a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Bydd rhagor o'r newyddion diweddaraf ar ein hafan ni heno, ac fe fydd y llif byw yn ailddechrau am 8:00 fore Llun. 

  Hwyl am y tro.

 2. Diarddel nyrs am gamymddwyn proffesiynol

  BBC Cymru Fyw

  Mae nyrs 23 oed wedi cael ei gwahardd o'r proffesiwn ar ôl annog dau glaf gyda dementia i gusanu ei gilydd mewn cartref ym Mae Caerdydd - a chyhoeddi'r lluniau ar wefan gymdeithasol. 

  Clywodd y cyngor nyrsio sut yr oedd Paris Roberts wedi gwawdio'r cleifion wrth eu ffilmio. Dyfarnodd y gwrandawiad disgyblu ei bod hi'n euog o gamymddwyn proffesiynol. 

 3. Carchar am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

  Heddlu Gwent

  Dywed Heddlu Gwent fod dyn 45 oed o Ferthyr Tudful wedi cael ei ddedfrydu i wyth mis o garchar am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

  Fe fydd Jason Norman hefyd yn gorfod treulio wyth mis arall dan amodau trwydded yn dilyn marwolaeth Andre Murphy o Weriniaeth Iwerddon ar yr M4 ger Casnewydd yn Rhagfyr 2015.

  Cafodd Norman ei wahardd rhag gyrru am bum mlynedd. 

  Jason Norma
 4. Cawodydd trwm dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Y tywydd gyda Robin Owain Jones: "Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad wrth iddi nosi, er fod ‘na rai cawodydd ynysig yn debygol mewn manau - yna mi fydd ‘na gawodydd trwm yn cyrraedd o’r gorllewin dros nos, cyn troi yn law mwy cyson i lawer erbyn yr oriau man. 

  "Y tymheredd yn 8 gradd Celsius ar ei isaf heno."

 5. Cynllun £10m i helpu busnesau bach

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yna £10m ar gael i helpu busnesau bach sy'n gweld effaith y broses o ail-brisio eiddo busnes.

  Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio wedi bod yn ail-asesu gwerth ardrethol yng Nghymru a Lloegr ar sail y rhent a fyddai'n cael ei godi ar y farchnad agored. 

  Dyma'r ailbrisiad cyntaf o'i fath yng Nghymru ers 2010.  

  Mae'n debyg mai busnesau sydd â safleoedd ynghanol trefi a dinasoedd fydd yn cael eu taro waethaf. 

 6. Dylanwad Frongoch ar wleidyddiaeth Iwerddon

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gerry Adams, Llywydd Sinn Féin, ymhlith y cyfranwyr sydd wedi bod yn trafod dylanwad gwersyll rhyfel yng ngogledd Cymru ar wleidyddiaeth Iwerddon. 

  Cafodd nifer o werinaethwyr eu carcharu yn Frongoch ar ôl gwrthryfel y Pasg yn 1916. 

  Mae rhagor o'r hanes yn ein Cylchgrawn. 

  gerry adams
 7. Euog o fod â delweddau anweddus o blant

  Daily Post

  Mae dyn 48 oed o Lanrug, Gwynedd, wedi cael ei roi ar y gofrestr troseddwyr rhyw am bum mlynedd ar ôl cyfaddef bod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant, meddai'r Daily Post.

  Cafodd Kevin Jones hefyd ei roi dan amodau gorchymyn cymunedol am dair blynedd ar ôl i'r llys glywed fod ganddo 2,000 o ddelweddau, 90 o'r rhain yn y categori mwyaf difrifol.

 8. Cymwys i dderbyn Cymun

  O dan ganllaw newydd fydd yn dod i rym ym mis Tachwedd fe fydd unrhyw un a gafodd eu bedyddio yn gymwys i dderbyn Cymun Bendigaid yn yr eglwys, hyd yn oed os nad ydyn nhw hefyd wedi cael eu derbyn, neu eu conffirmio.

  Mae'r Eglwys yng Nghymru yn ail fabwysiadu'r arfer oedd yn bodoli yn yr eglwys gynnar ynglŷn â phwy sy'n cael Cymun - sef rhannu bara a gwin - mewn ymgais i gryfhau'r weinidogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn arbennig.

  Cymundeb
 9. Newyddion da i Irfon Williams

  Daily Post

  Mae tad i bump o Fangor wedi sôn am ei lawenydd ar ôl clywed fod lluniau sgan diweddar yn dangos fod tiwmor wedi diflannu o'i iau, meddai'r Daily Post. 

  Dywed Irfon Williams ei fod yn aros am ddwy lawdriniaeth arall yn Ysbyty Prifysgol Lerpwl er mwyn tynnu tiwmor arall o'i ysgyfaint.

  Ym mis Mawrth y llynedd fe wnaeth Mr Williams symud i fyw i Loegr er mwyn cael y cyffur Cetuximab  triniaeth nad oedd ar gael yng Nghymru ar y pryd.

  Irfon Williams
 10. Carcharu troseddwr rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae hyfforddwr gymnasteg o Gaerdydd wedi ei garcharu am chwe blynedd am gam-drin plant. 

  Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Luke Griffin wedi meithrin perthynas gydag wyth o blant ifanc dros gyfnod o ddwy flynedd. 

  Fe wnaeth o ffilmio ei weithredoedd ar ei ffôn symudol. Roedd y plant rhwng saith a deg oed yn mynychu'r gampfa lle'r oedd Griffin yn rhoi gwersi. 

  Luke Griffin
 11. Seremoni yn cydnabod cyfraniad pobl ifanc

  BBC Wales News

  Mae cyn geisiwr lloches gafodd ei hyfforddi gan ei thad wedi ennill gwobr chwaraeon, un o nifer o wobrwyon sy'n cael eu cyflwyno fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon, medd BBC News Wales.

  Kimberly Mpukusa yw chwaraewr tennis gorau Cymru dan 18 oed. 

  Cafodd ei chyfraniad ynghyd â chyfraniad nifer o bobl ifanc rhwng 13 a 30 eu cydnabod mewn seremoni yng Nghaerdydd nos Iau. 

  Fe wnaeth Ify Iwobi o Abertawe, sydd â chyflwr OCD - ennill y wobr gerddoriaeth ar ôl cyfansoddi 28 o ddarnau gwreiddiol. 

  Ymhlith y gwobrwyon eraill oedd y Celfyddydau Perfformio, Roselynn Mbwembwe am ddawnsio, Entrepreneur, Nancy Buck sydd wedi sefydlu salon gwallt a harddwn, Gofalwr Ifanc, Christopehr Nation am ofalu am ei fam ers pan oedd yn chwech oed. 

  Ify Iwobi
  Image caption: Ify Iwobi
 12. Gwahardd cyfarwyddwyr cwmni bysiau GHA rhag gweithredu

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyfarwyddwyr cwmni bysiau GHA aeth i'r wal wedi cael eu gwahardd am gyfnod amhenodol gan Gomisiynydd Traffig Cymru.

  Aeth y cwmni o ardal Wrecsam i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Gorffennaf ac fe gollodd 320 o bobl eu swyddi.

  Mae'r comisiynydd, Nick Jones wedi gwahardd Gareth ac Arwyn Lloyd-Davies rhag cael trwydded i weithredu cerbydau gwasanaethau cyhoeddus.

  GHA
 13. Tynnu enw o gofrestr gweithwyr gofal

  BBC Cymru Fyw

  Mae gweithiwr gofal oedd yn gweithio gyda phlant wedi cael ei atal o'r proffesiwn ar ôl i lys ei gael yn euog o yfed a gyrru ac o ymosod. Bydd enw Richard Murray yn cael ei dynnu oddi ar gofrestr Gweithwyr Gofal.

  Fe wnaeth pwyllgor disgyblu Cyngor Gofal Cymru gwrdd yn sgil yr achosion llys. 

  Clywodd y gwrandawiad nad oedd Mr Murray wedi dangos unrhyw dystiolaeth ei fod am geisio mynd i'r afael a'i ymddygiad.

  Dywedodd Islwyn Jones, cadeirydd y pwyllgor, na fyddai'r cyhoedd yn fodlon derbyn cyhuddiadau o'r fath heb fod yna dystiolaeth fod mesurau wedi eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau. 

  Roedd Mr Murray yn arfer gweithio I Hafan Saff yn Sir Gaerfyrddin. 

 14. Cyfanswm o dros 160 mlynedd o garchar i gang cyffuriau

  BBC Cymru Fyw

  Mae 19 aelod o gang cyffuriau wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm o dros 160 mlynedd dan glo am gynllwynio i gyflenwi gwerth £19m o gocên i dde Cymru.

  Roedd y gang yn gweithredu yn Lerpwl, Manceinion a de Cymru, gan gyflenwi cocên i gymunedau yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, ac mor bell ag Aberdeen yng ngogledd Yr Alban.

  Cafodd arweinydd cangen y criw yng Nghymru, Matthew Roberts, 32 oed o Lanelli, ei ddedfrydu i 12 mlynedd o garchar.

  Fe gafodd y gang eu dedfrydu mewn pedwar achos yn Llys y Goron Abertawe trwy gydol yr wythnos.

  Carchar
  Image caption: Arweinwyr canghennau'r gang yng Nghymru a Lerpwl, Matthew Roberts ac Ian Michael Edwards
 15. Newidiadau i'r Gweilch

  Twitter

 16. Atgyweirio pont: Gwaith i ddechrau

  Cyngor Conwy

  Bydd y gwaith i atgyweirio pont Afon Dyffryn Gall, Llangernyw, yn dechrau’r wythnos nesaf.

  Cafodd y bont ei difrodi gan stormydd y gaeaf diwethaf. 

  Mae'r gwaith atgyweirio yn dechrau ddydd Llun, 3 Hydref, a disgwylir iddo gymryd tua 12 wythnos i’w gwblhau.

 17. Dyfed-Powys yn penodi Prif Gwnstabl

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi cadarnhau penodiad Mark Collins fel Prif Gwnstabl newydd.

  Mr Collins oedd 'ymgeisydd o ddewis' y Comisiynydd Dafydd Llywelyn, ond roedd yn rhaid aros am gadarnhad y Panel cyn ei benodi.

  Ar hyn o bryd, Mark Collins yw Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Swydd Bedford. 

  Cychwynnodd ar ei yrfa pan gafodd ei benodi'n gwnstabl gwirfoddol yng Nghaerfyrddin yn 1987 ac yn 1995, dychwelodd i Heddlu Dyfed-Powys fel cwnstabl yn Aberteifi.  

  Mark Collilns