a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

Dyna ni am heno. Diolch am ddilyn yr holl ddathliadau ym Mae Caerdydd gyda ni ar Cymru Fyw.

Fe fyddwn ni 'nôl gyda'n llif byw arferol am 08:00 bore 'fory, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Senedd
BBC

Yr anthem yn cloi'r derbyniad

Senedd
BBC

Carwyn Jones yn cloi'r dathliadau

Mae'r Prif Weinidog a'r Llywydd yn ôl ar y llwyfan, gyda neges o longyfarch digon tebyg i'r hynny oedd ganddyn nhw i'w ddweud yn nerbyniad yr athletwyr yn gynharach.

Carwyn Jones sy'n gorffen wrth roi teyrnged i'r dorf sydd wedi dod i ddathlu llwyddiant yr athletwyr, a dweud cymaint o ysbrydoliaeth maen nhw wedi bod.

"Fyddwn ni ddim yn brin o bencampwyr yn y dyfodol," meddai. 

Carwyn Jones
BBC

Aled Sion y bocsiwr?

Mae ein gohebydd wedi cael sgwrs gydag Aled Sion Davies hefyd, a'r gamp y mae e awydd dechrau?

"Hoffen i wneud bocsio," meddai.

"Dwi'n really mwynhau bocsio. Sai'n gwybod os fydden i'n dda!"

Aled
BBC

'Teimlad gwych'

Tro'r taflwr gwaywffon, Holly Arnold i gael ei holi yw hi nawr.

Dywedodd ei bod yn "deimlad gwych" dychwelyd â medal aur, ac fe wnaeth hi ddiolch i'w theulu am eu cefnogaeth.

Holly Arnold
BBC

Aled Sion Davies yn sgwrsio gyda Jason Mohammad

"Fi'n Gymro balch, doedd dim siawns fydden i ddim yn dathlu gyda'r faner!" meddai Aled Sion Davies.

Wedyn mae'n mynd mor goch a'i siaced ar ôl i Jason Mohammad adrodd stori am Aled yn methu ag adnabod llais ei gariad ar y radio ar ôl iddo ennill yr aur!

aled a jason
BBC

Cyfle i ailfyw'r cyffro

Mae'r dorf nawr yn cael eu gwahodd i wylio rhai o uchafbwyntiau'r Cymry ar y sgrin fawr - cyfle i ailfyw'r holl gyffro eto.

Senedd
BBC

'Diolch'

'Antur gwych, lliwgar'

Mae'r hwylwraig, Hannah Mills wedi bod yn sgwrsio gyda Jason Mohammad o flaen y dorf.

Fe wnaeth hi ddiolch i bawb am eu cefnogaeth dros yr haf, a dweud bod Brasil wedi bod yn antur "gwych, lliwgar, lle ffantastig i fynd"

Mills
BBC

Yr athletwyr yn derbyn cymeradwyaeth y dorf

athletwyr
BBC
torf
BBC

Dewi'n dod o hyd i rai o sêr y Gemau

Yr athletwyr yn cael eu cyflwyno i'r dorf

athletwyr
BBC

Sut y bu Owain Doull yn dathlu?

Mae ein gohebydd yn y digwyddiad wedi bod yn sgwrsio gyda'r seiclwr, Owain Doull gan ofyn iddo sut y bu'n dathlu ar ôl ennill ei fedal aur?

"Wythnos o fynd allan pob noson - joio a dawnsio!" meddai. "O'n i'n rhy ifanc yn Llundain ond o ran llefydd tu allan i Brydain i gael gemau Olympaidd mae Rio yn le da i ymlacio."

Ydi'r Gemau wedi ei ysbrydoli i ddechrau camp arall felly? Gofynnwyd iddo pa gamp Olympaidd arall fyddai'n dda ynddo?

"Dim byd o gwbl!" meddai. "Falle treiathlon - mae 'na rywfaint o seiclo yn hwnna!" 

Doull
BBC

Only Boys Aloud yn diddanu'r dorf

Only Boys Aloud
BBC

Carnifal ym Mae Caerdydd!

Iestyn a'r dorf yn mwynhau

Y Llywydd yn trydar

Dewi y Ddraig yn falch o groesawu'r arwyr adref!

Dewi
BBC

Dawnswyr samba'n dod ag awyrgylch Rio i Gymru

Wrth i'r dorf aros am yr athletwyr, mae 'na ddawnswyr samba a grŵp drymio wedi bod yn eu diddanu - gan greu tipyn o sŵn!

View more on twitter

Cyfle am lun cyn mynd allan at y dorf

Senedd
BBC

Balchder y Llywydd a'r Prif Weinidog

'Hollol anhygoel'

Mae rheolwr y tîm Olympaidd, y Cymro Mark England wedi bod yn annerch y derbyniad hefyd. 

Bu'n rhoi clod i dîm Prydain am dorri eu record am nifer medalau ac yn annog cyrff cyhoeddus i dynnu at ei gilydd er mwyn cynnal llwyddiant chwaraeon yng Nghymru.

Fe wnaeth Paul Thomas o Chwaraeon Cymru roi teyrnged i lwyddiant Cymru ym myd y campau dros yr haf.

"Dw i wedi bod yn y swydd ers chwe mis yn unig, ac mae o wedi bod yn hollol anhygoel!" meddai. 

Mark England
BBC

'Llysgenhadon gwych'

Mae'r seremoni wedi dechrau bellach, a cafwyd gair gan y Llywydd Elin Jones i groesawu pawb i'r digwyddiad.

"Rydych chi'n lysgenhadon gwych dros Gymru, ac rydych chi'n cario Cymru ble bynnag da chi'n mynd," meddai am yr athletwyr.

Ychwanegodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones ei fod wedi "gweld cymaint 'da chi wedi ysbrydoli pobl ifanc ar hyd a lled y wlad".

Senedd
BBC

Y tu mewn a'r tu allan yn llawn

Y tu mewn i adeilad y Senedd mae derbyniad yn cael ei chynnal ar gyfer yr athletwyr - a dyw hi ddim yn syndod bod rhai o'r gwleidyddion wedi gwneud eu ffordd draw o'r adeilad drws nesaf!

Yn y cyfamser, mae Jason Mohammad wedi bod yn annerch y dorf sydd bellach wedi dechrau ymgasglu y tu allan. 

Senedd
BBC
Senedd
BBC

'Cenedl o bencampwyr'

Cyn y digwyddiad y prynhawn 'ma fe wnaeth y Prif Weinidog, Carwyn Jones sôn am ddylanwad y Cymry ar y gemau Olympaidd a Pharalympaidd, gan ddweud eu bod wedi "chwarae rôl allweddol" yn llwyddiant timau Prydain.

"Llwyddon nhw i dorri'r record o ran nifer y medalau yn y Gemau Olympaidd ac roedd 10% o dîm Paralympaidd Prydain yn dod o Gymru," meddai.

"Unwaith eto, ry'n ni wedi dangos ein bod yn genedl o bencampwyr a'n bod yn gallu cynhyrchu athletwyr sy'n barod amdani ac sy'n gallu perfformio ar lwyfan byd-eang."

Carwyn Jones
BBC

Cymry euraid yn sgwrsio ar Radio Cymru

BBC Radio Cymru

Mae dau o enwau mwyaf y Gemau yn Rio, Aled Sion Davies ac Owain Doull, wedi bod yn siarad gyda gohebydd Radio Cymru, Alun Thomas.

Aled Sion Davies ac Owain Doull yn siarad gyda Radio Cymru

Amser i ymlacio i Becky James?

Mae'r seiclwraig Becky James wedi bod yn siarad gyda'n gohebydd yn y Cynulliad wedi iddi ennill dwy fedal arian yn Rio. Ydi hi di cael cyfle i ymlacio eto ers Rio?

"Fi jyst wedi bod rownd bobman yn dal lan da teulu a ffrindiau - doeddwn i ddim yn gwmni da iawn iddyn nhw cyn y Gemau, yng nghanol yr holl baratoi!

"Ond fi'n mynd bant ar wyliau wythnos nesa, felly allai ymlacio bryd hynny."

Becky James
BBC

Dilynwch y diweddaraf ar Post Prynhawn

Y dorf yn dechrau ymgasglu

Rio oedd y Gemau Olympaidd mwyaf llwyddiannus erioed i'r Cymry, wrth iddyn nhw ennill cyfanswm o 10 medal.

Roedd hi'n gemau llwyddiannus i'r athletwyr Paralympaidd hefyd, wrth i'r athletwyr lwyddo i ennill saith medal.

Mae disgwyl i ddegau o gystadleuwyr fynychu'r digwyddiad, gydag enillwyr medalau fel Owain Doull, Becky James, Hollie Arnold a Rob Davies yn eu mysg, ac mae'r dorf wedi dechrau ymgasglu gyda'r digwyddiad ar fin dechrau.

Cynulliad
BBC

Prif atyniad y digwyddiad wedi cyrraedd!

Cawodydd dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Wedi diwrnod digon sych a braf fe fydd rhai cawodydd dros nos heno, yn bennaf yn y gorllewin.

Ond fe fydd yn noson glir a sych ar y cyfan, er ychydig yn oer. Bydd diwrnod ola' Medi yn dechrau'n ddigon rhynllyd bore 'fory gyda chyfuniad o heulwen a chawodydd trymion.

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Doull, James a Mills yn sgwrsio â'r wasg

Galw am ailagor rheilffordd

Golwg 360

Dywed Golwg 360 fod ymgyrch Traws Link Cymru yn chwilio am aelodau newydd i bwyso am ailagor y lein reilffordd rhwng Bangor ac Afon Wen ger Chwilog

Maen nhw hefyd yn dweud y byddai'n fuddsoddiad rhatach nac adeiladu ffordd osgoi newydd i bentref Bontnewydd ger Caernarfon meddai Golwg.

Cân yn y Cynulliad

Mae Tim Rhys Evans wedi ymgasglu criw o fechgyn ar y grisiau yn y Senedd.

Dim ond un peth mae hynny'n ei olygu. Bod y Cynulliad ar fin cael cân gan Only Boys Aloud!

Only Boys Aloud
BBC

Rhys a pwy?

BBC Cymru Fyw

Mewn cyfres newydd ar S4C mae Rhys Meirion yn canu deuawdau gydag amrywiaeth o berfformwyr adnabyddus.

Yng nghwis Cymru Fyw yr wythnos yma, mae dawn dechnegol tîm Cymru Fyw wedi ei gwthio i'r pen er mwyn creu lluniau o Rhys fel aelod o ddeuawdau eraill Cymraeg.

Ond pa ddeuawdau?

Rhys Meirion a ...
BBC

Y Cynulliad yn barod i groesawu'r athletwyr

Llai nag awr i fynd nes y derbyniad ym Mae Caerdydd i groesawu'r athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd.

Mae ein gohebwyr wedi cyrraedd yno, a bydd ein llif byw yn cael ei ymestyn heddiw i ddilyn holl gyffro'r digwyddiad.

Cynulliad
BBC

Guidolin yn gofidio

Twitter

Adolygu perfformiad gwasanaeth awyr

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi comisiynu adolygiad o'r cysylltiad awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn, sy'n cael cymhorthdal gan y llywodraeth.

Ers ei lansio yn 2007, mae'r gwasanaeth wedi ei feirniadu oherwydd yr arian cyhoeddus sy'n cael ei wario arno.

Maes Awyr Caerdydd
BBC

Datganoli wedi arwain at Brexit?

The Daily Express

Fe allai'r penderfyniad i ddatganoli grym i Gymru a'r Alban yn yr 1990au hwyr fod wedi creu'r amgylchiadau a arweiniodd at Brexit, yn ôl ymchwil newydd.

Mae cynnydd wedi bod yn yr ymdeimlad o genedlaetholdeb Saesnig dros y blynyddoedd diwethaf, yn ôl gwaith gan brifysgolion Caerdydd a Chaeredin - ac mae'n debyg bod 80% o'r bobl sydd yn teimlo'n 'Saesnig nid Prydeinig' wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd ym mis Mai.

Dywedodd yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd wrth y Daily Express "nad oedd hi'n bell ohoni" awgrymu bod anhapusrwydd yn Lloegr ynglŷn â datganoli yn un o'r ffactorau arweiniodd at ganlyniad y refferendwm.

Llongyfarchiadau i'r Rhyl!

Twitter

Yng Ngwobrau Theatr y DU, mae un enillydd o Gymru eisoes wedi'i gyhoeddi, sef Theatr y Pafiliwn yn Rhyl am y croeso gorau.

Llongyfarchiadau!

View more on twitter