a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

  Y Senedd
 2. 'Dechrau newydd i'r BBC'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud bod y siarter yn "ddechrau newydd i'r BBC" a bod yr hyn sy'n cael ei gynnig yn y newidiadau sydd ar gynnig heb amheuaeth yn gam ymlaen o'r hyn rydyn ni wedi ei weld yn y gorffennol".

  Neil Hamilton
 3. 'Croeso cynnes'

  Mae'r aelod Ceidwadol Suzy Davies yn dweud ei bod yn gobeithio y bydd y llywodraethau yng nghenhedloedd eraill y Deyrnas Unedig "yn rhoi croeso yr un mor gynnes i'r siarter terfynol ag y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud" 

  Suzy Davies
 4. 'Pryderu'n fawr am ffi'r drwydded'

  Mae Bethan Jenkins yn dweud bod Plaid Cymru yn pryderu nad yw ffi'r drwydded wedi cynyddu i'r BBC ac mae'n cyfeirio at gyhoeddiad yn gynharach yn y mis am ad-drefnu ar raddfa fawr yn BBC Cymru gyda'r bwriad o arbed £9m erbyn 2022.  

  Bethan Jenkins
 5. 'Mewnbwn uniongyrchol wedi bod yn hanfodol'

  Mae Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn dweud bod mewnbwn uniongyrchol Llywodraeth Cymru i broses Adolygu'r Siarter wedi bod yn hanfodol.

  Mae'n dweud bod Cyfarwyddwr Cyffredinnol y BBC wedi gwneud nifer o addewidion cyhoeddus pwysig i Gymru ym mis Mai 2016, gan gynnwys rhagor o gyllid i wella gwasanaethau ac ar gyfer cynnwys mwy ymroddedig. 

  "Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen i weld rhain yn cael eu gwireddu" medd Mr Davies.

  Alun Davies
 6. Siarter Ddrafft y BBC

  Mae'r aelodau yn cael dadl ar Siarter Ddrafft y BBC a Chytundeb Fframwaith drafft y BBC.

  Mae'r Siarter Frenhinol yn gytundeb gyda'r llywodraeth ynghylch beth mae'r BBC yn bwriadu ei wneud dros yr unarddeg mlynedd nesaf. 

  Mae'n ddogfen gyffredinol yn amlinellu sut mae'r gorfforaeth yn cael ei chyllido, ei rhedeg, pwy sy'n dal y BBC i gyfrif a beth yw ei bras amcanion. 

  Mae'r Papur Gwyn, gafodd ei gyhoeddi ym mis Mai, yn cyfeirio at ddiwygiadau i drefn y BBC, gan gynnwys dileu Ymddiriedolaeth y BBC a sefydlu bwrdd i redeg materion o ddydd i ddydd, gydag Ofcom fel y rheolydd allanol. 

  Mae disgwyl i'r Siarter Frenhinol bresennol ddod i ben ddiwedd 2016. 

  Roedd y BBC yn y penawdau yn gynharach yn y mis pan gollodd y gorfforaeth yr hawliau i un o'i rhaglenni mwyaf poblogaidd "The Great British Bake Off". 

  BBC
 7. Mesur Plismona a Throsedd

  Mae'r aelodau yn cytuno ar gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Mesur Plismona a Throsedd. 

  Mae'r aelodau yn unfrydol yn cytuno bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Mesur Plismona a Throsedd sy'n diwygio Deddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf Troseddau Rhywiol 2003, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  

 8. Polo dŵr 'wastad yn benbleth i mi'

  Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud hyn am polo dŵr:

  "Mae'n chwaraeon sydd wastad wedi bod yn benbleth i mi. Dydw i dal ddim yn deall sut mae nhw'n cael y ceffylau i mewn i'r dŵr".

  Gareth Bennett
 9. Digwyddiadau chwaraeon mawr

  Mae Mr Skates yn herio unrhyw un i feddwl am wlad arall gyda thair miliwn o bobl sydd wedi cynnal cymaint o ddigwyddiadau chwaraeon mawr â Chymru yn y 10 mlynedd ddiwethaf.

  Ken Skates
 10. Dim cais am Gemau'r Gymanwlad

  Mae Neil McEvoy Plaid Cymru yn beirniadu'r penderfyniad i beidio gwneud cais am Gemau'r Gymanwlad 2026.

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn dweud bod astudiaeth ddichonoldeb yn amcangyfrif y byddai'r gost rhwng £1.3bn a £1.5bn.

 11. Croesawu Athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru

  Yr eitem nesa yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ken Skates ar goesawu'n ôl Athletwyr Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio 2016.

  Fe fydd Carwyn Jones, y Prif Weinidog ac Elin Jones, Llywydd y Cynulliad yn croesawu cystadleuwyr a gymerodd ran yn y Gemau yn Rio i ddigwyddiad y tu allan i'r Senedd ar 29 Medi rhwng 17.00-19.00.

  Bydd adloniant tebyg i garnifal, gan gynnwys band a dawnswyr samba.

  Athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru
 12. Proffwydo'r Prif Weinidog nesa?

  Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn galw Vaughan Gething yn "Brif Weinidog".

  "Dim eto," mae hi'n ychwanegu wedyn. 

  Angela Burns
 13. Pryder am anghysonderau

  Fe fydd y panel adolygu yn edrych ar yr hyn sy'n cael ei alw yn broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol wedi pryder bod yna anghysonderau wrth gweithredu polisi sydd wedi arwain at loteri cod post yng Nghymru wrth asesu meddyginiaethau.

  Bydd yr adolygiad yn edrych ar y dystiolaeth o arfer da yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a llefydd eraill o ran gwneud penderfyniadau cyllido unigol ar driniaethau sydd ddim ar gael fel rheol. 

 14. Panel Adolygu CCCU

  Mae claf canser o Wynedd, wnaeth symud i Loegr i gael triniaeth nad oedd ar gael yng Nghymru, yn un o aelodau'r panel newydd fydd yn cynnal adolygiad annibynnol o'r broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (CCCU) yng Nghymru.

  Fe gafodd Irfon Williams o Fangor glywed bod ganddo ddwy flynedd i fyw wedi iddo gael diagnosis o ganser y coluddyn.

  Fe gafodd y cyffur Cetuximab wedi iddo symud i fyw gyda pherthnasau yng ngogledd orllewin Lloegr. Cronfa Cyffuriau Canser Lloegr oedd yn talu am hyn.

  Irfon gyda'i wraig Becky a'u plant Lois, Owen, Beca, Sion ac Ianto
 15. Cronfa Triniaethau Newydd

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething: Sefydlu'r Gronfa Triniaethau Newydd a'r Adolygiad Annibynnol o'r Broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol.

  Yn ei maniffesto fe wnaeth Llafur Cymru addo gwario £16m y flwyddyn ar y gronfa. Ym mis Gorffennaf fe ddywedodd Mr Gething ei fod yn disgwyl i'r gronfa fod yn weithredol erbyn Rhagfyr 2016 ac y byddai'n darparu 12 mis o gyllid ar gyfer cyffuriau newydd yr oedd arbenigwyr yn gytûn oedd yn gost effeithiol.

  Tabledi
 16. Gorchwyl yr adroddiad

  Mae Simon Thomas o Blaid Cymru yn dweud iddo gael gwybod na wnaeth yr Athro Diamond ddilyn un gorchwyl a gafodd ar gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

  Dywed Mr Thomas i hyn ddigwydd er gwaetha'r ffaith ei fod e wedi cytuno ar y gorchwyl gyda'r cyn weinidog addysg Huw Lewis fel cytundeb rhwng dwy blaid ynghylch sut i ddelio gyda mater nawdd. 

  Mae Kirsty Williams yn dweud na chafodd Syr Ian Diamond gyfarwyddyd i newid gorchwyl ei adroddiad.

 17. 'Pawb yn hapus felly? Wel ddim o reidrwydd'

  Dadansoddiad

  Aled ap Dafydd

  Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  Quote Message: Mae cael polisi ffioedd dysgu credadwy a chynaliadwy yn un o gonglfeini unrhyw lywodraeth. Gofynnwch i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Gellir dadlau fod y blaid honno yn parhau i dalu'n ddrud am dorri addewid wnaeth y blaid yn 2012 i beidio codi ffioedd dysgu yn Lloegr."

  Darllenwch weddill y dadansoddiad yma.

 18. 'Gweinidog cabinet drytaf'

  Mae Mark Reckless UKIP yn disgrifio Kirsty Williams fel y "gweinidog cabinet drytaf".

  "Beth sy'n flaengar am roi £1,000 i bob myfyriwr, dim ots pa mor gyfoethog mae nhw, heb ofyn cwestiynau?" meddai.

  Mark Reckless
 19. Cefnogi'r argymhellion

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud "rydyn ni'n cefnogi'r argymhellion i symud oddi wrth cynhaliaeth ffioedd myfyrwyr tuag at gyflwyno grant cynhaliaeth ar sail prawf modd".

  Mae'r Ceidwadwyr meddai wastad wedi credu y dylid targedu cefnogaeth i'r rhai sydd ei angen fwyaf, er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu dyheu am addysg prifysgol, beth bynnag fo'u cefndir.

  Darren Millar
 20. 'Model mwy cynaliadwy'

  Mae Llyr Gruffydd o Blaid Cymru yn dweud bod adolygiad yr Athro Diamond - is-ganghellor Prifysgol Aberdeen - yn cynnig "model mwy cynaliadwy".

  Llyr Gruffydd