a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y DU yn euog o fethu rheoli allyriadau Aberddawan
  2. Comisiynydd y Gymraeg yn herio'r Ysgrifennydd Addysg
  3. Dirywiad byd natur Cymru'n 'syfrdanol'
  4. Cwynion yn erbyn cwmni Dŵr Cymru yn dyblu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan Lif Byw Cymru Fyw am ddiwrnod arall. Byddwn yn ôl a'r diweddara bore fory am 8.

Tan hynny, hwyl i chi.

Tywydd dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y cawodydd yn dechrau cilio heno gan roi noson weddol sych ond bydd mwy o law yn cyrraedd yn y gorllewin yn nes ymlaen, a bydd yn drwm ar brydiau.

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

Gwahoddiad i bobl Blaenau

Twitter

Sesiwn Unnos Theatrig

Radio Cymru Mwy

Mae gwefan Radio Cymru wedi cyhoeddi clip o Sesiwn Unnos Theatr a gynhaliwyd yn Eisteddfod y Fenni eleni gydag un o gyflwynwyr newydd Radio Cymru Mwy yn cymryd rhan.

Darlledodd Gwennan Mair, sy'n gweithio i Gwmni'r Frân Wen, ei rhaglen gyntaf heddiw. Bu'n trafod sut mae hi wedi ymdopi gyda dyslecsia gydag adran gylchgrawn Cymru Fyw. 

Gwennan Mair
Iolo Penri

Cludo dyn wedi ei drydanu i'r ysbyty

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru'n dweud eu bod wedi cael galwad 999 am 15:11 y prynhawn 'ma wedi adroddiadau fod dyn wedi ei drydanu ar ffordd yr A465 ger Cefncoedycymer. 

Fe gyrhaeddodd ambiwlans y fan o fewn pedair munud, ac fe gafodd y claf ei gludo i Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Ffordd Blaenau'r Cymoedd wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad

Twitter

Newyddion y dydd ar y Post Prynhawn

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Dyfarniad llys Ewropeaidd ar orsaf bŵer Aberddawan, trafodaeth aelodau Cynulliad ar ddyfodol Cymraeg ail iaith ac achos llys Gordon Anglesea ymhlith y pynciau dan sylw ar y Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwng 17:00 a 18:00.

Ffrae am ymateb Llywodraeth Cymru wedi'r refferendwm Ewropeaidd

Wales Online

Mae Wales Online yn adrodd fod Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o fod yn betrusgar yn eu hymateb i ganlyniad y refferendwm ar ddyfodol Prydain o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl yr Aelod Cynulliad, Adam Price, roedd gwahaniaeth rhwng datganiadau Cymraeg a Saesneg y Llywodraeth ar y rhyddid i symud o fewn DU

Dywedodd llefarydd ar ran y Llywodraeth fod y datganiad Cymraeg yn anghywir ond iddo gael ei newid yn ddiweddarach.

Dod i Gymru 'fel mynd adref'

BBC Cymru Fyw

Mae Cwrdiad o Irac a wnaeth ffoi o'i wlad adeg y rhyfel yno yn 1997 wedi bod yn disgrifio sut roedd yn teimlo fel pe bai'n 'mynd adref' wedi teithio am naw mis drwy Ewrop.

Mae Salah Rasool bellach yn briod gyda Chymraes, wedi dysgu Cymraeg ac yn gweithio i Gyngor Ffoaduriaid Cymru.

Salah Rasool
Cronfa Loteri Fawr

Aelodau Cynulliad yn trafod Cymraeg ail iaith a Thrafnidiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dyfodol Cymraeg ail iaith a thrafnidiaeth yn y gogledd ymhlith y pynciau trafod yn y cyfarfod llawn heddiw, a gallwch ddilyn y diweddara ar lif Senedd Fyw

Siambr
BBC

Gordon Anglesea 'wedi dinistrio fy mywyd'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sy'n honni iddo gael ei gam-drin gan gyn bennaeth heddlu wedi dweud bod y profiad wedi dinistrio ei fywyd.

Dywedodd y dyn, sydd bellach yn ei 40au, fod Gordon Anglesea wedi ymosod arno mewn cawodydd mewn canolfan yn Wrecsam.

Mae Mr Anglesea o Hen Golwyn yn gwadu iddo gyflawni troseddau rhyw yn erbyn dau fachgen oedd yn eu harddegau yn yr 1980au.

Anglesea
Andrew Price

Plac i gofio Saunders Lewis yn Abertawe

Golwg 360

Bydd plac glas yn cael ei ddadorchuddio yn Abertawe yr wythnos hon, er cof am Saunders Lewis, medd Golwg 360.

Fe fydd y plac ar adeilad Tŷ Mawr, Stryd Hanover yn cael ei ddadorchuddio ddydd Iau gan Arglwydd Faer y ddinas, y Cynghorydd David Hopkins, yng nghwmni’r academyddion Prys Morgan a Robert Rhys.

Bu'n byw yn Abertawe wedi iddo gael ei benodi’n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg yn y brifysgol yno yn 1922  

Saunders Lewis
BBC

'Angen hwb i gyrraedd 1m o siaradwyr Cymraeg'

BBC Cymru Fyw

Mae angen hwb i ddysgu'r Gymraeg er mwyn helpu cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn ôl Plaid Cymru.

Cafodd manylion ymgyrch Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 eu cyhoeddi ar faes yr Eisteddfod yn y Fenni ym mis Awst.

Mae dadl yn cael ei chynnal yn y senedd brynhawn Mercher i drafod addysg Gymraeg.  

Llyr Gruffydd: Angen hwb i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg

Sblash o liw i ganolfan Merched y Wawr

Merched y Wawr

Mae'r dyfodol yn ddisglair i Ferched y Wawr, os yw lliw newydd eu hadeilad yn unrhyw arwydd o bethau!

Mae canolfan y mudiad ar Stryd yr Efail yn Aberystwyth wedi ei baentio'n felyn llachar.

Dywedodd cyfarwyddwr y mudiad, Tegwen Morris wrth BBC Cymru Fyw ei fod yn rhan o'r paratoadau at ddathlu 50 mlwyddiant y mudiad yn 2017.

canolfan Merched y Wawr
Merched y Wawr

P'nawn cyfnewidiol

Tywydd, BBC Cymru

Bydd mwy o ysbeidiau heulog yn datblygu erbyn y diwedd y prynhawn ond fe allai ambell gawod syrthio mewn rhai mannau. Y tymheredd tua 19C.

Erbyn heno bydd glaw yn lledu o'r gorllewin gan gyrraedd Sir Fôn a Sir Benfro wrth iddi nosi, a bydd yn noson weddol fwyn. 

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

Actor yn helpu gydag angladd cyn-löwr

ITV Cymru

Mae'r actor Michael Sheen wedi helpu i sicrhau fod cyn-löwr yn cael ei ddymuniad o gael côr meibion yn canu yn ei angladd.

Roedd merch Cliff Thomas o Bontyclun wedi methu cael hyd i gôr ond gydag ychydig ddyddiau i fynd fe helpodd Sheen hi i drefnu côr drwy drydar o'i gyfrif Twitter.

Michael Sheen
BBC

Gorymdeithio dros heddwch

BBC Cymru Fyw

Mae gorymdaith yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon heddiw sydd yn ail-greu gorymdaith heddwch yn y dref yn 1926.

Fel rhan o'r digwyddiad fe fydd cofeb yn cael ei dadorchuddio hefyd i nodi'r digwyddiad 90 mlynedd yn ôl.

Heddwch
BBC

Dyddiau'r cŵn

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae hi'n gamp y mae'r Cymry wedi rhagori ynddi hi ers degawdau, ond beth yw'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn treialon cŵn defaid?

Y cyn bencampwr byd Aled Owen o Dŷ Nant ger Corwen sy'n rhannu'r gyfrinach ac Elin Pyrs o Fetws-y-Coed sy'n egluro pam fod y gamp yn dal i ddenu'r to ifanc.

Elin Pyrs ac Aled Owen
bbc

Cytundeb newydd i Tom James

BBC Camp Lawn

Dadansoddi statws Llafur Cymru

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Gwadu ceisio cipio plentyn yn Neiniolen

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd am achos yn Llys y Goron Caernarfon, lle mae dyn 39 oed yn cael ei gyhuddo o geisio cipio plentyn yn Neiniolen. 

Mae Steven James Hickling 39 oed, yn gwadu iddo geisio cipio merch 10 oed wrth iddi chwarae gyda'i ffrindiau mewn digwyddiad honedig ym mis Mai.

Cyhoeddi grwpiau Pencampwriaeth Rygbi'r Byd dan 20

BBC Camp Lawn

Tân Pen-y-bont: 'Her' dod o hyd i gyflenwad dŵr

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y De yn dweud bod dod o hyd i ffynhonnell ddwr wedi bod yn her wrth iddyn nhw geisio diffodd tan mewn canolfan ailgylchu coed ym Mhen-y-bont. 

Fe ddechreuodd y tân ar safle South Wales Wood Recycling ar Heol Llan, Coety, tua 03:30 fore Llun.

Mae'r gwasanaeth yn dweud eu bod bellach yn cael cyflenwad o afon Ogwr. Yn y cyfamser, mae'r ymchwiliad i achos y tan yn parhau. 

tan penybont
BBC

Sut mae gwarchod bywyd gwyllt?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dyna'r cwestiwn fydd Gary Owen yn ei ofyn ar Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00, wrth i adroddiad nodi fod 14 o rywogaethau yng Nghymru dan fygythiad.

Natur
YMDDIRIEDOLAETHAU NATUR CYMRU

Tocynnau Awstria v Cymru wedi eu gwerthu i gyd

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae rhai cefnogwyr yn siomedig wedi iddyn nhw fethu prynu tocyn ar ôl i drydydd cymal y gwerthu ddechrau am 12:00

View more on twitter

Blychau'n cau yn etholiad arweinyddiaeth Llafur

BBC Cymru Fyw

Mae'r blychau pleidleisio bellach wedi cau yn yr etholiad i ddewis arweinydd y Blaid Lafur. 

Yr arweinydd presennol, Jeremy Corbyn ac Aelod Seneddol Pontypridd, Owen Smith yw'r ddau ymgeisydd. 

Dywedodd Mr Smith ei fod yn hynod o ddiolchgar i'r holl aelodau, cefnogwyr ac undebwyr Llafur sydd wedi pleidleisio drosto. Dywedodd Mr Corbyn ei fod yn barod i "estyn allan" at ASau Llafur os bydd yn llwyddiannus.

Bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi ddydd Sadwrn.

Jeremy Corbyn ac Owain Smith
PA/Getty

Dathlu Eid a bwydo'r di-gartref

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd fod mosg yn Abertawe wedi bod yn cynnig bwyd a diod poeth i bobl ddi-gartref y ddinas yn ystod dathliadau  Eid ul-Adha.  

Dywedodd Caplan Mwlsemiaid Cymru Shakirah Mannan fod "dathlu Eid gyda'r gymuned yn rhan elfennol o'r ffydd Fwslemaidd."

Amddifadu 'miloedd o ddysgu'r Gymraeg'

Daily Post

Mae'r Daily Post yn rhoi sylw i hysbysebion yn y wasg sy'n honni fod dros 80,000 o bobl ifanc yn cael eu hamddifadu o'r cyfle i siarad Cymraeg rhugl, oherwydd ei fod yn dal i gael ei ddysgu fel ail iaith mewn ysgolion.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sydd wedi llunio'r hysbysebion gan fynnu bod miloedd o bobl ifanc ar eu colled.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod yna "waith cyffrous eisoes ar y gweill i ddatblygu cwricwlwm newydd fydd yn cynnwys parhad sengl o ddysgu'r iaith Gymraeg."

Dyfarniad Aberddawan: Ymateb Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop bod gorsaf bŵer Aberddawan wedi cael trwydded i ryddhau mwy na dwbl y lefel gyfreithiol o'r nwyon gwenwynig, yn groes i reolau. Dywedodd datganiad gan y llywodraeth:

“Dadl y DU oedd bod deddfwriaeth yr UE wedi pennu terfyn allyriadau gwahanol ar orsaf Aberddawan oherwydd anarferoldeb ei ddyluniad, sy’n gysylltiedig â’i defnyddio o gyflenwadau glo lleol.  

"Mae’r gweithredwr eisoes wedi buddsoddi ynddi i leihau allyriadau ac mae buddsoddiadau pellach ar y gweill i’w gostwng ymhellach dros weddill ei hoes wrth iddi newid i system cynhyrchu ynni carbon is. 

"Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru nawr yn gweithredu i roi’r dyfarniad ar waith.  Mae’n hymrwymiad i wella ansawdd yr aer ledled Cymru  yn parhau a byddwn yn parhau hefyd i daclo allyriadau o ffynonellau diwydiannol.”

Jonathan Davies yn priodi yn Sbaen

BBC Cymru Fyw

Mae'r chwaraewr Rygbi Jonathan Davies wedi priodi am y trydydd tro. 

Mewn seremoni ym Marbella yn Sbaen, priododd Jonathan, sy'n 53 oed, gyda Jay Thorburn, 41 oed yng ngwydd eu ffrindiau a'u teulu.

"Fe gawson ni benwythnos gwych," meddai. "Dwi'n gobeithio fod pawb wedi cael cymaint o hwyl â ni."

Jonathan Davies
BBC

'Pwyslais newydd' ar gynulleidfaoedd Cymreig y BBC

Y Cymro

Mae Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC yng Nghymru, Elan Closs Stephens, yn ymateb i ddrafft siarter newydd y BBC ar wefan y Cymro gan ddweud ei bod yn falch iawn ei bod "yn mynd i’r afael â nifer o’r materion ynglŷn â Chymru sydd wedi bod yn ofid dros y blynyddoedd diwethaf".

Elan Closs Stephens
BBC

Rali Cymru GB yn cael caniatâd i ddefnyddio coedwigoedd Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi ei fod wedi arwyddo cytundeb gyda' Motor Sports Association (MSA) fydd yn caniatáu i Rali Cymru GB ddefnyddio tir sy'n cael ei reoli gan CNC yn ystod y tair blynedd nesaf.

CNC sy’n gyfrifol am ffyrdd coedwigoedd poblogaidd yn Hafren, Myherin, Clocaenog a Dyfi, ac ym mis Hydref fe fydd rownd y DU o Bencampwriaethau Rali’r Byd yr FIA yn cael ei chynnal ar hyd y ffyrdd hynny.

Mae trafodaethau’n parhau ar gyfer y costau o drwsio’r ffyrdd wedi i’r rali gael ei chynnal.

Rali GB Cymru
BBC

RWE yn "siomedig" â'r dyfarniad ar Aberddawan

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni RWE yn dweud eu bod wedi eu siomi â dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop sy'n dweud fod gorsaf bwer Aberddawan wedi torri'r rheolau drwy fethu rheoli lefel yr ocsid nitrogen sy'n cael ei ryddhau i'r awyr

Yn ôl y cwmni, mae amddiffyn yr amgylchedd yn flaenoriaeth iddyn nhw, ac maen nhw'n mynnu eu bod nhw'n cwrdd â'r holl ofynion wrth reoli allyriadau o'r safle. 

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni y bydd yna gost i gydymffurfio â'r dyfarniad, sy'n golygu na fyddan nhw'n gallu defnyddio cymaint o lo o Gymru.

Aberddawan
BBC

Mwy o rymoedd i blaid Lafur Cymru

BBC Wales Politics

Mae pwyllgor gwaith y blaid Lafur yn ganolog wedi cynnig rhoi mwy o rymoedd i blaid Lafur Cymru i wneud ei phenderfyniadau meddai BBC Wales Politics.

View more on twitter

Cofio Gorymdaith Heddwch 1926

Twitter

Bydd cofeb yn cael ei dadorchuddio yng Nghaernarfon p'nawn 'ma i gofio gorymdaith heddwch a ddigwyddodd yn y dref yn 1926.

Bydd yr orymdaith yn cael ei hail-greu hefyd wrth i bobl a phlant ysgol leol gerdded i'r Maes o Galeri, lle bydd y ffilm o'r digwyddiad gwreiddiol yn cael ei dangos yn gyntaf.

Rygbi'r Gynghrair: Galwad i garfan Awstralia?

BBC Sport

Mae'r chwaraewr rygbi'r gynghrair Tyson Frizell ar fin cael ei alw i garfan Awstralia ym mhencampwriaeth y Pedair Gwlad er ei fod wedi chwarae dros Gymru bum gwaith meddai BBC Sport.

Er iddo gael ei eni yn Awstralia mae'r blaenwr 24 oed o dras Cymreig a Thongaidd gyda'i dad yn wreiddiol o Abertawe. Mae'n chwarae ar hyn o bryd i glwb St George Illawarra.

Tyson Frizell
Getty Images

Teyrnged cynhyrchydd i Stephanie Booth

Daily Post

Mae'r cynhyrchydd teledu Sioned Morys wedi rhoi teyrnged i'r ddynes fusnes Stephanie Booth a fu farw mewn damwain tractor ar gyrion Corwen yn y Daily Post.

Dywedodd y cynhyrchydd wnaeth ffilmio'r gyfres Hotel Stephanie oedd yn dilyn ei hynt fel perchennog gwesty yn Llangollen ei bod yn "rym natur" ac yn gymeriad deinamig a phenderfynol.

Stephanie Booth
BBC

Tân yn Y Fflint: Arestio dyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud fod dyn 22 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o gynnau tân bwriadol ar Ffordd Llaneurgain yn Y Fflint yn gynharach heddiw.

Dywedodd swyddogion eu bod yn chwilio am unigolion eraill hefyd mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

PBH TH Parry-Williams

Twitter