a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Arweinwyr yn cwrdd i drafod Brexit

BBC Wales News

Fe wnaeth Carwyn Jones a Leanne Wood gwrdd heddiw i drafod Brexit yn dilyn ffrae rhwng y ddwy blaid am ymateb Llywodraeth Cymru i'r refferendwm.

Dywedodd llefarydd ar ran y Prif Weinidog bod "gwahaniaethau'n parhau", a chytunodd yr arweinwyr i gwrdd eto i drafod ymhellach.

Cafodd y cyfarfod ei gynnal wedi i ACau Llafur bleidleisio yn erbyn cynnig Plaid Cymru yn y Cynulliad i gefnogi "aelodaeth lawn" o farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher.

Jones a Wood
BBC

Arweinydd UKIP yn cyfaddef 'anrhefn'

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd newydd UKIP wedi dweud mai'r ffaith bod "rhai pobl wedi cyffroi ychydig" sydd ar fai am y cecru mewnol o fewn y blaid yng Nghymru.

Fe gyfaddefodd Diane James bod "anrhefn" wedi bod yn rhengoedd y blaid yn ddiweddar.

Ar hyn o bryd mae arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill yn eistedd fel Aelod Cynulliad annibynnol, tra bod Neil Hamilton yn arwain grŵp y blaid yn y Cynulliad.

Diane James
BBC

Oer ond sych

Tywydd, BBC Cymru

Mae gan Robin Owain Jones newyddion da i ni heno ar y cyfan:

"Bydd cymysgedd o awyr glir a chyfnodau mwy cymylog heno, ond dan yr awyr glir mi wneith y tymheredd syrthio'n ddigon sydyn wedi i'r haul fachlud, i ryw 7C neu 8C ar ei isaf heno.

"Yn sych i’r rhan fwyaf dros nos, ond mi fydd ‘na rai cawodydd gwasgaredig, ac mae ‘na rywfaint o niwl yn bosib erbyn yr oriau man."

Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Hallam Amos i arwain y Dreigiau

BBC Sport Wales

Bydd asgellwr Cymru, Hallam Amos yn gapten ar y Dreigiau am y tro cyntaf wrth iddyn nhw deithio i'r Eidal i herio Treviso nos 'fory.

Yn ymuno â'r gŵr 21 oed ar yr asgell arall fydd Cymro arall addawol, Ashton Hewitt, fydd yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf y tymor yma ar ôl gwella o anaf i'w ysgwydd.

Amos
BBC

Y blaid Lafur 'fyth am fod mewn grym'?

BBC Cymru Fyw

Mae'n bosib na fydd y blaid Lafur byth mewn grym oherwydd y rhyfel mewnol sydd wedi digwydd o dan arweinyddiaeth Jeremy Corbyn, meddai Alastair Campbell.

Wrth siarad gyda chynulleidfa o staff BBC Cymru dywedodd bod "perygl go iawn" na fyddai Llafur byth yn ennill etholiad cyffredinol arall os bydd Mr Corbyn yn aros fel yr arweinydd.

Mae Mr Campbell yn sicr fod Mr Corbyn wedi ennill y ras arweinyddiaeth yn erbyn Owen Smith ond dywedodd na fydd "byth yn cael ei ethol yn Brif Weinidog". 

Campbell
BBC

Cau'r blychau

Western Telegraph

Mae cwmni BT wedi gwneud cais i Gyngor Sir Penfro i gael gwared ar 36 o flychau ffôn sydd prin yn cael eu defnyddio.

Ar hyn o bryd, mae 214 o flychau'n bodoli yn y sir ond yn ôl BT mae nifer o'r blychau maen nhw am gael gwared ohonynt wedi gwneud llai na 5 galwad yn y 12 mis diwethaf, gydag un yn Saundersfoot wedi gwneud dim ond un galwad.

Swyddogion gwrth derfysgaeth yn arestio dyn

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion gwrth derfysgaeth wedi arestio dyn 33 oed ar stryd yng Nghaerdydd brynhawn dydd Iau ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi ag annog gweithredoedd terfysgol.

Roedd yr ymdrech i arestio'r dyn wedi ei drefnu o flaen llaw ac o ganlyniad i ymchwiliad gan Uned Gwrth Derfysgaeth MPS gyda chefnogaeth Uned Gwrth Derfysgaeth ag Eithafiaeth Cymru.

Mae swyddogion yn archwilio dau eiddo yn y ddinas ar hyn o bryd ac mae'r dyn yn y ddalfa.

Carcharu llanc am droseddau gyrru

Heddlu Gwent

Mae llanc 17 oed o Gasnewydd wedi cael ei ddedfrydu i chwe mis dan glo ar ôl i'r heddlu orfod ei erlid trwy'r ddinas.

Cafodd ei garcharu am yrru dan ddylanwad cyffuriau, gyrru'n beryglus a gyrru heb drwydded nag yswiriant.

Fe gafodd y llanc ei arestio ar 2 Gorffennaf ar ôl ceisio gyrru i ffwrdd o'r heddlu ar hyd Heol Bryste.

Mae'r fideo yn dangos yr heddlu yn erlid y car trwy strydoedd preswyl cul.

View more on youtube

Camgymeriad heddlu wrth chwilio am ddyn

BBC Wales News

Mae dyn yn dweud bod heddlu wedi rhuthro i mewn i'w ystafell mewn gwesty tra roedd yn noeth, oherwydd eu bod wedi gwneud camgymeriad wrth chwilio am ddyn arall gyda'r un enw.

Roedd Richard Jones yn paratoi ar gyfer noson elusennol yng Nghaerdydd pan ddaeth yr heddlu i mewn i'w ystafell gyda gwn Taser.

Roedd Heddlu Gwent yn chwilio am Richard Jones arall pan ddigwyddodd y camgymeriad. 

Carcharu dyn o Fangor am glwyfo

Daily Post

Mae dyn 31 oed o Fangor wedi cael ei garcharu am flwyddyn a dau fis am dorri gwydr yn wyneb dyn arall yn dilyn ffrae.

Fe wnaeth Michael John Marnell gyfaddef clwyfo Stephen Davies yn nhafarn y King's Arms yn y ddinas ym mis Ebrill y llynedd.

GHA: Swyddogion wedi 'mynegi pryder'

BBC Cymru Fyw

Roedd swyddogion Cyngor Sir Ddinbych yn amau fod rhywbeth o'i le gyda chwmni bysys GHA o Wrecsam bedwar mis cyn i'r cwmni gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr, medd adroddiad.

Cymaint oedd pryder swyddogion fel iddynt lunio cynllun gweithredu, a ddaeth i rym pan gafodd y cwmni orchymyn i roi'r gorau i fasnachu.

Fe wnaeth y cwmni, oedd yn gyfrifol am nifer o wasanaethau yng ngogledd ddwyrain Cymru a gogledd orllewin Lloegr, roi'r gorau i fasnachu ar 13 Gorffennaf, gan ddiswyddo 320 o weithwyr.

GHA
BBC

Prinder gofal yn y Gymraeg

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Elin Fflur Lloyd wedi bod yn trafod yr heriau sy'n wynebu ei brawd, Gwion Lloyd ar Taro'r Post heddiw.

"Mae byw gydag anghenion dwys yn ddigon anodd fel mae hi, heb sôn am orfod wynebu anawsterau cyfathrebu yn eich iaith gyntaf," meddai.

Mae cyfle i chi ddarllen mwy am ei phrofiadau a'r anawsterau ei brawd i dderbyn gofal drwy'r iaith Gymraeg yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

View more on twitter

Carchar am oes am ladd cymydog

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 37 oed wedi cael ei ddedfrydu i oes yn y carchar ar ôl cyfaddef lladd cymydog 65 oed ym Mae Caerdydd ym mis Mawrth.

Bydd rhaid i Kris Wade dreulio o leiaf 21 mlynedd dan glo ar ôl pledio'n euog i lofruddio Christine James rhwng 20 Chwefror a 3 Mawrth eleni.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr bod Wade wedi cyflawni ymosodiad "creulon" a "ffyrnig" oedd wedi amddifadu Mrs James o'i bywyd.

Christine James
Google / Heddlu De Cymru

Rhybudd am oedi i yrwyr yn Wrecsam

BBC Wales News

Mae gyrwyr wedi eu rhybuddio i ddisgwyl oedi pan fydd gwaith yn dechrau ar ffordd brysur yn Wrecsam.

Bydd wyneb newydd yn cael ei roi ar Ffordd Yr Wyddgrug, ger Prifysgol Glyndŵr a'r Cae Ras.

Bydd y gwaith yn dechrau ar ddydd Sul, 9 Hydref, ac mae disgwyl y bydd yn cymryd pum wythnos i'w gwblhau.

Ffordd Yr Wyddgrug
Google

Bron i 250 wedi marw o ganlyniad i danau

BBC Cymru Fyw

Yn ôl ffigyrau Swyddfa Ystadegau Cymru, bu farw 245 o bobl yng Nghymru o ganlyniad i danau yn 2015/16 - cynnydd o 27% ar y flwyddyn flaenorol.

Mae'r ffigyrau'n dangos fod diffoddwyr yng Nghymru wedi ymateb i 36,751 o ddigwyddiadau yn y cyfnod rhwng mis Mawrth 2015 a 2016.

O'r rhain, roedd 12,000 yn ymwneud â thanau, 2,600 yn ymwneud â damweiniau ffordd a dros 7,000 ar ddigwyddiadau eraill fel llifogydd, achub pobl o afonydd ac anifeiliaid mewn trafferth.

Gwasanaeth tân
BBC

Sir Gaerlŷr yn trechu Morgannwg

Criced, BBC Cymru

Mae Morgannwg wedi gorffen eu tymor gyda chanlyniad siomedig arall wrth iddyn nhw gael eu trechu gan Sir Gaerlŷr o 26 rhediad.

Yn dilyn dechrau addawol i'r diwrnod, fe wnaethon nhw golli eu pedair wiced olaf am 10 rhediad yn unig.

Mae'r canlyniad yn golygu bod Morgannwg yn gorffen y tymor yn yr wythfed safle, un o'r gwaelod, yn ail adran Pencampwriaeth y Siroedd.

Y Celtic Manor yn bygwth achos llys

BBC Wales News

Mae rheolwyr y Celtic Manor, sydd wedi cynnal Cwpan Ryder a chynhadledd NATO yn y blynyddoedd diwethaf, yn bygwth mynd a chlwb golff pentref i'r llys am eu bod wedi newid eu henw i'r Celtic Minor.

Fe wnaeth dyn busnes, John Adams, ailenwi Clwb Golff Palleg yn Abertawe i geisio denu mwy o ymwelwyr. 

Ond dywedodd llefarydd ar ran y Celtic Manor y byddan nhw'n herio "unrhyw ymdrech i gymryd mantais annheg o'n henw".

Golff
Wales News Service / Getty
Y Celtic Minor o'i gymharu â'r Celtic Manor

Carcharu dyn o'r gogledd am droseddau cyffuriau

Daily Post

Mae dyn o Flaenau Ffestiniog wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd a phedwar mis am droseddau yn ymwneud â chyffuriau.

Fe wnaeth Darren Anthony Jones, 34 oed, bledio'n euog i bedwar cyhuddiad o fod â chyffuriau Dosbarth A yn ei feddiant gyda'r bwriad o werthu. Cyfaddefodd hefyd i fod â chyffuriau Dosbarth B yn ei feddiant.

Marwolaeth A465: Arestio dyn

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dyn 42 oed wedi marw pan oedd yn gweithio ar oleuadau stryd ar yr A465 ddoe.

Fe wnaeth yr heddlu hefyd gadarnhau bod dyn 39 oed wedi ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

Cafodd y dyn 42 oed ei gludo i Ysbyty Tywysog Siarl wedi'r digwyddiad rhwng Cefncoedycymer a chylchfan Baverstocks, ond bu farw'n ddiweddarach.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn teithio drwy'r ardal a welodd y gwaith yn digwydd cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

Prynhawn dymunol

Tywydd, BBC Cymru

Erbyn hyn mae hi'n eithaf braf, er fydd hi ddim mor gynnes a ddoe, pan gyrhaeddodd hi 20C ym Mhenarlâg a Chaerdydd, gan fod aer oerach yn chwythu o'r gorllewin heddiw.

Bydd hi'n dal yn ddigon dymunol, gyda thymheredd o tua 15C, er bod disgwyl noson oerach heno dan awyr glir. 

Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Dedfrydu dyn am lofruddiaeth Bae Caerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed fod dyn 37 oed o Fae Caerdydd wedi llofruddio ei gymydog mewn "ymosodiad ffyrnig" yn ei fflat ym mis Chwefror eleni.

Ymddangosodd Kris Wade drwy gyswllt linc fideo o garchar Longlartin, gan gadarnhau ei enw ar ddechrau'r achos.

Mae e eisoes wedi pledio'n euog i lofruddiaeth ac mae'n aros i gael ei ddedfrydu heddiw.

Christine James
Heddlu De Cymru

Car yn taro bachgen ym Mhen-y-bont

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae bachgen wedi cael ei gymryd i'r ysbyty ar ôl cael ei daro gan gar ym Mhen-y-bont ar Ogwr y bore 'ma.

Cafodd y bachgen ei daro toc wedi 10:00 ar gylchfan ar yr A48, ger y fynedfa i ystâd Broadlands.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans bod y bachgen wedi cael ei gymryd i Ysbyty Athrofaol Cymru, ond nad yw mewn cyflwr difrifol.

Dadorchuddio plac i Saunders Lewis

BBC Cymru Fyw

Bydd plac glas yn cael ei ddadorchuddio gan Gyngor Abertawe heddiw er cof am y llenor a'r gwleidydd, Saunders Lewis.

Roedd Mr Lewis, un o sylfaenwyr Plaid Cymru, yn byw yn ardal Uplands gyda'i dad, oedd yn weinidog yn y ddinas gyda'r Methodistiaid Calfinaidd.

Bydd y plac ar Ffordd Hanover yn cael ei ddadorchuddio gan yr academyddion, yr Athro Prys Morgan a Richard Rees.

Saunders Lewis
BBC

Rhwydo yng Nghaerdydd

Pobl Caerdydd

Mae gwefan Pobl Caerdydd yn croesawu Pencampwriaeth Pêl Rwyd Ieuenctid Ewrop i Gaerdydd.

Bydd timau dan-21 Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn chwarae tair gêm yr un rhwng 7-9 Hydref, yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru yng Ngerddi Soffia.

Poster
BBC

Elusen i gynnig cymorth i 30,000 o blant

BBC Wales News

Bydd 30,000 o blant bregus yn cael cymorth pob blwyddyn o dan gynlluniau sy'n cael eu cyhoeddi heddiw gan Barnardo's Cymru.

Mae'r elusen eisiau cynyddu nifer y plant mae'n eu helpu'n uniongyrchol 25% i 10,000 pob blwyddyn, gan gynnig cefnogaeth i 20,000 arall.

Plentyn
Barnardo's

Pryder am ddyfodol brîd prin o wartheg

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrch wedi dechrau i geisio achub brîd o wartheg sydd wedi byw ar dir parc yn Sir Gaerfyrddin ers dros 1,000 o flynyddoedd.

Mae Gwartheg Gwyn y Parc wedi pori ar dir parc Dinefwr ger Llandeilo ers y flwyddyn 920, ac mae yna gyfeiriad at y gwartheg yng nghyfraith Hywel Dda.

Gyda'u cotiau gwyn a'u clustiau a'u llygaid duon, dim ond 750 o heffrod bridio sydd ar ôl yn y byd bellach, ac mae angen tarw newydd ar y fuches yn Sir Gaerfyrddin.

Buwch
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Car yn taro seiclwr yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod seiclwr wedi ei chymryd i'r ysbyty wedi iddi gael ei tharo gan gar yng Nghaerdydd.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad yn ardal Llaneirwg am tua 07:30.

Cafodd y ddynes ei chymryd i Ysbyty Athrofaol Cymru ond does dim gwybodaeth eto am ei chyflwr.

Arestio cyn-banelydd Eggheads mewn cysylltiad â llofruddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae cyn banelydd rhaglen Eggheads y BBC, sy'n byw yng Nghymru, wedi ei arestio mewn cysylltiad â llofruddiaeth.

Dywedodd yr Heddlu Metropolitan bod CJ de Mooi wedi ei arestio dan ei hen enw, Joseph Connagh, ym Maes Awyr Heathrow yn Llundain ddoe.

Cafodd ei arestio ar warant Ewropeaidd ddaeth gan heddlu'r Iseldiroedd, a bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Westminster heddiw.

CJ
PA

Caerdydd yn cynnal 'diwrnod di-gar'

BBC Wales News

Mae pryder am lygredd aer yng Nghaerdydd wedi arwain at gynnal "diwrnod di-gar" yn y ddinas heddiw.

Bydd Park Place yn ardal Cathays yn cynnal marchnad a bydd gwybodaeth yn cael ei ddarparu am deithio cynaliadwy.

Er bod pawb yn cael eu hannog i adael eu ceir adref, dim ond Park Place fydd ar gau i gerbydau, a hynny tan hanner nos.

Park Place
Google

Athletwraig yn cyfaddef ceisio llofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-athletwraig o Bowys wedi cyfaddef ceisio llofruddio dyn mewn stadiwm athletau ym Mirmingham.

Yn Llys y Goron Birmingham fe wnaeth Lauren Jeska, 42 oed o Fachynlleth, bledio'n euog i geisio lladd swyddog o Athletau Prydain, Ralph Knibbs, yn Stadiwm Alexander ym mis Mawrth.

Plediodd yn euog hefyd i achosi niwed corfforol i Kevan Taylor a Tim Begley, wnaeth geisio ymyrryd, a dau gyhuddiad o fod â chyllell yn ei meddiant.

Lauren Jeska
BBC

Gwaharddiad i Francis

Cymru'n 'agored i fusnes'

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Cyngor CBI Cymru yn cynnal eu cyfarfod chwarterol cyntaf ddydd Iau ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd ym Mehefin, gyda'r neges fod angen anfon arwydd clir "fod Cymru ar agor i fusnes".

Dywed Cyfarwyddwr CBI Cymru, Emma Watkins, fod cwmnïau yn awyddus i barhau i fasnachu'n hawdd gyda'n cymdogion yn yr Undeb Ewropeaidd.

Busnes
BBC

Trychineb Gresffordd

Wicipedia

Ar y diwrnod yma yn 1934 digwyddodd trychineb glofa Gresffordd ger Wrecsam.

Lladdwyd 266 o ddynion a bechgyn mewn ffrwydrad a hyd heddiw, does neb yn gwybod beth yn union wnaeth ei achosi.

Dim ond 11 corff a godwyd i'r wyneb, mae'r gweddill dal wedi'u claddu yn y pwll.  

Trychineb
BBC

Gohirio llawdriniaeth wedi cael effaith 'emosiynol'

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn rhybudd bod canslo llawdriniaethau yn dod yn arferiad "normal" mewn ysbytai yng Nghymru, mae un ddynes wedi sôn am ei phrofiad o aros am driniaeth.

Roedd rhaid i Nicola Benny aros am lawdriniaeth ar ôl i'r ysbyty ohirio ei hapwyntiad sawl tro.

Roedd rhaid i Nicola Benny aros ar ol i'r ysbyty ohirio ei llawdriniaeth sawl tro

Awdurdod i adeiladu tai cyngor newydd

BBC Cymru Fyw

Cyngor Sir Caerfyrddin fydd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i adeiladu tai cyngor newydd ers y 1980au, mewn ymgais i fynd i'r afael â'r diffyg cyflenwad o dai fforddiadwy.

Bwriad Sir Gâr yw adeiladu 60 o dai dros y ddwy flynedd nesaf mewn buddsoddiad gwerth £8.5m mewn pedair ardal benodol.

Tai cyngor
BBC

'Cam pwysig iawn ymlaen'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Wrth ymateb ar raglen y Post Cyntaf i'r penderfyniad i ddiddymu Cymraeg Ail Iaith, dywedodd cadeirydd grwp addysg Cymdeithas yr Iaith, Toni Schiavone, bod y cyhoeddiad yn "gam pwysig iawn ymlaen".

Ychwanegodd: "Mae traean o athrawon Cymru yn rhugl yn y Gymraeg a'r mwyafrif helaeth o'r lleill wedi cael gwersi Cymraeg dros y 10 i 12 mlynedd diwethaf.

"Dydyn nhw ddim yn ddi-Gymraeg, maen nhw'n ddi-hyder ac mae angen cefnogaeth a hyfforddiant arnyn nhw i ddefnyddio'r iaith gyda disgyblion. Angen rhoi'r hyder i'r athrawon a'r ffordd orau o ddysgu iaith yw dysgu iaith i rywun arall."

Toni Schiavone ydi cadeirydd grwp addysg Cymdeithas yr Iaith

'Diddymu Cymraeg Ail Iaith erbyn 2021'

Newyddion 9

Mae'r gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr Iaith Gymraeg wedi cadarnhau fod Llywodraeth Cymru yn anelu i ddiddymu Cymraeg Ail Iaith fel pwnc ymhen pum mlynedd.

Daw hyn yn dilyn pryderon am oedi yn y broses o newid y drefn.

Dywedodd Alun Davies wrth raglen Newyddion 9 y bydd cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno'r flwyddyn nesaf gyda phwyslais gwahanol ar siarad a defnyddio'r iaith.  

'Angen gwella darpariaeth gofalwyr Cymraeg'

BBC Cymru Fyw

Mae angen gwella'r ddarpariaeth i deuluoedd sydd eisiau gofalwyr Cymraeg, yn ôl AC dros Dde Orllewin Cymru.

Mae Dr Dai Lloyd, AC Plaid Cymru a meddyg teulu, yn dweud nad yw'r iaith yn ddigon o flaenoriaeth ar hyn o bryd

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y dylai'r dewis fod yno i gael gofal yn Gymraeg.

Gofalwyr
BBC

Giggs yn mynd i'r Liberty?

BBC Sport Wales

Mae adroddiadau y bore 'ma sy'n honni fod cadeirydd Abertawe, Huw Jenkins, yn awyddus i siarad gyda Ryan Giggs ynglyn â swydd y rheolwr.

Collodd Abertawe o 2-1 yn erbyn Manchester City yng nghwpan EFL neithiwr.

Mae'r rheolwr presennol Franceso Guidolin yn mynnu nad ydi o dan bwysau.

Guidolin Giggs
BBC