a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan y llif byw am y tro.

  Byddwn ni nôl bore fory am 8, a chofiwch am yr hafan am y diweddaraf.

  Tan hynny, hwyl fawr.

 2. Marwolaeth ddamweiniol

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd cwest yng Nghaerdydd fod dynes o'r Barri wedi marw ar ôl cael ei thaflu oddi ar ei cheffyl. 

  Roedd Julie Webb, 44, yn marchogaeth gyda ffrind pan aeth ei cheffyl ar garlam yn ddirybudd. 

  Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol. 

  Julie Webb
 3. Tân mewn fferm ganabis

  Heddlu De Cymru

  Dywed Heddlu'r De eu bod yn parhau i ymchwilio i dân mewn tŷ yng Nghaerdydd a oedd yn cael ei ddefnyddio fel fferm ganabis. 

  Cafodd diffoddwyr eu galw i'r tŷ ar Ffordd y Tyllgoed am 16:20 ddydd Sadwrn. 

  Daeth yr heddlu o hyd i 150 o blanhigion canabis ar y safle. Mae'r heddlu yn parhau i chwilio am y rhai oedd yn gyfrifol am dyfu'r cyffur. 

  Heddlu
 4. Golygfeydd godidog dros Gymru

  Wales Online

  A weloch chi'r haul yn codi y bore 'ma? Roedd yn olygfa odidog mewn sawl rhan o Gymru heddiw,  ac mae Wales Online wedi cyhoeddi oriel o rai o'r lluniau gorau ar eu gwefan

  Caerdydd
  Image caption: Y wawr yn torri dros Gaerdydd
 5. Gohirio cwest

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd crwner fod dyn wedi bod yn cerdded yng nghanol ffordd funudau cyn iddo gael ei daro gan gar ar ffordd osgoi Rhuddlan yn Sir Ddinbych. 

  Fe wnaeth y cwest i farwolaeth Michael Juha glywed fod criw ambiwlans wedi ei weld yn cerdded ar ffordd ddeuol yr A525 tua 04.25 ar 24 Medi. 

  Cafodd y cwest ei ohirio tan fod yr heddlu wedi cwblhau eu hymchwiliadau. 

 6. Bugail yn dechrau ar ei waith

  Dywed y Daily Post fod bugail newydd wedi dechrau ar ei waith ar fferm gwerth £1 miliwn o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y Gogarth, ger Llandudno. 

  Llywyddodd Dan Jones i gael y swydd ar ôl cystadleuaeth arbennig gan yr Ymddiriedolaeth oedd yn cynnig y safle i'r bugail buddugol am rent o £1 y flwyddyn.

  bbc
 7. Cyn heddwas yn cofio Operation Julie

  BBC News UK

  Mae cyn heddwas cudd wedi rhanu ei atgofion am ei waith ar un o'r cyrchoedd cyffuriau enwocaf yn ystod y 70au - sef Operation Julie.

  Newidiodd Stephen Bentley ei enw i Steve Jackson yn 26 oed er mwyn dod yn rhan o'r cylch o bobl oedd yn cynhyrchu'r cyffur LSD yng nghyffiniau Llanddewi Brefi a thu hwnt.

  Gweithiodd yn y dirgel am ddwy flynedd, ond yn y pen draw fe ddaeth yn gaeth i alcohol a chyffuriau, ac fe chwalodd ei briodas.

  Heddwas
 8. Lladron yn dwyn gwerth £16,000 o wartheg

  BBC Cymru Fyw

  Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi rhybuddio ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth ar ôl i 15 o wartheg gael eu dwyn o fferm yn Llangadog, yn nwyrain Sir Gaerfyrddin. 

  Cafodd llo pedwar mis oed, tair buwch feichiog a 11 o wartheg sugno gwerth £16,000 eu dwyn o Fferm Bronallt ar ddydd Gwener 30 Medi.

  Dywedodd David Waters o'r undeb fod angen i ffermwyr fod yn ofalus wrth i'r nosweithiau ddod yn fwy byr "gan fod nifer yn fodlon mentro i ddwyn da byw a pheirianwaith fferm."

  Gwartheg
 9. Arestio aelod o staff cyngor sir

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes o Sir Fôn wedi cael ei harestio wrth i'r heddlu ymchwilio i droseddau yn ymwneud â chelu tarddiad arian. 

  Mae'r ddynes yn aelod o staff Cyngor Ynys Môn.

  Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r Gogledd: "Am 09:50 ddydd Sul cafodd dynes yn ei 40 ei harestio a'i holi gan yr heddlu.

  "Ar ôl ei holi cafodd y ddynes ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau."

  Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Môn: "Mae ein prosesau ymchwilio mewnol wedi dechrau ac felly ni allwn wneud unrhyw sylw pellach."

 10. Her nesa Wrecsam yng Nghwpan yr FA

  BBC Sport Wales

  Mae'r enwau wedi eu tynnu o'r het ar gyfer rownd ragbrofol olaf Cwpan FA Lloegr.

  Fe fydd Wrecsam yn chwarae oddi cartref yn Stamford o Uwch Gynghrair y Gogledd ar 15 Hydref. 

  Wrecsam
 11. 'Mae bryniau Cymru'n fyw gyda thwristiaid'

  The Guardian

  Mae Carey Davies, awdur sy'n sgrifennu am deithio a'r awyr agored, wedi cofnodi ei brofiad o ddringo Cadair Idris yn ddiweddar, ar wefan The Guardian

  Meddai bod daearyddiaeth amrywiol Cadair Idris yn adlewyrchu'r trawsnewid o dirwedd fynyddig wledig i un adloniannol sy'n denu twristiaid. 

  Cadair Idris
 12. Oedi i ymchwiliad yr M4 ger Casnewydd

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yna oedi i'r ymchwiliad cyhoeddus i'r cynigion ar gyfer lôn newydd i liniaru traffig ar yr M4 yn ardal Casnewydd. 

  Roedd yr ymchwiliad i fod i ddechrau ar 1 Tachwedd ond fe fydd nawr yn cael ei gynnal rhywbryd ddechrau'r flwyddyn nesa.

  Dywedodd llefarydd fod newidiadau gan Weinyddiaeth Trafnidiaeth San Steffan yn golygu bod yn rhaid casglu rhagor o ddata cyn cynnal ymchwiliad.

  Fe fydd yr ymchwilaid yn para tua phum mis ac mae disgwyl iddo ddechrau erbyn 31 Mawrth. 

  Mae'r Llywodraeth yn ffafrio'r llwybr du, fydd yn costio tua £1 biliwn, ond mae gwrthwynebwyr yn dweud y bydd y llwybr yn niweidio'r amgylchedd. 

  M4
 13. Carolyn Hitt yn Ateb y Galw

  BBC Cymru Fyw

  Y colofnydd a'r cynhyrchydd teledu, Carolyn Hitt, sy'n Ateb y Galw ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw yr wythnos yma. 

  Carolyn Hitt
  Image caption: Carolyn Hitt
 14. Prynhawn braf a heulog

  Tywydd, BBC Cymru

  Mi fydd hi'n braf a heulog i’r rhan fwyaf weddill y prynhawn efo tipyn o awyr las.  

  Bydd hi'n parhau'n sych dros nos gydag awyr glir dros rannau helaeth o’r wlad. Bydd y tymheredd rhwng 7C a 12C ond gall syrthio i 3C neu 4C mewn rhai ardaloedd gwledig mewndirol. 

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 15. Diswyddo aelod o staff Mudiad Meithrin

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Mudiad Meithrin wedi cadarnhau fod aelod o staff wedi ei diswyddo ar ôl i blentyn gael ei adael mewn bws mini ar ddiwrnod poetha’r flwyddyn.

  O ganlyniad i'r digwyddiad ym mis Gorffennaf cafodd meithrinfa Camau Bach ym mhencadlys y Mudiad Meithrin yn Aberystwyth ei chau am wythnos a chafodd yr achos ei gyfeirio at Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a'r Bwrdd Diogelu lleol. 

  Mewn Datganiad dywedodd Mudiad Meithrin: "Gallwn gadarnhau fod aelod o'r saff wedi ei diswyddo yn dilyn y digwyddiad ym mis Gorffennaf.

  "Cafodd y cyhuddiadau troseddol eu gollwng, a nawr mae hwn yn fater i'r heddlu i wneud sylw arno ac nid Mudiad Meithrin."

  Mudiad Meithrin
 16. Pryder Williams am effeithiau cyfergyd

  South Wales Evening Post

  Mae'r cyn asgellwr rhyngwladol Shane Williams wedi dweud wrth y South Wales Evening Post ei fod yn dioddef o gur pen ac yn ei chael yn anodd canolbwyntio  wrth drafod effeith cyfergydion neu  'concussion' ar chwaraewyr rygbi.

  Dywedodd  Williams ei fod yn credu iddo ddioddef math o anaf yn debyg i gyfergyd mewn bron i un ym mhob tair gêm. 

  Shane Williams
 17. Rhoi'r gorau i gynlluniau i gau ysgol gynradd

  Powys County Times

  Mae Cabinet Cyngor Powys wedi rhoi'r gorau i gynlluniau i gau ysgol gynradd Llanbister, meddai'r County Times.

  Daw'r penderfyniad ar ôl cyfnod o ymgynghoriad wrth i'r cyngor dderbyn 194 ymateb yn gwrthwynebu'r syniad.  

  Cyngor Powys