a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfanswm o dros 160 mlynedd o garchar i gang cyffuriau
  2. Marwolaethau Caerdydd: Dyn gerbron ynadon y brifddinas
  3. Gwahardd cyfarwyddwyr cwmni bysiau GHA
  4. Golwg ar dwnnel yn Llundain sy'n gynsail i dwnnel y Fenai

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Bydd rhagor o'r newyddion diweddaraf ar ein hafan ni heno, ac fe fydd y llif byw yn ailddechrau am 8:00 fore Llun. 

Hwyl am y tro.

Diarddel nyrs am gamymddwyn proffesiynol

BBC Cymru Fyw

Mae nyrs 23 oed wedi cael ei gwahardd o'r proffesiwn ar ôl annog dau glaf gyda dementia i gusanu ei gilydd mewn cartref ym Mae Caerdydd - a chyhoeddi'r lluniau ar wefan gymdeithasol. 

Clywodd y cyngor nyrsio sut yr oedd Paris Roberts wedi gwawdio'r cleifion wrth eu ffilmio. Dyfarnodd y gwrandawiad disgyblu ei bod hi'n euog o gamymddwyn proffesiynol. 

Carchar am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

Heddlu Gwent

Dywed Heddlu Gwent fod dyn 45 oed o Ferthyr Tudful wedi cael ei ddedfrydu i wyth mis o garchar am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Fe fydd Jason Norman hefyd yn gorfod treulio wyth mis arall dan amodau trwydded yn dilyn marwolaeth Andre Murphy o Weriniaeth Iwerddon ar yr M4 ger Casnewydd yn Rhagfyr 2015.

Cafodd Norman ei wahardd rhag gyrru am bum mlynedd. 

Jason Norma
Heddlu Gwent

Cawodydd trwm dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Y tywydd gyda Robin Owain Jones: "Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad wrth iddi nosi, er fod ‘na rai cawodydd ynysig yn debygol mewn manau - yna mi fydd ‘na gawodydd trwm yn cyrraedd o’r gorllewin dros nos, cyn troi yn law mwy cyson i lawer erbyn yr oriau man. 

"Y tymheredd yn 8 gradd Celsius ar ei isaf heno."

Cynllun £10m i helpu busnesau bach

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yna £10m ar gael i helpu busnesau bach sy'n gweld effaith y broses o ail-brisio eiddo busnes.

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio wedi bod yn ail-asesu gwerth ardrethol yng Nghymru a Lloegr ar sail y rhent a fyddai'n cael ei godi ar y farchnad agored. 

Dyma'r ailbrisiad cyntaf o'i fath yng Nghymru ers 2010.  

Mae'n debyg mai busnesau sydd â safleoedd ynghanol trefi a dinasoedd fydd yn cael eu taro waethaf. 

Dylanwad Frongoch ar wleidyddiaeth Iwerddon

BBC Cymru Fyw

Mae Gerry Adams, Llywydd Sinn Féin, ymhlith y cyfranwyr sydd wedi bod yn trafod dylanwad gwersyll rhyfel yng ngogledd Cymru ar wleidyddiaeth Iwerddon. 

Cafodd nifer o werinaethwyr eu carcharu yn Frongoch ar ôl gwrthryfel y Pasg yn 1916. 

Mae rhagor o'r hanes yn ein Cylchgrawn. 

gerry adams
BBC

Euog o fod â delweddau anweddus o blant

Daily Post

Mae dyn 48 oed o Lanrug, Gwynedd, wedi cael ei roi ar y gofrestr troseddwyr rhyw am bum mlynedd ar ôl cyfaddef bod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant, meddai'r Daily Post.

Cafodd Kevin Jones hefyd ei roi dan amodau gorchymyn cymunedol am dair blynedd ar ôl i'r llys glywed fod ganddo 2,000 o ddelweddau, 90 o'r rhain yn y categori mwyaf difrifol.

Cymwys i dderbyn Cymun

O dan ganllaw newydd fydd yn dod i rym ym mis Tachwedd fe fydd unrhyw un a gafodd eu bedyddio yn gymwys i dderbyn Cymun Bendigaid yn yr eglwys, hyd yn oed os nad ydyn nhw hefyd wedi cael eu derbyn, neu eu conffirmio.

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn ail fabwysiadu'r arfer oedd yn bodoli yn yr eglwys gynnar ynglŷn â phwy sy'n cael Cymun - sef rhannu bara a gwin - mewn ymgais i gryfhau'r weinidogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn arbennig.

Cymundeb
bbc

Newyddion da i Irfon Williams

Daily Post

Mae tad i bump o Fangor wedi sôn am ei lawenydd ar ôl clywed fod lluniau sgan diweddar yn dangos fod tiwmor wedi diflannu o'i iau, meddai'r Daily Post. 

Dywed Irfon Williams ei fod yn aros am ddwy lawdriniaeth arall yn Ysbyty Prifysgol Lerpwl er mwyn tynnu tiwmor arall o'i ysgyfaint.

Ym mis Mawrth y llynedd fe wnaeth Mr Williams symud i fyw i Loegr er mwyn cael y cyffur Cetuximab  triniaeth nad oedd ar gael yng Nghymru ar y pryd.

Irfon Williams
bbc

Carcharu troseddwr rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae hyfforddwr gymnasteg o Gaerdydd wedi ei garcharu am chwe blynedd am gam-drin plant. 

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Luke Griffin wedi meithrin perthynas gydag wyth o blant ifanc dros gyfnod o ddwy flynedd. 

Fe wnaeth o ffilmio ei weithredoedd ar ei ffôn symudol. Roedd y plant rhwng saith a deg oed yn mynychu'r gampfa lle'r oedd Griffin yn rhoi gwersi. 

Luke Griffin
Heddlu De Cymru

Seremoni yn cydnabod cyfraniad pobl ifanc

BBC Wales News

Mae cyn geisiwr lloches gafodd ei hyfforddi gan ei thad wedi ennill gwobr chwaraeon, un o nifer o wobrwyon sy'n cael eu cyflwyno fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon, medd BBC News Wales.

Kimberly Mpukusa yw chwaraewr tennis gorau Cymru dan 18 oed. 

Cafodd ei chyfraniad ynghyd â chyfraniad nifer o bobl ifanc rhwng 13 a 30 eu cydnabod mewn seremoni yng Nghaerdydd nos Iau. 

Fe wnaeth Ify Iwobi o Abertawe, sydd â chyflwr OCD - ennill y wobr gerddoriaeth ar ôl cyfansoddi 28 o ddarnau gwreiddiol. 

Ymhlith y gwobrwyon eraill oedd y Celfyddydau Perfformio, Roselynn Mbwembwe am ddawnsio, Entrepreneur, Nancy Buck sydd wedi sefydlu salon gwallt a harddwn, Gofalwr Ifanc, Christopehr Nation am ofalu am ei fam ers pan oedd yn chwech oed. 

Ify Iwobi
bbc
Ify Iwobi

Gwahardd cyfarwyddwyr cwmni bysiau GHA rhag gweithredu

BBC Cymru Fyw

Mae cyfarwyddwyr cwmni bysiau GHA aeth i'r wal wedi cael eu gwahardd am gyfnod amhenodol gan Gomisiynydd Traffig Cymru.

Aeth y cwmni o ardal Wrecsam i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Gorffennaf ac fe gollodd 320 o bobl eu swyddi.

Mae'r comisiynydd, Nick Jones wedi gwahardd Gareth ac Arwyn Lloyd-Davies rhag cael trwydded i weithredu cerbydau gwasanaethau cyhoeddus.

GHA
BBC

Gwrthdrawiad A55: Chwilio am ddyn

Daily Post

Mae Heddlu'r Gogledd yn chwilio am ddyn sydd wedi rhedeg i ffwrdd o leoliad gwrthdrawiad ar yr A55 yn Sir y Fflint y bore ma.

Bu dau gerbyd mewn gwrthdrawiad ger cyffordd 33B ac roedd un llain ar gau am dros ddwyawr yn dilyn y digwyddiad am 09:20.

Car
BBC

Tynnu enw o gofrestr gweithwyr gofal

BBC Cymru Fyw

Mae gweithiwr gofal oedd yn gweithio gyda phlant wedi cael ei atal o'r proffesiwn ar ôl i lys ei gael yn euog o yfed a gyrru ac o ymosod. Bydd enw Richard Murray yn cael ei dynnu oddi ar gofrestr Gweithwyr Gofal.

Fe wnaeth pwyllgor disgyblu Cyngor Gofal Cymru gwrdd yn sgil yr achosion llys. 

Clywodd y gwrandawiad nad oedd Mr Murray wedi dangos unrhyw dystiolaeth ei fod am geisio mynd i'r afael a'i ymddygiad.

Dywedodd Islwyn Jones, cadeirydd y pwyllgor, na fyddai'r cyhoedd yn fodlon derbyn cyhuddiadau o'r fath heb fod yna dystiolaeth fod mesurau wedi eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau. 

Roedd Mr Murray yn arfer gweithio I Hafan Saff yn Sir Gaerfyrddin. 

Cyfanswm o dros 160 mlynedd o garchar i gang cyffuriau

BBC Cymru Fyw

Mae 19 aelod o gang cyffuriau wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm o dros 160 mlynedd dan glo am gynllwynio i gyflenwi gwerth £19m o gocên i dde Cymru.

Roedd y gang yn gweithredu yn Lerpwl, Manceinion a de Cymru, gan gyflenwi cocên i gymunedau yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, ac mor bell ag Aberdeen yng ngogledd Yr Alban.

Cafodd arweinydd cangen y criw yng Nghymru, Matthew Roberts, 32 oed o Lanelli, ei ddedfrydu i 12 mlynedd o garchar.

Fe gafodd y gang eu dedfrydu mewn pedwar achos yn Llys y Goron Abertawe trwy gydol yr wythnos.

Carchar
Heddlu Dyfed Powys
Arweinwyr canghennau'r gang yng Nghymru a Lerpwl, Matthew Roberts ac Ian Michael Edwards

Newidiadau i'r Gweilch

Twitter

Chwe newid i dîm y Gweilch fydd yn wynebu Ulster fory gyda'r prop Nicky Smith i chware i'r rhanbarth am yr 50fed tro.

Atgyweirio pont: Gwaith i ddechrau

Cyngor Conwy

Bydd y gwaith i atgyweirio pont Afon Dyffryn Gall, Llangernyw, yn dechrau’r wythnos nesaf.

Cafodd y bont ei difrodi gan stormydd y gaeaf diwethaf. 

Mae'r gwaith atgyweirio yn dechrau ddydd Llun, 3 Hydref, a disgwylir iddo gymryd tua 12 wythnos i’w gwblhau.

Diswyddo gweithwyr gofal

South Wales Evening Post

Mae tua 30 o weithwyr gofal wedi colli eu swyddi ar ôl i elusen yn Abertawe roi'r gorau i fasnachu ddydd Gwener, meddai'r South Wales Evening Post.

Fe wnaeth Ymddridiedolaeth Gwasanaeth Gofal Crossroads Bae Abertawe roi'r bai ar anawsterau ariannol 

Anscombe i wynebu Leinster

Twitter

Dyfed-Powys yn penodi Prif Gwnstabl

Heddlu Dyfed Powys

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi cadarnhau penodiad Mark Collins fel Prif Gwnstabl newydd.

Mr Collins oedd 'ymgeisydd o ddewis' y Comisiynydd Dafydd Llywelyn, ond roedd yn rhaid aros am gadarnhad y Panel cyn ei benodi.

Ar hyn o bryd, Mark Collins yw Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Swydd Bedford. 

Cychwynnodd ar ei yrfa pan gafodd ei benodi'n gwnstabl gwirfoddol yng Nghaerfyrddin yn 1987 ac yn 1995, dychwelodd i Heddlu Dyfed-Powys fel cwnstabl yn Aberteifi.  

Mark Collilns
Heddlu Sir Bedford

Archesgob: 'Camddealltwriaeth a rhagfarn'

BBC Cymru Fyw

Mae Archesgob Cymru yn dweud fod yna lawer o gamddealltwriaeth a rhagfarn am fudwyr yn y DU. 

Wrth annerch Cynhadledd Esgobaeth Llandaf dywedodd Dr Barry Morgan fod y rhan fwyaf o fudwyr o'r EU wedi dod i'r DU gydag addewid o swydd a'u bod wedi cyfrannu £3.1 biliwn mewn trethi - pum gwaith yr hyn sy'n cael ei hawlio mewn budd-daliadau. 

Barry Morgan
bbc

100fed gêm Scott Williams i'r Scarlets

Twitter

Enwi carfan Cymru dan 21

BBC Sport Wales

Mae'r asgellwr George Williams o Fulham wedi ei ddewis ar gyfer carfan dan 21 Cymru ar gyfer y gêm yn erbyn Armenia ar 11 Hydref.

Ni chafodd Williams, oedd yn rhan o'r garfan wnaeth gyrraedd gem gynderfynol Euro 2016, ei ddewis ar gyfer prif garfan Chris Coleman ar gyfer y gemau yn erbyn Awstria a Georgia yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.

Carfan dan 21 Cymru: O'Brien (Manchester City), Crowe (Ipswich), John (Caerdydd), Evans (Wrecsam), Rodon (Abertawe), Roberts (Abertawe), Lockyer (Bristol Rovers), Poole (Manchester United), Jones (Everton), Smith (Amwythig), James (Abertawe), Sheehan (Abertawe), Charles (Barnsley), O'Sullivan (Caerdydd), Williams (Fulham), Harrison (Bristol Rovers), Wilson (Lerpwl).

George Williams
Rex Features

Gwahardd beicwyr modur rhag gyrru

BBC Cymru Fyw

Mae dau yrrwr beic modur o'r gogledd wedi eu gwahardd rhag gyrru am ddwy flynedd a hanner ar ôl i lys glywed iddynt yrru ar gyflymdra o hyd at 140 mya. 

Yn ogystal, cafodd Michael Groves, 39, o'r Rhyl garchar gohiriedig o wyth mis, tra cafodd Andrew Bennett, 48, o Abergele garchar gohiriedig o chwe mis. 

Fe wnaeth y ddau bledio'n euog i yrru'n beryglus ar yr A470 yn Nyffryn Conwy.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon i'r ddau feic modur fod mewn gwrthdrawiad ger Bae Colwyn. 

Llys y Goron, Caernarfon
BBC

Tân bwriadol: Apelio am wybodaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth er mwyn darganfod dau ddyn oedd wedi eu gweld yn rhedeg i ffwrdd o ddigwyddiad yn Llandudno pan gafodd tân ei gynnau'n fwriadol.

Cafodd y tân ei gynnau tua 23:00 neithiwr mewn drws fflat uwchben siop, ac fe lwyddodd dynes a phlentyn i ddianc o'r eiddo. Dioddefodd dyn fân losgiadau yn y digwyddiad.

Gwelwyd dau ddyn yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal cyn y digwyddiad ac mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC16148732.

Caniatâd i chwarae pêl-droed yng Nghymru

Powys County Times

Dywed Y County Times fod clwb Bishops Castle o Loegr wedi cael caniatâd Cymdeithas Bêl-droed Cymru i gystadlu yng Nghynghrair Canolbarth Cymru. 

Yn wreiddiol roedd y Gymdeithas wedi gwrthod rhoi caniatâd i'r clwb sydd 1.5 milltir o'r ffin. 

Casnewydd yn aros cyn penodi

BBC Sport Wales

Dywed clwb pêl-droed Casnewydd ei bod yn annhebygol y bydd rheolwr newydd yn cael ei benodi cyn y gêm yn erbyn Colchester United ddydd Iau.

Fe wnaeth y clwb, sydd ar waelod yr ail adran ddiswyddo Warren Feeney ddydd Mercher.  

Warren Fenny
Huw Evans Picture Agency
Warren Fenny

Costau o £2,000 am fethu torri gwrych

The Leader

Mae'r Leader yn adrodd stori cwpl o ardal yr Wyddgrug sydd wedi gorfod talu costau o £2,000 ar ôl i lys eu cael yn euog o beidio ag ufuddhau gorchymyn llys i dorri eu gwrych yn ddigonol.

Clywodd ynadon fod Vivian Davies, 56, a Deborah Kirby, 56, wedi methu ag ufuddhau gyda'r gorchymyn i dorri eu gwrych oedd yn ddeg metr o uchder.

'Rhestr siopa Liam Fox'

Radio Cymru Mwy

Mae Steffan Alun wedi cyfansoddi cân amserol am un o bynciau llosg yr wythnos ar ei raglen e a Kevin Davies ar Radio Cymru Mwy.  

Steffan Alun sy'n dewis ei hoff stori newyddion wythnos yma.

Ail-agor siop wedi marwolaethau

BBC Cymru Fyw

Mae siop Matalan yng Nghaerdydd wedi ail-agor heddiw yn dilyn marwolaeth dau aelod o staff tu allan i'r siop fore dydd Mercher.

Yn gynharach y bore ma fe ymddangosodd Andrew Saunders yn Llys Ynadon Caerdydd lle cafodd ei gyhuddo o lofruddio Zoe Morgan, 21 oed, a Lee Simmons, 33 oed, tu allan i'r siop.

Siop
BBC

Pryder am ddiogelwch ffordd ar ôl i geffyl gael ei ladd

BBC Cymru Fyw

Mae galwadau cynyddol ar yr awdurdodau i osod gwell rhybuddion ar ffordd fynydd yn y gogledd ar ôl i geffyl gael ei ladd mewn gwrthdrawiad ddydd Mercher.

Daw'r digwyddiad yn dilyn tri achos arall o ferlod gwyllt yn cael eu lladd gan geir ar Fwlch Sychnant, rhwng Conwy a Phenmaenmawr, yn 2013 a 2014.

Ffordd
BBC

Marwolaethau Caerdydd: Cyhuddo dyn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 20 oed wedi ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd wedi ei gyhuddo o lofruddio dyn a dynes yng nghanol y ddinas yn gynharach yr wythnos hon.

Cafwyd hyd i Zoe Morgan, 21 oed, a Lee Simmons, 33 oed, tu allan i'r siop lle'r oedd y ddau'n gweithio ychydig cyn 06:00 fore dydd Mercher.

Siaradodd Andrew Saunders i gadarnhau ei enw mewn gwrandawiad byr yn y llys. Clywodd y llys fod y cyhuddiad o lofruddiaeth yn rhy ddifrifol i gael ei ystyried gan lys ynadon, ac fe gafodd yr achos ei anfon i Lys y Goron Caerdydd.

Bydd y gwrandawiad nesaf yno ar 3 Hydref.

Llofruddiaeth
Facebook
Roedd Lee Simmons a Zoe Morgan yn gweithio yn siop Matalan ar Heol y Frenhines

Dyfarnu Ysgoloriaeth Owen Edwards

BBC Cymru Fyw

Cyhoeddodd yr elusen cyfryngol Ymddiried y bydd dau unigolyn yn rhannu ysgoloriaeth gwerth £30,000 er mwyn datblygu eu gyrfaoedd ymhellach o fewn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Bydd Owain Schiavone a Dafydd Prys ap Morus, yn derbyn cefnogeth ariannol tuag at gynlluniau datblygiad personol gyda’r nod o osod seiliau ar gyfer busnesau newydd yn deillio o’r cyfnod ymchwil cychwynnol.

Bwriad Owain Schiavone yw ymchwilio cyfleoedd o ran hyrwyddo a datblygu cerddoriaeth gyfoes Gymraeg mewn marchnadoedd newydd. 

Bwriad Dafydd Prys ap Morus yw cyd-weitho gyda chwmniau tramor er mwyn datblygu cynnwys gemau addysgiadol ar-lein a manteiso ar dechnegau a systemau marchnata newydd wedi eu targedu yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd ieithoedd lleiafrifol.

Llongyfarchiadau i'r ddau!

Corwynt Matthew ar ei ffordd i Gymru?

S4C

Mae Adran Dywydd S4C yn rhybuddio bod Corwynt Matthew ar ei ffordd.  Gawn ni ragor o wynt a glaw dros y dyddiau nesaf dybed? 

Tywydd y byd: Corwynt Matthew yn creu hafoc llwyr yn ynysoedd y Caribi ar hyn o bryd & yn debygol o symud tuag at y… twitter.com/i/web/status/7…

Mwy efo Carl ac Alun

Radio Cymru Mwy

Mae ail wythnos gwasanaeth newydd Radio Cymru Mwy yn dirwyn i ben. Carl ac Alun sydd ar y tonfeddi ar hyn o bryd. Gallwch wrando arnyn nhw ar Radio Digidol DAB yn y De-Ddwyrain neu ar y we. Gallwch eu gweld hefyd yn mynd trwy eu pethau trwy ymweld â thudalen Facebook Radio Cymru Mwy.   

Radio Cymru Mwy
BBC
Stiwdio brysur Carl ac Alun

Gwrthdrawiad Bangor Uchaf: Cyhuddo dyn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei gyhuddo o nifer o droseddau yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ym Mangor Uchaf ddoe.

Cafodd dyn ei anafu yn y digwyddiad ac fe yrrodd gyrrwr y cerbyd i ffwrdd ar y pryd.

Mae'r gyrrwr 33 oed o ardal Bangor wedi ei gyhuddo o achosi anaf difrifol trwy yrru'n beryglus, methu â stopio ar ôl damwain, gyrru tra'i fod wedi ei wahardd, gyrru heb yswiriant, a chymryd car heb awdurdod.

Bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Caernarfon ar 14 Hydref.

Bangor
BBC

Amheuaeth am Allen

Twitter

Y We ymlaen?

BBC Radio Cymru

Ail gartrefi Gwynedd: Galw am newid yn y gyfraith

BBC Cymru Fyw

Mae cadeirydd un o bwyllgorau mwyaf dylanwadol Cyngor Gwynedd wedi galw am newid y ddeddf i orfodi unrhyw un sy'n penderfynu troi tŷ gwyliau yn uned hunan-ddarpar, i gael caniatâd cynllunio.

Mae'r Cynghorydd Jason Humphreys, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Corfforaethol, yn honni y gallai'r cyngor golli arian sylweddol gan nad oes rhaid talu treth cyngor ar uned hunan-ddarpar.

Dywedodd y cyngor bod unrhyw ostyngiad mewn refeniw Treth Cyngor yn cael ei gyd-bwyso gan gynnydd yn y grant gan y llywodraeth.

Cyngor
BBC

Cludo syrffiwr barcud i'r ysbyty

Twitter

Mae gwylwyr y glannau ym Mangor wedi trydar llun o hofrennydd achub ar draeth Llanfairfechan bnawn ddoe, wedi i syrffiwr barcud fynd i drafferthion.

View more on twitter