a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw o'r llif byw.

  Bydd y newyddion diweddaraf yn parhau ar y brif hafan, ac fe fydd y llif byw yn ôl bore Mawrth am 08:00.  

 2. Marwolaethau awyren: Enwi yn lleol

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r ddau ddyn a fu farw ar ôl damwain awyren ysgafn ger Cwmbach, Llanfair ym Muallt wedi eu henwi yn lleol fel Scott Penlington a Nick Jefferies o Holmes Chapel yn Sir Caer. 

  Safle damwain awyren
 3. Parcio di-dâl er mwyn denu pobl i siopa

  South Wales Evening Post

  Fe fydd gyrwyr yn gallu parcio am ddim ar ddiwedd y dydd yn ystod dyddiau'r wythnos yng Nghastell-nedd mewn ymdrech i ddenu pobl i siopau canol y dref, medd y South Wales Evening Post. 

  Dywed y cyngor sir y bydd y drefn newydd, sy'n dod i rym ddiwedd y mis, yn golygu parcio di-dâl ar ôl 15:00 ar 3ydd llawr maes parcio aml-lawr y dref. 

  Castell-nedd
 4. Cwest i farwolaeth bachgen dwy oed

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i farwolaeth bachgen dwy oed a fu farw ar ôl i le tân syrthio arno mewn tŷ yn Saltney, Sir Y Fflint. 

  Roedd Malaki yn nhŷ ei nain yn Rhodfa Salisbury pan ddigwyddodd y trasiedi tua 08:30 ar 12 Medi.

 5. Rygbi ar Faes Sain Helen

  BBC Sport Wales

  Mae'r Gweilch wedi cyhoeddi y byddant yn chwarae gêm yn y Cwpan Eingl Gymreig ar Faes Sain Helen yn Abertawe y tymor yma yn ogystal ag un ar Faes y Bragdy ym Mhen-y-bont.

  Cais
 6. Noson sych ond ychydig yn oer

  Tywydd, BBC Cymru

  Gwennan Evans sydd â'r diweddaraf am y tywydd: "Bydd heno’n noson sych ar y cyfan gyda chyfnodau clir fydd yn achosi iddi oeri.

  "Fe fydd niwl a tharth mewn mannau. Y tymheredd isaf yn saith gradd Celsius ac efallai’n is fyth mewn mannau gwledig."

 7. Lôn wedi cau

  Teithio BBC Cymru

  Ar yr M4 tua’r gorllewin, mae un lôn o 2 wedi cau ar ffordd ymadael cyffordd 29 ond mae’r traffig i’w weld yn ymdopi. 

 8. Trywanu honedig: Tri yn y llys

  South Wales Evening Post

  Mae dau ddyn a dynes wedi eu cyhuddo ar ôl achos o drywanu honedig yn Abertawe am 01:00 ddydd Sul, medd y South Wales Evening Post.

  Mae'n debyg nad yw anafiadau'r dioddefwr yn rhai difrifol a bydd y tri sydd wedi eu cyhuddo yn ymddangos gerbron Ynadon Abertawe fory. 

 9. Chwilio am berchennog neidr

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r mudiad atal creulondeb i anifeiliaid - yr RSPCA - yn ceisio dod o hyd i berchennog neidr Boa yng Nghasnewydd. 

  Cafodd y neidr pedwar troedfedd ei darganfod mewn shed ddydd Sul. Yn ôl yr RSPCA roedd gên y neidr wedi ei dorri ac roedd anaf i'r corff. 

  "Mae'n debyg fod y neidr wedi dianc a bod anifail arall wedi ymosod arni," meddai llefarydd. 

  Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r RSPCA ar 0300 123 8018.

  BOA
 10. Dirwyo ffarmwr

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffarmwr 76 oed o ardal Machynlleth wedi cael dirwy o £400 a gorchymyn i dalu costau o £2,564 ar ôl pledio'n euog i dorri Deddf Lles Anifeiliaid, gan achosi dioddef diangen i ddefaid.

  Dywedodd swyddog o Gyngor Ceredigion iddo ddarganfod "yr achos gwaethaf o'r glafr iddo ei weld erioed" a hynny ar eiddo Lewis Jones o Fferm Ynys Hir. 

  Clywodd y llys fod cyrn un oen wedi cael eu "gadael i dyfu i fewn ac yn erbyn llygaid yr anifail, gan ei ddallu."

  Dafad
 11. Teyrngedau i gynghorydd sir

  Powys County Times

  Mae nifer o deyrngedau wedi eu rhoi i'r cynghorydd sir Ann Holloway oedd hefyd yn gyn faer y Trallwng, medd y County Times. 

  Roedd Ann Holloway, oedd yn cynrychioli ward Llanerchyddol, hefyd yn gyn gadeirydd Cyngor Sir Powys.

 12. Cyfyngiadau cyflymdra yn dod i rym

  BBC Cymru Fyw

  Mae asiantaeth GoSafe wedi cadarnhau y bydd cyfyngiadau cyflymdra amrywiol yn dod i rym ar ran o'r M4 ddydd Llun nesa.

  Fe fydd y cyfyngiadau yn effeithio ar 13 cilomedr rhwng Cyffordd 24 (Coldra) a chyffordd 28 (Parc Tredegar). 

  Nod y cyfyngiadau yw lleihau tagfeydd a gwella diogelwch. Mae'r cyflymdra amrywiol yn cael eu harddangos ar arwyddon electroneg uwchben neu ar ochr y ffordd. 

  M4
 13. Carchar am gynorthwyo mynediad anghyfreithlon

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 31 oed o Gaerdydd wedi ei garcharu am dair blynedd a dau fis am amryw o droseddau gan gynnwys cynorthwyo ceiswyr lloches, a cheisio cynorthwyo ceiswyr lloches.

  Clywodd y llys fod Mostafa Rabiei Lalehka wedi cynorthwyo mynediad anghyfreithlon i fenywod bregus a phlant o Iran i'r DU.   

 14. Airbus i ailstrwythro?

  Daily Post

  Mae pennaeth Airbus, Tom Enders, wedi gwrthod dweud na fydd yna unrhyw ddiswyddiadau ar ôl adroddiadau fod y cwmni ar fin ailstrwythuro, meddai'r Daily Post.

  Ond ychwanegodd ei bod yn rhy gynnar eto, i ddweud a fyddai hyn yn effeithio ar safle Brychdyn yn Sir Y Fflint sy'n cyflogi 6,000.  

  Brychdyn
 15. Apelio am wybodaeth wedi ymosodiad

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ferch 12 oed ddioddef ymosodiad yn Y Rhyl.

  Digwyddodd yr ymosodiad am tua 18:00 ar ddydd Mawrth 6 Medi ger 'Mr Bees Arcade'.

  Dioddefodd y ferch anafiadau wedi i ddau fachgen ifanc a merch yn eu harddegau ymosod arni gyda bar metel.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC16135647.

 16. Darganfod dyn oedd ar goll

  Heddlu Gwent

  Dywed Heddlu Gwent eu bod wedi darganfod dyn oedd ar goll o Fachen ers 11 Medi.

  Cafwyd hyd i Jonathan Frost yn iach a diogel meddai swyddogion.

 17. Achos cyn-heddwas: Tystiolaeth dioddefwr honedig

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn sy'n honni iddo gael ei gam-drin gan gyn bennaeth heddlu wedi dweud iddo gadw'n dawel am ei fod ofn herio "rhywun yn y sefydliad".

  Mae Gordon Anglesea, 78 o Hen Golwyn, wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen oedd yn eu harddegau yn y 1980au.

  Wrth roi tystiolaeth ddydd Llun, dywedodd un dyn nad oedd wedi adnabod Mr Anglesea tan "flynyddoedd yn ddiweddarach".

  Mae Mr Anglesea yn gwadu'r pedwar cyhuddiad yn ei erbyn.

  Achos llys
 18. Cau eglwys: Gofyn am gymorth y Pab

  BBC Wales News

  Yn sgil cynllun Esgobaeth Wrecsam i gau eglwys Gatholig Sant Garmon yn Abersoch, mae rhai aelodau wedi apelio ar y Pab i ymyrryd. 

  Mae'n un o 22 o Eglwysi'r esgobaeth sy'n cau oherwydd prinder addolwyr ac offeiriaid. Mewn datganiad, mi ddywedodd yr Esgobaeth wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru eu bod yn poeni bod cefnogwyr yr eglwys wedi gofyn i'r Pab ymyrryd. 

 19. Enwi dynes fu farw ger Corwen

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r ddynes a fu farw mewn damwain tractor yn ardal Corwen nos Sul wedi ei henwi yn lleol fel Stephanie Booth, cyn berchennog nifer o westai yn y gogledd ddwyrain. 

  Roedd hi hefyd yn gysylltiedig gyda chais aflwyddiannus rai blynyddoedd yn ôl i brynu clwb pêl-droed Wrecsam.

  Mae'r crwner a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi eu hysbysu am y digwyddiad. 

  Stephanie Booth