a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Da bo am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan y llif byw am ddiwrnod arall, Byddwn ni nôl bore fory am 8, a chofiwch am yr hafan am y diweddaraf.

  Tan hynny, hwyl i chi.

 2. Noson lwyd a llaith

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno’n noson lwyd a llaith, a dros nos bydd na law’n lledu tua’r de ddwyrain a bydd y gwynt yn codi. Y tymheredd isaf yn 13°C.

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Treisiwr o'r Fflint yn ffoi o Brydain

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o'r Fflint, sydd wedi cael defryd o garchar am dreisio myfyrwraig, wedi ffoi o Brydain.

  Fe gafodd Sultan Amari, 46 oed, ei ddedfrydu i 11 mlynedd o garchar mewn llys yn Warrington.

  Ond doedd Amari - gafodd ei eni yn Syria - ddim yn bresennol i glywed y ddedfryd, am iddo deithio i Dwrci.

  Mae amheuon ei fod ar ei ffordd i'w wlad enedigol.

  treisiwr
 4. 'Mae Cymru yn well na Lloegr'

  The Daily Mail

  Mae'r geiriau "Mae Cymru yn well na Lloegr" ymhlith y brawddegau mwyaf poblogaidd i gael eu teipio ym mlwch chwilio Google, medd y Mail Online.

  Hefyd yn boblogaidd mae brawddegau fel "Mae Lithuania yn boicotio archfarchnadoedd" ac "Mae Rwsia yn enigma."

  Mae Citybase wedi creu map sy'n dangos y datganiadau mwyaf poblogaidd yn ymwneud â gwledydd Ewrop

 5. Newyddion i deithwyr

  Teithio BBC Cymru

  Yn Llan-y-pwll, Wrecsam, mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad ger y gwaith ffordd ar yr A534, Heol Wrecsam.

  Mae damwain wedi digwydd ar Stryd y Farchnad yn Nhrefdraeth, Sir Benfro.

  Yn Nhir-y-berth, Caerffili, mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad yn y gwaith ffordd ar yr A469, gan effeithio teithwyr rhwng Ystrad Mynach a Bargoed.

  Mae Irish Ferries wedi canslo rhai o’u gwasanaethau rhwng Caergybi a Dulyn heno oherwydd y tywydd.

 6. Sefydlu grŵp i ad-drefnu cyrff treftadaeth Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Gall rhai o gyrff hanes a threftadaeth Cymru golli rheolaeth o'u hochr fasnachol, os yw cynlluniau newydd yn cael eu gwireddu.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu grŵp i ystyried sut mae uno gwaith masnachol y corff henebion, Cadw, ac Amgueddfa Cymru o dan ymbarel newydd o'r enw Cymru Hanesyddol.

  Fe ddywedodd Amgueddfa Cymru bod gan y cynlluniau "oblygiadau dirfawr" i'r sefydliad.

  Treftadaeth
 7. Newyddion y dydd gyda Dewi Llwyd

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Y diweddara ar farwolaethau Caerdydd, araith Jeremy Corbyn yng nghynhadledd y blaid Lafur a darganfod esgyrn mewn eglwys hynafol ar Ynys Môn. 

  Hyn i gyd a mwy ar y Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwng 5 a 6

 8. Adolygu polisi sbwriel Ynys Môn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymateb i feirniadaeth am bolisi casglu sbwriel trwy gyhoeddi "adolygiad" o'r polisi.

  Ddydd Mawrth fe ddaeth i'r amlwg y byddai'r awdurdod yn gofyn i rieni plant o dan dair oed i ddangos tystysgrif geni'r plentyn os oedden nhw am gael eu biniau sbwriel wedi'u gwagio'n amlach na bob tair wythnos.

  Bwriad y cyngor oedd casglu sbwriel arferol bob tair wythnos, ond fe fyddai sbwriel yn cynnwys cewynnau yn cael ei gasglu pob pythefnos (ar ôl dangos tystysgrif).

  Ond yn dilyn protest ar gyfryngau cymdeithasol, fe ddywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod ddydd Mercher y bydd y polisi yn newid.

  cewynnau
 9. Marwolaethau Caerdydd: Cyhoeddi enwau

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau mai Zoe Morgan, 21 oed, o Ogledd Llandaff a Lee Simmons, 33 oed, o Grangetown yw'r ddau gafodd eu lladd ar stryd yng nghanol Caerdydd y bore 'ma.

  Mae dyn 20 oed o Gas-bach ger Casnewydd wedi ei arestio ac yn cael ei holi gan yr heddlu.

  Cafodd cyrff y ddau eu canfod ar Heol y Frenhines yn gynnar y bore 'ma. 

  Roedd Mr Simmons a Ms Morgan yn gweithio yn siop Matalan yn y ddinas.

  marwolaethau Caerdydd
 10. Rhagor o amser i holi dyn o Gaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Gwrth Derfysgaeth y Met wedi cael mwy o amser i holi dyn gafodd ei arestio yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn 24 Medi. 

  Mae'r dyn 33 oed yn cael ei holi ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi ac annog terfysgaeth. 

  Cafodd dau gyfeiriad yng Nghaerdydd eu chwilio fel rhan o'r ymchwiliad.

 11. Alun Davies i gynrhychioli Llafur Cymru ar bwyllgor gwaith y blaid

  Llafur Cymru

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi mai'r Aelod Cynulliad, Alun Davies fydd yn cynrhychioli Llafur Cymru ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol. 

  Yn dilyn y cyhoeddiad, dywedodd Mr Davies: "Rwy'n falch iawn o gael y cyfle i ymgymryd â'r gwaith pwysig hwn. 

  "Byddaf yn defnyddio fy lle ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y Blaid Lafur er mwyn rhoi llais cryf i Gymru a'i buddiannau, ac i weithio gyda chydweithwyr y mudiad ehangach Llafur yn y DU." 

  Cafodd Mr Davies ei benodi'n weinidog â chyfrifoldeb am Ddysgu Gydol Oes a'r Iaith Cymraeg yn dilyn etholiad y Cynulliad ym mis Mai.

  Alun Davies
 12. Comisiynydd wedi gyrru Gordon Anglesea i gartref plant

  BBC Cymru Fyw

  Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi dweud wrth lys ei fod yn arfer gyrru cyn uwch swyddog heddlu, sydd wedi ei gyhuddo o gam-drin bechgyn yn y 1980au, i gartref plant.

  Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Arfon Jones yn heddwas rhwng 1978 a 2008.

  Dywedodd ei fod wedi cyfarfod y diffynnydd, Gordon Anglesea, yn 1982, pan oedd Mr Jones yn gwnstabl a Mr Anglesea yn arolygydd yn Wrecsam.

  Mae Mr Anglesea, 79 o Hen Golwyn, yn gwadu pedwar cyhuddiad o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen.

  Gordon Anglesea
 13. Enwi dau gafodd eu lladd yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r dyn a'r ddynes gafodd eu lladd ar stryd yng nghanol Caerdydd y bore 'ma wedi eu henwi'n lleol. 

  Roedd Zoe Morgan, 21 oed o Ogledd Llandaf a Lee Simmons, 34 oed, o Grangetown yn gweithio yn siop Matalan ar Heol y Frenhines. 

  Mae dyn 20 oed o Cas-bach ger Casnewydd wedi ei arestio ac yn cael ei holi yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd. 

  Ar dudalen Facebook Mr Simmons, mae'n dweud ei fod mewn perthynas â Ms Morgan ers Mis Gorffennaf.

  Marwolaethau Caerdydd
 14. Tywydd y prynhawn

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd gweddill y prynhawn yn llwyd ac yn llaith i’r rhan fwyaf, ond mae hi’n edrych yn brafiach yn y gogledd ddwyrain lle mae’r tymheredd wedi cyrraedd 23°C.

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 15. Llai o achosion gwahardd plant o'r ysgol yn Abertawe

  South Wales Evening Post

  Mae'r South Wales Evening Post yn dweud mai yn Abertawe y mae'r gostyngiad mwyaf wedi bod yn nifer y plant sy'n cael eu gwahardd o'r ysgol.

  Yn ôl gwaith ymchwil gan y papur, fe gafodd plant eu hatal rhag mynd i'r ysgol am bum niwrnod neu lai 546 o weithiau yn 2014/15 - 15.4 gwaharddiad am bob 1,000 o ddisgyblion. 

  Mae hyn yn ostyngiad o 29% mewn blwyddyn, o 21.8 gwaharddiad am bob 1,000 o ddisgyblion yn 2013/14.

  dosbarthiadau
 16. Ffordd ar gau yng Ngheredigion

  Teithio BBC Cymru

  Mae’r A487 ar gau rhwng Brynhoffnant a Than-y-groes, yng Ngheredigion, oherwydd gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd yn Sarnau. Bydd hyn yn effeithio ar deithwyr rhwng Synod Inn ac Aberteifi. 

 17. Honiadau am £25,000 gan Gaddafi i Blaid Cymru

  Post Cyntaf

  BBC Radio Cymru

  Ar Y Post cyntaf ar BBC Radio Cymru'r bore ma, roedd Dr Carl Clowes yn trafod ei sylwadau yn ei hunangofiant newydd oedd yn dweud sut y bu i Blaid Cymru dderbyn rhodd o £25,000 gan gyn-arweinydd Libya, Muammar Gaddafi yn y 1970au, 

  Dywedodd Dr Carl Clowes, a aeth ar daith i Libya gydag aelodau'r blaid yn 1976 ar wahoddiad yr Undeb Sosialaidd Arabaidd, bod yr arian wedi cael ei dalu yn dilyn yr ymweliad.

  Mae Plaid Cymru wedi dweud nad oes unrhyw gofnod na gwybodaeth eu bod wedi derbyn rhodd ariannol o'r fath. Mae modd i chi wrando ar y sgwrs gyda Dr Clowes isod:

  Video content

  Video caption: Honiadau fod Plaid Cymru wedi derbyn rhodd £25,000 gan Gaddafi
 18. Tro pedol ar agweddau o gynllun cewynnau cyngor?

  Twitter

  Mae'r Daily Post yn adrodd fod Cyngor Môn wedi gwneud tro pedol yn rhannol ar gynllun dadleuol i wrthod casglu cewynnau budr plant dros dair oed, gan ddweud y dylai'r rhan fwyaf fod wedi eu hyfforddi i ddefnyddio toiled bach erbyn yr oedran hwnnw.

  Y bwriad oedd gofyn i rieni i ddangos tystysgrifau geni i brofi cymhwysedd ar gyfer y cynllun dwy-wythnosol newydd, ond mae'r Post yn adrodd fod agweddau o'r cynllun wedi eu newid erbyn hyn.

  View more on twitter
 19. Tlws Ray Reardon 'yn fraint'

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn bencampwr snwcer y byd, Ray Reardon yn dweud ei fod wrth ei fodd o glywed bod tlws cystadleuaeth snwcer Agored Cymru wedi ei henwi ar ei ôl. 

  Mae'r gystadleuaeth bellach wedi ei hymgorffori yn rhan o gyfres newydd y Cenhedloedd Cartref, ochr yn ochr â chystadlaethau agored Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

  "Dwi wrth fy modd", meddai Reardon, sy'n 83 oed, "Mae e wir yn fraint." 

  Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd rhwng 13-19 Chwefror.

  Ray Reardon