a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Arweinwyr yn cwrdd i drafod Brexit

  BBC Wales News

  Fe wnaeth Carwyn Jones a Leanne Wood gwrdd heddiw i drafod Brexit yn dilyn ffrae rhwng y ddwy blaid am ymateb Llywodraeth Cymru i'r refferendwm.

  Dywedodd llefarydd ar ran y Prif Weinidog bod "gwahaniaethau'n parhau", a chytunodd yr arweinwyr i gwrdd eto i drafod ymhellach.

  Cafodd y cyfarfod ei gynnal wedi i ACau Llafur bleidleisio yn erbyn cynnig Plaid Cymru yn y Cynulliad i gefnogi "aelodaeth lawn" o farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher.

  Jones a Wood
 3. Arweinydd UKIP yn cyfaddef 'anrhefn'

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd newydd UKIP wedi dweud mai'r ffaith bod "rhai pobl wedi cyffroi ychydig" sydd ar fai am y cecru mewnol o fewn y blaid yng Nghymru.

  Fe gyfaddefodd Diane James bod "anrhefn" wedi bod yn rhengoedd y blaid yn ddiweddar.

  Ar hyn o bryd mae arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill yn eistedd fel Aelod Cynulliad annibynnol, tra bod Neil Hamilton yn arwain grŵp y blaid yn y Cynulliad.

  Diane James
 4. Oer ond sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae gan Robin Owain Jones newyddion da i ni heno ar y cyfan:

  "Bydd cymysgedd o awyr glir a chyfnodau mwy cymylog heno, ond dan yr awyr glir mi wneith y tymheredd syrthio'n ddigon sydyn wedi i'r haul fachlud, i ryw 7C neu 8C ar ei isaf heno.

  "Yn sych i’r rhan fwyaf dros nos, ond mi fydd ‘na rai cawodydd gwasgaredig, ac mae ‘na rywfaint o niwl yn bosib erbyn yr oriau man."

  Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Hallam Amos i arwain y Dreigiau

  BBC Sport Wales

  Bydd asgellwr Cymru, Hallam Amos yn gapten ar y Dreigiau am y tro cyntaf wrth iddyn nhw deithio i'r Eidal i herio Treviso nos 'fory.

  Yn ymuno â'r gŵr 21 oed ar yr asgell arall fydd Cymro arall addawol, Ashton Hewitt, fydd yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf y tymor yma ar ôl gwella o anaf i'w ysgwydd.

  Amos
 6. Y blaid Lafur 'fyth am fod mewn grym'?

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n bosib na fydd y blaid Lafur byth mewn grym oherwydd y rhyfel mewnol sydd wedi digwydd o dan arweinyddiaeth Jeremy Corbyn, meddai Alastair Campbell.

  Wrth siarad gyda chynulleidfa o staff BBC Cymru dywedodd bod "perygl go iawn" na fyddai Llafur byth yn ennill etholiad cyffredinol arall os bydd Mr Corbyn yn aros fel yr arweinydd.

  Mae Mr Campbell yn sicr fod Mr Corbyn wedi ennill y ras arweinyddiaeth yn erbyn Owen Smith ond dywedodd na fydd "byth yn cael ei ethol yn Brif Weinidog". 

  Campbell
 7. Cau'r blychau

  Western Telegraph

  Mae cwmni BT wedi gwneud cais i Gyngor Sir Penfro i gael gwared ar 36 o flychau ffôn sydd prin yn cael eu defnyddio.

  Ar hyn o bryd, mae 214 o flychau'n bodoli yn y sir ond yn ôl BT mae nifer o'r blychau maen nhw am gael gwared ohonynt wedi gwneud llai na 5 galwad yn y 12 mis diwethaf, gydag un yn Saundersfoot wedi gwneud dim ond un galwad.

 8. Swyddogion gwrth derfysgaeth yn arestio dyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae swyddogion gwrth derfysgaeth wedi arestio dyn 33 oed ar stryd yng Nghaerdydd brynhawn dydd Iau ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi ag annog gweithredoedd terfysgol.

  Roedd yr ymdrech i arestio'r dyn wedi ei drefnu o flaen llaw ac o ganlyniad i ymchwiliad gan Uned Gwrth Derfysgaeth MPS gyda chefnogaeth Uned Gwrth Derfysgaeth ag Eithafiaeth Cymru.

  Mae swyddogion yn archwilio dau eiddo yn y ddinas ar hyn o bryd ac mae'r dyn yn y ddalfa.

 9. Carcharu llanc am droseddau gyrru

  Heddlu Gwent

  Mae llanc 17 oed o Gasnewydd wedi cael ei ddedfrydu i chwe mis dan glo ar ôl i'r heddlu orfod ei erlid trwy'r ddinas.

  Cafodd ei garcharu am yrru dan ddylanwad cyffuriau, gyrru'n beryglus a gyrru heb drwydded nag yswiriant.

  Fe gafodd y llanc ei arestio ar 2 Gorffennaf ar ôl ceisio gyrru i ffwrdd o'r heddlu ar hyd Heol Bryste.

  Mae'r fideo yn dangos yr heddlu yn erlid y car trwy strydoedd preswyl cul.

  View more on youtube
 10. Camgymeriad heddlu wrth chwilio am ddyn

  BBC Wales News

  Mae dyn yn dweud bod heddlu wedi rhuthro i mewn i'w ystafell mewn gwesty tra roedd yn noeth, oherwydd eu bod wedi gwneud camgymeriad wrth chwilio am ddyn arall gyda'r un enw.

  Roedd Richard Jones yn paratoi ar gyfer noson elusennol yng Nghaerdydd pan ddaeth yr heddlu i mewn i'w ystafell gyda gwn Taser.

  Roedd Heddlu Gwent yn chwilio am Richard Jones arall pan ddigwyddodd y camgymeriad. 

 11. Carcharu dyn o Fangor am glwyfo

  Daily Post

  Mae dyn 31 oed o Fangor wedi cael ei garcharu am flwyddyn a dau fis am dorri gwydr yn wyneb dyn arall yn dilyn ffrae.

  Fe wnaeth Michael John Marnell gyfaddef clwyfo Stephen Davies yn nhafarn y King's Arms yn y ddinas ym mis Ebrill y llynedd.

 12. GHA: Swyddogion wedi 'mynegi pryder'

  BBC Cymru Fyw

  Roedd swyddogion Cyngor Sir Ddinbych yn amau fod rhywbeth o'i le gyda chwmni bysys GHA o Wrecsam bedwar mis cyn i'r cwmni gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr, medd adroddiad.

  Cymaint oedd pryder swyddogion fel iddynt lunio cynllun gweithredu, a ddaeth i rym pan gafodd y cwmni orchymyn i roi'r gorau i fasnachu.

  Fe wnaeth y cwmni, oedd yn gyfrifol am nifer o wasanaethau yng ngogledd ddwyrain Cymru a gogledd orllewin Lloegr, roi'r gorau i fasnachu ar 13 Gorffennaf, gan ddiswyddo 320 o weithwyr.

  GHA
 13. Prinder gofal yn y Gymraeg

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae Elin Fflur Lloyd wedi bod yn trafod yr heriau sy'n wynebu ei brawd, Gwion Lloyd ar Taro'r Post heddiw.

  "Mae byw gydag anghenion dwys yn ddigon anodd fel mae hi, heb sôn am orfod wynebu anawsterau cyfathrebu yn eich iaith gyntaf," meddai.

  Mae cyfle i chi ddarllen mwy am ei phrofiadau a'r anawsterau ei brawd i dderbyn gofal drwy'r iaith Gymraeg yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

  View more on twitter
 14. Carchar am oes am ladd cymydog

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 37 oed wedi cael ei ddedfrydu i oes yn y carchar ar ôl cyfaddef lladd cymydog 65 oed ym Mae Caerdydd ym mis Mawrth.

  Bydd rhaid i Kris Wade dreulio o leiaf 21 mlynedd dan glo ar ôl pledio'n euog i lofruddio Christine James rhwng 20 Chwefror a 3 Mawrth eleni.

  Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr bod Wade wedi cyflawni ymosodiad "creulon" a "ffyrnig" oedd wedi amddifadu Mrs James o'i bywyd.

  Christine James
 15. Rhybudd am oedi i yrwyr yn Wrecsam

  BBC Wales News

  Mae gyrwyr wedi eu rhybuddio i ddisgwyl oedi pan fydd gwaith yn dechrau ar ffordd brysur yn Wrecsam.

  Bydd wyneb newydd yn cael ei roi ar Ffordd Yr Wyddgrug, ger Prifysgol Glyndŵr a'r Cae Ras.

  Bydd y gwaith yn dechrau ar ddydd Sul, 9 Hydref, ac mae disgwyl y bydd yn cymryd pum wythnos i'w gwblhau.

  Ffordd Yr Wyddgrug
 16. Bron i 250 wedi marw o ganlyniad i danau

  BBC Cymru Fyw

  Yn ôl ffigyrau Swyddfa Ystadegau Cymru, bu farw 245 o bobl yng Nghymru o ganlyniad i danau yn 2015/16 - cynnydd o 27% ar y flwyddyn flaenorol.

  Mae'r ffigyrau'n dangos fod diffoddwyr yng Nghymru wedi ymateb i 36,751 o ddigwyddiadau yn y cyfnod rhwng mis Mawrth 2015 a 2016.

  O'r rhain, roedd 12,000 yn ymwneud â thanau, 2,600 yn ymwneud â damweiniau ffordd a dros 7,000 ar ddigwyddiadau eraill fel llifogydd, achub pobl o afonydd ac anifeiliaid mewn trafferth.

  Gwasanaeth tân
 17. Sir Gaerlŷr yn trechu Morgannwg

  Criced, BBC Cymru

  Mae Morgannwg wedi gorffen eu tymor gyda chanlyniad siomedig arall wrth iddyn nhw gael eu trechu gan Sir Gaerlŷr o 26 rhediad.

  Yn dilyn dechrau addawol i'r diwrnod, fe wnaethon nhw golli eu pedair wiced olaf am 10 rhediad yn unig.

  Mae'r canlyniad yn golygu bod Morgannwg yn gorffen y tymor yn yr wythfed safle, un o'r gwaelod, yn ail adran Pencampwriaeth y Siroedd.

 18. Y Celtic Manor yn bygwth achos llys

  BBC Wales News

  Mae rheolwyr y Celtic Manor, sydd wedi cynnal Cwpan Ryder a chynhadledd NATO yn y blynyddoedd diwethaf, yn bygwth mynd a chlwb golff pentref i'r llys am eu bod wedi newid eu henw i'r Celtic Minor.

  Fe wnaeth dyn busnes, John Adams, ailenwi Clwb Golff Palleg yn Abertawe i geisio denu mwy o ymwelwyr. 

  Ond dywedodd llefarydd ar ran y Celtic Manor y byddan nhw'n herio "unrhyw ymdrech i gymryd mantais annheg o'n henw".

  Golff
  Image caption: Y Celtic Minor o'i gymharu â'r Celtic Manor
 19. Carcharu dyn o'r gogledd am droseddau cyffuriau

  Daily Post

  Mae dyn o Flaenau Ffestiniog wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd a phedwar mis am droseddau yn ymwneud â chyffuriau.

  Fe wnaeth Darren Anthony Jones, 34 oed, bledio'n euog i bedwar cyhuddiad o fod â chyffuriau Dosbarth A yn ei feddiant gyda'r bwriad o werthu. Cyfaddefodd hefyd i fod â chyffuriau Dosbarth B yn ei feddiant.

 20. Marwolaeth A465: Arestio dyn

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dyn 42 oed wedi marw pan oedd yn gweithio ar oleuadau stryd ar yr A465 ddoe.

  Fe wnaeth yr heddlu hefyd gadarnhau bod dyn 39 oed wedi ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

  Cafodd y dyn 42 oed ei gludo i Ysbyty Tywysog Siarl wedi'r digwyddiad rhwng Cefncoedycymer a chylchfan Baverstocks, ond bu farw'n ddiweddarach.

  Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn teithio drwy'r ardal a welodd y gwaith yn digwydd cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.