a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mesur Cymru'n 'gam yn ôl' medd pwyllgor
  2. Cau Theatr Ardudwy ar unwaith
  3. Pryder am effaith llygredd ar yr amgylchedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro...

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw ar ben am y tro.

Ond peidiwch ag anghofio am ein llif byw arbennig heno am 19:15 wrth i Gymru wynebu Awstria yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.

Bydd y gêm yn dechrau am 19:45.

Cefnogwyr
Getty Images

Ford i gynnal trafodaethau

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru yn deall y bydd arweinydd Undeb Unite, Len McClusky, yn cwrdd â phenaethiaid cwmni Ford ddydd Gwener er mwyn trafod dyfodol ffatri Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn wreiddiol, roedd disgwyl i'r ffatri gynhyrchu 250,000 o injanau Dragon newydd bob blwyddyn, ond nawr dywed Ford mai hanner hynny fydd yn cael ei gynhyrchu.

Mae'r safle ym Mhen-y-bont yn cyflogi 1,800. 

Ford
BBC

BBC Cymru yn chwilio am arbedion o £9m

BBC Cymru Fyw

Fe fydd yn rhaid i BBC Cymru ddod o hyd i £9m o arbedion erbyn 2022, yn ôl Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies.

Roedd Mr Davies yn rhoi tystiolaeth i bwyllgor o aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd. 

Dywedodd y byddai £3m yn cael ei arbed wrth i'r BBC symud o Landaf i gartref newydd yng nghanol y brifddinas. Roedd yn gobeithio y byddai £3m arall yn dod o arbedion rheoli.

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio cadw'r arbedion ym meysydd cynnwys i oddeutu £3m dros gyfnod o bum mlynedd.  

BBC Cymru
bbc

Tywydd dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Er rhai cyfnodau heulog mae heddiw wedi bod ychydig yn oerach na'r arfer a'r tymheredd yn 15C ar ei uchaf. 

Bydd yr awel gref yn parhau ac fe fydd yn aros yn weddol sych a chymylog i bawb dros nos. Fe allai ychydig o law syrthio ar y bryniau heno.

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Eliffant, Hitler a beic un olwyn

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae pêl-droedwyr Cymru'n chwarae Awstria yn Fienna heno yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd, ond faint ydych chi'n ei wybod am y wlad?

Dyma ganllaw angenrheidiol Cymru Fyw i wlad Awstria.

Dyn ar feic un olwyn
bbc

Ailgychu 'wedi dyblu mewn degawd'

Y Cymro

Dywed y Cymro fod ailgylchu yng Nghymru wedi dyblu mewn degawd.

Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos ein bod yn ailgylchu dwywaith gymaint o wastraff â 10 mlynedd yn ôl, a mwy na’r targed statudol diweddaraf o 58%.

Oes angen papur Cymraeg cenedlaethol?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Gyda Golwg360 wedi ennill y tendr i gynnal gwasanaeth newyddion digidol Cymraeg am dair blynedd arall, mae adran Gylchgrawn Cymru Fyw yn edrych ar y fenter aflwyddiannus i sefydlu papur newydd Y Byd. 

Un o sylfaenwyr Y Byd, Ned Thomas, sy'n trafod a oes yna alw bellach am bapur newydd printiedig dyddiol drwy gyfrwng y Gymraeg?

Papurau a chylchgronau Cymraeg
BBC

Theatr Ardudwy: Cyngor yn trafod

Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhyddhau  datganid yn dilyn y cyhoeddiad fod Theatr Ardudwy i gau am resymau diogelwch.

"Yn ddiweddar, derbyniodd swyddogion o Uned Rheolaeth Adeiladau y Cyngor gais am gyfarfod efo cynrychiolydd perchnogion adeilad Theatr Ardudwy i drafod eu pryderon am gyflwr strwythurol yr adeilad.

"Cynghorwyd y perchnogion i ddefnyddio peiriannwr strwythurol i gynnal arolwg strwythurol llawn a phenderfynu os oedd angen cymryd camau i ddiogelu'r adeilad er mwyn sicrhau fod pobl oddi fewn neu o gwmpas yr adeilad yn ddiogel.

"Fel Cyngor, rydym yn siomedig fod darpariaeth o'r fath wedi gorfod cau ym Meirionnydd ac rydym mewn cysylltiad efo aelodau o Fwrdd y Theatr er mwyn trafod goblygiadau'r cau ar ddyfodol gweithgareddau Theatr Ardudwy a'r ddarpariaeth gelfyddydol yn yr ardal."

Theatr Ardudwy
Arthur C.Harris

Cyn arolygydd yn rhoi tystiolaleth

BBC Cymru Fyw

Mae cyn arolygydd heddlu sydd wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol wedi dechrau rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron, Yr Wyddgrug. 

Mae Gordon Anglesea, 79, o Hen Golwyn yn gwadu tri chyhuddiad hanesyddol o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol yn yr 80au. 

Wrth i'r amddiffyniad gyflwyno eu hachos, fe wnaeth Mr Anglesea gadarnhau iddo ennill achos iawndal o £375,00 yn erbyn papurnewydd oedd wedi cynnwys stori yn 1991 yn sôn am ei ymweliadau â chartref Bryn Estyn - gyda phenawd yn sôn am "sgandal cam-drin newydd." 

Dywedodd ei fod yn flin ac wedi ei frifo gan yr erthygl ac nad oedd ei fywyd byth yr un fath ar ôl hynny. 

Pan ofynnwyd iddo a aeth i Bryn Estyn i gam-drin plant, atebodd "na." Mae'r achos yn parhau. 

Gordon Anglesea
bbc

Draenog yn dod adref

North Wales Chronicle

Mae draenog bach a ddarganfuwyd heb ei fam ym mharc chwarae Gelli Gyffwrdd yng Ngwynedd wedi dod adref ar ôl bod yn cael gofal gan wirfoddolwr sy'n gofalu am ddraenogod amddifad.

Dywed y North Wales Chronicle fod Sarah Worth wedi magu'r creadur bach nes i fod yn ddigon cryf i fynd nôl i'w gynefin. Bu Sarah yn cynghori ynglŷn â beth i'w wneud i helpu draenogod yn ein hadran Gylchgrawn.

Draenog
Sarah Worth

Prif weithredwr newydd y Cyngor Llyfrau

Cyngor Llyfrau Cymru

Helgard Krause fydd yn yn olynu Elwyn Jones fel Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau.

Ar hyn o bryd, hi yw Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru. 

Dywedodd Cadeirydd y Cyngor Llyfrau, yr Athro M. Wynn Thomas: "Mae hwn yn benodiad rhagorol i swydd allweddol. Mae gan Helgard Krause gyfoeth o brofiad a sgiliau."

Helgard Krause
Cyngor Llyfrau Cymru

Beirniadu arweinydd UKIP Cymru

Wales Online

Yn ôl WalesOnline mae arweinydd UKIP yng Nghymru, Neil Hamilton, wedi cael ei feirniadu'n hallt ar wefannau cymdeithasol yn dilyn sylwadau mewn cyfweliad teledu'n gynharach.

Mae'r beirniaid yn cynnwys aelodau o'i blaid ei hun. Roedd y cyfweliad yn son am salwch un o'r ymgeiswyr am arweinyddiaeth UKIP Steven Woolfe sydd yn yr ysbyty yn dilyn digwyddiad yn Strasbourg.

Heulwen yn brin

Tywydd, BBC Cymru

Bydd mwy o gymylau heddiw gyda'r heulwen yn brin er y bydd yna beth mewn mannau. Tipyn oerach hefyd gyda'r tymheredd yn cyrraedd 15C ar ei uchaf mewn awel o'r dwyrain yn gryf ar brydiau.

Bydd yn aros yn eitha' sych hyd fin nos.

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Apêl am dystion

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion ar ôl ymgais i gynnau tân fwriadol ym Mhrestatyn. 

Dywed yr heddlu fod adroddiadau o ddyn yn ceisio rhoi drws tŷ yn Ffordd Gorllewin Victoria ar dân tua 04:20 bore heddiw.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

Heddlu
BBC

Cannoedd yn angladd dynes o Ynys Môn

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod cannoedd o bobl wedi leinio'r strydoedd i dalu eu teyrngedau yn angladd Susan Owen yn Llangefni heddiw.

Lladdwyd y fam 50 oed o Bentreberw fis Medi pan oedd ei char mewn gwrthdrawiad ar ffordd Nant-y-garth ger Felinheli, Gwynedd. 

Damwain ger Bangor

Twitter

Rhyddhau dyn ar fechnïaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Fe ddywedodd Heddlu'r Gogledd yn gynharach eu bod wedi arestio dyn yn dilyn gwrthdrawiad yn Nolwen, Conwy neithiwr lle cafodd un person anafiadau difrifol a dau arall fan anafiadau.

Maen nhw nawr yn dweud bod y dyn wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau

Gwaed heintiedig: Arian ychwanegol

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cleifion sydd wedi eu heffeithio gan waed heintiedig yn derbyn cymorth ariannol ychwanegol.

Yn gynharach eleni, fe gyhoeddodd Llywodraeth San Steffan y byddai £125m o arian ychwanegol ar gael i helpu'r rhai gafodd waed heintiedig drwy'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ystod y 1970au a'r 1980au.

Yn ystod y flwyddyn ariannol yma, fe fydd y taliadau yn cynyddu i fod yr un peth a'r taliadau yn Lloegr.  

gwaed
PA

Ddim yn siwr os ydi'r ddau yma'n barod!

Twitter

Barod am Awstria?

Twitter

Heblaw uchafbwyntiau S4C yn hwyrach, bydd sylwebaeth lawn ar Camp Lawn Radio Cymru, a llif byw arbennig yma ar BBC Cymru Fyw yng nghwmni Marc Lloyd Williams.

C'MON CYMRU!

View more on twitter

Cartref yn ennill gwobr bensaernïol

BBC News Magazine

Mae tŷ wedi ei gynllunio gan gwmni o Benarth wedi ennill un o brif wobrau'r byd pensaernïol.

Allan o chwe adeilad ar y rhestr fer The Outhouse, cartref sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn y Forest of Dean, enillodd Wobr Riba Strling 2016 Cafodd ei ddylunio i ymdoddi i mewn i'r llethr a'r tirwedd o'i amgylch gan gwmni Loyn & Co.

The Outhouse
BBC

S4C: 'Gormod o ailddarllediadau'

BBC Cymru Fyw

Mae prif weithredwr S4C wedi dweud wrth un o bwyllgorau'r Cynulliad bod gormod o ailddarllediadau ar yr orsaf.

Dywedodd Ian Jones fod 57% o'r rhaglenni'n ailddarllediadau erbyn hyn, o'i gymharu â tharged S4C, pan gafodd ei sefydlu, o 20%

Dywedodd nad oedd yn gwybod sut y byddai modd rheoli'r sefyllfa petai yna doriadau pellach i gyllideb y Sianel.

Ian Jones
BBC

Rhwng 70,000 a 100,000 litr o gerosin wedi gollwng

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau fod rhwng 70,000 a 100,000 litr o gerosin wedi ei ollwng ar ôl i bibell dorri yn Sir Gaerfyrddin. 

Fe wnaeth y tanwydd ollwng o bibell o dan yr A48 yn ardal Nantycaws ddydd Mawrth.  

Nant Pibwr
BBC

Golygydd yn cael ei ddirwyo

BBC Cymru Fyw

Mae golygydd y Pembrokeshire Herald wedi cael dirwy o £500 gan Ynadon Llanelli ar ôl pledio'n euog i gyhoeddi enw bachgen 17 oed wnaeth ymddangos mewn Llys Ieuenctid yn Hwlffordd.

Fe wnaeth Thomas Sinclair gyhoeddi enw'r bachgen a hynny'n groes i Deddf Pobl Ifanc a Phlant.

Cytundebau newydd i Bale a Ronaldo gyda Real Madrid?

BBC Sport

Yn ôl adroddiadau mae blaenwyr Real Madrid Gareth Bale a Cristiano Ronaldo wedi 'cytuno ar gytundebau newydd' gyda'r clwb o Sbaen. 

Yn ôl yr adroddiadau ar BBC Sport mae Bale wedi cael cynnig cytundeb gwerth £91m er mwyn ei gadw rhag symud i Manchester United. 

Bale a Ronaldo
Rex Features

Tîm pêl-droed Olympaidd Prydain?

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru Tomos Livingstone wedi trydar llun sy'n dangos bod Gweinidog Chwaraeon y DU Tracey Crouch yn gefnogol i gael tîm pêl-droed i gynrychioli Prydain yn y Gemau Olympaidd, a hynny'n groes i ddymuniad Cymdeithasau Pêl-droed Cymru a'r Alban.

View more on twitter

Blog y beirdd

Llenyddiaeth Cymru

Mae'r pedwar bardd sy'n cymryd rhan yn yr Her 100 Cerdd heddiw ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth bron wedi cyflawni 20% o'u tasg.

Gallwch ddarllen eu holl gerddi hyd yma ym mlog Llenyddiaeth Cymru.

Logo Her 100 Cerdd
Llenyddiaeth Cymru

Theatr i gau ar unwaith

BBC Cymru Fyw

Mae Theatr Ardudwy yn Harlech wedi ei gorfodi i gau ar unwaith am resymau diogelwch.

Cadarnhaodd cadeirydd y theatr, Ben Ridler wrth Cymru Fyw, eu bod wedi derbyn llythyr gan gyfreithwyr Cymdeithas Addysg y Gweithwyr - perchnogion yr adeilad a Choleg Harlech gerllaw - yn eu gorchymyn i gau ar unwaith.

Theatr Ardudwy
Arthur C.Harris

Ydych chi'n gallu siarad Sindarin Elvish?

Twitter

Mae tarddiad yr iaith ddychmygol yn ddifyr, fel y mae gwefan BBC iWonder yn egluro.

View more on twitter

Y ddynes gyntaf i raddio fel gwyddonydd ail-luniol

Daily Post

Dynes o Wynedd yw'r gyntaf yn y DU i raddio fel gwyddonydd sy'n ail-lunio wynebau meddai'r Daily Post.

Bydd Kelly Morris o'r Bermo yn helpu cleifion sydd wedi wedi dioddef camffurfiad, canser neu drawma, yn enwedig i'w penglog, gên a'r wyneb ar ôl iddi astudio yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Uchafbwyntiau ar S4C

Twitter

Pryd-ar-glyd o bell

Daily Post

Yn ôl y Daily Post, mae miliwnydd yn Llundain wedi rhoi archeb go anarferol am bryd-ar-glyd o dŷ bwyta yn Wrecsam!

Bydd cogyd y tŷ bwyta yn Owrtyn yn hedfan o faes awyr yn Sir Amwythig i Lundain, ac yn cwblhau'r coginio wrth gyrraedd.

Heria dy hun i gyfansoddi cerdd rydd heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna'r her gan wefan BBC Bitesize, ac mae fideo i gydfynd â'r her wedi'i gyhoeddi ar y wefan...

Tina Cyffion sy'n ymweld â Phentref Rhydd i sgwrsio â'r mesurau rhydd.

Damwain: Heddlu'n arestio dyn

Twitter

Pawb yn barod?

Twitter

View more on twitter

Cofiwch hefyd am y llif byw arbennig yma ar Cymru Fyw gyda Marc Lloyd Williams.

Cytundeb Golwg 360 i barhau

Cyngor Llyfrau Cymru

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi fod cwmni Golwg Newydd Cyf. wedi ennill y tendr i gynnal Gwasanaeth Newyddion Digidol Cymraeg am y tair blynedd nesaf.

Mae'r cwmni wedi cynnal gwasanaeth Golwg 360 ers ei sefydlu yn 2008 a bydd y cytundeb newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2017 ac yn rhedeg tan ddiwedd Mawrth 2020.

Trafferthion ar yr A494

Twitter

Atgofion melys?

Twitter

Wrth i Gymru herio Awstria heno yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd, mae'r clip yma wedi ymddangos ar Twitter o gêm gyntaf Chris Coleman i Gymru yn 1992 - roedd y gêm yn erbyn Awstria, ac fe sgoriodd rheolwr presennol Cymru!

View more on twitter