a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro...

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw ar ben am y tro.

  Ond peidiwch ag anghofio am ein llif byw arbennig heno am 19:15 wrth i Gymru wynebu Awstria yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.

  Bydd y gêm yn dechrau am 19:45.

  Cefnogwyr
 2. Ford i gynnal trafodaethau

  BBC Cymru Fyw

  Mae BBC Cymru yn deall y bydd arweinydd Undeb Unite, Len McClusky, yn cwrdd â phenaethiaid cwmni Ford ddydd Gwener er mwyn trafod dyfodol ffatri Pen-y-bont ar Ogwr.

  Yn wreiddiol, roedd disgwyl i'r ffatri gynhyrchu 250,000 o injanau Dragon newydd bob blwyddyn, ond nawr dywed Ford mai hanner hynny fydd yn cael ei gynhyrchu.

  Mae'r safle ym Mhen-y-bont yn cyflogi 1,800. 

  Ford
 3. BBC Cymru yn chwilio am arbedion o £9m

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd yn rhaid i BBC Cymru ddod o hyd i £9m o arbedion erbyn 2022, yn ôl Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies.

  Roedd Mr Davies yn rhoi tystiolaeth i bwyllgor o aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd. 

  Dywedodd y byddai £3m yn cael ei arbed wrth i'r BBC symud o Landaf i gartref newydd yng nghanol y brifddinas. Roedd yn gobeithio y byddai £3m arall yn dod o arbedion rheoli.

  Ychwanegodd ei fod yn gobeithio cadw'r arbedion ym meysydd cynnwys i oddeutu £3m dros gyfnod o bum mlynedd.  

  BBC Cymru
 4. Tywydd dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Er rhai cyfnodau heulog mae heddiw wedi bod ychydig yn oerach na'r arfer a'r tymheredd yn 15C ar ei uchaf. 

  Bydd yr awel gref yn parhau ac fe fydd yn aros yn weddol sych a chymylog i bawb dros nos. Fe allai ychydig o law syrthio ar y bryniau heno.

  Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

 5. Eliffant, Hitler a beic un olwyn

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae pêl-droedwyr Cymru'n chwarae Awstria yn Fienna heno yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd, ond faint ydych chi'n ei wybod am y wlad?

  Dyma ganllaw angenrheidiol Cymru Fyw i wlad Awstria.

  Dyn ar feic un olwyn
 6. Ailgychu 'wedi dyblu mewn degawd'

  Y Cymro

  Dywed y Cymro fod ailgylchu yng Nghymru wedi dyblu mewn degawd.

  Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos ein bod yn ailgylchu dwywaith gymaint o wastraff â 10 mlynedd yn ôl, a mwy na’r targed statudol diweddaraf o 58%.

 7. Oes angen papur Cymraeg cenedlaethol?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Gyda Golwg360 wedi ennill y tendr i gynnal gwasanaeth newyddion digidol Cymraeg am dair blynedd arall, mae adran Gylchgrawn Cymru Fyw yn edrych ar y fenter aflwyddiannus i sefydlu papur newydd Y Byd. 

  Un o sylfaenwyr Y Byd, Ned Thomas, sy'n trafod a oes yna alw bellach am bapur newydd printiedig dyddiol drwy gyfrwng y Gymraeg?

  Papurau a chylchgronau Cymraeg
 8. Theatr Ardudwy: Cyngor yn trafod

  Cyngor Gwynedd

  Mae Cyngor Gwynedd wedi rhyddhau  datganid yn dilyn y cyhoeddiad fod Theatr Ardudwy i gau am resymau diogelwch.

  "Yn ddiweddar, derbyniodd swyddogion o Uned Rheolaeth Adeiladau y Cyngor gais am gyfarfod efo cynrychiolydd perchnogion adeilad Theatr Ardudwy i drafod eu pryderon am gyflwr strwythurol yr adeilad.

  "Cynghorwyd y perchnogion i ddefnyddio peiriannwr strwythurol i gynnal arolwg strwythurol llawn a phenderfynu os oedd angen cymryd camau i ddiogelu'r adeilad er mwyn sicrhau fod pobl oddi fewn neu o gwmpas yr adeilad yn ddiogel.

  "Fel Cyngor, rydym yn siomedig fod darpariaeth o'r fath wedi gorfod cau ym Meirionnydd ac rydym mewn cysylltiad efo aelodau o Fwrdd y Theatr er mwyn trafod goblygiadau'r cau ar ddyfodol gweithgareddau Theatr Ardudwy a'r ddarpariaeth gelfyddydol yn yr ardal."

  Theatr Ardudwy
 9. Cyn arolygydd yn rhoi tystiolaleth

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn arolygydd heddlu sydd wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol wedi dechrau rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron, Yr Wyddgrug. 

  Mae Gordon Anglesea, 79, o Hen Golwyn yn gwadu tri chyhuddiad hanesyddol o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol yn yr 80au. 

  Wrth i'r amddiffyniad gyflwyno eu hachos, fe wnaeth Mr Anglesea gadarnhau iddo ennill achos iawndal o £375,00 yn erbyn papurnewydd oedd wedi cynnwys stori yn 1991 yn sôn am ei ymweliadau â chartref Bryn Estyn - gyda phenawd yn sôn am "sgandal cam-drin newydd." 

  Dywedodd ei fod yn flin ac wedi ei frifo gan yr erthygl ac nad oedd ei fywyd byth yr un fath ar ôl hynny. 

  Pan ofynnwyd iddo a aeth i Bryn Estyn i gam-drin plant, atebodd "na." Mae'r achos yn parhau. 

  Gordon Anglesea
 10. Draenog yn dod adref

  North Wales Chronicle

  Mae draenog bach a ddarganfuwyd heb ei fam ym mharc chwarae Gelli Gyffwrdd yng Ngwynedd wedi dod adref ar ôl bod yn cael gofal gan wirfoddolwr sy'n gofalu am ddraenogod amddifad.

  Dywed y North Wales Chronicle fod Sarah Worth wedi magu'r creadur bach nes i fod yn ddigon cryf i fynd nôl i'w gynefin. Bu Sarah yn cynghori ynglŷn â beth i'w wneud i helpu draenogod yn ein hadran Gylchgrawn.

  Draenog
 11. Prif weithredwr newydd y Cyngor Llyfrau

  Cyngor Llyfrau Cymru

  Helgard Krause fydd yn yn olynu Elwyn Jones fel Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau.

  Ar hyn o bryd, hi yw Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru. 

  Dywedodd Cadeirydd y Cyngor Llyfrau, yr Athro M. Wynn Thomas: "Mae hwn yn benodiad rhagorol i swydd allweddol. Mae gan Helgard Krause gyfoeth o brofiad a sgiliau."

  Helgard Krause
 12. Beirniadu arweinydd UKIP Cymru

  Wales Online

  Yn ôl WalesOnline mae arweinydd UKIP yng Nghymru, Neil Hamilton, wedi cael ei feirniadu'n hallt ar wefannau cymdeithasol yn dilyn sylwadau mewn cyfweliad teledu'n gynharach.

  Mae'r beirniaid yn cynnwys aelodau o'i blaid ei hun. Roedd y cyfweliad yn son am salwch un o'r ymgeiswyr am arweinyddiaeth UKIP Steven Woolfe sydd yn yr ysbyty yn dilyn digwyddiad yn Strasbourg.

 13. Heulwen yn brin

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd mwy o gymylau heddiw gyda'r heulwen yn brin er y bydd yna beth mewn mannau. Tipyn oerach hefyd gyda'r tymheredd yn cyrraedd 15C ar ei uchaf mewn awel o'r dwyrain yn gryf ar brydiau.

  Bydd yn aros yn eitha' sych hyd fin nos.

  Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

 14. Apêl am dystion

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion ar ôl ymgais i gynnau tân fwriadol ym Mhrestatyn. 

  Dywed yr heddlu fod adroddiadau o ddyn yn ceisio rhoi drws tŷ yn Ffordd Gorllewin Victoria ar dân tua 04:20 bore heddiw.

  Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

  Heddlu
 15. Rhyddhau dyn ar fechnïaeth

  Heddlu Gogledd Cymru

  Fe ddywedodd Heddlu'r Gogledd yn gynharach eu bod wedi arestio dyn yn dilyn gwrthdrawiad yn Nolwen, Conwy neithiwr lle cafodd un person anafiadau difrifol a dau arall fan anafiadau.

  Maen nhw nawr yn dweud bod y dyn wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau

 16. Gwaed heintiedig: Arian ychwanegol

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cleifion sydd wedi eu heffeithio gan waed heintiedig yn derbyn cymorth ariannol ychwanegol.

  Yn gynharach eleni, fe gyhoeddodd Llywodraeth San Steffan y byddai £125m o arian ychwanegol ar gael i helpu'r rhai gafodd waed heintiedig drwy'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ystod y 1970au a'r 1980au.

  Yn ystod y flwyddyn ariannol yma, fe fydd y taliadau yn cynyddu i fod yr un peth a'r taliadau yn Lloegr.  

  gwaed
 17. Barod am Awstria?

  Twitter

  Heblaw uchafbwyntiau S4C yn hwyrach, bydd sylwebaeth lawn ar Camp Lawn Radio Cymru, a llif byw arbennig yma ar BBC Cymru Fyw yng nghwmni Marc Lloyd Williams.

  C'MON CYMRU!

  View more on twitter