a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn ôl am 08:00 bore fory. 

   Nos da 

 2. Y sêr fydd yn seremoni BAFTA Cymru

  BAFTA Cymru

  Mae BAFTA Cymru wedi cyhoeddi rhai o'r sêr fydd yng Ngwobrau’r Academi Brydeinig sydd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd nos Sul. 

   Y DJ a'r cyflwynydd Huw Stephens sydd yn cyflwyno eto eleni. 

   Ymhlith y rhai fydd yn mynd i'r seremoni mae'r actor Michael Palin, digrifwr Terry Jones, yr actorion Robert Pugh ac Alexa Davies, Spencer Wilding, Ffion Dafis a'r digrifwr Elis James.

  Elis James
 3. Prif Weithredwr y Cynulliad yn gadael

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwilio am Brif Weithredwr a Chlerc newydd i'r sefydliad. 

  Claire Clancy sydd wedi bod yn gwneud y gwaith ers bron ddeng mlynedd. 

  Yn ôl Claire Clancy mae wedi bod yn fraint gwneud y gwaith: "Wrth edrych i'r dyfodol, mae'r cyfnod nesaf i'r Cynulliad yn edrych yn fwy cyffrous fyth, â photensial anferthol i rywun adeiladu ar lwyddiannau'r Comisiwn a helpu i arwain y Comisiwn drwy'r cam nesaf o ddatganoli yng Nghymru.

  "Mae'n gyfle anhygoel sydd ond yn codi unwaith mewn oes."

  Claire Clancy
 4. Stephanie Booth wedi marw ar ôl cael ei gwasgu

  BBC Cymru Fyw

  Bu'r ddynes fusnes Stephanie Booth farw o ganlyniad i anafiadau ar ôl iddi gael ei gwasgu. 

  Clywodd y cwest bod Ms Booth oedd yn entrepreneur a chyn berchennog gwestai wedi ei darganfod wrth ymyl tractor oedd wedi troi drosodd ar ei ffarm ger Corwen. 

  Dywedodd y doctor wnaeth gynnal y profion post-mortem mai "anafiadau difrifol wedi iddi gael ei gwasgu" oedd achos ei marwolaeth ac roedd y rhain yn gyson gyda damwain tractor. 

  Mae'r cwest wedi ei ohirio tan o leiaf fis Mawrth nesaf. 

  Stephanie Booth
 5. Dyn 27 oed yn ymgeisio am swydd Is-ganghellor

  Golwg 360

  Mae dyn 27 oed sydd yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi dweud wrth Golwg360 ei fod am geisio am y swydd Is-ganghellor yn y brifysgol. 

  Roedd Jeff Smith yn un o'r ymgyrchwyr oedd eisiau i Neuadd Pantycelyn aros ar agor. 

  Mae'n dweud ei fod yn "angerddol am gyfeiriad a dyfodol y brifysgol."

 6. Cap ar bris tocynnau trên

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd prisiau trenau sydd yn cael eu rheoleiddio yn codi yn uwch na chwyddiant tan o leiaf fis Hydref 2018. 

  Mae hynny yn golygu mai'r uchafswm all Arriva Trains Wales osod ar docynnau trenau wedi eu rheoleiddio yw 1.9%. 

  Nod gosod y cap yn ôl yr Ysgrifennydd Economi, Ken Skates yw gwneud teithio ar y trên yn ffordd "ddeniadol a fforddiadwy" i bobl deithio. 

  Tren
 7. Gweddillion corff: apêl o'r newydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn manteisio ar raglen Crimewatch y BBC heno i wneud apêl o'r newydd i wybod pwy ydi'r person y cafwyd hyd i'w weddillion mewn coedwig ger Cerrigydrudion y llynedd. 

  Yn ôl yr heddlu maen nhw wedi canfod bod y dyn a fu farw wedi ei lofruddio. 

  Fe fydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu heno am naw o'r gloch.

 8. Beirniadu stori Scrabble

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn sôn bod stori ynglŷn â Scrabble yn Gymraeg wedi denu ymateb chwyrn gan bobl ar y cyfryngau cymdeithasol. 

  Roedd y Guardian wedi cyhoeddi stori oedd yn sôn bod siop yng Nghaerfyrddin ddim wedi llwyddo i werthu'r gem fwrdd o gwbl yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. 

  Mae llawer wedi beirniadu'r stori meddai Golwg360 gan ddweud ei bod hi'n ffordd i fychanu'r Gymraeg. 

 9. Carfan Abertawe gyda ffydd yn Guidolin

  BBC Sport Wales

  Mae amddiffynwr Abertawe, Jordi Amat, wedi dweud bod gan y garfan hyder yn y rheolwr, Francesco Guidolin.

  Colli 3-1 wnaeth yr Elyrch yn erbyn Manchester City dros y penwythnos, er bod y perfformiad yn well na dros yr wythnosau blaenorol. 

  Mae sibrydion wedi bod yn y wasg y bydd Ryan Giggs neu Gianfranco Zola yn cymryd yr awenau yn Stadiwm Liberty.

  Jordi
  Image caption: Jordi Amat
 10. Linda Razzell: Teulu'n gwrthod cysylltiad Halliwell

  BBC Wales News

  Mae teulu dynes o Gymru gafodd ei llofruddio wedi gwrthod beirniadaeth na chafodd cysylltiadau gyda'r llofrudd Christopher Halliwell eu hymchwilio.

  Aeth Linda Razzell o Lanybydder ar goll yn 2002, a chafodd ei gwr ei garcharu am ei llofruddio.

  Ond mae cyn dditectif wedi dweud y gallai Halliwell, sydd wedi ei garcharu am lofruddio dwy ddynes, fod wedi ei gysylltu â hyd at chwe achos arall, gan gynnwys un Mrs Razzell.

  Ond dywedodd teulu Mrs Razzell bod "dim amheuaeth" bod ei gwr yn euog.

 11. Llafur: Dadlau am gynrychiolaeth Cymru ar yr NEC

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymgais o'r newydd i atal arweinwyr Llafur Cymru a'r Alban neu eu cynrychiolwyr i eistedd ar fwrdd rheoli'r blaid - yr NEC - wedi ei wrthod yn ystod cynhadledd y blaid ddydd Llun.

  Roedd hyn yn dilyn araith gan Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn annog y gweithgor i beidio â gadael Cymru i lawr.

  Y gred yw i Mr Jones ddweud "yn ystod araith rymus" wrth yr NEC, mai'r blaid yng Nghymru yw'r rhan fwyaf llwyddiannus yn nheulu Llafur, er bod rhai yn dadlau mai cangen o'r blaid yw hi.

  Carwyn Jones
 12. Achos cipio Deiniolen: Dyn yn ddieuog

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 39 oed wedi ei ganfod yn ddieuog o geisio cipio merch 10 oed oedd yn chwarae gyda'i ffrindiau yn Neiniolen.

  Dywedodd y ferch bod Steven Hickling o Brestatyn wedi ei chodi a'i siglo o gwmpas a'i bod hi wedi ei gicio.

  Cafwyd Mr Hickling yn ddieuog o gipio, ond cafodd orchymyn sy'n ei atal rhag siarad na nesáu at unrhyw un o dan 16 oni bai bod yna oedolyn yn bresennol, a gwaharddiad rhag gyrru am 14 am yfed a gyrru. 

 13. Achos Gordon Anglesea: Ymweld â thŷ

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi clywed bod cyn uwch swyddog heddlu wedi ymweld â thŷ oedd yn cael ei ddefnyddio gan nifer o bedoffilyddion

  Mae Gordon Anglesea wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen yn y 1980au. Mae'n gwadu'r holl gyhuddiadau. 

  Dywedodd y tyst ei fod wedi ei gyflwyno i ddyn oedd yn mynd a bechgyn i dŷ yn Wrecsam lle roedden nhw'n cael eu camdrin.

  Honnodd y tyst bod Mr Anglesea wedi mynd i'r tŷ ar un achlysur, ond dywedodd yr amddiffyniad bod anghysondebau yn y dystiolaeth.  

 14. 'Cadarnhau Hamilton' fel yr arweinydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Diane James wedi cadarnhau mai Neil Hamilton yw arweinydd UKIP yng Nghymru wrth iddi ymweld ag ACau'r blaid yng Nghaerdydd.

  Wrth gael ei holi, dywedodd wrth newyddiadurwyr ei bod yn "credu" mai Neil Hamilton yw'r arweinydd ar hyn o bryd.

  Er hynny, dywedodd y byddai "wrth ei bodd" i weld Nathan Gill yn ôl yng ngrŵp y blaid yn y Cynulliad.

  Hamilton
 15. Tân mawr yn Sir Benfro

  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Mae diffoddwyr tân wedi eu galw i ddigwyddiad yn Sir Benfro.

  Y gred yw bod deunydd gwastraff yn llosgi ger Doc Penfro, ac mae tua 18 o ddiffoddwyr ar y safle ar hyn o bryd.

 16. Darganfod celf werth £3m mewn storfa

  BBC Wales News

  Mae gwaith celf sydd o'r 17eg ganrif ac sydd werth £3m wedi ei ddarganfod yn storfa amgueddfa Abertawe. 

  Mae'r darlun yn cael ei gydnabod fel un "pwysig a hardd" gan yr artist Jacob Jordaens. 

  Yr hanesydd celf Bendor Grosvenor wnaeth adnabod y gwaith fel un yr artist a hynny ar gyfer cyfres newydd y BBC, Britain's Lost Masterpieces.

  Llun
 17. Gwlyb am weddill y dydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Y tywydd gan Rhian Haf: "Bydd hi'n eitha' gwlyb dros ran helaeth o'r wlad weddill y dydd, ond fydd y glaw yn drymach ymhellach i'r de, lle mae 'na rybudd am ddŵr yn cronni a bosib fydd na 20mm o law o fewn tair awr. Bydd y gwynt yn cryfhau heno, yn enwedig dros Eryri."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC

 18. Adolygiad Diamond: Heriau yn y sector

  Click on Wales

  Mae Dr Dafydd Trystan wedi ysgrifennu ar flog y Sefydliad Materion Cymreig ynglŷn ag adolygiad Diamond, sydd yn edrych ar gyllid myfyrwyr ac addysg uwch yng Nghymru.

  Yn ôl Dr Dafydd Trystan mae gan yr awdur dasg enfawr oherwydd bod nifer o sialensiau yn wynebu'r sector addysg uwch gan gynnwys yr hinsawdd economaidd, cynnydd yn nifer y myfyrwyr sydd yn mynd i'r brifysgol o Gymru a'r ffaith bod newidiadau mawr wedi bod yn y sector ers i Lywodraeth Cymru gyflwyno grant ffioedd dysgu yn 2010.

 19. Ffordd yr A453 ynghau

  Teithio BBC Cymru

  Mae ffordd yr A453 yn Sir Ddinbych ynghau i'r ddau gyfeiriad am fod tancer wedi troi drosodd. 

  Mae tair injan dân yno ar hyn o bryd a'r gred yw bod y tancer yn cario tanwydd. 

  Mae hyn yn effeithio ar y traffig rhwng Bylchau a Phentrefoelas, ond does yna ddim arwyddion bod yna oedi mawr ar y traffig yn yr ardal.