eraill..  

Sain Ffagan
COLIN SMITH/GEOGRAPH

Pedwar opsiwn

Mae nifer o'r aelodau yn cyfeirio at yr opsiynau sydd wedi eu crybwyll yn Adroddiad Price Waterhouse Cooper, wnaeth ystyried dyfodol gwasanaethau treftadaeth yng Nghymru a chynnig pedwar opsiwn.

'Cyn lleied o eglurder'

"Un o'r heriau mawr i ni yw bod cyn lleied o eglurdeb, er bod y syniad yma wedi bod yn rhannol ym mharth y cyhoedd ers mis Ebrill" medd Mr Anderson.

Mae'r Amgueddfa Wlân yn Llandysul yn Sir Gaerfyrddin, yn un o saith o safloedd Amgueddfa Gendlaethol Cymru
JOHN GILLIBRAND/GEOGRAPH
Mae'r Amgueddfa Wlân yn Llandysul yn Sir Gaerfyrddin, yn un o saith o safloedd Amgueddfa Gendlaethol Cymru

Wedi colli 33% o'r gyllideb

Mae Mr Anderson yn dweud bod y mudiad wedi colli 33% o'i gyllideb mewn termau real ers 2010.

Mae'n ychwanegu mai'r ddadl o bosib yw mai creu Cymru Hanesyddol yw'r ateb i hynny.

'Amheus iawn'

Mae'n dweud bod y broses o gael at adroddiad wnaeth arwain at y cynigion ar gyfer cynllun uno yn "amheus iawn". 

Cefndir

Fis diwethaf fe wnaeth Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Ddiwylliant, nodi ei ymrwymiad i greu corff newydd, Cymru Hanesyddol, gan gyhoeddi ei fod wedi gofyn i Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru i gadeirio grŵp llywio i ddatblygu cam nesaf y gwaith hwn.